Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 roku

  Zarząd Powiatu w Gryfinie:
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, sierpień 2013

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013,885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Opracowanie zawiera także informacje, zgodne w zakresie formy i treści, z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego opracowana została na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., uzupełnionej danymi z ewidencji księgowej.
Polityka finansowa Powiatu Gryfińskiego realizowana jest w oparciu o wytyczne uchwały budżetowej, zmienianej w I półroczu zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu. Zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego, dokonywali również kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
Zaistniałe zmiany wynikały głównie: ze zmian wysokości środków przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji), z dokonanych uzgodnień dotyczących wspólnej realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z dostosowaniem wielkości finansowych do rzeczywistych potrzeb.

Przyjęta przez Radę Powiatu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. określała:

 1. Dochody w wysokości 71 168 544,59 zł,
 2. Wydatki w wysokości 71 668 544,59 zł,
 3. Deficyt w wysokości 500 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 2 915 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 415 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowane do realizacji w 2013 r. wielkości, na koniec I półrocza kształtują się następująco:

 1. Dochody w wysokości 71 045 993,32 zł,
 2. Wydatki w wysokości 71 545 993,32 zł,
 3. Deficyt w wysokości 500 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 2 925 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 425 000,00 zł.

I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu

Dochody budżetowe w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w 50,86%. Realizację, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013- 30.06.2013

Wśród zrealizowanych dochodów:

 • bieżące stanowią 99,32% ogółu dochodów,
 • majątkowe stanowią 0,69% ogółu dochodów.

Niski udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich charakterem i sposobem przekazywania Powiatowi. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne), rozpoczęła się w drugim kwartale. Powoduje to, iż nie w każdym przypadku stopień zaawansowania prac na koniec I półrocza jest wystarczający dla złożenia wniosku o płatność (przekazanie dotacji) do właściwej instytucji. Z tego powodu większość dotacji o charakterze majątkowym (m.in. w odniesieniu do zadań z zakresu drogownictwa) zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż w I półroczu realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
Klasyfikacja realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych dokonywana jest również według innych, niż charakter dochodów, kryteriów, wynikających m.in. z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 j.t. ze zmianami). Zgodnie z ustawową klasyfikacją dochodów budżetowych, w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały dochody:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 12 771 956,54 zł, co stanowi 35,35% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • subwencja ogólna na poziomie 16 149 086,00 zł, co stanowi 44,70% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 7 210 887,00 zł, co stanowi 19,96% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Osiągnięte na koniec I półrocza dochody własne w łącznej wysokości 12 771 956,54 zł pochodzą:

 1. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 385 707,29 zł z tytułu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie projektu pn. "Młody przedsiębiorca" oraz projektu pn. "Kobieta - atrakcyjny pracownik",
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 82 598,45 zł z tytułu:
  • dotacji pozyskanych w ramach podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień, dotyczących wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
  • wpływów ze sprzedaży wyrobów (drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek),
  • naliczonej wykonawcy kary,
  • przepadku wniesionego wadium,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 194 330,98 zł z tytułu:
  • wpłat wnoszonych za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
 4. w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 584 119,53 zł z tytułu:
  • w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 583 835,71 zł wpływów za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne, odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych oraz z różnych tytułów,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - 283,82 zł odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w kwocie 25 370,76 zł z tytułu różnych, należnych jednostce wpływów m.in. grzywien i kar, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, naliczanego, zgodnie z przepisami wynagrodzenia płatnika składek, odpłatności za dzienniki budowy oraz za wydawane karty wędkarskie,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 217,17 zł, na którą składają się głównie odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5 849 613,97 zł,
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 289 640,30 zł, pochodzące z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • wpłat wnoszonych w związku z zajęciem pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • różnych wpłat, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • w rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4 559 973,67 zł z czego:
   • 4 251 771,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizacja planu - 41,72%),
   • 308 202,67 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizacja planu - 51,37%),
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 94 387,82 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 310 529,47 zł z tytułu wpływów dotyczących prowadzonej przez jednostki i placówki oświatowej działalności. Zrealizowane dochody mają związek z:
  • wydawanymi duplikatami dokumentów,
  • należnymi jednostkom odsetkami,
  • wpływami z usług,
  • należnym wynagrodzeniem płatnika składek,
  • różnicami kursowymi,
  • pozyskanymi środkami, stanowiącymi źródło finansowania lub dofinansowania realizowanych przez jednostki organizacyjne projektów,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 284 127,20 zł pochodzące z:
  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
   • wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych),
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej,
   • odpłatności wnoszonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z ich terenu w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę m.in. odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wpłat za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, a także dochodów w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z odpłatności wnoszonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego (gminy) za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu, uwzględniono również dochody stanowiące odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu,
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 781 270,54 zł, na którą składają się:
  • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie,
  • środki przekazane przez PFRON,
  • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie,
  • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy,
  • dochody stanowiące źródła finansowania lub dofinansowania projektów i programów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego m. in. "Minimalizacja wykluczenia społecznego" (PCPR), "Nasze kompetencje - nasza przyszłość" oraz "Kreatywni i kompetentni" (ZSP nr 2 w Gryfinie),
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 320 261,41 zł:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze pochodzące m.in. z odpłatności za wyżywienie wychowanków, z wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 166,31 zł,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu korzystania z internatów znajdujących się przy ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,
  • w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów stanowiące stypendia prezesa rady Ministrów przeznaczone dla uczniów ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,
 13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 001 911,29 zł, stanowiące środki wnoszone przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego,
 14. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 zł, stanowiące odsetki od dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Wykazane w dziale 851 Ochrona zdrowia dochody własne w kwocie -80 492,34 zł związane są z obowiązkiem odprowadzenia przez Powiat podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Dotacje z budżetu państwa, stanowią dochody budżetowe, pozyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych Powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. Stanowią one zatem źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. W 2013 r. zostały również pozyskane z budżetu państwa dotacje, które przeznaczone są na realizację przez Powiat inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Łączna kwota planowanych w 2013 r. dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Gryfińskiego wynosi 14 748 752,72 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 7 210 887,00 zł, co stanowi 48,90% planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

Nie wszystkie z przyznanych Powiatowi dotacji charakteryzują się systematyczną ich realizacją w ciągu roku budżetowego. Przedstawia to tabela 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 3 Realizacja dotacji z budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

Subwencja ogólna

Stanowi bezzwrotny, bezwarunkowy transfer środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczona na finansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego. W 2013 r. subwencja ustalona dla Powiatu Gryfińskiego wynosi 28 241 570,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej brane są pod uwagę wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2013 r. wynosi 7 189 472,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 3 594 738,00 zł, co stanowi 50% planu,
 2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • dłuość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2013 r. wynosi 3 473 453,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 736 724,00 zł, co stanowi 50% planu,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe; kwota zaplanowana na 2013 r. wynosi 17 578 645,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 10 817 624,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Realizacja subwencji ogólnej na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 57,18% zaplanowanej kwoty.

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu

Zaplanowane do realizacji w 2013 r. wydatki budżetowe, w łącznej kwocie 71 545 993,32 zł, na koniec I półrocza wykonane zostały w kwocie 32 003 279,36 zł, co stanowi 44,73% rocznego planu wydatków. Wśród zrealizowanych kwot:

 • 31 154 111,27 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których:
 • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18 916 625,37 zł,
 • dotacje stanowią kwotę 1 910 537,81 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1 399 170,44 zł,
 • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 457 811,68 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 8 469 965,97 zł,
 • 849 168,09 zł stanowią wydatki majątkowe.

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych przedstawia wykres 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 2 Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

W ramach planowanych do realizacji w 2013 r. wydatków majątkowych w łącznej kwocie 9 486 202,43 zł, na koniec I półrocza zrealizowano 8,96% planu. Na kwotę wykonania składają się wydatki poniesione w związku z:

 1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, w łącznej kwocie 389 367,52 zł, związanymi z:
  • inwestycją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie - wykonano kanalizację deszczową, przebudowano w 60% chodniki i parkingi, rozpoczęto przebudowę nawierzchni ulic; pozostało do realizacji - dokończenie przebudowy chodników, parkingów oraz wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni ulic,
  • rozpoczęciem inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Baniewice - Chojna, na odcinku Baniewice - Swobnica las,
  • kontynuacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Gryfino - Linie - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
  • rozpoczęciem przebudowy drogi Szczecin - Binowo - opracowano projekt przebudowy odcinka długości 200 mb., ogłoszono przetarg na wykonanie prac,
  • rozpoczęciem projektowania przebudowy ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie,
  • przygotowaniem dokumentacji technicznej i przetargowej na przebudowę chodników w miejscowościach: Czelin, Goszków, Sitno i Mieszkowice oraz na modernizację nawierzchni drogi w Troszynie - zadanie realizowane wspólnie z Gminą Mieszkowice,
  • przygotowaniem dokumentacji technicznej i przetargowej na przebudowę drogi Banie - Dłużyna oraz modernizację ulicy Kunowskiej w Baniu - zadanie realizowane wspólnie z Gminą Banie,
  • rozpoczęciem przebudowy chodników w miejscowościach: Stołeczna, Chełm Dolny oraz modernizacją drogi Trzcińsko-Zdrój - Klasztorne,
  • rozpoczęciem projektowania przebudowy drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice,
  • rozpoczęciem projektowania przebudowy przepustu w m. Rurka,
  • rozpoczęciem przebudowy chodników w Starym Objezierzu i Moryniu,
 2. budową windy wraz z przedsionkiem, umożliwiającej korzystanie ze wszystkich kondygnacji budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie osobom niepełnosprawnym,
 3. budową boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie wraz z przebudową parkingu i placu apelowego oraz zakupem urządzeń sportowych, stanowiących wyposażenie siłowni,
 4. opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby modernizacji nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy,
 5. montażem ścianki aluminiowej na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16d,
 6. zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 7. zleceniem opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby rewitalizacji murów obronnych w Chojnie,
 8. wymianą stolarki drzwiowej w PPP w Gryfinie (prace wykonano w filii w Chojnie),
 9. zakupami inwestycyjnymi jednostek organizacyjnych.

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2013 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 4.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 4 Struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

Szczegółowy zakres wydatkowanych w I półroczu kwot przedstawiony został w opracowaniu tabelarycznym oraz w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.

III. Wynik I półrocza 2013 r.

Konsekwencją realizowanej polityki finansowej jest wynik budżetowy, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Na koniec I półrocza wynik budżetowy stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 4 128 650,18 zł.

Drugi z istotnych parametrów, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 730 614,26 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów na koniec I półrocza 2013 r. wynoszą odpowiednio:
 • 24,90 % oraz
 • 4,82 %.

Powiat Gryfiński spełnia również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Istniejące na koniec I półrocza zadłużenie Powiatu Gryfińskiego wynosi:

 1. 17 686 666,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zakupu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d (według Rb-Z),
 2. 3 173 450,21 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (według Rb-28S).

IV. Realizacja przychodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

Zrealizowane na koniec I półrocza 2013 r. przychody budżetowe w łącznej wysokości 3 426 642,93 zł pochodzą z:

 • nadwyżki z lat ubiegłych - 1 572 386,11 zł,
 • wolnych środków - 1 854 256,82 zł.

V. Realizacja rozchodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

Zrealizowane do 30.06.2013 r. rozchody budżetowe, w łącznej kwocie 960 783,71 zł związane są z:

 • zapłatą rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych (kredyty) - 660 783,71 zł,
 • wykupem obligacji - 300 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r. zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu nr XIX/155/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, prognozowany wynik budżetu, a także przychody i rozchody. Prognoza dotyczy zarówno roku budżetowego bieżącego, jak i lat kolejnych, do 2039 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2012 - 2039 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu spłaty zaciągniętego w 2007 r. kredytu konsolidacyjnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje również prawdopodobne kształtowanie się dochodów w kolejnych latach budżetowych. Szacunki oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych. Analiza wykonania dochodów budżetowych, zawarta w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych do osiągnięcia w 2013 r. odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Od zakładanych wielkości nie odbiega również realizacja planowanych wydatków. Zakres wydatkowanych środków znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej, natomiast osiągnięte efekty rzeczowe (w odniesieniu do wydatków majątkowych) zostały przedstawione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Ukształtowane, zgodnie z półrocznymi efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo limity zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny za I półrocze, wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w informacjach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Natomiast stopień realizacji pozostałych przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela 21 w części tabelarycznej opracowania.


data opublikowania: 2013-09-09 10:29:19
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 14:53:10

Strona odwiedzona 4963 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.