Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2013

  Zarząd Powiatu w Gryfinie:
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, listopad 2012

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2013 r. Do projektu dołączone zostało uzasadnienie oraz materiały, obrazujące projektowane wielkości ekonomiczne na 2013 r. Projekt budżetu opracowany został na podstawie otrzymanych planowanych na 2013 r. wielkości dochodów (subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa), wskaźników makroekonomicznych, z uwzględnieniem przyjętych na 2013 r. priorytetów.
Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu. Uzupełnienie ich stanowią informacje będące uszczegółowieniem przyjętych założeń polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2013 r. określa:

 1. Dochody w wysokości 70 091 209,68 zł,
 2. Wydatki w wysokości 70 591 209,68 zł,
 3. Deficyt w wysokości 500 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 2 915 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 415 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

do realizacji w 2013 r. oszacowane zostały na poziomie 70 091 209,68 zł. Na ogólną wielkość planowanych dochodów składają się dochody o charakterze:

 • bieżącym w wysokości 63 998 209,68 zł, stanowiące 91,31% ogółu dochodów,
 • majątkowym w wysokości 6 093 000,00 zł, stanowiące 8,69% ogółu dochodów.

Podział dochodów budżetowych na bieżące oraz majątkowe wynika z uregulowań ustawy o finansach publicznych. Ustawa zawiera również definicje poszczególnych rodzajów dochodów. Zgodnie z nimi, za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody te nie mogą stanowić źródła finansowania wydatków bieżących (warunek równowagi wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych). Natomiast pozostałe dochody budżetowe realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter dochodów bieżących.

Klasyfikacja realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów zawarta została w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Zgodnie z nią, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się trzy grupy dochodów:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane na poziomie 26 858 524,68 zł,
 • subwencję ogólną, zaplanowaną na poziomie 27 931 385,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne), zaplanowane na poziomie 15 301 300,00 zł.

Strukturę planowanych do realizacji w 2013 r. dochodów przedstawia wykres 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Planowane dochody własne w łącznej wysokości 26 858 524,68 zł pochodzą:

 1. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 384 887,17 zł z tytułu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie projektu pn. Młody przedsiębiorca,
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2 002 600,00 zł z tytułu:
  • dzierżawy miejsc postojowych,
  • sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek (podcinek),
  • dotacji o charakterze majątkowym, uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy: Mieszkowice, Chojna), a przeznaczonych na wspólną realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 725 500,00 zł z tytułu:
  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
 4. w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 991 610,00 zł z tytułu:
  • w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 991 010,00 zł wpływów za czynności geodezyjno - kartograficzne, odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych oraz z różnych tytułów,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - 600,00 zł odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w kwocie 40 860,00 zł z tytułu różnych, należnych jednostce wpływów m.in. grzywien i kar, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek, za dzienniki budowy, z tytułu wydawanych kart wędkarskich, usług ksero,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 6 400,00 zł, stanowiącej odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz 2 000,00 zł z tytułu realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Meklemburgia 2007 - 2013,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 13 306 708,00 zł,
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 516 195,00 zł, pochodzące z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • zajęcia pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • innych wpływów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • w rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 10 790 513,00 zł z czego:
   • 10 190 513,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 600 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 219 165,00 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 241 545,51 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 30 400,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 91 364,00 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 36 792,00 zł,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 82 989,51 zł,
 10. w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 65 536,00 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  • rozdziale 85111 Szpitale ogólne pochodzących z wpłat wnoszonych w ramach zawartych ugód,
  • rozdziale 85195 Pozostała działalności z tytułu zwrotu środków przekazanych spółce prawa handlowego Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału rezerwowego,
 11. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 206 363,00 zł pochodzące z:
  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
   • wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wnoszonych przez rodziców,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej,
   • odpłatności wnoszonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z ich terenu w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę m.in. odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wpłat za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, a także dochodów w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu oraz odpłatności za umieszczenie dzieci spoza powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu, ponoszonej przez zobowiązane do tego jednostki samorządu terytorialnego,
 12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 943 730,00 zł, z czego:
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 437 100,00 zł pochodzące z:
   • Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów m.in. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • w rozdziale 85395 Pozostała działalność w wysokości 470 630,00 zł, stanowiące środki pozyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, przeznaczone na realizację projektów: "Nasze kompetencje - nasza przyszłość oraz "Kreatywni i kompetentni,
 13. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 570 620,00 zł:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze pochodzące z odpłatności za wyżywienie wychowanków oraz m.in. z wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 224 zł,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu korzystania z internatów znajdujących się przy ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,
 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 153 000,00 zł, stanowiące środki wnoszone przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. zaplanowane zostały także dotacje z budżetu państwa. Otrzymane z budżetu centralnego środki przeznaczone mogą być na finansowanie zadań zleconych, czy też dofinansowanie zadań własnych. Uwzględnione zostały tu również dotacje z budżetu państwa, których przeznaczeniem są inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 r. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Gryfińskiego wynosi 15 301 300,00 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tablica 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 1

Subwencja ogólna
przeznaczona na działalność Powiatu Gryfińskiego zaplanowana została w kwocie 27 931 385,00 zł. Na całkowitą kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Część wyrównawczą otrzymują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2013r. wynosi 7 189 472,00 zł,
 2. równoważąca, należna tym powiatom, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2013 r. wynosi 3 473 073,00zł,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego; kwota planowana na 2013 r. wynosi 17 268 840,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

do realizacji w 2013 r. wynoszą 70 591 209,68 zł, z czego:

 • 58 282 599,68 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
 • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 35 652 844,88 zł,
 • dotacje stanowią kwotę 4 363 707,40 zł,
 • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 038 000,00 zł
 • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 17 228 047,40 zł
 • 12 308 610,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach planowanych do realizacji w 2013 r. wydatków majątkowych stanowiących 17,44% całości wydatków, wykonane zostaną:

 1. inwestycje z zakresu drogownictwa, na łączną kwotę 8 894 060,00 zł, związane z:
  • przebudową drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie,
  • przebudową ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice,
  • poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie,
  • przebudową drogi powiatowej Baniewice - Chojna, w m. Baniewice
 2. termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującego się przy ul. Dworcowej w Chojnie wraz z termomodernizacją stropodachu,
 3. budowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,
 4. modernizacja obiektu przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy,
 5. modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie (internat),
 6. zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 7. zapłata raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d,
 8. modernizacja III piętra internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 9. modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 10. zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną. Wysokość tej rezerwy musi oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych. Uwzględniona w budżecie na 2013 r. rezerwa ogólna stanowi kwotę 220 623,28 zł.
Jednocześnie możliwe jest uwzględnianie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerw celowych. Są one przeznaczone na wydatki, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna ich wysokość nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.

W budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. zostały utworzone rezerwy celowe:

 • na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 110 000 zł,
 • na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 200 000 zł,
 • na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 105 000 zł,
 • na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 150 000 zł.

Strukturę planowanych do realizacji w 2013 r. wydatków budżetowych przedstawia tablica 2.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 2

III. Wynik roczny

działalności Powiatu Gryfińskiego, będący różnicą planowanych do realizacji rocznych wysokości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych ustalony został jako deficyt budżetowy na poziomie 500 000,00 zł. Wysokość planowanego deficytu budżetowego jest konsekwencją:

 • planowanej dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Towarzystwa Salezjańskiego, który rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2013 r.; w związku z uruchomieniem placówki, na powiecie ciąży obowiązek przekazywania niepublicznej placówce dotacji w wysokości subwencji naliczonej dla tego typu placówki.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki.

Natomiast planowany do osiągnięcia na koniec roku budżetowego wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 5 715 610,00 zł. Takie ukształtowanie wyniku operacyjnego oznacza, iż bieżąca działalność Powiatu Gryfińskiego finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności. Ponadto, również planowane do realizacji wydatki o charakterze majątkowym, znajdują w części pokrycie w dochodach bieżących.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów planowane do osiągnięcia w 2013 r. wynoszą odpowiednio:
 • 22,65 % oraz
 • 4,93 %.

Powiat Gryfiński spełnia również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

IV. Przychody budżetowe

Planowane do osiągnięcia w 2013 r. w wysokości 2 915 000,00 zł przychody, w całości stanowią wolne środki. Definiowane są one jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe, zaplanowane w wysokości 2 415 000,00 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2004-2005.
W 2013 r. zostaną spłacone raty kapitałowe kredytów bankowych w łącznej kwocie 1 415 000,00 zł oraz nastąpi wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 70 091 209,68 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 63 998 209,68 zł,
 2. dochody majątkowe - 6 093 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 70 591 209,68 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 58 282 599,68 zł,
 2. wydatki majątkowe - 12 308 610,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 500 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 2 915 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 415 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 220 623,28 zł,
 2. celowe w kwocie - 565 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 110 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 200 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 105 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 150 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu te-rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie - 610 000,00 zł,
  2. celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 8) w kwocie - 265 000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (załącznik nr 9) w kwocie - 3 388 931,40 zł,
  2. podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie - 749 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100 000,00 zł;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. (1,3 MB)
dostępne w wersji PDF Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. (494 KB)

data opublikowania: 2012-11-20 14:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-18 13:52:12

Strona odwiedzona 5055 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.