Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/91/2019
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zmiana: Dz. U. 2019 poz. 1815) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 103 566 151,69 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 93 398 525,87 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 10 167 625,82 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 112 326 333,40 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 91 789 091,87 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 20 537 241,53 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 8 760 181,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciągniętego kredytu w kwocie 792 500,00 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 967 681,71 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 10 667 681,71 zł,
 2. rozchody w kwocie 1 907 500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 332 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie 3 497 868,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  1. zarządzania kryzysowego w kwocie 218 000,00 zł,
  2. oświaty i wychowania w kwocie 876 578,33 zł,
  3. pomocy społecznej w kwocie 231 500,00 zł,
  4. edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 060 950,51 zł,
  5. związanego z rodziną w kwocie 10 840,00 zł,
  6. ochrony zdrowia - Szpital Powiatowy w Gryfinie w kwocie 1 000 000,00 zł,
  7. remontów w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 3. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w roku budżetowym 2020 do kwoty 200 000,00 zł.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 686 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 171 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 12 648 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 1 348 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków;
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:


Do pobrania:

data opublikowania: 2019-12-27 13:34:20
data ostatniej aktualizacji: 2020-01-28 09:26:29

Strona odwiedzona 3115 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Żurawska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.