Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2005

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/246/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1 i 2) w wysokości 49.953.594 zł, z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3) - 44.886.970 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5) - 4.700.100 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 6) - 2.000 zł
 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik nr 7) - 364.524 zł
§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 8) w wysokości 51.353.594 zł, z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) - 45.798.669 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10) - 4.700.100 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 11) - 2.000 zł.
 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 12) - 852.825 zł
§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000 zł zostanie pokryty z emisji obligacji samorządowych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł z emisji obligacji samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 14).

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.600.000z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu z w wysokości 1.600.000 zł.

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

 1. wspieranie działań w zakresie polityki społecznej,
 2. wspieranie działań na rzecz upowszechnienia kultury i wiedzy o Unii Europejskiej oraz podtrzymanie tradycji narodowych,
 3. działania promocyjne powiatu
  - w łącznej kwocie 33.200 zł.
§ 12

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 600.636 zł.

§ 13

Ustala się dotację dla:

 1. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie w kwocie 149.280 zł,
 2. Świetlic Wychowawczych TPD w kwocie 76.000 zł.
§ 14

Ustala się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (art. 55 i 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) przeznaczone na:

 1. pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie 2.960.000 zł,
 2. profilaktykę zdrowotną w kwocie 40.000 zł
§ 15

Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art. 28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w kwocie 34.000 zł przeznaczone na zadania własne dla:

 1. Gryfińskiego Domu Kultury w łącznej kwocie 6.000 zł,
 2. Trzcińskiego Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.500 zł,
 3. Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w łącznej kwocie 2.000 zł,
 4. Centrum Kultury w Chojnie w łącznej kwocie 2.000 zł,
 5. Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu w łącznej kwocie 11.000 zł,
 6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w łącznej kwocie1.500 zł,
 7. Biblioteki Publicznej w Gryfinie w łącznej kwocie 5.000zł,
 8. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie w łącznej kwocie 5.000 zł.
§ 16

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego z zakresu:

 1. utrzymania ulic powiatowych w mieście w wysokości 350.000 zł
 2. zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp. w wysokości 60.000 zł.
 3. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów w wysokości 324.613 zł,
 4. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 116.712 zł,
 5. promocji powiatu w wysokości 1.500 zł,
 6. ponadgminnych zadań kultury fizycznej 60.000 zł.
§ 17

Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2005-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 18

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 19

Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.OBJAŚNIENIA

Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Podstawowe wielkości dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji celowych do opracowania projektu budżetu na 2005 rok stanowią:

 • Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r. Nr.ST4-4820/783/2004
 • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004r. Nr.FB.1-3010/22a/2004

Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu były głównie dochody przewidziane ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wydatkach przewidywane wykonanie roczne za 2004r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:

 • istniejącego od dnia 1 stycznia 2005r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
 • istniejącej od dnia 1 stycznia 2005r. sieci jednostek organizacyjnych powiatu finansowych z budżetu,
 • istniejącego od dnia 1 stycznia 2005r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 • podjętych uchwał Rady Powiatu dotyczących mienia powiatu, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
 • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
 • wzrostu wydatków o planowany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na poziomie 3%,
 • składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Zarząd Powiatu mając ograniczone wielkości prognozowanych dochodów własnych był zmuszony do wyboru tych zadań które jako priorytety zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2005. W tej sytuacji część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z postulatami stałych komisji Rady i organizacji społecznych nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2005r. nie jest zrównoważony bowiem:

 • prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 49.953.594 zł,
 • planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 51.353.594zł.
 • deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000zł
  finansowanie deficytu stanowią:
  • przychody kredytów emisji obligacji w wysokości 3.000.000zł
  • rozchody spłata kredytów lat ubiegłych w wysokości 1.600.000zł

Deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZZOZ w Gryfinie. Źródłem pokrycia wydatków są przychody z długoterminowych obligacji zaplanowanych w części na rok 2005 w wysokości 3.000.000 zł.

W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2004 nie uległa istotnym przekształceniom.

W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:

 • oświaty i wychowania - 25,5%,
 • pomocy społecznej - 24,5%,
 • ochrony zdrowia -8,9 %,
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 4,8%,
 • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Powiatu - 12,3%,
 • edukacyjnej opieki wychowawczej - 9,1%,
 • dróg publicznych wraz z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych -6,6 %,
 • pozostałe zadania - 8,3 %.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 16 do uchwały budżetowej na 2005r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

Objaśnienia do dochodów budżetowych

Minister Finansów w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił dla Powiatu Gryfińskiego następujące wielkości dochodów:

 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.829.069.-zł przyjmując kalkulację planowanej na 2005r. kwoty dochodów na podstawie wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok.
 2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000 zł, przyjmując kalkulację planowanej na 2005r. kwoty dochodów na podstawie wpływów za 2003 rok.
 3. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla powiatowego - 1.115.000 zł (zał. Nr 4),
 4. Subwencja ogólna na rok 2004 - 21.754.628 -zł w tym:
  1. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.879.818 - zł z tego:
   1. kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 1.981.847 -zł
   2. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 897.971- zł
  2. część równoważąca subwencji ogólnej - 1.947.319-zł
  3. część oświatowa subwencji ogólnej - 16.927.491-zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 • zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1-7 do projektu uchwały budżetowej.

 1. Dotacje celowe skalkulowane zostały na łączną kwotę 10.788.100 zł. Na wielkość tą składają się:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wstępnej wysokości 4.700.100 zł, zestawiono w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.
   Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
   • prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 73.000 zł,
   • gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.000 zł
   • prace geodezyjne i kartograficzne - 90.000 zł,
   • opracowania geodezyjne i kartograficzne -36.000 zł,
   • nadzór budowlany - 152.100 zł,
   • urzędy wojewódzkie - 152.000 zł,
   • komisje poborowe - 22.000 zł,
   • wydatki na obronę narodową - 1.000 zł
   • działalność komendy powiatowej państwowej straży pożarnej - 2.398.000 zł,
   • udzielenie świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 1.611.000 zł,
   • świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.000 zł,
   • działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 73.000 zł,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej we wstępnej wysokości 2.000 zł, zestawiono w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie działalności komisji poborowej.
 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określono wstępnie na kwotę 6.068.000 zł. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie zadania działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej
 4. dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem dla straży pożarnej.

Prognozowane na 2005 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 73.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 20.150 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2005 rok dochody w kwocie 5.504.312 zł pochodzą z następujących tytułów:

 1. dochodów własnych powiatu - 5.419.312 zł które planuje się uzyskać z:
  1. opłat za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz odpłatności z tytułu usług komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości itp.) - 808.901 zł,
  2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 951 zł,
  3. wpływów z usług - 1.000 zł,
  4. wpływy tyt. odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości - 4.608.460 zł.
 2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 85.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 704.235 zł są dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:

 • bieżącego utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 90.000 zł.
 • z drugiego źródła jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- 425.935 zł
 • opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 36.000 zł,
 • bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 152.300 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 3.973.570 zł, są:

 1. dochody własne powiatu w kwocie 3.644.514 zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
  1. opłaty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne , prawa jazdy oraz inne druki) - 3.279.014 zł,
  2. opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) - 337.500 zł,
  3. różnych opłat (karty wędkarskie) - 3.000 zł,
  4. różne opłaty ( 5% w dochodach Skarbu Państwa z opłat melioracyjnych i spłat ciężaru realnego) - 2.600 zł
  5. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) - 11.600 zł,
  6. wpływów z usług - 1.600 zł,
  7. różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie płatnika itp.) - 9.200 zł,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno - architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa- 152.000 zł, a także związanych z obsługą i działalnością komisji poborowej - 24.000zł ( w tym 2.000 zł dotacja na zadania. powierzone).
 3. środki z funduszy unijnych na realizację projektu " Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse" - 153.056 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na 2005 rok dochody w wysokości 2.399.100 zł, pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z ochroną przeciwpożarową, w tym:

 1. bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej - 2.398.000 zł,
 2. działalność związaną z PPSP ( odsetki od r-ku bankowego) - 1.100 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu udziału w podatkach (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 5.029.069 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 21.840.978 zł w tej pozycji wyróżnia się:

 1. dochody własne powiatu z tytułu zakładanych wpływów z odsetek bankowych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOŚiGW oraz PFGZGiK) - 86.350 zł
 2. wspomniane wcześniej subwencje:
  • część oświatowa 16.927.491 zł,
  • część wyrównawcza - 2.879.818 zł,
  • część równoważąca - 1.947.319 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 2.473 zł pochodzą głównie z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek.

 • Szkoły specjalne - 150 zł
 • Licea ogólnokształcące - 900 zł
 • Szkoły zawodowe - 1.423 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Prognozowane dochody w wysokości 1.611.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1.558.000 zł oraz 53.000 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą 8.623.009 zł.
Na wielkość tą składają się:

 1. odpłatność rodziców i inne dochody w domach dziecka - 14.360 zł,
 2. odpłatność za pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 2.151.025 zł,
 3. wpływy od rodzin zastępczych 100 - zł,
 4. dochody na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 364.524 zł,
 5. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 7.000 zł,
 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.086.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody wynoszą 85.000 zł.
Na wielkość tą składają się:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej na obsługę Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 73.000 zł,
 • dochody własne związane z odpłatnością za obsługę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 12.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w kwocie 86.698 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki.

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 56.550 zł
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 148 zł
 • Internaty i bury szkolne 30.000 zł

Objaśnienia do wydatków budżetowych

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2005 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe.

Wydatki budżetowe na 2005 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 51.353.594 zł (załącznik nr 8).

Wydatki obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 28.924.995 zł, tj. 56,3% planowanych wydatków,
 2. dotacje podmiotowe i przedmiotowe, w tym głównie na dofinansowanie poza samorządowych niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami - 4.805.941 zł tj. 9,3% ogólnej kwoty wydatków,
 3. wydatki na obsługę długu publicznego na łączną kwotę 804.656 zł, tj. 1,5% ogółu planowanych wydatków,
 4. wydatki majątkowe, przewidziane na inwestycje związane z drogami oraz komputeryzację na łączną kwotę 1.768.300 zł, tj.3,4 % wydatków.
 • Wydatki budżetu na finansowanie zadań własnych powiatu projekt budżetu ujmuje kwotę 45.798.669 zł (załącznik nr 7),
 • Wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.700.100 zł (załącznik nr 10),
 • Wydatki budżetu na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 2.000 zł (załącznik nr 11).
 • Wydatki budżetu na zadania z zakresu właściwości powiatu na postawie porozumień jst 852.825 zł (załącznik nr 12)

Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2005 rok wydatków w układzie działów w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 8-12 do uchwały budżetowej.

W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie dział i rozdział wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane ogółem wydatki w kwocie - 73.000 zł, przeznacza się na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.400.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń - 821.000 zł
 2. dotacje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast - 350.000 zł,
 3. wydatki majątkowe przewidziane na remonty dróg - 889.000 zł

  Budżet Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiono w układzie budżetu zadaniowego z podziałem na zadania własne realizowane przez PZD i zadania własne zlecane przez PZD w części materiałów poglądowych do budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 482.740 zł z tego:

 1. zadania własne na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie powiatu dotyczących nieruchomości w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39, Bol. Chrobrego 52, części Szczecińskiej 21, Sprzymierzonych 9 oraz w Chojnie budynek po byłym internacie p. LO.
  Na sporządzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, umowy notarialne) dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Powiatu
 2. w zakresie zadań administracji rządowej na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w planie finansowym na 2005 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 704.035 zł, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

 1. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. 90.000 zł (rozdział 71013) na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie "Ewmapa",
  2. 36.000 zł (rozdział 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji założenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie projektu operatu założenia ewidencji gruntów,
  3. 152.100 zł (rozdział 71015) - na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne.
   Wydatki zaplanowane są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Potrzeby te wynikają m.in. z konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia na terenie Powiatu działań kontrolno - inspekcyjnych. Jednakże z uwagi na fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do właściwości administracji rządowej, to wzrost wydatków na ten cel jest całkowicie uzależniony od ewentualnego zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wstępnej kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 7.102.943 zł, z tego wydatki inwestycyjne 309.300zł.
Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane są na:

 1. realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) - 152.000 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wstępnej kwocie dotacji celowej. Środki te przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami.
 2. działalność i obsługę Rady Powiatu - 307.110 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
 3. funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) zaplanowano w kwocie 6.325.095 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 6.015.795 zł,
  2. wydatki majątkowe - 309.300 zł.
   Planowane wydatki bieżące obejmują:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa wraz z pochodnymi w kwocie 3.886.822 zł.
   W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się dokupienie zestawów komputerowych,
 4. Obsługę komisji poborowej (rozdział 75045) - zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacją celową w kwocie 24.000 zł.
 5. Pozostała działalność (rozdział 75095) - zostały skalkulowane wydatki w łącznej kwocie 294.738 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na działalność Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, organizację spotkania noworocznego, publikacje, artykuły w prasie krajowej, stronę w internacie i inne formy promocji powiatu.

Po raz pierwszy w odniesieniu do wydatków realizowanych jako zadania własne przez Starostwo Powiatowe przedstawia się budżet Starostwa w ujęciu zadaniowym.

Dział 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne ustalono kwotę 1.000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 2.485.760 zł. Wydatki przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -2.398.000 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowią - 1.595.400 zł, wydatki majątkowe 100.000 zł
 2. Pozostała działalność związaną z obroną cywilną - 87.760 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 804.656 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie , wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie oraz kredytu na restrukturyzację SPZZOZ.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Założono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 13.098.182 zł, z tego:

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 10.926.000 zł
 • dotacje - 600.636 zł

W roku 2005 jak i w latach poprzednich finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.
Wydatki na realizację zadań oświatowych skalkulowane zostały o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2004r. i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Biorąc pod uwagę fakt, że wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego ,przyjęto do rozliczeń wagi roku 2004 powiększając kwotę bazową do wysokości 2.766,97 zł.
Kalkulując wydatki na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uzasadnionym było odniesienie się do liczby uczniów. Konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej oparta jest na nadrzędnej zasadzie "pieniądz idzie za uczniem". W roku szkolnym 2004/2005 ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych jest 4.062 uczniów.

Wzrost liczby uczniów w obecnym roku szkolnym szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat świadczy o szerokiej ofercie oświatowej, która w ostatnich latach dzięki wysiłkowi władz powiatu poprzedniej kadencji i dyrekcji szkół uległa rozszerzeniu, dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w roku szkolnym 2003/2004 było 604 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 560 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2003/2004 było 564 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 545 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2003/2004 było 930 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 884 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2003/2004 było 649 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 800 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w roku szkolnym 2003/2004 było 407 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 378 uczniów.

W ostatnich latach daje się zauważać stopniowe zmniejszenie liczby uczniów w szkołach specjalnych i tak:

 • Zespól Szkól Specjalnych w Gryfinie w roku szkolnym 2003/2004 było 103 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 jest 101 uczniów,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie w roku szkolnym 2003/2004 było 70 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 66 uczniów.

Koszt kształcenia faktyczny uczniów w szkołach specjalnych jest dużo wyższy niż przewiduje to standard subwencji na jednego ucznia i tak: w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie standard wyliczono na ucznia 14.727 zł rocznie, w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie standard subwencji na jednego ucznia wynosi 18.388 zł rocznie natomiast rzeczywisty koszt utrzymania ucznia wynosi 21.859 zł rocznie. Zwiększenie wydatków w tych jednostkach jest złagodzeniem tylko problemu niedoszacowania szkolnictwa specjalnego, stąd koniecznym jest poszukiwanie rozwiązań w 2005 roku aby wypracować docelowy model funkcjonowania tego typu szkół w powiecie.

Standard subwencji oświatowej w części szkół ponadgimnazjalnych nie odbiega w sposób istotny od kosztów rzeczywistych kształcenia uczniów ponieważ placówki te uzyskują dochody własne co pozwala na ich dofinansowanie i tak:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.100 zł rocznie na 1 ucznia,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.048 zł
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.771 zł
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.383 zł
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 4.275 zł

Najbardziej niedoszacowane są budżety Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i w Mieszkowicach, niewątpliwy wpływ na budżet ma mniejsza ilość uczniów w roku szkolnym 2004/2005, stąd niezbędnym jest szukanie wspólnie z dyrektorami szkół rozwiązań mających na celu wypracowanie oszczędności w wydatkach bieżących.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób:

 • Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

  Plan wydatków wynosi 1.157.000 z tego przeznaczono na utrzymanie:

  • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Gryfinie - plan 816.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 610.000 zł
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej przy SOSW w Chojnie - plan 341.000 zł, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 325.000 zł

 • Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, Plan wydatków na rok 2005 wynosi 976.450 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
  • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie - plan 654.450 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 584.000 zł
  • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie - plan 322.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 297.000 zł

 • Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - sklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

  Plan wydatków na 2005 r. wynosi 3.930.079 zł, z czego przypada na utrzymanie:

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 1.215.997 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.134.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 1.458.886 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.389.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 543.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 484.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 287.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 248.000 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów):
   • Liceum Nr 1 SCE W Chojnie - plan 87.630 zł,
   • LO Ośrodek Kształcenia EDUKATOR w Gryfinie - plan 191.262 zł,
   • Prywatne LO - Szczecińskie Collegium Indor - plan 108.204 zł
   • A Niewadowska - plan 38.100 zł

   Wielkość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych - 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

 • Licea profilowane (rozdział 80123) sklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków wynosi 1.570.641 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 548.440 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 480.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 209.201 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 194.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 475.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 432.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 249.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 222.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 89.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 76.000 zł

 • Szkoły zawodowe (rozdział 80130) sklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków na 2005 r. wynosi 5.120.502 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 1792.193 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.500.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 2.158.097 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 2.012.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 994.772 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 939.000 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół:
   • Technikum Zawodowe Nr 1 SCE W Chojnie - plan 89.784 zł,
   • Ośrodek Kształcenia EDUKATOR w Gryfinie - plan 44.376 zł,
   • Prywatne LO -Szczecińskie Collegium Indormatyczne - plan 41.280 zł

  W niepublicznych szkołach zawodowych przyjęto zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów - 50% kosztów utrzymania jednego ucznia.

  Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) - plan 2.000zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - plan 73.000 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

  Pozostała działalność (rozdział 80195) - plan 268.510 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Założono wydatki w wysokości 4.611.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym przewidziane zostały na:

 1. opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.611.000 zł, dla:
  • Powiatowy Urząd Pracy - 1.558.000 zł
  • Domy Dziecka - 40.906 zł
  • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - 0 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 12.094 zł
   Wielkość zaplanowanych na ten cel wydatków jest wysoce nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  • Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ - 3.000.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 12.527.775 zł. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne), jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane w/w kwocie wydatki są przeznaczone na:

 1. utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Świetlic Środowiskowych, które są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Głównym źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania są środki w kwocie 2.291.991 zł (rozdział 85201). W ramach zaplanowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.104.804 zł, dotacje na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 76.000 zł, dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie 149.280 zł ,
 2. utrzymanie i działalność czterech domów pomocy społecznej (rozdział 85202) - 8.064.295 zł. W ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 5.577.213,
 3. na wypłacenie świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w tych rodzinach oraz innych związanych z tym świadczeń - 1.744.772 zł,
 4. na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano wydatki w kwocie 414.717 zł. W kwocie tej wynagrodzenia stanowią 319.128 zł,
 5. na działalność specjalistycznej jednostki poradnictwa i interwencji kryzysowej (rozdział 85220) zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł.

Natomiast zaplanowane na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 7.000 zł, stanowiącej 0,09% całości prognozowanych w tym dziale wydatków i są one przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 1.223.721 zł. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne), jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

 1. Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.140.721 zł, i są przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w którym wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią 832.342 zł.
 2. Na zadania na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.000 zł są przeznaczone na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią 29.295 zł.

Budżet opieki społecznej w roku 2005 podlega największym transformacjom w sposobie finansowania, stąd niezbędnym było przygotowanie budżetu zadaniowego.
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia się następująco:

 1. W roku budżetowym 2005 zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dział 852, rozdział 85218 jest zadaniem własnym powiatu. Wysokość budżetu planuje się na poziomie wykonania roku 2004.
 2. Zabezpieczenie funkcjonowania pracy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dział 853, rozdział 85321 jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiat. Dotacja od Wojewody przyznana na to zadanie na 2005 rok wynosi 73.000 zł.
 3. Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze dział 852, rozdział 85201 przeznaczono kwotę 150.136 zł.
 4. Zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w 2004 roku dział 852, rozdział 85304 jest zadaniem własnym powiatu i od 2004 roku finansowanym ze środków własnych powiatu. Budżet 2005 roku planuje się na poziomie wykonania roku 2004, tj. na kwotę 1.744.772 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej, poprzez które następuje zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - Obecnie zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu, docelowo zadanie będzie realizowała gmina. W okresie przejściowym tj. w latach 2004-2006 to zadanie powiatu jest finansowane z dwóch źródeł- dochodów własnych i dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.
Przedstawiona poniżej Tabela obrazuje sposób finansowania poszczególnych Domów Pomocy Społecznej. Najbardziej niedoszacowany jest budżet DPS w Nowym Czarnowie, brak jest ok. 1.000.000 zł rocznie na utrzymanie tej placówki. Zarząd Powiatu widzi pilną potrzebę rozpoczęcia prac wspólnie z PCPR i dyrektorem jednostki nad wypracowaniem rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność placówki w 2005 roku.

Z ZAKESU POMOCY SPOŁECZNEJ - (WYDATKI) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (bez inwestycji)
Potrzeby bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające OGÓŁEM Ilość Miesz. Średni koszt na 1 mieszk.
DPS DĘBCE 792 126,00
916,81/na mieszkańca
544 837,00
630,59/na mieszkańca
57 851,00
66,96/na mieszkańca
1 394 814,00 72 1 614,37
DPS Nowe Czarnowo 694 887,00
432,14/na mieszkańca
1 593 201,00
990,79/na mieszkańca
110 199,00
68,53/na mieszkańca
2 398 287,00 134 1 491,47
DPS Moryń 984 038,00
683,35/na mieszkańca
1 187 716,00
824,81/na mieszkańca
113 517,00
78,83/na mieszkańca
2 285 271,00 120 1 586,99
DPS Trzcińsko-Zdrój 877 443,00
794,79/na mieszkańca
837 706,00
758,79/na mieszkańca
72 702,00
65,85/na mieszkańca
1 787 851,00 92 1 619,43
RAZEM 3 348 494,00
678,86/na mieszkańca
4 163 460,00
824,60/na mieszkańca
354 269,00
70,63/na mieszkańca
7 866 223,00 418 1 568,23

Domy Dziecka od 2005r są w całości finansowane przez powiat z dochodów własnych.

Poniższa tabela przedstawia wydatki w poszczególnych domach dziecka:

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W BUDŻECIE
DOMY DZIECKA (WYDATKI)
Finanso-
wanie wydatków bieżących w zakr.
wyżyw.
Finanso-
wanie wydatków bieżących w zakr.
wyposaż.
Finanso-
wanie wydatków bieżących w zkr.
biężącego utrzymania domu
OGÓŁEM Ilość Wychow. Średni koszt na 1 wychow.
D.Dz. Binowo 161 839,00
313,64/na wychowanka
49 176,00
95,30/na wychowanka
582 997,00
1129,84/na wychowanka
794 012,00 43 1 538,78
D.Dz. Trzcińsko-Zdrój 197 969,00
383,66/na wychowanka
11 200,00
21,70/na wychowanka
588 781,00
1141,05/na wychowanka
797 950,00 43 1 546,41
Niepubliczny Rodzinny D.Dz. AGATOS 34 670,00
344,22/na wychowanka
17 400,00
152,63/na wychowanka
97 210,00
852,72/na wychowanka
149 280,00 średnio 9,5 1 309,47
OGÓŁEM 394 478,00
347,27/na wychowanka
77 776,00
67,87/na wychowanka
1 268 988,00
1107,32/na wychowanka
1 741 242,00 95,5 1519,41

ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
D.Dz. Binowo 18 500,00
N.D.Dz.AGATOS 3 812,00
D.Dz.Trzcińsko-Zdrój 18 474,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 4.693.782 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 3.124.000,
 • dotacja - 60.000 zł (1,51%).
 • Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.472.322 zł, z tego na utrzymanie:
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - plan 1.285.322 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 887.000 zł
  • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 187.000 zł, z tego przypada na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 94.000 zł

 • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 1.160.073 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - plan 664.073 zł, z tego zaplanowano na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 593.000 zł
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - plan 496.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 426.000 zł

 • Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - zaplanowano wydatki na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).

 • Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 1.032.277 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 395.000 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 295.000 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 367.317 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 256.000 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 269.960 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i pochodne od nich - 165.000 zł

 • Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan wydatków 10.000 zł. Środki zostały zaplanowane na stypendia dla młodzieży za wyniki w nauce oraz nagrody Starosty Gryfińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia.

 • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419), funkcjonujący przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. Plan wydatków wynosi 458.000, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od nich - 408.000 zł,

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - plan 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
 • Pozostała działalność (rozdział 85495) - plan wydatków 489.110 zł w tym wydatki majątkowe 470.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki wynoszą 20.000 zł, i przeznaczone są na dofinansowanie działalności dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizację zawartych porozumień, i 10.000 pozostała działalność.


Na rok 2005 przychód budżetu powiatu stanowić będą długoterminowe obligacje komunalne w wysokości 3.000.000 zł na wydatki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach. Natomiast w rozchodach ujęto spłatę kredytu w wysokości 1.600.000 zł (załącznik nr 17).


Prognozowane przychody i wydatki środków specjalnych ujmuje również załącznik nr 16.


Natomiast przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 14).

 • Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu (zakończenie modernizacji kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymianę okien w jednostkach powiatowych), realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Załącznikiem do niniejszych objaśnień są materiały poglądowe w ujęciu tabelarycznym dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 10:10:21
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 10:10:21

Strona odwiedzona 10258 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marcin Wegner
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.