Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2005 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2005 R.

Zgodnie z art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego
za I półrocze 2005r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005r została opracowana w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XX/246/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r.
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego oraz Uchwałę Nr XVI/182/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

Uchwalony przez Wysoką Radę budżet na rok 2005 wprowadzał kolejne nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany systemowe wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegają na:

 1. decentralizacji zadań i środków publicznych, tym samym zwiększenia udziału samorządu powiatowego w dysponowaniu środkami publicznymi,
 2. zwiększeniu ekonomicznej odpowiedzialności powiatu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
 3. powiązaniu sytuacji finansowej powiatu z koniunkturą gospodarki państwa,
 4. zwiększeniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nieistniejące dotąd w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego rozwiązania, polegające na powiązaniu mechanizmu subwencji ze wskaźnikami makroekonomicznymi typu: PKB, stopa bezrobocia. Kwoty subwencji uzależnione zostały również od innych wskaźników tj. gęstości zaludnienia oraz powierzchni dróg przypadających na jednego mieszkańca.

Reforma finansów samorządowych wprowadzana od 1 stycznia 2004r. przebiega w dwóch etapach:

 • I etap w latach 2004 i 2005 – obowiązuje model przejściowy. Wprowadzono w nim rozwiązania o charakterze systemowym, które przygotują powiat do systemu docelowego.
 • II etap od 2006 roku - wprowadzony zostanie docelowy system finansów samorządowych.

Model przejściowy finansowania powiatu oparty jest na generalnym założeniu, zgodnie z którym od stycznia 2005 roku nastąpiło dalsze zwiększenie samodzielności finansowej.

Zasadniczym sposobem finansowania powiatu są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcję uzupełniającą.

Powiat od 1 stycznia 2005r. otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.
 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

  • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych (z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu gryfińskiego (na dzień 31 grudnia 2003r – 83.042) przez liczbę stanowiącą 88% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik ten w 2003r wynosił 69,99) a wskaźnikiem dochodów podatkowych (z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie (w 2003 roku wynoszącym 42,87).
   Planowana na rok 2005 kwota podstawowa wynosiła 1.981.847 zł.
  • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca. Za rok 2003 stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się na poziomie 33,1%. W kraju wynosiła 20%.
   Planowana na rok 2005 kwota uzupełniająca wynosiła 897.971 zł.

  Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

  Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 2170).
  W roku 2005, zgodnie z w/w rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:

  • W których dochody przeliczeniowe, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia. Dla powiatu gryfińskiego w 2005 roku jest to kwota 789.778 zł.
  • W których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca kraju - powiat gryfiński otrzyma z tego tytułu kwotę 481.895 zł
   Kwota części równoważącej wynikająca z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst wynosi 506.781zł.
  Planowana łączna kwota części równoważącej na rok 2005 wynosiła 1.947.319 zł.
  Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.
  Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 wynosiła 16.927.491 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2005 roku wynosi 10,25%, planowana kwota 4.829.069 zł.

W 2005 r. powiaty nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zachodziła konieczność zapewnienia przez powiat w budżecie środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

Zadaniem finansowanym dotychczas w formie dotacji, a od 1 stycznia 2005 zastąpionym dochodami własnymi (realizowane w II etapie reformy finansów samorządowych) jest w zakresie pomocy społecznej prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych ( Domy Dziecka).

W 2005 roku mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wpłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa niż 50%, a nie większa od 55% to:

 1. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,
 2. Relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu powiatu do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie powiatu.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2005r, wynosi 29,3%.

W związku z powyższym w budżecie powiatu na 2005 rok relacja deficytu powiatu do dochodów powiatu nie mogła być większa niż 29,3%. Planowany deficyt budżetu powiatu na dzień 30.06.2005r wynosi 1.717.000 zł co stanowi 3,0% planowanych dochodów budżetu. Deficyt budżetu powiatu na 30.06.2005r. wyniósł 1.121.228 zł co stanowi 4,3%.

Planowany budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Budżet roku 2005 został ustalony:
 • po stronie dochodów na kwotę 49.953.594 zł,
 • po stronie wydatków na kwotę 51.353.594 zł.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000 zł.

 • przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł (emisja obligacji komunalnych)
 • rozchody budżetu w wysokości 1.600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków w ochronie zdrowia w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZZOZ w Gryfinie,

Źródłem pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie będą długoterminowe obligacje komunalne wyemitowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2004r.

Zmianie uległa wewnętrzna struktura budżetu:

 • zwiększa się udział dochodów własnych, zmniejszeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
 • przy planowaniu wydatków stosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwagi na fakt, że planowana inflacja na rok 2005 wynosi 3%, wydatki bieżące starano się utrzymać na dotychczasowym poziomie poszukując jednocześnie oszczędności,
 1. Wydatki na realizacje zadań oświatowych zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2004r i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Z uwagi na fakt, ze wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego, przyjęto do rozliczeń wagi 2004 roku powiększając kwotę bazową o 100 zł.
 2. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł – dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin) i dotacji celowej budżetu państwa.
 3. Wydatki na realizację zadania prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych (publiczne i niepubliczne domy dziecka) zostały skalkulowane w oparciu o liczbę wychowanków, w odniesieniu do standardu, na który składają się: wydatki bieżące z zakresu wyżywienia, wydatki bieżące z zakresu wyposażenia, wydatki bieżące z zakresu bieżącego utrzymania domu. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dochodów własnych (odpłatności opiekunów prawnych) i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst.
 4. Wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej: utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie, organizowanie opieki i dofinansowanie opieki w rodzinach zastępczych, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków 2004r.
  W 2005 roku zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych.
 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2004r powiększonych o wkład własny do realizowanych projektów unijnych, które zostały rozpoczęte w 2004 r.
  W roku 2005 zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

Dokonując oceny sytuacji finansowej powiatu gryfińskiego, przeanalizowano dochody i wydatki oraz wynik powiatu za I półrocze lat 2002,2003,2004, 2005, które przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2002r.

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM47.040.98726.054.43555,38%
WYDATKI OGÓŁEM51.099.20626.376.62451,61%
WYNIK-4.058.219-322.189-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2003r.

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM41.751.29722.723.48354,42%
WYDATKI OGÓŁEM44.434.29725.038.19756,34%
WYNIK-2.683.000-2.314.714-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2004r.

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM45.708.42025.281.13655,31%
WYDATKI OGÓŁEM47.050.48222.573.25547,97%
WYNIK-1.342.062+2.707.881-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2005r.

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM56.816.59026.016.06045,78%
WYDATKI OGÓŁEM58.533.59027.132.99346,35%
WYNIK-1.717.000-1.116.933-

DOCHODY WŁASNE

Po wprowadzeniu zmian systemowych, zmieniła się struktura dochodów własnych powiatu, co przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów własnych powiatu w I półroczu lat 2002-2005

WyszczególnienieI półrocze
2002
I półrocze
2003
I półrocze
2004
I półrocze
2005
RAZEM DOCHODY
WŁASNE z tego:
100%100%100%100%
podatek dochodowy
od osób fizycznych
169.401165.2421.615.9032.080.212
podatek dochodowy
od osób prawnych
- -112.40291.926
dochody z majątku405.072333.652361.6181.358.183
pozostałe dochody
(bez subwencji ogólnej)
2.243.7141.483.9952.403.4043.457.349

W strukturze dochodów własnych w I półroczu 2005, dominującym źródłem dochodów jest udział we wpływach z PIT. Udział tego źródła dochodów, w dochodach własnych, zwiększył się w porównaniu do roku 2004, 2003 i 2002.

Przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału we wpływach z PIT, wynoszący w latach 2002-2003- 1% został zwiększony i wynosił w 2004r. – 8,42% a w roku 2005-10,25%.

W sposób istotny zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1.615.903.- zł w I półroczu 2004 r. do 2.080.212 zł w I półroczu 2005r.

Zdecydowanie niezadowalający jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, w którym w I półroczu 2005r. nastąpił spadek w porównaniu I półrocza 2004r i wynosi tylko 91.926 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego wynosi 1.40%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla powiatów składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Porównanie subwencji ogółem oraz w podziale na poszczególne części prezentuje poniższe zestawienie:

Subwencja ogólna dla powiatu w I półroczu lat 2002-2004

Wyszczególnienie2002 rok I półrocze2003 rok I półrocze2004 rok I półrocze2005 rok I półrocze
Subwencja ogólna z tego:12.006.46912.376.84412.623.75012.571.766
Część drogowa2.321.9332.298.714--
Część wyrównawcza582.863604.1041.280.0101.439.909
Część oświatowa9.101.6739.474.0269.814.07810.157.550
Część równoważąca.--1.210.962974.307

WyszczególnienieStruktura 2002r.Struktura 2003r.Struktura 2004r.Struktura 2005r.
Subwencja ogólna z tego:100%100%100%100%
Część drogowa19,34%18,58%--
Część wyrównawcza4,85%4.88%10,13%11,45%
Część oświatowa75,81%76,54%77,74%80,80%
Część równoważąca.--9,59%7,75%

DOTACJE CELOWE

Udział dotacji w dochodach w 2005 roku uległ zmniejszeniu, przekazywane dotacje w latach ubiegłych były przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. Struktura dotacji przekazywanych w I półroczu lat 2002-2004 przedstawia poniższa tabela:

Struktura dotacji powiatu w I półroczu lat 2002-2004

WyszczególnienieI półrocze 2002I półrocze 2003I półrocze 2004I półrocze 2005
Dochody ogółem w tym:100%100%100%100%
Dotacje ogółem z tego:11.229.7798.363.7508.065.4956.452.329
- z zakresu administracji rządowej6.128.5693.140.0763.449.0842.619.704
- na zadania własne4.958.2595.196.6744.496.6913.264.198
- pozostałe ( porozumienia z j.s.t.)142.95127.000119.720568.427

WYDATKI

Zmiany w zakresie źródeł dochodów ściśle związane są z zakresem zadań, których sposób finansowania zmieniony od 1 stycznia 2004.

Poniżej przeanalizowano planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu na te zadania, które do końca 2003 r. były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a od 1 stycznia 2004 finansowane są ze zwiększonych dochodów własnych, uzupełnionych subwencją.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie w I półroczu3:2
1
2
3
 
Ogółem w 2002 roku311.800171.40054,9%
Ogółem w 2003 roku360.000189.80752,7%
Ogółem w 2004 roku498.600198.67639,8%
Ogółem w 2005 roku414.388204.11149,26%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na
Powiatowy Urząd Pracy w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie w I półroczu3:2
1
2
3
 
Ogółem w 2002 roku829.481445.82453,7%
Ogółem w 2003 roku850.000453.22553,3%
Ogółem w 2004 roku880.000464.43452,8%
Ogółem w 2005 roku
(bez środków z UE z EFS)
1.140.721527.52846,24%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na
Rodziny Zastępcze w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie w I półroczu3:2
1
2
3
 
Ogółem w 2002 roku1.036.000505.17548,8%
Ogółem w 2003 roku1.311.521840.48764,1%
Ogółem w 2004 roku1.683.997743.83344,2%
Ogółem w 2005 roku1.812.572879.66248,53%

Planowane wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w 2005 roku kształtują się na poziomie zbliżonym jak w latach ubiegłych, wykonanie wydatków również jest porównywalne z poprzednimi latami. Planowane wydatki na Powiatowy Urząd Pracy i Rodziny Zastępcze corocznie ulegają zwiększaniu.

Zmieniony również od 1 stycznia 2004r. sposób finansowania Domów Pomocy Społecznej w 2005 podlegał również transformacji. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej w 2005 roku zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł – dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.

Wojewoda Zachodniopomorski w I półroczu 2005r systematycznie zmniejszał wysokość dotacji w tych DPS-ach, w których zmniejszała się liczba pensjonariuszy finansowanych z dotacji.

Poniższa analiza przedstawia planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu w latach 2002-2005.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na
Domy Pomocy Społecznej w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie w I półroczu3:2
1
2
3
 
Ogółem w 2002 roku7.878.3514.188.01353,2%
Ogółem w 2003 roku7.737.6964.127.74553,3%
Ogółem w 2004 roku7.709.7754.013.96052,1%
Ogółem w 2005 roku8.071.6594.052.39850,2%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Struktura wydatków majątkowych i bieżących finansowanych z budżetu w latach 2002-2005 zdeterminowana była realizacją zadań bieżących oraz przyjętym Programem Rozwoju Lokalnego i Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

W przedstawionej analizie przedstawiono wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu bez zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu
bieżące i majątkowe w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie
w I półroczu
3:2
1
2
3
 
Ogółem wydatki w 2002 roku w tym:
- bieżące
- majątkowe
51.099.206
45.351.647
5.747.559
26.376.624
23.518.591
2.858.033
51,61%
51,86%
49,72%
Ogółem wydatki w 2003 roku w tym :
- bieżące
- majątkowe
44.434.297
43.641.331
792.966
25.038.197
24.872.562
165.635
56,34%
56,99%
20,88%
Ogółem wydatki w 2004 roku w tym :
- bieżące
- majątkowe
47.050.482
44.631.996
2.418.486
22.573.255
22.484.403
88.852
47,97%
50,37%
3,67%
Ogółem wydatki w 2005 roku w tym :
- bieżące
- majątkowe
58.533.590
53.016.456
5.517.134
27.132.993
26.112.332
1.020.661
46,35%
49,25%
18,50%

W I półroczu 2005 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 49,25%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 18,50%.

Realizacja wydatków bieżących związana z wykonywaniem zadań własnych i zleconych w pierwszym półroczu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Zaplanowane wydatki bieżące obejmujące pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZZOZ w Gryfinie zostały zrealizowane w wysokościach:

 • Uregulowane zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne przez SP ZZOZ w Gryfinie na dzień 30.06.05 w kwocie 1.447.704,24 zaspokoiły 37 wierzycieli,
 • Uregulowane zobowiązania wobec byłych pracowników na podstawie zawartych porozumień przez SP ZZOZ w Gryfinie na dzień 30.06.05 w kwocie 568.814,36 zł zaspokoiły 72 wierzycieli

Realizacja wydatków majątkowych związana jest z przygotowaniem cyklu inwestycyjnego, rozpoczęte w I półroczu zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR takich jak:

 • budowa windy i zakup sprzętu medycznego w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie została rozpoczęta w pierwszym półroczu, a zostanie zakończona w drugim półroczu bieżącego roku ,
 • modernizacja drogi Bartkowo-Gajki zostanie zakończona w drugim półroczu 2005r.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XX/246/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ustalał:

 • po stronie dochodów kwotę 49.953.594 zł,
 • po stronie wydatków kwotę 51.353.594 zł.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000 pokryty obligacjami komunalnymi.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie – zestawienie podjętych uchwał otwiera część tabelaryczną niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie podjęły w ciągu I półrocza roku 2005 uchwały, którymi wprowadzono (działając w granicach swoich kompetencji) zmiany budżetu i w budżecie, polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Powiatowi dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2005r. kształtował się następująco:

 • dochody w wysokości 56.816.590 zł
 • wydatki w wysokości 58.533.590 zł
  • w tym: wydatki bieżące 53.016.456 zł
   wydatki majątkowe 5.517.134 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości 1.717.000 zł

Źródłem pokrycia deficytu były planowane obligacje w wysokości 3.000.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. kształtowało się następująco:

 • dochody w wysokości 26.011.765 zł
 • wydatki w wysokości 27.132.993 zł
  • w tym: wydatki bieżące 26.112.332 zł
   wydatki majątkowe 1.020.661 zł
 • deficyt w wysokości 1.121.228 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 45,78 %

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

 • Dochody własne – wykonano w wysokości 6.987.670 zł
 • Subwencje – wykonano w wysokości 12.571.766 zł
 • Dotacje – wykonano w wysokości 6.452.329 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości 4.707.926 zł
   wykonano w wysokości 2.619.704 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w 55,64%

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowane w wysokości 9.000 zł
  • wykonane w wysokości 9.000 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • planowane w wysokości 50.961.777 zł
  • wykonane w wysokości 22.814.634 zł

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 46,35% i ich struktura kształtowała się następująco:

 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych:
  • planowane w wysokości 53.048.639 zł
  • wykonane w wysokości 24.503.402 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 11.517.464 zł
   • wydatki na pochodne od płac – wykonano w wysokości 2.185.957 zł
   • dotacje – wykonano w wysokości 2.482.676 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe – wykonano w wysokości 7.324.948 zł
   • wydatki majątkowe – wykonano w wysokości 992.357 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości 4.707.926 zł
  • wykonano w wysokości 2.293.504 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 1.027.868 zł
   • wydatki na pochodne od płac – wykonano w wysokości 31.013 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe – wykonano w wysokości 1.206.319 zł
   • wydatki majątkowe – wykonano w wysokości 28.304 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  • planowano w wysokości 9.000 zł
  • wykonano w wysokości 7.540 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 2.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe – wykonano w wysokości 5.540 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowane w wysokości 768.025 zł
  • wykonane w wysokości 328.547 zł

Przedstawione wskaźniki wykonania budżetu – zarówno w odniesieniu do dochodów jak i wydatków – można ocenić pozytywnie:

 • plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy zmienionych warunkach finansowania zadań samorządu powiatowego,
 • plan wydatków wykonany jest w wysokościach niższych niż planowano, realizacja wydatków zdeterminowana była mniejszymi wpływami dochodów. Wysokość poniesionych wydatków świadczy z jednej strony o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i poszukiwaniu zaleconych przez Radę Powiatu oszczędności, a z drugiej – o realizowaniu zaplanowanego zakresu zadań.

DOCHODY

Plan dochodów przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.953.594 zł, na dzień 30 czerwca 2005r. plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 56.816.590 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 26.011.765 zł, co stanowi realizację planu w 45,78%.

 1. Dochody według źródeł
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.953.594 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 56.816.590 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 26.011.765 zł z tego źródła dochodów:
   • Dochody własne wykonanie 6.987.670 zł.
   • Subwencje wykonanie 12.571.766 zł.
   • Dotacje wykonanie 6.452.329 zł.
  Plan dochodów wykonano w 45,78% W tabeli nr 2 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody według źródeł dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej:
  • Rolnictwo i Łowiectwo
   • dotacje - wykonano na kwotę 36.498 zł,
  • Transport i Łączność:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 48.434 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 1.358.183 zł,
    dotacje - wykonano na kwotę 46.072 zł,
  • Działalność Usługowa:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 161zł, dotacje - wykonano na kwotę 144.900 zł
  • Administracja Publiczna:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 2.012.410 zł, dotacje - wykonano na kwotę 106.996 zł,
  • Obrona Narodowa:
   • dotacje - wykonano na kwotę 1.000 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 1.866 zł, dotacje - wykonano na kwotę 1.468.934 zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 2.172.138 zł,
  • Różne rozliczenia:
   • subwencje – wykonano na kwotę 12.571.766 zł, dochody własne – wykonano na kwotę 57.739 zł,
  • Oświata i Wychowanie:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 17.070 zł, dotacje - wykonano na kwotę 7.000 zł,
  • Szkolnictwo Wyższe:
   • dotacje - wykonano na kwotę 93.492 zł,
  • Ochrona Zdrowia:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 548 zł,
    dotacje - wykonano na kwotę 774.258 zł,
  • Pomoc Społeczna:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 1.061.594 zł,
    dotacje - wykonano na kwotę 3.476.906 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 11.109 zł,
    dotacje - wykonano na kwotę 50.962 zł,
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
   • dochody własne – wykonano na kwotę 246.418 zł,
    dotacje - wykonano na kwotę 245.311 zł,
 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.700.100 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 4.707.926 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 2.619.704 zł,
  Plan dochodów wykonano w 55,64% W tabeli nr 3 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ujęciu klasyfikacji budżetowej dział i rozdział:
  • Rolnictwo i Łowiectwo - plan dochodów wykonano na kwotę 36.498 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan dochodów wykonano na kwotę 46.072 zł,
  • Działalność usługowa – plan dochodów wykonano na kwotę 144.900 zł,
  • Administracja Publiczna - plan dochodów wykonano na kwotę 97.996 zł,
  • Obrona Cywilna - plan dochodów wykonano na kwotę 1.000 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan dochodów wykonano na kwotę 1.468.934 zł,
  • Ochrona Zdrowia -- plan dochodów wykonano na kwotę 774.258 zł,
  • Pomoc Społeczna - plan dochodów wykonano na kwotę 6.489 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonano na kwotę 43.557 zł
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 9.000 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 9.000 zł
  Plan dochodów wykonano w 100,00%

  W tabeli nr 4 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji i jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.
 4. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 364.524 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 1.137.887 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 568.427 zł
  Plan dochodów wykonano w 49,95%

  W tabeli nr 4a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.
 5. Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 44.886.970 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 50.961.777 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 22.814.634 zł,
  Plan dochodów wykonano w 44,77%

  W tabeli nr 5 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej:
  • Transport i łączność - dochody wykonano na kwotę 48.434 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa - dochody wykonano na kwotę 1.358.183 zł,
  • Działalność usługowa – dochody wykonano w wysokości 161 zł,
  • Administracja Publiczna - dochody wykonano na kwotę 2.012.410 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - dochody wykonano na kwotę 1.866 zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody wykonano na kwotę 2.172.138 zł,
  • Różne rozliczenia – dochody wykonano na kwotę 12.629.505 zł,
  • Oświata i Wychowanie - dochody wykonano na kwotę 24.070 zł,
  • Ochrona Zdrowia - dochody wykonano na kwotę 548 zł
  • Pomoc Społeczna - dochody wykonano na kwotę 4.302.387 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody wykonano na kwotę 18.514 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dochody wykonano na kwotę 246.418 zł

WYDATKI

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową wynosił 51.353.594 zł, na dzień 30 czerwca 2005r. plan dochodów przewidywał wydatki w wysokości 58.533.590 zł, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 27.132.993 zł., co stanowi realizację planu w 46,35%.

 1. Wydatki według kierunków wydatkowania
   Wydatki majątkowe wykonano ogółem 1.020.661 zł
   Wydatki bieżące wykonanie ogółem 26.112.332 zł w tym: Płace – 12.547.332 zł
   Pochodne od wynagrodzeń – 2.216.970 zł
   Dotacje – 2.811.223 zł
   Pozostałe wydatki rzeczowe – 8.536.807 zł
  Plan wydatków wykonano w 46,36%
  W tabeli nr 6 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki według kierunków wydatkowania zgodnie z klasyfikacją budżetową.
  • Transport i Łączność – wydatki wykonano na kwotę 1.289.496 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 205.774 zł
  • Działalność Usługowa – wydatki wykonano na kwotę 321.244 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 3.536.642 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 1.274.599 zł
  • Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano na kwotę 399.170 zł
  • Oświata i wychowanie – wydatki wykonano na kwotę 6.738.424 zł
  • Szkolnictwo Wyższe – wydatki wykonano na kwotę 92.762 zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 3.506.478 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 6.213.995 zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 577.892 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki wykonano na kwotę 2.976.517 zł
 2. Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
   Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.700.100 zł,
   Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 4.707.926 zł,
   Wykonanie ogółem wyniosło 2.293.504 zł z tego:
   Płace 1.027.868 zł,
   Pochodne 31.013 zł,
   Pozostałe wydatki rzeczowe 1.206.319 zł,
   Wydatki majątkowe 28.304 zł
  Plan wydatków wykonano w 48,72% W tabeli nr 7 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 21.917 zł
  • Działalność Usługowa – wydatki wykonano na kwotę 81.385 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 96.905 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 1.274.599 zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 771.643 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 3.498 zł
  • Pozostałe zadania polityki społecznej – wydatki wykonano na kwotę 43.557 zł
 3. Wydatki – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
   Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000 zł
   Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 9.000 zł
   Wykonanie ogółem wyniosło 7.540 zł
  Plan wydatków wykonano w 83,78% W tabeli nr 8 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 2.000 zł
 4. Wydatki – związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytprialnego
   Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 912.825 zł
   Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 768.025 zł
   Wykonanie ogółem wyniosło 328.547 zł
  Plan wydatków wykonano w 42,78% W tabeli nr 8a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.
  • Transport i Łączność – wydatki wykonano na kwotę 121.931 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 31.500 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 145.116 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki wykonano na kwotę 30.000 zł
 5. Wydatki – związane z realizacją zadań własnych
   Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 45.738.669 zł
   Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 53.048.639 zł
   Wykonanie ogółem wyniosło 24.503.402 zł z tego :
   Płace 11.517.464 zł
   Pochodne 2.185.957 zł
   Dotacje 2.482.676 zł
   Pozostałe wydatki rzeczowe 7.324.948 zł
   Wydatki majątkowe 992.357 zł
  Plan wydatków wykonano w 46,19%

  W tabeli nr 9 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:
  • Transport i łączność - wydatki wykonano na kwotę 1.167.565 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 183.857zł
  • Działalność Usługowa – wydatki wykonano na kwotę 239.859 zł
  • Administracja Publiczna – wydatki wykonano na kwotę 3.400.697zł
  • Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano na kwotę 399.170 zł
  • Oświata i wychowanie - wydatki wykonano na kwotę 6.738.424 zł
  • Szkolnictwo Wyższe – wydatki wykonano na kwotę 92.762 zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 2.734.835 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 6.065.381 zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 534.335 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 2.946.517 zł
 6. Wydatki – związane z realizacją zadań własnych W tabelach od nr 10a do nr 10h przedstawiono wydatki według miejsc ich powstawania celem przedstawienia struktury wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.
  Takie ujęcie wydatków ma na celu prezentację średniego kosztu kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średniego kosztu utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i średniego kosztu utrzymania wychowanków w domach dziecka.

  Tabela 10 a przedstawia wydatki w Szkołach Specjalnych:
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie
   Wydatki ogółem wyniosły 1.034.405,00 zł – liczba uczniów 139
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 11.923,51 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 13.053,08 zł
  • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie
   Wydatki ogółem wyniosły 1.020.671,00 zł – liczba uczniów 66
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 30.210.58 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 30.932,55 zł
  Tabela 10b przedstawia wydatki w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Gryfinie
   Wydatki ogółem wyniosły 981.015 zł – liczba uczniów 560
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.171,72 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.235,14 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Chojnie
   Wydatki ogółem wyniosły 950.965 zł - liczba uczniów 545
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.062,87 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.088,51 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
   Wydatki ogółem wyniosły 1.877.472 zł – liczba uczniów 884
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.662,29 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.870,35 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie
   Wydatki ogółem wyniosły 1.623.373,00 zł – liczba uczniów 800
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.405,09 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.603,11 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach
   Wydatki ogółem wyniosły 992.488 zł – liczba uczniów 378
   Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.682,56 zł
   Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 4.315,80 zł
  Tabela 10c przedstawia wydatki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie
   Wydatki ogółem wyniosły 329.176,00 zł – liczba uczniów 8.126 Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 40,51 zł
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie
   Wydatki ogółem wyniosły 246.803,00 zł – liczba uczniów 6.173 Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 39,99 zł
   INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO
  1. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
   • 8 listopada 2004 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie Projektu stypendialnego EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim O wsparcie mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym bądź egzaminem dojrzałości, pochodzący z obszarów wiejskich. Zgodnie z umową z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie dofinansowania realizacji Projektu stypendialnego - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał dla Powiatu Gryfińskiego kwotę778. 050 zł. Na podstawie porozumień - realizację Projektu przekazano szkołom ponadgimnazjalnym.
    W grudniu 2004 r. wypłacono stypendia 878 osobom w wysokości 91 zł na jednego ucznia.
   • Kolejną transzę obejmującą miesiące styczeń i luty 2005 r. wypłacono w czerwcu 2005 r. w wysokości 255 zł dla jednego ucznia. Obecnie w szkołach trwa wypłata ostatniej transzy stypendiów za miesiące od marca do czerwca 2005 r. w wysokości 468 zł dla jednego ucznia.
  2. DLA STUDENTÓW W POWIECIE GRYFIŃSKIM
   • 8 listopada 2004 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie Projektu stypendialnego EFS dla studentów, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. Powiat zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie Projektu na kwotę 109.015 zł
   • W styczniu 2005 r. stypendia przekazano 162 osobom po 95 zł. Ostatnia transza wypłacona została 9 czerwca 2005 r, objęła ona miesiące od lutego do czerwca i wyniosła 475 zł. dla studenta.
    Projekt zakończono zgodnie z umową 30 czerwca 2005 r.
  Tabela 10d przedstawia wydatki w Domach Dziecka:
  • Dom Dziecka w Binowie
   Plan wydatków na 2005 wynosił 794.478 zł
   Wydatki ogółem wyniosły 409.415zł – liczba wychowanków 43
   Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.586,87 zł w tym:
   • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka – 1.202,14 zł
   • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 306,87 zł
   • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe – 77,86 zł
  • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój
   Plan wydatków na 2005 wynosił 812.259 zł
   Wydatki ogółem wyniosły 425.937 zł – liczba wychowanków 43
   Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.650 zł w tym:
   • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka – 1.240,79 zł
   • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 344,34 zł
   • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe – 65,79 zł
  Tabela 10e przedstawia wydatki w Domach Pomocy Społecznej:
  • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
   Plan wydatków na 2005 wynosił 1.348.971 zł
   Wydatki ogółem wyniosły 708.462 zł – liczba pensjonariuszy 72
   Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.093 zł w tym:
   • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS – 599 zł
   • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS – 450 zł
   • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 45 zł
   Źródła finansowania zadań:
   • dotacja od wojewody - 708.462 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
   Plan wydatków na 2005 wynosił 2.297.597 zł
   Wydatki ogółem wyniosły 1.207.836 zł – liczba pensjonariuszy 120
   Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.677,57 zł w tym:
   • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS – 802,96 zł
   • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS – 762,78 zł
   • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 111,83 zł
   Źródła finansowania zadań:
   • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 303.013 zł
   • dotacja od wojewody - 904.823 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
   Plan wydatków na 2005 wynosił 2.387.317 zł
   Wydatki ogółem wyniosły 1.222.598 zł – liczba pensjonariuszy 134
   Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.520,64 zł w tym:
   • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS – 537,28 zł
   • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS – 939,42 zł
   • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 43,94 zł
   Źródła finansowania zadań:
   • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 256.742 zł
   • dotacja od wojewody - 965.856 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju
   Wydatki ogółem wyniosły 913.500 zł – liczba pensjonariuszy 94
   Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.673 zł w tym:
   • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS – 867 zł
   • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS – 744 zł
   • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 62 zł
   Źródła finansowania zadań:
   • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 653.118 zł
   • dotacja od wojewody - 1.320.276 zł
  Tabela 10f przedstawia wydatki w:
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
   Plan wydatków na 2005 wynosił 2.410.948 zł
   Wykonanie wyniosło – 1.155.131 zł
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ustawowe zadania:
   • Funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 46.112 zł
   • Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki - 49.603 zł
   • Funkcjonowanie rodzin zastępczych - 844.528 zł
   • Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej - 4.750 zł
   • Składki na ubez. zdrowotne dzieci nie objętych ubez. - 1.777 zł
   • Świadczenia dla repatriantów - 4.252 zł
  • Powiatowym Urzędzie Pracy
   Powiatowy Urząd Pracy realizuje ustawowe zadania:
   • Rejestracja bezrobotnych - 102.664zł
   • Pośrednictwo - 113.747zł
   • Wydawanie decyzji - 72.153 zł
   • Wypłata świadczeń - 125.002 zł
   • Opracowanie programów rynku pracy – 55.300 zł
   • Obszary zadaniowe związane z UE - 58.660 zł
   • Zadania zlecone -ochrona zdrowia - 747.741 zł
  Tabela 10g przedstawia wydatki w:
  • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
   Plan wydatków wynosił – 152.100 zł
   Wykonanie wyniosło – 81.384 zł
  • Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
   Plan wydatków wynosił – 2.409.200 zł
   Wykonanie wyniosło – 1.278.097 zł
  • Powiatowym Zarządzie Dróg
   Plan wydatków wynosił – 4.954.500 zł
   Wykonanie wyniosło – 1.167.565 zł Zadania własne realizowane m.in. przez PZD :
   • Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 164.418 zł
   • Oznakowanie poziome i pionowe dróg - 57.344 zł
   • Odwodnienie dróg i utrzymanie urządzeń odwadniających - 14.419 zł
   • Naprawa nawierzchni dróg - 46.238 zł
   • Bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 13.908 zł
   • Usługi transportowe i sprzętowe - 8.791 zł
   • Zarządzanie drogami - 347.017 zł
   • Naprawy uszkodzeń nawierzchni dróg - 21.969 zł
   • Naprawy uszkodzeń urządzeń odwadniających - 13.223 zł
   • Zimowe utrzymanie dróg - 434.020 zł
   • Zakup samochodu osobowego - 25.637 zł
   W pierwszym półroczu PZD wykonał zadania które szczegółowo opisano w tabeli 10 g w podziale klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu.
   Wydatki inwestycyjne realizowane przez PZD w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przewidziane do wykonania w 2005r. takie jak budowa ul. Mieszka I w Gryfinie, budowa drogi Bartkowo-Gajki, poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych oraz bieżących remontów chodników i dróg zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu 2005r.
  Tabela 10h przedstawia wydatki w Starostwie Powiatowym
 • Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe finansowane dochodami własnymi
Lp.
Nazwa zadania / Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie wydatków za I półrocze
1
2
3
4
1.ZADANIA ADMINISTRACYJNE STAROSTWA6 426 1683 029 549
1.2Składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS674 276344 095
1.3Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta60 34232 963
1.4Eksploatacja obiektów administracyjnych*210 800108 941
1.5Druki i tablice komunikacyjne731 843451 499
1.6Różne opłaty i składki, w tym ubezp.mienia*143 13357 048
1.7Pozostałe wydatki rzeczowe*1 172 341443 372
1.8Relokacja jednostek organizacyjnych i Wydz. Komunikacji do budynku przy ul. Łużyckiej200 0004 113
2.RADA POWIATU323 214136 914
2.1Diety radnych257 910113 255
2.2Składki członkowskie powiatu10 0000
2.3Pozostałe wydatki rzeczowe55 30423 659
3.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI397 740183 857
3.1Eksploatacja obiektów (bez administracyjnych)363 887167 665
3.2Wydatki niematerialne (wyceny, podziały, dokumentacja formalno-prawna)26 00015 407
3.3Pozostałe wydatki rzeczowe7 853785
4.PROMOCJA POWIATU271 933235 735
4.1Realizacja projektów (środki PHARE )130 251131 884
4.2Udział własny na realizację projektów44 41044 410
4.3Wydatki na zadania promujące powiat97 27259 441
5.ZADANIA DROGOWE273 000121 931
5.1Utrzymanie dróg powiatowych - dotacje dla gmin273 000121 931
6.OCHRONA ZDROWIA4 936 3672 734 835
6.2Profilaktyka zdrowotna przez SPZZOZ40 00012 523
6.3Montaż windy - SPZOZ - Szpital Powiatowy791 136134 671
6.4Zakup sprzętu medycznego833 256464 973
7.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE92 7600
7.1Remont pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego55 0000
7.2Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy32 7600
7.3Wyposażenie kancelarii tajnej5 0000
8.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO804 656399 169
8.1Odsetki i prowizje od kredytów i emisji obligacji804 656399 169
9.GOSPODARKA LEŚNA5 0000
9.1Nadzór nad lasami5 0000
10.ZADANIA OŚWIATOWE, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU1 397 628751 329
10.1Szkoły niepubliczne600 636263 345
10.2Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków SOSW w Chojnie **562 000361 063
10.3Komisja edukacyjna2 0000
10.4Pomoc materialna dla uczniów10 0000
10.5Stypendia dla studentów93 49292 762
10.6Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli17 0002 236
10.7Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS)60 00030 000
10.8Biblioteki10 0000
10.9Pozostałe zadania oświatowe42 5001 923
11ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ598 805219 756
11.1Placówki opiekuńczo-wychowawcze482 093184 621
11.2Rodziny zastępcze116 71235 135
12DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA425 935239 859
12.1Zadania geodezyjne i kartograficzne (PODGiK - wydatki osobowe i pochodne )425 935239 859
13CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE60 00030 000
13.1Wydawanie decyzji administracyjnych - porozumienia z gminami60 00030 000
14ORGANIZACJE POZARZĄDOWE20 0000
14.1Realizacja zadań powiatowych20 0000
15REZERWY165 6930
15.1Rezerwa ogólna165 6930
 
RAZEM
16 198 8998 082 934
 • Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe finansowane dotacjami z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Lp.
Nazwa zadania / Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie wydatków za I półrocze
1
2
3
4
1.GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA287 57421 917
1.1Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa73 0000
1.2Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)90 0000
1.3Opracowania geodezyjne i kartograficzne36 0000
1.4Gospodarka mieniem Skarbu Państwa88 57421 917
2.WYDATKI ADMINISTRACYJNE - URZĄD WOJEWÓDZKI152 00075 996
2.1Wynagrodzenia i pochodne152 00075 996
3.KOMISJE POBOROWE I OBRONA CYWILNA25 00021 449
3.1Komisje poborowe22 00020 909
3.2Obrona cywilna/Pozostałe wydatki obronne1 0000
3.3Badania lekarskie poborowych2 000540
4.PROMOCJA POWIATU7 0007 000
4.1Projekt pn. ”Pierwszy rok członkostwa w Unii Europejskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego"7 0007 000
 
Razem
471 574126 362

ŚRODKI SPECJALNE

Od 1 stycznia 2005 zostały zlikwidowane środki specjalne, (uchylono art.21 ustawy o finansach publicznych). Środki specjalne mogły funkcjonować przez okres 6 miesięcy a ich dysponenci mieli obowiązek prowadzenia w tym okresie egzekucji należności i regulowania zobowiązań.

W tabeli nr 11 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 808.000 zł, wykonanie planu wyniosło 525.261 zł
Plan przychodów zrealizowano w 65 %

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 808.000 zł, wykonanie rozchodów wyniosło 525.61 zł
Plan wydatków zrealizowano w 65 %

W tabeli nr 12 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 2.177.590 zł, wykonanie planu wyniosło 1.252.543 zł
Plan przychodów zrealizowano w 57,5%

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 2.177.590 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.252.543 zł
Plan wydatków zrealizowano w 57,5%

W tabeli nr 12 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie.

PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu w I półroczu 2005 r. dołożył wszelkich starań, aby uchwalony przez Wysoką Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Budżet pierwszego półrocza 2005 roku po raz drugi był realizowany w nowych warunkach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie innych ustaw m.in. w zakresie pomocy społecznej. Nowe rozwiązania systemowe powodowały konieczność zastosowania innych rozwiązań, planowania środków na realizację zadań oraz wypracowania nowych narzędzi monitorowania wydatków na realizację tych zadań. Wypracowanie obiektywnych kryteriów podziału środków na poszczególne zadania już na etapie planowania budżetu pozwoliło na obiektywną ocenę realizacji budżetu za I półrocze.

Po raz pierwszy w styczniu 2005 r. powiaty nie otrzymały z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. W związku z powyższym zachodziła konieczność zapewnienia przez powiat środków, które umożliwiły ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r., w pierwszym półroczu została zachowana płynność finansowa budżetu powiatu i na zadania, które są finansowane z budżetu m.in. utrzymanie PUP, PCPR, Starostwa Powiatowego, rodzin zastępczych zapewniono środki finansowe.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2005r. wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o uznanie, iż budżet minionego półrocza był wykonany prawidłowo.

Przewodniczący Zarządu
Ewa De La Torre

Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.
archiwum ZIP  Część tabelaryczna 
Uwaga! Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.

data opublikowania: 2005-10-17 09:06:21
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-17 09:06:21

Strona odwiedzona 12287 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.