Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2005

Słowo wstępne

Zgodnie z art.121 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego.

  Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr IX/86/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XVIII/215/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 nr ST4-4820/783/2004 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok, planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004r. Nr.FB.1-3010/22a/2004

Realizując zasadę jawności finansów publicznych przy tworzeniu budżetu Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu kierował się nadesłanymi wnioskami, które złożyły społeczności lokalne, gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne powiatu.

Projekt budżetu na rok 2005 wprowadza nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany systemowe wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegają na:

 1. decentralizacji zadań i środków publicznych, tym samym zwiększenia udziału samorządu powiatowego w dysponowaniu środkami publicznymi,
 2. zwiększeniu ekonomicznej odpowiedzialności powiatu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
 3. powiązaniu sytuacji finansowej powiatu z koniunkturą gospodarki państwa,
 4. zwiększeniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nieistniejące dotąd w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego rozwiązania, polegające na powiązaniu mechanizmu subwencji ze wskaźnikami makroekonomicznymi typu: PKB, stopa bezrobocia. Kwoty subwencji uzależnione zostały również od innych wskaźników tj. gęstości zaludnienia oraz powierzchnia dróg przypadająca na jednego mieszkańca.

  Reforma finansów samorządowych wprowadzana od 1 stycznia 2004r. przebiega w dwóch etapach:
 • I etap w latach 2004 i 2005 - obowiązuje model przejściowy. Wprowadzone w nim zostaną rozwiązania o charakterze systemowym, które przygotują powiat do systemu docelowego.
 • II etap od 2006 roku- wprowadzony zostanie docelowy system finansów samorządowych.

Model przejściowy finansowania powiatu oparty jest na generalnym założeniu, zgodnie z którym od roku 2005 nastąpi dalsze zwiększenie samodzielności finansowej. Zasadniczym sposobem finansowania powiatu będą dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe będą spełniały jedynie funkcję uzupełniającą.

  Powiat od 1 stycznia 2005r. będzie otrzymywał subwencję ogólną składającą się z części:
 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów będzie składała się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

 • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych (z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu gryfińskiego ( na dzień 31 grudnia 2003r - 83.042) przez liczbę stanowiącą 88% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik ten w 2003r wynosił 69,99) a wskaźnikiem dochodów podatkowych (z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie (w 2003 roku wynoszącym 42,87).
  Na rok 2005 kwota podstawowa wynosi 1.981.847 zł.
 • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca. Za rok 2003 stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się na poziomie 33,1. W kraju wynosiła 20.
  Na rok 2005 kwota uzupełniająca wynosi 897.971 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 2170).

  W roku 2005, zgodnie z w/w rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:
 • w których dochody przeliczeniowe, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia. Dla powiatu gryfińskiego w 2005 roku jest to kwota 789.778 zł.
 • w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca kraju - powiat gryfiński otrzyma z tego tytułu kwotę 481.895 zł

Kwota części równoważącej wynikająca z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst wynosi 506.781.977
Łączna kwota części równoważącej na rok 2005 wynosi 1.947.319 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.
Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 wynosi 16.927.491 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2005 roku wynosi 10,25%, co stanowi kwotę 4.829.069 zł.

W 2005 r. powiaty nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zapewnienia przez powiat w budżecie środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

Zadaniem finansowanym dotychczas w formie dotacji a od 1 stycznia 2005 zastąpionym dochodami własnymi (realizowane w II etapie reformy finansów samorządowych) jest w zakresie pomocy społecznej prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Domy Dziecka).

W 2005 roku mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art.45 ustawy o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wpłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa niż 50%, a nie większa od 55% to:

 1. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,
 2. Relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu powiatu do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie powiatu.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004r, wynosi 29,3%.

W związku z powyższym w projekcie budżetu powiatu na 2005 rok relacja deficytu powiatu do dochodów powiatu jest nie większa niż 29,3%.

Minister Finansów podał niektóre założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2005 r.:

 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3%,
 2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 3%,
 3. składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2005 charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Budżet roku 2005 jest niezrównoważony tzn. zamyka się:
  po stronie dochodów kwotą 49.953.594 zł, a po stronie wydatków kwotą 51.353.594 zł. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000 zł
  Deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków w ochronie zdrowia w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZZOZ w Gryfinie,
  Źródłem pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie będą długoterminowe obligacje komunalne wyemitowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2004r.
   Zmianie ulega wewnętrzna struktura budżetu:
  • zwiększa się udział dochodów własnych, zmniejszeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
  • przy planowaniu wydatków stosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwagi na fakt, że planowana inflacja na rok 2005 wynosi 3%, wydatki bieżące starano się utrzymać na dotychczasowym poziomie poszukując jednocześnie oszczędności,
 1. Wydatki na realizacje zadań oświatowych zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2004r i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Z uwagi na fakt, ze wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego, przyjęto do rozliczeń wagi 2004 roku powiększając kwotę bazową o 100 zł.
 2. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin) i dotacji celowej budżetu państwa.
 3. Wydatki na realizację zadania prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych (publiczne i niepubliczne domy dziecka) zostały skalkulowane w oparciu o liczbę wychowanków, w odniesieniu do standardu, na który składają się: wydatki bieżące z zakresu wyżywienia, wydatki bieżące z zakresu wyposażenia, wydatki bieżące z zakresu bieżącego utrzymania domu. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dochodów własnych (odpłatności opiekunów prawnych) i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst.
 4. Wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej: utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie, organizowanie opieki i dofinansowanie opieki w rodzinach zastępczych, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków 2004r. W 2005 roku zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych.
 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2004r powiększonych o wkład własny do realizowanych projektów unijnych, które zostały rozpoczęte w 2004 r.
  W roku 2005 zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowane zadania w powiatowym funduszu celowym jest adekwatne do przewidywanych wpływów. Przyjęte programy w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji obiektów oświatowych, domów pomocy społecznej, domów dziecka będą kontynuowane w 2005 roku.

Zadania z zakresu dróg powiatowych zaplanowano zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym przez Wysoką Radę w 2004 roku.

  Powiat Gryfiński jest organem założycielskim dla:
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Powiatowego Zarządu Dróg,
 • Starostwa Powiatowego,
 • 5 szkół ponadgimnazjalnych, 2 poradni psychologiczno- pedagogicznych,
 • 2 publicznych domów dziecka ,
 • szkoły specjalnej i ośrodka szkolno- wychowawczego,
 • 4 domów pomocy społecznej,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy

Powiatowe Straże i Inspekcje: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2005 rok Zarząd Powiatu Gryfińskiego wyraża przekonanie, że realizacja zadań w nowych warunkach reformy finansów samorządowych jest możliwa, jednak wymagać to będzie podjęcia trudu przeprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych jak również ogromu pracy, aby przygotować jednostki organizacyjne powiatu do zmian sposobu finansowania zadań.

Przewodniczący Zarządu
Ewa De La Torre


Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala co następuje:

§1
  Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1 i 2) w wysokości 49.953.594 zł, z tego:
 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3) - 44.886.970 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5) - 4.700.100 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 6) - 2.000 zł
 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik nr 7) - 364.524 zł
§2
  Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 8) w wysokości 51.353.594 zł, z tego:
 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) - 45.798.669 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10) - 4.700.100 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 11) - 2.000 zł.
 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik nr 12) - 852.825 zł
§3

Deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000 zł zostanie pokryty z emisji obligacji samorządowych.

§4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł

§5

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.600.000z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu z w wysokości 1.600.000 zł.

§6

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

§7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

§8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku nr 13.

§9

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§11
  Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:
 1. wspieranie działań w zakresie polityki społecznej,
 2. wspieranie działań na rzecz upowszechnienia kultury i wiedzy o Unii Europejskiej oraz podtrzymanie tradycji narodowych,
 3. działania promocyjne powiatu - w łącznej kwocie 33.200 zł.
§12

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 600.636 zł.

§13
  Ustala się dotację dla:
 1. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie w kwocie 149.280 zł,
 2. Świetlic Wychowawczych TPD w kwocie 68.000 zł.
§14
  Ustala się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (art. 55 i 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) przeznaczone na:
 1. pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie 2.960.000 zł,
 2. profilaktykę zdrowotną w kwocie 40.000 zł
§15
  Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art. 28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w kwocie 34.000 zł przeznaczone na zadania własne dla:
 1. Gryfińskiego Domu Kultury w łącznej kwocie 6.000 zł,
 2. Trzcińskiego Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.500 z,ł
 3. Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w łącznej kwocie 2.000 zł,
 4. Centrum Kultury w Chojnie w łącznej kwocie 2.000 zł,
 5. Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu w łącznej kwocie 11.000 zł,
 6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w łącznej kwocie1.500 zł,
 7. Biblioteki Publicznej w Gryfinie w łącznej kwocie 5.000zł,
 8. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie w łącznej kwocie 5.000 zł.
§ 16
  Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego z zakresu:
 1. utrzymania ulic powiatowych w mieście w wysokości 350.000 zł
 2. zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp. w wysokości 60.000 zł.
 3. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów w wysokości 324.613 zł,
 4. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 116.712 zł,
 5. promocji powiatu w wysokości 1.500zł.
§17

Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2005-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§18

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§19
  Upoważnia się Zarząd do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 13
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 14
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 15
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 16
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 17
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 18

Informacja o stanie mienia komunalnego:

dostępne w wersji PDF Część opisowa
dostępne w wersji PDF Zestawienie budynków i budowli
dostępne w wersji PDF zestawienie gruntów

Materiały poglądowe i objaśnienia do budżetu:

dostępne w wersji PDF Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2005

data opublikowania: 2004-11-18 14:15:45
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-18 14:15:45

Strona odwiedzona 16016 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.