Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2006

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/386/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz 1759) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1 i Nr 2) w wysokości 49.824.566 zł z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3) - 44.389.082 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 4.969.800 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) - 2.200 zł
 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) - 463.484 zł
§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 7) w wysokości 48.274.566 zł z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8) - 42.163.772 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) - 4.969.800 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10) - 2.200 zł
 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 11) - 450.794 zł
 5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 12) - 688.000 zł
§ 3

Ustala się rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości 1.550.000 zł (załącznik Nr 13) z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat kredytów - 1.550.000 zł
§ 4

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.550.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

 1. wspieranie działań w zakresie polityki społecznej,
 2. wspieranie działań na rzecz upowszechnienia kultury i wiedzy o Unii Europejskiej oraz podtrzymanie tradycji narodowych,
 3. działania promocyjne powiatu - w łącznej kwocie 42.000 zł.
§ 11

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 739.294 zł.

§ 12

Ustala się dotację dla:

 1. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie w kwocie 149.280 zł,
 2. Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 76.000 zł.
 3. Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na realizację zadania "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" w kwocie 1.531.931 zł.
§ 13

Ustala się dotacje (art. 55 i 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) dla:

 1. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – 379.485 zł z przeznaczeniem na:
  1. bieżącą działalność w kwocie - 275.368 zł
  2. profilaktykę zdrowotną w kwocie - 40.000 zł
  3. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - 64.117 zł
 2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną.
§ 14

Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art. 28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w kwocie 24.000 zł przeznaczone na zadania własne dla:

 1. Gryfińskiego Domu Kultury w łącznej kwocie 3.500zł,
 2. Trzcińskiego Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.500 zł,
 3. Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w łącznej kwocie 1.500 zł,
 4. Centrum Kultury w Chojnie w łącznej kwocie 1.500 zł,
 5. Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu w łącznej kwocie 3.000 zł,
 6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w łącznej kwocie 1.500 zł,
 7. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach w łącznej kwocie 1.500 zł
 8. Biblioteki Publicznej w Gryfinie w łącznej kwocie 5.000zł,
 9. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie w łącznej kwocie 5.000 zł.
§ 15

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu:

 1. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości 256.381 zł,
 2. zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 194.413 zł,
§ 16

Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji gminom z zakresu:

 1. utrzymania ulic powiatowych w mieście w wysokości 250.000 zł
 2. remontów ulic powiatowych przeprowadzonych w Chojnie (ul.Klasztorna i ul.Malarska) i w Moryniu (Pl. Wolności) w wysokości 315.000 zł
 3. zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp. w wysokości 60.000 zł.
 4. promocji powiatu w wysokości 3.000 zł,
 5. ponadgminnych zadań kultury fizycznej 60.000 zł.
§ 17

Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2006-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 18

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000 zł.
§ 19

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej 9oraz zadani wynikające z Kontraktów Wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 13 i Nr 14 do uchwały.
§ 20

Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.OBJAŚNIENIE

 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

 2. Podstawowe wielkości dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji celowych do opracowania projektu budżetu na 2006 rok stanowią:

  • Pismo Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 nr ST4-4820/690/2005 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok, planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2005r. Nr.FB.1-MG-3010/30-2/2005 informujące o kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

  Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu były głównie dochody przewidziane ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wydatkach przewidywane wykonanie roczne za 2005r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:

  • istniejącego od dnia 1 stycznia 2006r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
  • istniejącej od dnia 1 stycznia 2006r. sieci jednostek organizacyjnych powiatu finansowych z budżetu,
  • istniejącego od dnia 1 stycznia 2006r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
  • podjętych uchwał Rady Powiatu dotyczących mienia powiatu, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
  • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
  • wzrostu wydatków o planowany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na poziomie 1,5%,
  • składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

  Zarząd Powiatu mając ograniczone wielkości prognozowanych dochodów własnych był zmuszony do wyboru tych zadań, które jako priorytety zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2006. W tej sytuacji część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z postulatami stałych komisji Rady i organizacji społecznych nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie.

  Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2006r. nie jest zrównoważony bowiem:

  • prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 49.824.566 zł,
  • planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 48.274.566 zł,
  • nadwyżka budżetowa w wysokości 1.550.000 zł.
   przeznaczenie nadwyżki stanowią:
   • rozchody: spłata kredytów lat ubiegłych w wysokości 1.550.000 zł

  W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2005 nie uległa istotnym przekształceniom.

  W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:

  • oświaty i wychowania – 25,56 %,
  • pomocy społecznej – 25,40 %,
  • ochrony zdrowia – 4,62 %,
  • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 5,22 %,
  • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Powiatu – 15,06 %,
  • edukacyjnej opieki wychowawczej – 9,26 %,
  • dróg publicznych wraz z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych – 7,04 %,
  • pozostałe zadania – 7,84 %.

  Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 16 do uchwały budżetowej na 2006r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

 3. Objaśnienia do dochodów budżetowych

 4. Minister Finansów w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił dla Powiatu Gryfińskiego następujące wielkości dochodów:
  1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.084.813 zł przyjmując kalkulację planowanej na 2006r. kwoty dochodów na podstawie wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok.
  2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 240.700 zł, przyjmując kalkulację planowanej na 2006r. kwoty dochodów na podstawie wpływów za 2005 rok.
  3. Subwencja ogólna na rok 2006 – 21.848.043 zł w tym:
   1. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.623.858 zł z tego:
    1. kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2.439.986 zł
    2. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.183.872 zł
   2. część równoważąca subwencji ogólnej - 1.717.888 zł
   3. część oświatowa subwencji ogólnej – 16.506.297 zł

  Dotacje celowe z budżetu państwa

  Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

  • zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
  • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

  Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1- 6 do projektu uchwały budżetowej.

  Dotacje celowe skalkulowane zostały na łączną kwotę 10.881.000 zł. Na wielkość tą składają się:

  1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wstępnej wysokości 4.939.800 zł, zestawiono w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
   • Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
   • prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 65.000 zł,
   • gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76.000 zł
   • prace geodezyjne i kartograficzne – 101.000 zł,
   • opracowania geodezyjne i kartograficzne – 34.000 zł,
   • nadzór budowlany –155.000 zł,
   • urzędy wojewódzkie – 154.000 zł,
   • komisje poborowe – 22.000 zł,
   • działalność komendy powiatowej państwowej straży pożarnej – 2.478.800 zł,
   • udzielenie świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.781.000 zł,
   • działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 73.000 zł,
  2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej we wstępnej wysokości 2.200 zł, zestawiono w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie działalności komisji poborowej.
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określono wstępnie na kwotę 5.909.000 zł. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie zadania działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej
  4. dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dla straży pożarnej

  Prognozowane na 2006 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  Zaplanowane dochody w kwocie 65.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.


  Dział 600 – Transport i łączność

  Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 86.000 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.


  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

  Planowane na 2005 rok dochody w kwocie 3.667.459 zł pochodzą z następujących tytułów:

  1. dochodów własnych powiatu – 3.591.459 zł które planuje się uzyskać z :
   1. opłat za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz odpłatności z tytułu usług komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości itp.) – 661.364 zł,
   2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.000 zł,
   3. wpływów z usług – 1.000 zł,
   4. wpływy tyt. odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości –2.925.695 zł.
   5. pozostałe odsetki – 1.400 zł
  2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 76.000 zł.

  Dział 710 – Działalność usługowa

  Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 740.350 zł są dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:

  • bieżącego utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 101.000 zł.
  • z drugiego źródła jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- 450.00 zł
  • opracowań geodezyjnych i kartograficznych –34.000 zł,
  • bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 155.350 zł.

  Dział 750 – Administracja publiczna

  Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 3.769.097 zł, są:

  1. dochody własne powiatu w kwocie 3.590.897 zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
   1. opłaty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz inne druki) – 3.291.584 zł,
   2. opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) – 273.122 zł,
   3. różnych opłat (karty wędkarskie) – 3.000 zł,
   4. różne opłaty ( 5% w dochodach Skarbu Państwa z opłat melioracyjnych i spłat ciężaru realnego) – 100 zł
   5. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) – 625 zł,
   6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) – 10.000 zł,
   7. wpływów z usług – 1.266 zł,
   8. pozostałe odsetki – 400 zł,
   9. różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie płatnika itp.) – 10.800 zł,
  2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno – architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa- 154.000 zł, a także związanych z obsługą i działalnością komisji poborowej – 24.200zł ( w tym 2.200 zł dotacja na zadania. powierzone).

  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Planowane na 2005 rok dochody wynoszą 2.513.400 zł, w tym z dotacji celowej budżetu państwa - 2.508.800zł. Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z ochroną przeciwpożarową, w tym:

  1. bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – 2.478.800 zł,
  2. działalność inwestycyjną związaną z PPSP – 30.000 zł.

  Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

  Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu udziału w podatkach (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 6.084.813 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz 240.700 zł (podatek dochody od osób prawnych)


  Dział 758 – Różne rozliczenia

  Na planowane dochody w wysokości 21.965.443 zł w tej pozycji wyróżnia się:

  1. dochody własne powiatu z tytułu zakładanych wpływów z odsetek bankowych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOŚiGW oraz PFGZGiK) –117.400 zł
  2. wspomniane wcześniej subwencje:
   • część oświatowa – 16.506.297 zł,
   • część wyrównawcza – 3.623.858 zł,
   • część równoważąca – 1.717.888 zł

  Dział 801 – Oświata i wychowanie

  Zaplanowane dochody w wysokości 29.040 zł pochodzą głównie z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz usług świadczonych przez jednostki:

  • Szkoły specjalne – 10.300 zł
  • Licea ogólnokształcące – 1.180 zł
  • Szkoły zawodowe – 17.560 zł

  Dział 851 – Ochrona zdrowia

  Prognozowane dochody w wysokości 1.781.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1.726.000 zł oraz 55.000 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej.


  Dział 852 – Pomoc społeczna

  Zaplanowane dochody wynoszą 8.164.779 zł.
  Na wielkość tą składają się:

  1. odpłatność rodziców i inne dochody w domach dziecka – 6.500 zł,
  2. odpłatność za pensjonariuszy domów pomocy społecznej – 1.751.763 zł,
  3. dochody na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie - 336.785 zł,
  4. wpływy od rodzin zastępczych – 126.699 zł,
  5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.909.000 zł

  Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  Zaplanowane dochody wynoszą 457.377 zł.
  Na wielkość tą składają się:

  1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej na obsługę Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 73.000 zł,
  2. dotacje Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 366.247 zł,
  3. wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 3.130 zł
  4. dochody własne związane z odpłatnością za obsługę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.000 zł,

  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan dochodów w kwocie 260.108 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki.

  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 49.784 zł
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 205 zł
  • Internaty i bursy szkolne - 209.669 zł
 5. Objaśnienia do wydatków budżetowych

 6. Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2006 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe.

  Wydatki budżetowe na 2006 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 48.274.566 zł (załącznik nr 7).

  Wydatki obejmują:

  1. wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 28.194.396 zł, tj. 58.40 % planowanych wydatków,
  2. dotacje podmiotowe i przedmiotowe, w tym głównie na dofinansowanie poza samorządowych niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami i powiatami – 4.140.784 zł tj. 8,58 % ogólnej kwoty wydatków,
  3. wydatki na obsługę długu publicznego na łączną kwotę 878.528 zł, tj. 1,82 % ogółu planowanych wydatków,
  4. wydatki majątkowe, przewidziane głównie na inwestycje związane z drogami oraz komputeryzację na łączną kwotę 901.273 zł, tj. 1,86 % wydatków.
   • Wydatki budżetu na finansowanie zadań własnych powiatu projekt budżetu ujmuje na kwotę 42.163.772 zł (załącznik nr 8),
   • Wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.969.800 zł (załącznik nr 9),
   • Wydatki budżetu na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 2.200 zł (załącznik nr 10).
   • Wydatki budżetu na zadania z zakresu właściwości powiatu na postawie porozumień jst 450.794 zł (załącznik nr 11)
   • Wydatki budżetu na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 688.000 zł (załącznik nr 12)

  Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2006 rok wydatków w układzie działów w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 7-12 do uchwały budżetowej.

  W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie dział i rozdział wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

  W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  Planowane ogółem wydatki w kwocie – 65.000 zł, przeznacza się na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo.


  Dział 020 – Leśnictwo

  Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 13.530 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.


  Dział 600 – Transport i łączność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 3.400.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

  Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:

  1. wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń – 876.420 zł
  2. dotacje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – 250.000 zł,
  3. dotacje na remonty ulic powiatowych w granicach miast – 315.000 zł,
  4. wydatki majątkowe przewidziane na remonty dróg – 555.000 zł

  Budżet Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiono w układzie budżetu zadaniowego z podziałem na zadania własne realizowane przez PZD i zadania własne zlecane przez PZD w części materiałów poglądowych do budżetu.


  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

  Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 344.667 zł z tego:

  1. zadania własne na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie powiatu dotyczących nieruchomości w Gryfinie oraz w Chojnie. Na sporządzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, umowy notarialne) dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Powiatu
  2. w zakresie zadań administracji rządowej na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w planie finansowym na 2006 r.

  Dział 710 – Działalność usługowa

  Planowane wydatki w wysokości 740.000 zł, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

  1. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
   1. 551.000 zł (rozdział 71013) na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie „Ewmapa”,
   2. 34.000 zł (rozdział 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji założenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie projektu operatu założenia ewidencji gruntów,
   3. 55.000 zł (rozdział 71015) - na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne

  Dział 750 – Administracja publiczna

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 7.273.141 zł.

  Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane są na:

  1. realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) – 154.000 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wstępnej kwocie dotacji celowej. Środki te przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno – architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami.
  2. działalność i obsługę Rady Powiatu – 298.910 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
  3. funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) zaplanowano w kwocie 6.647.431 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące – 6.379.791 zł,
   2. wydatki majątkowe – 267.640 zł.
    Planowane wydatki bieżące obejmują:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa wraz z pochodnymi w kwocie 4.187.580 zł.
    W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się dokupienie zestawów komputerowych,
  4. Obsługę komisji poborowej (rozdział 75045) – zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacją celową w kwocie 24.200 zł.
  5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) oraz Pozostała działalność (rozdział 75095) - zostały skalkulowane wydatki w łącznej kwocie 148.600 zł.. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na działalność Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, stronę w internacie i inne formy promocji powiatu.

  Po raz drugi w odniesieniu do wydatków realizowanych jako zadania własne przez Starostwo Powiatowe przedstawia się budżet Starostwa w ujęciu zadaniowym.


  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 2.518.300 zł. Wydatki przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

  W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:

  1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.508.800zł, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowią 1.897.150 zł, wydatki majątkowe –30.000 zł
  2. Pozostała działalność związaną z obroną cywilną – 9.500 zł.

  Dział 757 – Obsługa długu publicznego

  Zaplanowane wydatki w kwocie 878.528 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie, wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie oraz kredytów i obligacji na restrukturyzację SPZZOZ.


  Dział 758 – Różne rozliczenia

  Założono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb.


  Dział 801 – Oświata i wychowanie

  Plan wydatków wynosi 12.341.863 zł, z tego:

  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10.319.250 zł
  • dotacje – 739.294 zł

  Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób:

  W roku 2006 jak i w latach poprzednich finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.

  Wydatki na realizację zadań oświatowych skalkulowane zostały o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2005r. i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Biorąc pod uwagę fakt, że wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego ,przyjęto do rozliczeń wagi roku 2005.

  Kalkulując wydatki na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uzasadnionym było odniesienie się do liczby uczniów. Konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej oparta jest na nadrzędnej zasadzie "pieniądz idzie za uczniem" . W roku szkolnym 2005/2006 ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych jest 3.690 uczniów.

  Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 560 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 511 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2004/2005 było 545 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 453 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 884 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 840 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2004/2005 było 800 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 831 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w roku szkolnym 2004/2005 było 378 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 290 uczniów.

  W ostatnich latach daje się zauważać stopniowe zmniejszenie liczby uczniów w szkołach specjalnych i tak:

  • Zespól Szkól Specjalnych w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 101 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 89 uczniów,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie w roku szkolnym 2004/2004 było 66 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 jest 69 uczniów.

  Koszt kształcenia faktyczny uczniów w szkołach specjalnych jest dużo wyższy niż przewiduje to standard subwencji na jednego ucznia i tak: w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie standard wyliczono na ucznia 17.557 zł rocznie, w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie standard subwencji na jednego ucznia wynosi 32.705 zł. Zwiększenie wydatków w tych jednostkach jest złagodzeniem tylko problemu niedoszacowania szkolnictwa specjalnego, stąd koniecznym jest poszukiwanie rozwiązań w 2006 roku, aby wypracować docelowy model funkcjonowania tego typu szkół w powiecie.

  Standard subwencji oświatowej w części szkół ponadgimnazjalnych nie odbiega w sposób istotny od kosztów rzeczywistych kształcenia uczniów, ponieważ placówki te uzyskują dochody własne co pozwala na ich dofinansowanie, i tak:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.408 zł rocznie na 1 ucznia,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.219 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.920 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 3.666 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach koszt rzeczywisty kształcenia wynosi 4.182 zł

  Najbardziej niedoszacowane są budżety Zespołów Szkół: Specjalnych w Gryfinie i Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Niewątpliwy wpływ na budżet ma mniejsza ilość uczniów w roku szkolnym 2005/2006, stąd niezbędnym jest szukanie wspólnie z dyrektorami szkół rozwiązań mających na celu wypracowanie oszczędności w wydatkach bieżących.

  • Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
  • Plan wydatków wynosi 1.027.800 zł, z tego przeznaczono na utrzymanie:

   • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Gryfinie – plan 629.800 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 552.800 zł
   • Podstawowej Szkoły Specjalnej przy SOSW w Chojnie – plan 398.000 zł, z tego:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich –366.000 zł
  • Gimnazja specjalne (rozdział 80111) – w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, Plan wydatków na rok 2006 wynosi 904.784 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
   • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie – plan 522.784 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 500.000 zł
   • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie – plan 382.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 362.000 zł
  • Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) – zaklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  • Plan wydatków na 2006 r. wynosi 3.924.892 zł, z czego przypada na utrzymanie:

   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – plan 1.362.606 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.250.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie – plan 1.315.992 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich –1.200.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – plan 563.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 505.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach – plan 194.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich –170.000 zł
   • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów):
    • Liceum Nr 1 SCE W Chojnie – plan 97.000 zł,
    • LO Ośrodek Kształcenia EDUKATOR w Gryfinie – plan 194.000 zł,
    • Prywatne LO –Szczecińskie Collegium Inform. – plan142.000 zł
    • A Niewadowska - plan 56.294 zł

   Wielkość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych – 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

   Licea profilowane (rozdział 80123) zaklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków wynosi 1.092.578 zł, z czego przypada na utrzymanie:

   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – plan 379.128 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 294.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie – plan 142.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 127.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – plan 398.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich –355.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – plan 171.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich –144.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach – plan 2.450 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 2.450 zł

   Szkoły zawodowe (rozdział 80130) zaklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków na 2006 r. wynosi 5.2398.214 zł, z czego przypada na utrzymanie:

   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – plan 1.713.964 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.500.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – plan 2.433.772 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 2.188.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach – plan 840.478 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 800.000 zł
   • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół):
    • 1 SCE w Chojnie – plan 101.000 zł,
    • EDUKATOR w Gryfinie – plan 76.000 zł,
    • Szczecińskie Collegium Informatyczne – plan 73.000 zł

   W niepublicznych szkołach zawodowych przyjęto zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów – 50% kosztów utrzymania jednego ucznia.

   • Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) – plan 4.000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
   • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – plan 73.000 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
   • Pozostała działalność (rozdział 80195) – plan 76.595 zł.

   Dział 851 – Ochrona zdrowia

   Założono wydatki w wysokości 2.230.485 zł. Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane zostały na:

   1. opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie zł, dla:
    • Powiatowy Urząd Pracy - 1.726.000 zł
    • Domy Dziecka – 38.000 zł
    • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 13.000 zł
    • Niepubliczny Dom Dziecka „Agatos” – 4.000 zł
     Wielkość zaplanowanych na ten cel wydatków jest wysoce nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.

   Dział 852 – Pomoc społeczna

   Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 12.258.958 zł. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

   Zaplanowane w/w kwocie wydatki są przeznaczone na:

   1. utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Świetlic Środowiskowych, które są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Głównym źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania są środki w kwocie 2.238.534 zł (rozdział 85201).
    W ramach zaplanowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 5.601.832 zł, dotacje na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 76.000 zł, dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie – 149.280 zł,
   2. utrzymanie i działalność trzech domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 7.650.763zł. W ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 4.107.460 zł oraz dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, zlecona Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie w kwocie 1.531.931 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 264.777 zł na zobowiązania pracownicze w związku z postawieniem w stan likwidacji od 1.01.2006r. jednostki budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ,
   3. na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano wydatki w kwocie 414.388 zł. W kwocie tej wynagrodzenia stanowią 328.585 zł,
   4. na działalność specjalistycznej jednostki poradnictwa i interwencji kryzysowej (rozdział 85220) zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł.

   Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

   Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 1.631.301 zł.

   W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

   1. Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.558.301 zł, i są przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w którym wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią 65.325 zł.
   2. Na zadania na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.000 zł są przeznaczone na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią 65.325 zł.

   Budżet opieki społecznej w roku 2006 podlega największym transformacjom w sposobie finansowania, stąd niezbędnym było przygotowanie budżetu zadaniowego. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia się następująco:

   1. W roku budżetowym 2006 zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dział 852, rozdział 85218 jest zadaniem własnym powiatu. Wysokość budżetu planuje się na poziomie wykonania roku 2005.
   2. Zabezpieczenie funkcjonowania pracy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dział 853, rozdział 85321 jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiat. Dotacja od Wojewody przyznana na to zadanie na 2006 rok wynosi 73.000 zł.
   3. Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze dział 852, rozdział 85201 przeznaczono kwotę 150.136 zł.
   4. Zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w 2006 roku dział 852, rozdział 85204 jest zadaniem własnym powiatu i od 2006 roku finansowanym ze środków własnych powiatu.

   Budżety Domów Pomocy Społecznej, poprzez które następuje zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – Obecnie zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu, docelowo zadanie będzie realizowała gmina. W okresie przejściowym tj. w latach 2004-2006 to zadanie powiatu jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych i dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2006 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł – dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.

   Przedstawiona poniżej Tabela obrazuje sposób finansowania poszczególnych Domów Pomocy Społecznej.

   Najbardziej niedoszacowany jest budżet DPS w Nowym Czarnowie, brak jest ok. 1.000.000 zł rocznie na utrzymanie tej placówki. Zarząd Powiatu widzi pilną potrzebę rozpoczęcia prac wspólnie z PCPR i dyrektorem jednostki nad wypracowaniem rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność placówki w 2006 roku.


   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

   Plan wydatków wynosi 4.463.793 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:

   • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 4.463.793 zł,
   • dotacja – 60.000 zł (1,35%).
   • Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.705.496zł, z tego na utrzymanie:
    • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie – plan 1.505.496 zł, z tego na:
     • wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.019.000 zł
    • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – plan 200.000 zł, z tego przypada na:
     • wynagrodzenia i pochodne od nich – 105.000 zł
   • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 1.178.170 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
    • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie – plan 674.423 zł, z tego zaplanowano na: >wynagrodzenia i pochodne od nich – 574.423 zł
    • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnie – plan 503.747 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich – 409.747 zł
   • Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) – zaplanowano wydatki na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).
   • Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 1.035.327 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – plan 418.000 zł, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od nich – 298.000 zł
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – plan 441.372 zł, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od nich – 244.000 zł
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach – plan 175.955 zł, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od nich – 88.000 zł
   • Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) – plan wydatków 10.000 zł. Środki zostały zaplanowane na stypendia dla młodzieży za wyniki w nauce oraz nagrody Starosty Gryfińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia.
   • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419), funkcjonujący przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. Plan wydatków wynosi 462.800 , w tym:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich – 390.000 zł,
   • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) – plan 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

   Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   Zaplanowane wydatki wynoszą 15.000 zł, i przeznaczone są na dofinansowanie działalności dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizację zawartych porozumień, i 10.000 pozostała działalność.   Natomiast przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik (Nr 16 i 17)

   • Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu , realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
   • Po dyskusjach w ciągu 2005 roku nad statusem Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym powrócono do zapisów ustawowych na podstawie których Rada Powiatu uchwala plan przychodów i wydatków tego funduszu.


   Prognoza długu publicznego na lata 2006-20016 została zawarta w załączniku nr 18. Dług publiczny według wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz wysokość deficytu prognozowany na rok 2006 wynosi:

   • maksymalny poziom zadłużenia (60%) na rok 2006 - 29.894.740 zł
   • prognozowany poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych - 12.003.250 zł
   • maksymalny roczny poziom obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia (12%) na rok 2006 - 5.978.948 zł
   • prognozowany roczny poziom obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia na rok 2006 - 2.410.528 zł
   • wskaźnik długu do dochodu na rok 2006 - 24,1%
   • wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu na rok 2006 - 4,8%


   W rozchodach ujęto spłatę kredytu w wysokości 1.550.000 zł (załącznik nr 13).   Załącznikiem do niniejszych objaśnień są materiały poglądowe w ujęciu tabelarycznym dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-19 14:09:23
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 14:09:23

Strona odwiedzona 9789 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marcin Wegner
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.