Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2006 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 R.

Zgodnie z art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2006r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r. została opracowana w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XXX/386/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006r.
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego oraz Uchwałę Nr XVI/182/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

Reforma finansów samorządowych wprowadzana od 1 stycznia 2004r. przebiega w dwóch etapach:

 • I etap w latach 2004 i 2005 - obowiązywał model przejściowy. Wprowadzono w nim rozwiązania o charakterze systemowym, które przygotowały powiat do systemu docelowego.
 • II etap od 2006 roku- wprowadzony został docelowy system finansów samorządowych.

Powiat od 1 stycznia 2006r. otrzymał subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.
 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
  • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych ( z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.
   Planowana na rok 2006 kwota podstawowa wynosiła 2.439.986 zł.
  • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca.
   Planowana na rok 2006 kwota uzupełniająca wynosiła 1.183.872 zł.
 • Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.
  Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1622)
  W roku 2006, zgodnie z w/w rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:
  • w których różnica wydatków na rodziny zastępcze miedzy rokiem 2004 a rokiem 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r na rodziny zastępcze, jest dodatnia (§ 3ww.rozporządzenia) - dla powiatu gryfińskiego stanowi to kwotę 246.297 zł
  • w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (§ 4 ww. rozporządzenia) - powiatu gryfińskiego to nie dotyczy-kwota o zł,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (§ 5 ww. .rozporządzenia) - dla powiatu gryfińskiego stanowi to kwotę 1.471.591 zł
  • kwota planowanych dochodów powiatu na 2006 r, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 r. (Zgodnie z § 7 ww .rozporządzenia ).
   Planowana łączna kwota części równoważącej na rok 2006 wynosiła 1.717.888 zł.
 • Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.
  Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 wynosiła 16.571.692 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2006 roku wynosi 10,25%, planowana kwota 6.150.884 zł.

Planowany budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Budżet roku 2006 został ustalony:
  • po stronie dochodów na kwotę 49.824.566 zł,
  • po stronie wydatków na kwotę 48.274.566 zł.
  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.550.000 zł
  1. przychody budżetu w wysokości 0 zł
  2. rozchody budżetu w wysokości 1.550.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Zmianie uległa wewnętrzna struktura budżetu:

  • zwiększa się udział dochodów własnych, zmniejszeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
  • przy planowaniu wydatków stosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwagi na fakt, że planowana inflacja na rok 2006 wynosi 1,5%, wydatki bieżące starano się utrzymać na dotychczasowym poziomie poszukując jednocześnie oszczędności,
 1. Wydatki na realizacje zadań oświatowych zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2005r i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Z uwagi na fakt, ze wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego.
 2. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2006 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin) i dotacji celowej budżetu państwa. Po raz pierwszy od 2006r. zlecono zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu organizacji pożytku publicznego.
 3. Wydatki na realizację zadania prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych (publiczne i niepubliczne domy dziecka) zostały skalkulowane w oparciu o liczbę wychowanków, w odniesieniu do standardu, na który składają się: wydatki bieżące z zakresu wyżywienia, wydatki bieżące z zakresu wyposażenia, wydatki bieżące z zakresu bieżącego utrzymania domu.
 4. W okresie przejściowym tj. w roku 2006 zadanie jest finansowane z dochodów własnych (odpłatności opiekunów prawnych) i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst.
 5. Wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej: utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie, organizowanie opieki i dofinansowanie opieki w rodzinach zastępczych, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków 2005r.
  W 2006 roku zadanie jest finansowane z dochodów własnych i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst .
 6. Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2005r.
  W roku 2006 zadanie jest finansowane z dochodów własnych powiatu oraz środków z Funduszu Pracy (7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej)-na finansowanie w 2006 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (zgodnie z art. 9 ust.2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r .o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn.zm).

Dokonując oceny sytuacji finansowej powiatu gryfińskiego, przeanalizowano dochody i wydatki oraz wynik powiatu za I półrocze lat 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 które przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2002r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 47.040.987 26.054.435 55,38%
WYDATKI OGÓŁEM 51.099.206 26.376.624 51,61%
WYNIK -4.058.219 -322.189 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2003r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 41.751.297 22.723.483 54,42%
WYDATKI OGÓŁEM 44.434.297 25.038.197 56,34%
WYNIK -2.683.000 -2.314.714 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2004r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 45.708.420 25.281.136 55,31%
WYDATKI OGÓŁEM 47.050.482 22.573.255 47,97%
WYNIK -1.342.062 +2.707.881 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2005r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 56.816.590 26.016.060 45,78%
WYDATKI OGÓŁEM 58.533.590 27.132.993 46,35%
WYNIK -1.717.000 -1.116.933 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2006r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 51.897.997,35 27.801.325,89 53,56%
WYDATKI OGÓŁEM 54.816.747,35 26.255.524,30 47,90%
WYNIK -2.918.750 1.545.801,59 -

DOCHODY WŁASNE

Po wprowadzeniu zmian systemowych, zmieniła się struktura dochodów własnych powiatu, co przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie I półrocze 2002 I półrocze. 2003 I półrocze. 2004 I półrocze. 2005 I półrocze. 2006
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego: 2.818.187 1.982.889 4.493.327 6.987.670 7.086.976,16
podatek dochodowy od osób fizycznych 169.401 165.242 1.615.903 2.080.212 2.602.269
podatek dochodowy od osób prawnych - - 112.402 91.926 91.384,13
dochody z majątku 405.072 333.652 361.618 1.358.183 1.416.193,67
pozostałe dochody (bez subwencji ogólnej) 2.243.714 1.483.995 2.403.404 3.457.349 2.977.129,36

W strukturze dochodów własnych w I półroczu 2006r., dominującym źródłem dochodów jest udział we wpływach z PIT. Udział tego źródła dochodów, w dochodach własnych, zwiększył się w porównaniu do roku 2005, 2004, 2003 i 2002.

W sposób istotny zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2.080.212 zł w I półroczu 2005 r. do 2.602.269 zł w I półroczu 2006r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla powiatów składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Porównanie subwencji ogółem oraz w podziale na poszczególne części prezentuje poniższe zestawienie:

Subwencja ogólna dla powiatu w I półroczu lat 2002-2004

Wyszczególnienie 2002 rok I półrocze 2003 rok I półrocze 2004 rok I półrocze 2005 rok I półrocze 2006 rok I półrocze
Subwencja ogólna z tego: 12.006.469 12.376.844 12.623.750 12.571.766 12.868.837
Część drogowa 2.321.933 2.298.714 - -  
Część wyrównawcza 582.863 604.104 1.280.010 1.439.909 1.811.928
Część oświatowa 9.101.673 9.474.026 9.814.078 10.157.550 10.197.966
Część równoważąca. - - 1.210.962 974.307 858.943

DOTACJE CELOWE

Udział dotacji w dochodach w 2005 roku uległ zmniejszeniu, przekazywane dotacje w latach ubiegłych były przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. Struktura dotacji przekazywanych w I półroczu lat 2002-2006 przedstawia poniższa tabela:

Struktura dotacji powiatu w I półroczu lat 2002-2006

Wyszczególnienie I półrocze 2002 I półrocze 2003 I półrocze 2004 I półrocze 2005 I półrocze 2006
Dotacje ogółem z tego: 11.229.779 8.363.750 8.065.495 6.452.329 7.845.512,73
- z zakresu administracji rządowej 6.128.569 3.140.076 3.449.084 2.619.704 2.643.977,00
- na zadania własne 4.958.259 5.196.674 4.496.691 3.264.198 4.280.532,91
-pozostałe (porozumienia z j.s.t.) 142.951 27.000 119.720 568.427 921.002,82

WYDATKI

Zmiany w zakresie źródeł dochodów ściśle związane są z zakresem zadań, których sposób finansowania został zmieniony od 1 stycznia 2004. Poniżej przeanalizowano planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu na te zadania, które do końca 2003 r. były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a od 1 stycznia 2004 finansowane są ze zwiększonych dochodów własnych, uzupełnionych subwencją.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2002-2006

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3  
Ogółem w 2002 roku 311.800 171.400 54,9%
Ogółem w 2003 roku 360.000 189.807 52,7%
Ogółem w 2004 roku 498.600 198.676 39,8%
Ogółem w 2005 roku 414.388 204.111 49,26%
Ogółem w 2006 roku 391.817 203.990,29 52,06%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Powiatowy Urząd Pracy w latach 2002-2006

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3  
Ogółem w 2002 roku 829.481 445.824 53,7%
Ogółem w 2003 roku 850.000 453.225 53,3%
Ogółem w 2004 roku 880.000 464.434 52,8%
Ogółem w 2005 roku
(bez środków z UE z EFS)
1.140.721 527.528 46,24%
Ogółem w 2006 roku 1.502.736 737.687,80 49,09%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Rodziny Zastępcze w latach 2002-2006

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3  
Ogółem w 2002 roku 1.036.000 505.175 48,8%
Ogółem w 2003 roku 1.311.521 840.487 64,1%
Ogółem w 2004 roku 1.683.997 743.833 44,2%
Ogółem w 2005 roku 1.812.572 879.662 48,53%
Ogółem w 2006 roku 1.809.970 912.784,80 50,43%

Planowane wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i rodziny zastępcze, w 2006 roku kształtują się na poziomie zbliżonym jak w latach ubiegłych, wykonanie wydatków również jest porównywalne z poprzednimi latami. Planowane wydatki na Powiatowy Urząd Pracy corocznie ulegają zwiększaniu.

Zmieniony również od 1 stycznia 2004r. sposób finansowania Domów Pomocy Społecznej w 2006 podlegał również transformacji. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej w 2006 roku zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy. W okresie przejściowym tj. w roku 2006 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.

Poniższa analiza przedstawia planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu w latach 2002-2006

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3  
Ogółem w 2002 roku 7.878.351 4.188.013 53,2%
Ogółem w 2003 roku 7.737.696 4.127.745 53,3%
Ogółem w 2004 roku 7.709.775 4.013.960 52,1%
Ogółem w 2005 roku 8.071.659 4.052.398 50,2%
Ogółem w 2006 roku 7.944.427 4.110.241,52 51,74%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Struktura wydatków majątkowych i bieżących finansowanych z budżetu w latach 2002-2006 zdeterminowana była realizacją zadań bieżących oraz przyjętym Programem Rozwoju Lokalnego i Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

W przedstawionej analizie przedstawiono wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu bez zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu bieżące i majątkowe w latach 2002-2006

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3  
Ogółem wydatki w 2002 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
51.099.206
45.351.647
5.747.559
26.376.624
23.518.591
2.858.033
51,61%
51,86%
49,72%
Ogółem wydatki w 2003 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
44.434.297
43.641.331
792.966
25.038.197
24.872.562
165.635
56,34%
56,99%
20,88%
Ogółem wydatki w 2004 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
47.050.482
44.631.996
2.418.486
22.573.255
22.484.403
88.852
47,97%
50,37%
3,67%
Ogółem wydatki w 2005 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
58.533.590
53.016.456
5.517.134
27.132.993
26.112.332
1.020.661
46,35%
49,25%
18,50%
Ogółem wydatki w 2006 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
54.816.747,35
48.725.051,35
6.091,696,00
26.255.524,30
25.551.015,11
704.509,19
47,90%
52,44%
11,57%

Realizacja wydatków majątkowych

Z uwagi na fakt, iż nie było możliwe uzyskanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które w montażu finansowym miały stanowić źródło pokrycia wydatków m.in. o charakterze inwestycyjnym nie zrealizowano zaplanowanego remontu internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na siedzibę PCPR, PINB, Starostwa Powiatowego - Wydział Komunikacji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w PPSP w Gryfinie, inwestycje te zostaną zrealizowane w II półroczu z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Adaptacja obiektów SOSW w Chojnie na potrzeby relokacji Domu Dziecka z Binowa również będzie realizowana w II półroczu w związku ze złożeniem wniosków o fundusze zewnętrzne. Wkład własny do projektów zostanie pokryty ze środków kredytu inwestycyjnego.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXX/386/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalał:

 • po stronie dochodów kwotę 49.953.594 zł,
 • po stronie wydatków kwotę 51.353.594 zł.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.550.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie - zestawienie podjętych uchwał otwiera część tabelaryczną niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie podjęły w ciągu I półrocza 2006r. uchwały, którymi wprowadzono (działając w granicach swoich kompetencji) zmiany budżetu i w budżecie, polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Powiatowi dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. kształtował się następująco:

 • dochody w wysokości 51.897.997,35 zł
 • wydatki w wysokości 54.816.747,35 zł
  w tym: wydatki bieżące 48.725.051,35 zł
  wydatki majątkowe 6.091.696,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości 2.918.750,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. kształtowało się następująco:

 • dochody w wysokości 27.801.325,89 zł
 • wydatki w wysokości 26.255.524,30 zł
  w tym: wydatki bieżące 25.551.015,11 zł
  wydatki majątkowe 704.509,00 zł
 • ˘ nadwyżka w wysokości 1.545.801,59 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 53,57 %

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

 • Dochody własne - wykonano w wysokości 7.086.976,16 zł
 • Subwencje - wykonano w wysokości 12.868.837,00 zł
 • Dotacje - wykonano w wysokości 7.845.512,73 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • planowane w wysokości 45.657.745,60 zł
  • wykonane w wysokości 24.236.346,07 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości 5.050.400 zł
  • wykonano w wysokości 2.642.412 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w 52,32%

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • planowane w wysokości 2.200 zł
  • wykonane w wysokości 1.565 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień
  • planowane w wysokości 458.518,00 zł
  • wykonane w wysokości 203.826,42 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowane w wysokości 729.133,75 zł
  • wykonane w wysokości 717.176,40 zł

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 47,90% i ich struktura kształtowała się następująco:

 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych:
  • planowane w wysokości 48.651.591,35 zł
  • wykonane w wysokości 23.718.828,77 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 11.544.050,74 zł
   • wydatki na pochodne od płac - wykonano w wysokości 2.208.492,36 zł
   • dotacje - wykonano w wysokości 1.395.116,91 zł
   • obsługa długu publicznego - wykonano w wysokości 350.250,02 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 7.546.409,55 zł
   • wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 674.509,19 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości 5.050.400 zł
  • wykonano w wysokości 2.189.286,45 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 1.073.577,72 zł
   • wydatki na pochodne od płac - wykonano w wysokości 32.024,33 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 1.053.684,40 zł
   • wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 30.000,00 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  • planowano w wysokości 2.200 zł
  • wykonano w wysokości 1.565 zł w tym:
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 1.565 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań właściwości powiatu -dotacje
  • planowane w wysokości 424.556,00 zł
  • wykonane w wysokości 193.407,76 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowane w wysokości 688.000,00 zł
  • wykonane w wysokości 152.436,32 zł

Przedstawione wskaźniki wykonania budżetu - zarówno w odniesieniu do dochodów jak i wydatków - można ocenić pozytywnie:

 • plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy zmienionych warunkach finansowania zadań samorządu powiatowego ,
 • plan wydatków wykonany jest w wysokościach niższych niż planowano, realizacja wydatków zdeterminowana była mniejszymi wpływami dochodów. Wysokość poniesionych wydatków świadczy z jednej strony o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i poszukiwaniu zaleconych przez Radę Powiatu oszczędności, a z drugiej - o realizowaniu zaplanowanego zakresu zadań.
DOCHODY

Plan dochodów przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.824.566 zł, na dzień 30 czerwca 2006r. plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 51.897.997,35 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 27.801.325,89 zł, co stanowi realizację planu w 53,57%.

 1. Dochody ogółem według źródeł ich powstawania w podziale na działy i rozdziały w roku 2006 (Tabela Nr 2)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.824.566 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. wynosił 51.897.997,35 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 27.801.325,89 zł z tego źródła dochodów:
  • Dochody własne wykonanie 7.086.976,16 zł
  • Subwencje wykonanie 12.868.837,00 zł
  • Dotacje wykonanie 7.845.512,73 zł

Plan dochodów wykonano w 53,57%

W Tabeli nr 2 części tabelarycznej informacji przedstawiono dochody według źródeł dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

 • Rolnictwo i łowiectwo
  dotacje - wykonano na kwotę 32.496,00 zł,
 • Transport i łączność:
  dochody własne - wykonano na kwotę 161.469,35 zł,
 • Gospodarka mieszkaniowa:
  dochody własne - wykonano na kwotę 1.120.329,90 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 47.055,00 zł,
 • Działalność usługowa :
  dochody własne - wykonano na kwotę 113,23 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 387.579,00 zł,
 • Administracja publiczna :
  dochody własne - wykonano na kwotę 1.504.316,86 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 107.024,00 zł,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa:
  dochody własne - wykonano na kwotę 2.359,72 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 1.977.825,91 zł,
 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
  dochody własne - wykonano na kwotę 2.693.653,13 zł,
 • Różne rozliczenia:
  dochody własne - wykonano na kwotę 14.297,99 zł,
  subwencje - wykonano na kwotę 12.868.837,00 zł,
 • Oświata i wychowanie :
  dochody własne - wykonano na kwotę 12.058,25 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 0 zł,
 • Szkolnictwo wyższe :
  dotacje - wykonano na kwotę 67.189,36 zł,
 • Ochrona zdrowia :
  dochody własne - wykonano na kwotę 177.832,39 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 656.843,00 zł,
 • Pomoc społeczna:
  dochody własne - wykonano na kwotę 996.836,23 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 3.592.018,42 zł,
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  dochody własne - wykonano na kwotę 227.736,29 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 69.295,00 zł,
 • Edukacyjna opieka wychowawcza:
  dochody własne - wykonano na kwotę 175.972,82 zł,
  dotacje - wykonano na kwotę 908.187,04 zł,

 1. Dochody związane z realizacją zadań własnych w roku 2006 (Tabela Nr 3)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 44.389.082,00 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 45.657.745,60 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 24.236.346,07 zł,
Plan dochodów wykonano w 53,08%

W Tabeli nr 3 części tabelarycznej informacji przedstawiono dochody związane z realizacją zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

 • Transport i łączność - dochody wykonano na kwotę 161.469,35 zł,
 • Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano na kwotę 1.120.329,90 zł,
 • Działalność usługowa - dochody wykonano w wysokości 225.113,23 zł,
 • Administracja publiczna - dochody wykonano na kwotę 1.504.316,86 zł,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - dochody wykonano na kwotę 198.764,63 zł,
 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody wykonano na kwotę 2.693.653,13 zł,
 • Różne rozliczenia - dochody wykonano na kwotę 12.883.134,99 zł,
 • Oświata i wychowanie - dochody wykonano na kwotę 12.058,25 zł,
 • Ochrona zdrowia - dochody wykonano na kwotę 177.832,39 zł,
 • Pomoc społeczna - dochody wykonano na kwotę 4.385.028,23 zł,
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody wykonano na kwotę 257.472,29 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano na kwotę 617.172,82 zł

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2006 (Tabela Nr 4)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.969.800 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 5.050.400 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 2.642.412 zł,

Plan dochodów wykonano w 52,32%

W Tabeli nr 4 części tabelarycznej informacji przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ujęciu klasyfikacji budżetowej dział i rozdział:

 • Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów wykonano na kwotę 32.496 zł,
 • Gospodarka mieszkaniowa - plan dochodów wykonano na kwotę 47.055 zł,
 • Działalność usługowa - plan dochodów wykonano na kwotę 162.579 zł,
 • Administracja publiczna - plan dochodów wykonano na kwotę 105.459 zł,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - plan dochodów wykonano na kwotę 1.598.421 zł,
 • Ochrona zdrowia - plan dochodów wykonano na kwotę 656.843 zł,
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonano na kwotę 39.559 zł

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2006 (Tabela Nr 5a)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.200 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 2.200 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 1.565 zł

Plan dochodów wykonano w 71,14%

W Tabeli nr 5a części tabelarycznej informacji przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji i jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.


 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w roku 2006 (Tabela Nr 5b)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 463.484,00 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 458.518,00 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 203.826,42 zł

Plan dochodów wykonano w 44,45%

W Tabeli nr 5b części tabelarycznej informacji przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w ujęciu klasyfikacji budżetowej.


 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006 (Tabela Nr 5c)
 • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 0 zł,
 • Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 729.133,75 zł,
 • Wykonanie ogółem wyniosło 717.176,40 zł

Plan dochodów wykonano w 98,36%

W Tabeli nr 5c części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.


WYDATKI

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową wynosił 48.274.566 zł, na dzień 30 czerwca 2006r. plan przewidywał wydatki w wysokości 54.816.747,35 zł, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 26.255.524,30 zł., co stanowi realizację planu w 47,90%.

 1. Wydatki ogółem według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów w roku 2006 (Tabela Nr 6)

Wydatki majątkowe wykonano ogółem 704.509,19 zł
Wydatki bieżące wykonanie ogółem 25.551.015,11 zł w tym:
Płace - 12.617.628,46 zł
Pochodne od wynagrodzeń - 2.240.516,69 zł
Dotacje - 1.740.960,99 zł
Wydatki na obsługę długu publicznego - 350.250,02 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe - 8.601.658,95 zł Plan wydatków wykonano w 47,9%

W Tabeli nr 6 części tabelarycznej informacji przedstawiono wydatki według kierunków wydatkowania zgodnie z klasyfikacją budżetową.

 • Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano na kwotę 0 zł
 • Leśnictwo - wydatki wykonano na kwotę 0 zł
 • Transport i łączność - wydatki wykonano na kwotę 2.031.610,21 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 260.187,83 zł
 • Działalność usługowa - wydatki wykonano na kwotę 316.399,17 zł
 • Administracja publiczna - wydatki wykonano na kwotę 3.477.732,71 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 1.673.465,87 zł
 • Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano na kwotę 378.903,56 zł
 • Oświata i wychowanie - wydatki wykonano na kwotę 6.931.340,84 zł
 • Szkolnictwo wyższe - wydatki wykonano na kwotę 64.813,31 zł
 • Ochrona zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 787.255,89 zł
 • Pomoc społeczna - wydatki wykonano na kwotę 6.428.896,05 zł
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 780.989,83 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 3.118.929,03 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano na kwotę 5.000 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych w roku 2006 według działów i rozdziałów (Tabela Nr 7)

Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 42.163.772,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 48.651.591,35 zł
Wykonanie ogółem wyniosło 23.718.828,77 zł z tego :
Płace 11.544.050,74 zł
Pochodne 2.208.492,36 zł
Dotacje 1.395.116,91 zł
Obsługa długu publicznego 350.250,02 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe 7.546.409,55 zł
Wydatki majątkowe 674.509,19 zł
Plan wydatków wykonano w 48,75%

W Tabeli nr 7 części tabelarycznej informacji przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

 • Leśnictwo - wydatki wykonano na kwotę 0 zł
 • Transport i łączność - wydatki wykonano na kwotę 1.942.173,89 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 246.308,41 zł
 • Działalność usługowa - wydatki wykonano na kwotę 225.957,10 zł
 • Administracja publiczna - wydatki wykonano na kwotę 3.344.524,69 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 379.404,91 zł
 • Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano na kwotę 378.903,56 zł
 • Oświata i wychowanie - wydatki wykonano na kwotę 6.931.340,84 zł
 • Szkolnictwo wyższe - wydatki wykonano na kwotę 64.813,31 zł
 • Ochrona zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 134.553,91 zł
 • Pomoc społeczna - wydatki wykonano na kwotę 6.235.488,29 zł
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 741.430,83 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 3.088.929,03 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano na kwotę 5.000 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami według działów i rozdziałów (Tabela Nr 8)

Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.969.800,00 zł,
Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 5.050.400,00 zł,
Wykonanie ogółem wyniosło 2.189.286,45 zł z tego :
Płace 1.073.577,72 zł,
Pochodne 32.024,33 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe 1.053.684,40 zł,
Wydatki majątkowe 30.000,00 zł
Plan wydatków wykonano w 43,35%

W Tabeli nr 8 części tabelarycznej informacji przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

 • Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano na kwotę 0 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 13.879,42 zł
 • Działalność usługowa - wydatki wykonano na kwotę 90.442,07 zł
 • Administracja publiczna - wydatki wykonano na kwotę 98.643,02 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 1.294.060,96 zł
 • Ochrona zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 652.701,98 zł
 • Pozostałe zadania polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 39.559,00 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów w roku 2006 (Tabela Nr 9a)

Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.200 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 2.200 zł
Wykonanie ogółem wyniosło 1.565 zł
Plan wydatków wykonano w 71,14%

W tabeli nr 9a części tabelarycznej informacji przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 • Administracja publiczna - wydatki wykonano na kwotę 1.565 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w roku 2006 (Tabela Nr 9b)

Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 450.794,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 424.556,00 zł
Wykonanie ogółem wyniosło 193.407,76 zł
Plan wydatków wykonano w 45,56%

W Tabeli nr 9b części tabelarycznej informacji przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 • Pomoc społeczna - wydatki wykonano na kwotę 193.407,76 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006 według działów i rozdziałów (Tabela Nr 9c)

Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 688.000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 688.000,00 zł
Wykonanie ogółem wyniosło 152.436,32 zł
Plan wydatków wykonano w 22,16 %

W Tabeli nr 9c części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 • Transport i łączność - wydatki wykonano na kwotę 89.436,32 zł
 • Administracja publiczna - wydatki wykonano na kwotę 33.000,00 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 30.000,00 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.

W Tabelach od nr 16a do nr 16j przedstawiono wydatki według miejsc ich powstawania celem przedstawienia struktury wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Takie ujęcie wydatków ma na celu prezentację średniego kosztu kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średniego kosztu utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i średniego kosztu utrzymania wychowanków w domach dziecka.

Tabela 16a przedstawia wydatki w Szkołach Specjalnych:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie

Wydatki ogółem wyniosły 1.001.710,19 zł - liczba uczniów 123
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 15.681,91 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 15.276,91 zł

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie

Wydatki ogółem wyniosły 1.271.196,13 zł - liczba uczniów 69
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 31.880,46 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 34.289,97 zł

Tabela 16b przedstawia wydatki w Szkołach Ponadgimnazjalnych:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Wydatki ogółem wyniosły 1.028.830,57 zł - liczba uczniów 511
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.314,29 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 3.511,19 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Wydatki ogółem wyniosły 980.747,59 zł - liczba uczniów 453
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.185,64 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 3.428,22 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Wydatki ogółem wyniosły 1.899.606,06 zł - liczba uczniów 840
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.929,14 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 4.176,91 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie

Wydatki ogółem wyniosły 1.837.588,02 zł - liczba uczniów 837
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.544,61 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 3.875,63 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach

Wydatki ogółem wyniosły 915.997,72 zł - liczba uczniów 290
Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.762,08 zł
Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu) wynosi 4.878,41 zł

Tabela 16c przedstawia wydatki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

Wydatki ogółem wyniosły 351.389,25 zł - liczba uczniów objętych zasięgiem działania 7.797
Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia (wg planu) wynosi 87,50 zł

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie

Wydatki ogółem wyniosły 266.142,46 zł - liczba uczniów objętych zasięgiem działania 5.700
Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia (wg planu) wynosi 88,41 zł


Informacja dotycząca unijnego programu stypendialnego
 1. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • 30 czerwca 2005 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu stypendialnego EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim O wsparcie mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym, pochodzący z obszarów wiejskich. Zgodnie z umową z dnia 27 września 2005 r. w sprawie dofinansowania realizacji projektu stypendialnego - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał dla Powiatu Gryfińskiego kwotę 778. 302 zł. Na podstawie porozumień - realizację projektu przekazano szkołom ponadgimnazjalnym.
  • W grudniu 2005 r. wypłacono stypendia 757 uczniom w wysokości 397,83 zł. Na obsługę projektu wykorzystano 3.385,86 zł - środki zaplanowane były w budżecie projektu.
  • Kolejną transzę obejmującą miesiące styczeń - czerwiec 2006 r. wypłacono w czerwcu i lipcu 2006 r. w wysokości 569,10 zł dla jednego ucznia. Na obsługę projektu (w tym koszt audytu zewnętrznego) wykorzystano 22.126,14 zł - środki zaplanowane były w budżecie projektu.
 2. Dla studentów w powiecie gryfińskim
  • 30 czerwca 2005 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie Projektu stypendialnego EFS dla studentów, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. Powiat zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie Projektu na kwotę 111.982 zł.
  • W grudniu 2005 r. stypendia przekazano 164 osobom po 269,79 zł. Na obsługę projektu wykorzystano 547,06 zł - środki zaplanowane były w budżecie projektu.
  • Ostatnia transza wypłacona została 5 czerwca 2006 r, objęła ona miesiące od stycznia do czerwca 2006 r. i wyniosła 429,19 zł dla studenta. Na obsługę projektu wykorzystano 2. 374,65 zł środki zaplanowane były w budżecie projektu.

Tabela 16d przedstawia wydatki w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na 2006 wynosił 2.516.477 zł
Wykonanie w I półroczu wyniosło - 1.282.999,96 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ustawowe zadania:

 • Funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 43.302,03 zł
 • Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki - 57.804,50 zł
 • Funkcjonowanie rodzin zastępczych - 862.848,40 zł
 • Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej - 27.555,38 zł
 • Składki na ubez. zdrowotne dzieci nie objętych ubez. - 1.839,10 zł
 • Spłata zobowiązań dot. DPS Moryń - 85.660,26 zł

Tabela 16e przedstawia wydatki w Domach Dziecka:

 • Dom Dziecka w Binowie

Plan wydatków na 2006 wynosił 812.607 zł
Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 426.170,73 zł - liczba wychowanków 46
Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu w I półroczu / 1.614,27 zł w tym:

 • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.270,11 zł
 • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 280,54 zł
 • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 63,62 zł
 • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój

Plan wydatków na 2006 wynosił 818.156 zł
Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 426.288,47 zł - liczba wychowanków 44
Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu / 1.614,73 zł w tym:

 • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.215,49 zł
 • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 350,47 zł
 • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 48,77 zł

Tabela 16f przedstawia wydatki w Domach Pomocy Społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Plan wydatków na 2006 wynosił 1.503.601 zł
Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 742.646,22 zł - liczba pensjonariuszy 73
Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu/ 1.698 zł w tym:

 • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 858 zł
 • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 760 zł
 • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 80 zł
  Źródła finansowania zadań:
 • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 0 zł
 • dotacja od wojewody - 742.646 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Plan wydatków na 2006 wynosił 2.683.313 zł
Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 1.318.978,01 zł - lizba pensjonariuszy 134
Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu / 1.640,52 zł w tym:

 • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 622,06 zł
 • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 973,99 zł
 • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 44,47 zł
  Źródła finansowania zadań:
 • ˘ Wpływy z usług i pozostałe dochody - 1.010.648 zł
 • ˘ dotacja od wojewody - 308.330,01 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

Plan wydatków ogółem wyniosły 1.945.217 zł .
Wydatki ogółem w I półroczu wyniosły 1.029.585,03 zł - liczba pensjonariuszy 89
Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu / 2.007 zł w tym:

 • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 1.072,50 zł
 • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 885,83 zł
 • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 48,67 zł

W tabeli 16 g przedstawiono wydatki w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy

Plan wydatków wynosił - 3.180.176,00 zł
Wykonanie wyniosło - 1.366.979,43 zł
Powiatowy Urząd Pracy realizuje ustawowe zadania:

 • Rejestracja bezrobotnych - 147.537,76 zł
 • Pośrednictwo - 147.538,56 zł
 • Wydawanie decyzji - 110.651,48 zł
 • Wypłata świadczeń - 184.422,02 zł
 • Opracowanie programów rynku pracy - 73.768,99 zł
 • Obszary zadaniowe związane z UE - 73.768,99 zł
 • Zadania zlecone -ochrona zdrowia - 629.291,63 zł

Tabela 16h przedstawia wydatki w:

 • Powiatowym Zarządzie Dróg

Plan wydatków wynosił - 3.060.587,99 zł
Wykonanie wyniosło - 1.942.173,89 zł

  Zadania własne realizowane m.in. przez PZD :
 • Utrzymanie zieleni i czystości w pasie drogowym - 187.841,35 zł
 • Oznakowanie poziome i pionowe dróg - 72.251,32 zł
 • Odwodnienie dróg i utrzymanie urządzeń odwadniających - 16.384,27 zł
 • Naprawa nawierzchni dróg i poboczy - 235.715,00 zł
 • Zarządzanie drogami - 399.721,66 zł
 • Zimowe utrzymanie dróg - 322.049,73 zł

W 2006r. PZD wykonał zadania które szczegółowo opisano w tabeli 15h w podziale klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu.

Tabela 16i przedstawia wydatki w:

 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków wynosił - 205.800,00 zł
Wykonanie wyniosło - 89.834,07 zł

 • Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosił - 2.980.440,00 zł
Wykonanie wyniosło - 1.673.465,87 zł

Wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego w Gryfinie ujęto w Tabelach 16j-2

 • Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na 2006 wynosił 18.113.176,51 zł
Wykonanie wyniosło - 6.381.623,30 zł, z tego:

  Zadania własne realizowane m.in. przez Starostwo Powiatowe :
 • Zadania Administracyjne Starostwa - 3.169.431,38 zł,
 • Rada Powiatu - 127.612,19 zł
 • Gospodarka Nieruchomościami - 246.308,41 zł
 • Działalność Usługowa - 225.957,10 zł
 • Promocja Powiatu - 50.481,12 zł
 • Zadania Drogowe - 89.436.32 zł
 • Ochrona Zdrowia - 134.553,91 zł
 • Obsługa Długu Publicznego - 378.903,56 zł
 • Zadania Oświatowe, Kultury, Sportu i Turystyki - 566.875,19 zł
 • Zadania Pomocy Społecznej - 1.247.368,76 zł
 • Czynności Administracyjne - 30.000,00 zł

Szczegółowo ww. zadania finansowane dochodami własnymi opisano w tabeli 16j-3, natomiast zadania z zakresu administracji rządowej wyszczególniono w tabeli 16j-4.


FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 1.102.360 zł , wykonanie planu wyniosło 725.302,12 zł
Plan przychodów zrealizowano w 65,80 %

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 1.102.360 zł, wykonanie rozchodów wyniosło 725.302,12 zł
Plan wydatków zrealizowano w 65,80 %

W tabeli nr 14a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie.


POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 1.512.447 zł, wykonanie planu wyniosło 689.755,20 zł
Plan przychodów zrealizowano w 45,61%

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 1.512.447 zł, wykonanie wydatków wyniosło 689.755,20 zł
Plan wydatków zrealizowano w 45,61%

W tabeli nr 14a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie. Natomiast podział na zadania przedstawia tabela nr 14b.


PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu w I półroczu 2006 r. dołożył wszelkich starań, aby uchwalony przez Wysoką Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Budżet 2006 roku po raz trzeci był realizowany w nowych warunkach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie innych ustaw m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Nowe rozwiązania systemowe powodowały konieczność zastosowania innych rozwiązań, planowania środków na realizację zadań oraz wypracowania nowych narzędzi monitorowania wydatków na realizację tych zadań.

Wypracowanie obiektywnych kryteriów podziału środków na poszczególne zadania już na etapie planowania budżetu pozwoliło na obiektywną ocenę realizacji budżetu.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2006r. wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o uznanie, iż budżet minionego półrocza został wykonany prawidłowo .

Przewodniczący Zarządu
Ewa De La Torre

Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP (534 KB).
archiwum ZIP  Część tabelaryczna 
Uwaga! Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.

data opublikowania: 2006-09-05 13:58:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-05 13:58:38

Strona odwiedzona 11271 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.