Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2007

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/33/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.226.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A.

§ 2
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.686.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3
 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.460.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych pożyczek w wysokości 1.460.000 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 187.451 zł,
§ 5
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1. działających na terenie powiatu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na łączną kwotę - 673.736 zł,
  2. Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na kwotę - 1.864.512 zł,
  3. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie na kwotę - 127.127 zł,
  4. Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie - 76.000 zł,
  5. publicznych bibliotek na łączną kwotę - 10.000 zł,
  6. publicznej służby zdrowia w łącznej kwocie - 3.060.000 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 931.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7
 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1. przychody - 1.134.416 zł,
  2. wydatki - 1.129.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody - 715.000 zł,
  2. wydatki - 715.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.460.000 zł;
§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 10:21:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 10:21:58

Strona odwiedzona 1641 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marcin Wegner
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.