Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2007

Słowo wstępne

Zgodnie z art.181 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Powiatu Nr IX/86/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XXXIX /520/2006 z dnia 11 października 2006 w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 nr ST4-4820/712/2006/1882 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. Nr.FB.1-LM-3010/20/2006 informujące o kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizując zasadę jawności finansów publicznych przy tworzeniu budżetu Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu kierował się nadesłanymi wnioskami, które złożyły społeczności lokalne, gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne powiatu.

Projekt budżetu na rok 2007 uwzględnia rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegające na:

 1. decentralizacji zadań i środków publicznych, tym samym zwiększenia udziału samorządu powiatowego w dysponowaniu środkami publicznymi,
 2. zwiększeniu ekonomicznej odpowiedzialności powiatu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
 3. powiązaniu sytuacji finansowej powiatu z koniunkturą gospodarki państwa,
 4. zwiększeniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

Model finansowania powiatu oparty jest na generalnym założeniu, zgodnie, z którym w roku 2007 następuje dalsze zwiększenie samodzielności finansowej. Zasadniczym sposobem finansowania powiatu są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe będą spełniały jedynie funkcję uzupełniającą.

Powiat w 2007 roku będzie otrzymywał subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.
  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów będzie składała się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
  • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych ( z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu gryfińskiego ( na dzień 31 grudnia 2005r - 82.819) przez liczbę stanowiącą 88% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik ten w 2005 r. wynosił 108,24) a wskaźnikiem dochodów podatkowych ( z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie ( w 2005 roku wynoszącym 63,21).
   Na rok 2007 kwota podstawowa wynosi 3.281.819 zł.
  • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca. Za rok 2005 stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się na poziomie 30,4 %. W kraju stopa bezrobocia wynosiła 17,6%.
   Na rok 2007 kwota uzupełniająca wynosi 1.643.161 zł.
  Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.
  Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2007 r. (Dz. U. Nr 1169, poz. 1208).
  W roku 2007, zgodnie z w/w rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:
  • w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005, a rokiem 2004, powiększona o środki rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004r. na rodziny zastępcze jest dodatnia. Dla powiatu gryfińskiego w 2007 roku jest to kwota 362.546 zł.,
  • w których długość dróg powiatowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu, jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca kraju - powiat gryfiński otrzyma z tego tytułu kwotę 1.922.410 zł.,
  Kwota części równoważącej wynikająca z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst wynosi 773.812.589
  Łączna kwota części równoważącej ogólnej na rok 2007 wynosi 2.284.956 zł.
  Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.
  Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2007 wynosi 17.336.427 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, na rok 2007 wynosi 7.236.014 zł.

Minister Finansów podał niektóre założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2007 r.:

 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%,
 2. wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006r,
 3. składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2007 charakteryzuje się następującymi cechami:

Zmianie ulega wewnętrzna struktura budżetu:

 • zwiększa się udział dochodów własnych, zmniejszeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
 • przy planowaniu wydatków stosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwagi na fakt, że planowana inflacja na rok 2007 wynosi 1,9%, wydatki bieżące starano się utrzymać na dotychczasowym poziomie poszukując jednocześnie oszczędności,
 1. Wydatki na realizacje zadań oświatowych zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2006r i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Z uwagi na fakt, ze wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego ostateczny podział subwencji oświatowej na poszczególne zadania nastąpi w trakcie roku budżetowego.
 2. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W roku 2006 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin) i dotacji celowej budżetu państwa. Rok 2007 jest drugim rokiem zlecenia zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu organizacji pożytku publicznego
 3. Wydatki na realizację zadania prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych (publiczne i niepubliczne domy dziecka) zostały skalkulowane w oparciu o liczbę wychowanków, w odniesieniu do standardu, na który składają się: wydatki bieżące z zakresu wyżywienia, wydatki bieżące z zakresu wyposażenia wychowanków, wydatki bieżące z zakresu bieżącego utrzymania domu. W roku 2007 zadanie jest finansowane z dochodów własnych (odpłatności opiekunów prawnych) i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst.
 4. Wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej: utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie, organizowanie opieki i dofinansowanie opieki w rodzinach zastępczych, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków 2006r. W 2007 roku zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych.
 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2006r. W roku 2007 zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowane zadania w powiatowych funduszach celowych jest adekwatne do przewidywanych wpływów. Przyjęte programy w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji obiektów oświatowych, domów pomocy społecznej, domów dziecka będą kontynuowane w 2007 roku.

Zadania z zakresu dróg powiatowych zaplanowano zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym przez Wysoką Radę na rok 2007 roku, po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przyjęcie przez Radę Powiatu uchwały nr 518/XXXIX/2006 z dnia 11 października 2006 w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, będącej konsekwencją podjęcia przez organ założycielski Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie uchwały Rady Powiatu nr 446/XXXV/2006 z dnia 2006-04-12 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, spowodowało konieczność przyjęcia rozwiązań systemowych wskazujących możliwości sfinansowania procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie przez organ założycielski Powiat Gryfiński.

Ustalony przez Radę Powiatu termin zakończenia likwidacji na dzień 31 marca 2011 (5 lat) SP ZZOZ w Gryfinie, spowoduje określone skutki finansowe dla budżetu powiatu w latach 2007-2011. Szczególnie rok 2007 będzie trudny dla Powiatu Gryfińskiego, w którym należy rozpocząć wdrażanie rozwiązań systemowych wskazujących możliwości sfinansowania procesu likwidacji SP ZZOZ.

Biorąc pod uwagę dotychczas już zaciągnięte kredyty i obligacje długoterminowe na restrukturyzację i spłatę zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w zakresie terminów ich spłat, wysokości rocznych rat kredytów wraz z odsetkami obciążających budżet Powiatu Gryfińskiego oraz wysokość zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie na dzień rozpoczęcia likwidacji, należy podjąć w roku 2007 działania reformujące finanse publiczne Powiatu Gryfińskiego, które umożliwią uniknięcie nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Banki komercyjne bardzo niechętnie reagują na udzielanie kredytów, obligacji na cele związane ze spłatą zobowiązań służby zdrowia.

Trudności związane z emisją obligacji powiatowych w 2004 roku, gdzie większość banków komercyjnych nie wyraziła zainteresowania emisji obligacji na cele niezwiązane z inwestycjami komunalnymi daje podstawę do wyrażenia poglądu o trudnościach pozyskania środków na pokrycie zobowiązań SP ZZOZ w likwidacji zwłaszcza, że budżet powiatu już ponosi ciężary związane ze spłatą zobowiązań wygenerowanych przez publiczną służbę zdrowia. Poniesienie przez powiat kosztów likwidacji SP ZZOZ w perspektywie kilkuletniej i spłata zaciągniętych zobowiązań w następnej perspektywie kilkunastoletniej, biorąc pod uwagę strukturę dochodów i wydatków powiatu oraz konieczność wygenerowania nadwyżki budżetowej, którą należy przeznaczyć na spłatę rat kredytów, powoduje, że począwszy od roku 2007 należy wdrożyć przyjęty przez Radę Powiatu program postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych powiatu.

Przystąpienie do realizacji programu naprawczego w perspektywie, kilkuletniej, którego celem jest zachowanie ostrych reżimów w zakresie wydatków budżetowych, pozwoliłoby na zastosowanie przepisów art. 177 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązująca od 1 stycznia 2006 ustawa o finansach publicznych wprowadziła w art.177 możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego.

Pożyczka z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona, jeżeli:

 • jednostka samorządu terytorialnego realizuje lub przystępuje do realizacji postępowania naprawczego,
 • z analizy programu postępowania naprawczego wynika, iż w stopniu wysoce prawdopodobnym:
  1. nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań,
  2. zachowane zostaną limity określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki,
  3. zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami.

Wniosek o udzielenie pożyczki złożony zostanie do Ministra Finansów.

Bankiem wskazanym w ustawie o finansach publicznych do udzielenia na preferencyjnych warunkach pożyczki jest Bank Gospodarstwa Krajowego, lecz sama pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.

Argumentem przemawiającym za wystąpieniem o ubieganie się o pożyczkę od skarbu państwa jest fakt, iż ustawa z dnia 13.10.1998r. wprowadzająca ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) ustanowiła przejęcia uprawnień organu tworzącego (Powiat Gryfiński) dla SPZZOZ w Gryfinie ( art. 47, ust. 1). Zadłużenie SP ZZOZ w chwili przejęcia uprawnień organu tworzącego przez Powiat Gryfiński tj. na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosiło - 5.451.228 zł ( bez ustawowych odsetek).

Wieloletni proces sądowy z powództwa SP ZZOZ w Gryfinie z udziałem interwenienta ubocznego-Powiatu Gryfińskiego przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o zapłatę 12.121.470,29 zł zakończył się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w styczniu 2004 zasądzeniem na rzecz SP ZZOZ tylko odsetek ustawowych w wysokości 1 mln zł.

Podjęte działania w II -drugiej kadencji samorządu powiatowego w latach 2003-2005 pozwoliły na redukcję zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie, które wynosiło na koniec I kadencji ok.23.000.000 zł (kwota z odsetkami) , co stanowiło wówczas 47% budżetu powiatu gryfińskiego.

Podjęcie działań przez organy powiatu w II kadencji poprzez:

 • zaciągnięcie kredytu na restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych na kwotę 3.500.000 zł,
 • w wyniku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego umorzeniu uległy zobowiązania publiczno-prawne na kwotę 4.709.413,33 zł,
 • wyemitowanie obligacji przez powiat w wysokości 6.000.000 zł na realizację porozumień z wierzycielami SP ZZOZ,

pozwoliły uchronić finanse powiatu przed lawiną pozwów sądowych ze strony wierzycieli SPZZOZ oraz realnym zagrożeniem nie wykonywania statutowych działań powiatu.

Zrealizowanie przez organy powiatu w latach 2003-2006 programu restrukturyzacji SP ZZOZ w Gryfinie przyczyniły się do zmniejszenia zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie o ponad połowę jego zadłużenia, co biorąc pod uwagę wysokość budżetu powiatu i jego strukturę organizacyjną oraz zakres zrealizowanych zadań jest znaczącym wysiłkiem finansowym.

Należy podkreślić, że w I kadencji samorządu powiatowego w latach 1999-2000 przekazanie nieodpłatne majątku SP ZZOZ w Gryfinie gminom na terenie powiatu gryfińskiego oraz nowym SP ZOZ, dla których powiat jest organem założycielskim bez przeniesienia na nie zobowiązań, powoduje, że cały ciężar spłaty długów powstałych przede wszystkim w okresie poprzedzającym powołanie powiatu spoczął na organie założycielskim - powiecie gryfińskim, co ma już bezpośredni wpływ na budżet powiatu w latach 2003-2015r. oraz w okresach następnych wynikających z harmonogramu spłat kredytów i wykupu obligacji.

Niezbędnym elementem realizacji reformy finansów publicznych jest wdrożenie od 2007r ZAMIERZONYCH DZIAŁAŃ REFORMY FINANSÓW PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO zawartych w uchwale Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, polegających na:

 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez zlecanie zadań w pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
  1. Podjęcie działań zlecenia zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu organizacji pozarządowej dało oczekiwane rezultaty. DPS w Moryniu jako jeden z nielicznych w województwie zachodniopomorskim uzyskał certyfikację wojewody do dalszego funkcjonowania, spełniając wymagany prawem standard. Przeprowadzona likwidacja jednostki budżetowej, jaką był do 2006r. DPS w Moryniu i powierzenia zadania organizacji pozarządowej jest kierunkiem, który powinien być realizowany w odniesieniu do innych domów pomocy społecznej, które są dziś jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  2. Relokowanie Domu Dziecka w Binowie do Chojny do budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, jest koniecznym ze względu nie tylko na aspekt społeczny, ale przyczyni się do pełnego wykorzystania obiektów znajdujących się we władaniu SOSW w Chojnie, co ograniczy w perspektywie czasowej wydatki majątkowe,
  3. Zlecanie prowadzenia Domów Dziecka organizacjom pozarządowym, tworzenie niepublicznych domów dziecka oraz pozyskiwanie osób do tworzenia rodzin zastępczych w perspektywie czasowej spowoduje racjonalizację wydatków, której nie można osiągnąć przy funkcjonowaniu jednostek budżetowych. Pozytywnym przykładem jest niepubliczny dom dziecka prowadzony przez Państwa Drabików,
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez racjonalizację w sieci szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym
  1. Połączenie organizacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznych polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno-zarządzającego dla placówki, która istniałaby w dwóch miejscach w Gryfinie i Chojnie,
  2. Połączenie organizacyjne szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno-zarządzającego dla placówki,
  3. Utworzenie jednej placówki szkolnictwa specjalnego polegające na połączeniu szkoły w Gryfinie ze Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie i docelowe utworzenie jednej placówki oświatowej w Chojnie,
  4. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach mających na celu jej racjonalizację działania, poprzez docelowe połączenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
  5. Utworzenie zakładu obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek oświatowych i wychowawczych,
  6. Utworzenia 2 oddziałów gimnazjum w ZSP Nr 1 w Gryfinie.
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez zlecanie zadań z zakresu utrzymania i zarządzania drogami publicznymi w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawę o drogach publicznych
  • Zlecanie wszystkich zadań powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych, w tym również w oparciu ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, może przynieść oczekiwane rezultaty w zakresie ograniczania wydatków budżetowych. Organy wykonawcze powiatu powinny być zaangażowane w pozyskiwanie środków strukturalnych na modernizację i budowę nowej infrastruktury drogowej, natomiast zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych powinny być realizowane w pewnym zakresie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny czerpałby pożytki z zajęcia pasa drogowego. Obecnie ok. 50% budżetu jednostki organizacyjnej powiatu - Powiatowego Zarządu Dróg jest realizowane w drodze zamówienia publicznego przez podmioty prywatne.
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych w zakresie administracji publicznej poprzez:
  1. zmniejszenie liczby członków Zarządu Powiatu do trzech osób na etacie,
  2. wdrożenie procedury ISO oraz uzyskanie i utrzymanie certyfikatu jakości,
  3. wykorzystywanie na potrzeby Powiatu środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4. rozbudowanie projektu e-urząd,
  5. wprowadzenie podpisu elektroniczny jako nowego narzędzia pracy,
  6. poszukiwanie pracowników w ramach międzynarodowego wolontariatu urzędniczego, które jest finansowane przez Unię Europejską,
  7. pozyskiwanie środków zewnętrznych na szkolenia pracowników w ramach wieloletnich programów,
  8. pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne powiatu,
  9. obniżenie diet radnych powiatu,
  10. przeniesienie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa , PCPR, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz koordynatora ds. służby zdrowia do budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 • Prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat jest organem założycielskim poprzez:
  1. dokończenie, zgodnie z podjętymi uchwałami organu stanowiącego, procesu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,
  2. zakończenie, zgodnie z programem restrukturyzacyjnym, włączenia majątkowego i organizacyjnego SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy do struktur SPZOZ Szpital Powiatowy (jako wyodrębnionych zakładów), a następnie przeprowadzenie w sposób ewolucyjny ich prywatyzacji,
  3. doprowadzenie do wyjaśnienia kwestii prawnych lokalizacji SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie ( który obecnie znajduje się w rejonie strefy ochronnej przed hałasem dla ZE "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie),
 • Realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego z wykorzystaniem środków pochodzących z unii europejskiej
  • Uchwalony przez Radę Powiatu Wieloletni Program Inwestycyjny przewiduje zadania z zakresu termomodernizacji obiektów jednostek organizacyjnych powiatu, zadania modernizacji i budowy dróg powiatowych, rozbudowy i modernizacji obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w tym na potrzeby relokacji Domu Dziecka w Binowie.
   Wartość nakładów na Wieloletni Program Inwestycyjny przekracza możliwości sfinansowania tych zadań z budżetu powiatu. Niezbędnym jest, aby pozyskać na ten cel środki z funduszy strukturalnych unii europejskiej takich jak ZPORR, czy inicjatyw wspólnotowych jak EQUAL, INTERREG III oraz funduszy poza unijnych, do których należy komponent norweski.
   Opracowany do absorpcji środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla potrzeb powiatu gryfińskiego Program Rozwoju Lokalnego- PRL jest dokumentem na podstawie, którego już zrealizowano projekty w ochronie zdrowia i dróg powiatowych.
   Wkładem własnym do projektów są i mogą być środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie termomodernizacji obiektów czy modernizacji i budowy dróg powiatowych.

Powiat Gryfiński realizuje swoje zadania własne i powierzone poprzez jednostki organizacyjne i jest organem założycielskim dla:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Powiatowego Urzędu Pracy
 • Powiatowego Zarządu Dróg
 • Starostwa Powiatowego
 • 5 szkół ponadgimnazjalnych, 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • 2 publicznych domów dziecka
 • szkoły specjalnej i ośrodka szkolno- wychowawczego
 • 3 domów pomocy społecznej
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Powiatowe Straże i Inspekcje: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2007 rok Zarząd Powiatu Gryfińskiego wyraża przekonanie, że realizacja zadań jest możliwa, jednak wymagać to będzie podjęcia trudu przeprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych polegających na skutecznym przeprowadzeniu reform jak również ogromu pracy, aby przygotować jednostki organizacyjne powiatu do zmiany sposobu finansowania zadań.

Przewodniczący Zarządu
Ewa De La TorreProjekt uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.226.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A.

§ 2
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.686.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 460.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 69.451 zł,
§ 5
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1. instytucji kultury na łączną kwotę - 15.000 zł,
  2. działających na terenie powiatu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na łączną kwotę - 673.736 zł,
  3. Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na kwotę - 1.864.512 zł,
  4. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie na kwotę - 127.127 zł,
  5. Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie - 76.000 zł,
  6. publicznych bibliotek na łączną kwotę - 10.000 zł,
  7. publicznej służby zdrowia w łącznej kwocie - 2.060.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 929.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7
 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1. przychody - 1.134.416 zł,
  2. wydatki - 1.129.000 zł,
 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody - 715.000 zł,
  2. wydatki - 715.000 zł,
§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gryfińskiego.Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2007

Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Podstawowe wielkości dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji celowych do opracowania projektu budżetu na 2007 rok stanowią:

 • Pismo Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 nr ST4-4820/712/2006/1882 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. Nr.FB.1-LM-3010/20/2006 informujące o kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu były głównie dochody przewidziane ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wydatkach przewidywane wykonanie roczne za 2006r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:

 • istniejącego od dnia 1 stycznia 2006r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
 • istniejącej od dnia 1 stycznia 2007r. sieci jednostek organizacyjnych powiatu finansowych z budżetu,
 • istniejącego od dnia 1 stycznia 2007r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 • podjętych uchwał Rady Powiatu dotyczących mienia powiatu, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
 • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
 • wzrostu wydatków o planowany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na poziomie 1,5%,
 • składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Zarząd Powiatu mając ograniczone wielkości prognozowanych dochodów własnych był zmuszony do wyboru tych zadań, które jako priorytety zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2007. W tej sytuacji część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z postulatami stałych komisji Rady i organizacji społecznych nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2007r. nie jest zrównoważony bowiem:

 • prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 51.226.905 zł,
 • planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 51.686.905 zł.
 • deficyt budżetowy w wysokości 460.000 zł
  źródłem pokrycia deficytu będzie I rata pożyczki w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie
  • rozchody: spłata kredytów lat ubiegłych w wysokości 1.540.000 zł

W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2006 nie uległa istotnym przekształceniom. W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:

 • oświaty i wychowania - 26,3 %,
 • pomocy społecznej - 25,7 %,
 • ochrony zdrowia - 8,5 %,
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 5,1 %,
 • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Powiatu - 12,7%,
 • edukacyjnej opieki wychowawczej - 8,5%,
 • dróg publicznych wraz z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych - 5,5 %,
 • pozostałe zadania - 7,7%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej na 2007r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

Objaśnienia do dochodów budżetowych

Minister Finansów w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił dla Powiatu Gryfińskiego następujące wielkości dochodów:

 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.236.041 zł przyjmując kalkulację planowanej na 2007r. kwoty dochodów na podstawie wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005
 2. Subwencja ogólna na rok 2007 - 24.546.363 zł w tym:
  1. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.924.980 zł z tego:
   1. kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.281.819 zł
   2. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 1.643.161 zł
  2. część równoważąca subwencji ogólnej- 2.284.956 zł
  3. część oświatowa subwencji ogólnej - 17.336.427 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 • zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej.

 1. Dotacje celowe skalkulowane zostały na łączną kwotę zł. Na wielkość tą składają się:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wstępnej wysokości 5.685.500 zł, zestawiono w załączniku nr.6 do projektu uchwały budżetowej.
   • Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
   • prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 65.000 zł,
   • gospodarka gruntami i nieruchomościami - 63.000 zł
   • prace geodezyjne i kartograficzne - 139.000 zł,
   • opracowania geodezyjne i kartograficzne - 41.000 zł,
   • nadzór budowlany - 198.500 zł,
   • urzędy wojewódzkie - 154.000 zł,
   • komisje poborowe - 22.000 zł,
   • działalność komendy powiatowej państwowej straży pożarnej - 2.644.000 zł,
   • udzielenie świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 2.286.000 zł,
   • działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 73.000 zł,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej we wstępnej wysokości 2.000 zł, zestawiono w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
  Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie działalności komisji poborowej.
 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określono wstępnie na kwotę 5.757.000 zł. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie zadania działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej

Prognozowane na 2007 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 65.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.


Dział 600 - Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 121.100 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2007 rok dochody w kwocie 2.195.800 zł pochodzą z następujących tytułów:

 1. dochodów własnych powiatu - 2.132.800 zł które planuje się uzyskać z :
  1. opłat za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz odpłatności z tytułu usług komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości itp.) - 513.340 zł,
  2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.000 zł,
  3. wpływów z usług - 10.000 zł,
  4. wpływy tyt. odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości - 1.606.960 zł.
  5. pozostałe odsetki - 500 zł
 2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 63.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 853.850 zł są dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:

 • bieżącego utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 139.000 zł.
 • z drugiego źródła jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 475.000 zł
 • opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 41.000 zł,
 • bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 198.850 zł (w tym dochody własne - odsetki od środków na rachunku - 350 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 1.808.414 zł, są:

 1. dochody własne powiatu w kwocie 1.630.414 zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
  1. opłaty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz inne druki) - 1.223.614 zł,
  2. różne opłaty ( 5% w dochodach Skarbu Państwa z opłat melioracyjnych i spłat ciężaru realnego) - 2.200zł
  3. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa) - 399.200 zł,
  4. wpływów z usług - 1.200 zł,
  5. różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie płatnika itp.) - 4.200 zł,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno - architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a także związanych z obsługą i działalnością komisji poborowej - 178.000 zł ( w tym 2.000 zł dotacja na zadania. powierzone).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na 2007 rok dochody wynoszą 2.648.000 zł, w tym z dotacji celowej budżetu państwa - 2.644.000 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z ochroną przeciwpożarową, w tym:

 1. bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej - 2.644.000zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu udziału w podatkach (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 7.436.041 zł w tym podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.236.041 zł oraz 200.000 zł podatek dochody od osób prawnych


Dział 758 - Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 24.571.801 zł w tej pozycji wyróżnia się:

 1. dochody własne powiatu z tytułu zakładanych wpływów z odsetek bankowych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOŚiGW oraz PFGZGiK) - 25.438 zł
 2. wspomniane wcześniej subwencje :
  • część oświatowa - 17.336.427 zł,
  • część wyrównawcza - 4.924.980 zł,
  • część równoważąca - 2.284.956 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 66.358 zł pochodzą głównie z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz usług świadczonych przez jednostki:

 • Szkoły specjalne - 10.300 zł
 • Licea ogólnokształcące - 1.072 zł
 • Szkoły zawodowe - 10.294 zł
 • Pozostała działalność - 44.692 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Prognozowane dochody w wysokości 2.286.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej.


Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą 8.338.248 zł.
Na wielkość tą składają się:

 1. odpłatność rodziców i inne dochody w domach dziecka - 10.860 zł,
 2. odpłatność za pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 2.140.110 zł,
 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.757.000 zł,
 4. dotacje na podstawie porozumień otrzymane z innych powiatów na sfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (331.172 zł) oraz rodzinach zastępczych (99.106 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody wynoszą 527.063 zł.
Na wielkość tą składają się:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej na obsługę Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 73.000 zł,
 2. dotacje Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy- 381.682 zł,
 3. dotacje otrzymane z funduszy celowych w łącznej kwocie 41.681 zł
 4. dochody własne związane z odpłatnością za obsługę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 28.000 zł,
 5. pozostałe dochody własne - 2.700 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w kwocie 309.230 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki.

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 62.971 zł
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 185 zł
 • Internaty i bury szkolne- 246.074 zł

Objaśnienia do wydatków budżetowych

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2007 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe.

Wydatki budżetowe na 2007 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 51.686.905 zł (załącznik nr 2).

Wydatki obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze 24.178.863 zł,
 2. oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 4.271.885 zł,
 3. dotacje podmiotowe i celowe, w tym głównie na dofinansowanie poza samorządowych niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami i powiatami - 5.571.118 zł,
 4. wydatki na obsługę długu publicznego na łączną kwotę 1.005.000 zł,
 5. wydatki majątkowe, przewidziane głównie na inwestycje łączną kwotę 1016.351 zł,

Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2007 rok wydatków w układzie działów w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 2, 5,6,7,8 i 9 do uchwały budżetowej.

W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie dział i rozdział wydatki na wynagrodzenia, wydatki na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane ogółem wydatki w kwocie - 65.000 zł, przeznacza się na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo.


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 8.215 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.


Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.840.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie oraz dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:

 1. wynagrodzenia pracownicze - 736.220 zł
 2. i pochodne od wynagrodzeń - 140.200 zł
 3. dotacje dla samorządów - 150.000 zł,
 4. wydatki majątkowe - 488.380 zł

Budżet Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiono w układzie budżetu zadaniowego z podziałem na zadania własne realizowane przez PZD i zadania własne zlecane przez PZD w części materiałów poglądowych do budżetu.


Dział 630 - Turystyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu krzewienia turystyki dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 436.000 zł z tych środków są finansowane zadania własne na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie powiatu dotyczących nieruchomości w Gryfinie oraz w Chojnie oraz na sporządzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, umowy notarialne) dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Powiatu


Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 853.500 zł, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

 1. 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. 614.000 zł (rozdział 71013) na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie "Ewmapa",
  2. 41.000 zł (rozdział 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji założenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie projektu operatu założenia ewidencji gruntów,
  3. 198.500 zł (rozdział 71015) - na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 6.579.798 zł.
Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane są na:

 1. realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) - 154.000 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wstępnej kwocie dotacji celowej. Środki te przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami.
 2. działalność i obsługę Rady Powiatu - 257.000 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
  1. funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) zaplanowano w kwocie 6.078.789 zł,
   • Planowane wydatki bieżące obejmują:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa 3.306.379 zł,
   • wraz z pochodnymi w kwocie 599.798 zł.

   • W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się 150.000 w tym wykup WTZ,
 3. Obsługę komisji poborowej (rozdział 75045) - zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacją celową w kwocie 24.000 zł.
 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) - wydatki zostały skalkulowane w łącznej kwocie 66.000 zł.. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na działalność Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, stronę w internacie i inne formy promocji powiatu.

Po raz drugi w odniesieniu do wydatków realizowanych jako zadania własne przez Starostwo Powiatowe przedstawia się budżet Starostwa w ujęciu zadaniowym.


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 2.651.500 zł. Wydatki przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 2.644.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe stanowią 1.942.100 zł oraz pochodne 11.550 zł
 2. Pozostała działalność związaną z obroną cywilną - 7.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.005.500 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie, wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie oraz kredytów i obligacji na restrukturyzację SPZZOZ, oraz kredyt inwestycyjny na relokację DD z Binowa do Chojny oraz remont internatu ZSP nr.2 w Gryfinie na relokację PCPR oraz wydziałów Starostwa.


Dział 758 - Różne rozliczenia

Założono rezerwę ogólną w wysokości 69.451 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb.


Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 13.571.197 zł, z tego:

 • wydatki na wynagrodzenia - 8.944.266 zł,
 • pochodne od wynagrodzeń - 1.697.691 zł,
 • dotacje - 673.736 zł

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób: W roku 2007 jak i w latach poprzednich finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.

Wydatki na realizację zadań oświatowych skalkulowane zostały o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2006r. i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Biorąc pod uwagę fakt, że wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w trakcie I kwartale następnego roku budżetowego, przyjęto do rozliczeń wagi roku 2006.

Kalkulując wydatki na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uzasadnionym było odniesienie się do liczby uczniów. Konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej oparta jest na nadrzędnej zasadzie "pieniądz idzie za uczniem". W roku szkolnym 2006/2007 ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych jest 3.690 uczniów.

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 560 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 511 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 440 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2004/2005 było 545 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 453 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 381 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 884 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 840 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 873 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2004/2005 było 800 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 831 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 851 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w roku szkolnym 2004/2005 było 378 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 290 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 240 uczniów

W ostatnich latach daje się zauważać stopniowe zmniejszenie liczby uczniów w szkołach specjalnych i tak:

 • Zespól Szkól Specjalnych w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005 było 101 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 89 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 115 uczniów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie w roku szkolnym 2004/2005 było 66 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 było 69 uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 jest 69 uczniów.

Najbardziej nieoszacowany jest budżet Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Niewątpliwy wpływ na budżet ma mniejsza ilość uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007, stąd niezbędnym jest szukanie wspólnie z dyrektorem i radą pedagogiczną szkół rozwiązań mających na celu wypracowanie oszczędności w wydatkach bieżących. Rozwiązaniem które powinno dać pozytywny efekt ekonomiczny powinno być połączenie ZSP nr.2 w Chojnie z ZSP w Mieszkowicach, lub przekazanie zadań i majątku innemu organowi prowadzącemu np. Ministerstwu Rolnictwa.

 • Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
  • Plan wydatków wynosi 1.293.735 zł, z tego przeznaczono na utrzymanie:
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Gryfinie - plan 942.696 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 644.663 zł
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej przy SOSW w Chojnie - plan 351.039 zł, z tego:
   • wynagrodzenia - 219.547 zł
 • Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, Plan wydatków na rok 2007 wynosi 1.201.787 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
  • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie - plan 670.141 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 477.046 zł
  • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie - plan 531.646 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 339.732 zł
 • Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zaklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  • Plan wydatków na 2007 r. wynosi 3.832.038 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 1.416.036 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 1.064.110 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 1.234.357 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 913.552 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 718.331 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 540.288 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 53.680 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 42.518 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów) w wysokości 409.634 zł:
   • Liceum Nr 1 SCE W Chojnie
   • LO Ośrodek Kształcenia EDUKATOR w Gryfinie,
   • Prywatne LO -Szczecińskie Collegium Informatycznego.
   • A Niewadowska
   Wielkość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych - 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 • Licea profilowane (rozdział 80123) zaklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków wynosi 953.313 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 335.873 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 251.990 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 55.689 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 39.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 511.788 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 372.316 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 49.963 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 29.850 zł
 • Szkoły zawodowe (rozdział 80130) zaklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków na 2007 r. wynosi 6.091.658 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 1.880.096 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 1.398.278 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 3.121.392 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 2.120.872 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 826.068 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 460.273 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół ) na łączna kwotę 264.102:
   • 1 SCE w Chojnie
   • EDUKATOR w Gryfinie
   • Szczecińskie Collegium Informatyczne
   W niepublicznych szkołach zawodowych przyjęto zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów - 50% kosztów utrzymania jednego ucznia.
 • Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) - plan 2.070 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - plan 71.949 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
 • Pozostała działalność (rozdział 80195) - plan 124.647 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Założono wydatki w wysokości 4.386.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane zostały na:

 1. opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.286.000 zł
 2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000 zł,
 3. szpital powiatowy - promocja zdrowia - 60.000 zł
 4. likwidacja SPZZOZ w Gryfinie - 2.000.000 zł
 5. badanie bilansów SP ZOZ dla których powiat jest organem założycielskim - 20.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 13.258.356 zł. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.
Zaplanowane w/w kwocie wydatki są m.in. przeznaczone na:

 1. utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków. Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.812.964 zł (rozdział 85201), w tym dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie - 127.127 zł oraz dotacja dla świetlic środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 2. utrzymanie i działalność trzech domów pomocy społecznej (rozdział 85202) - 8.087.110zł, w tym dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, zlecona Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie w kwocie 1.864.512 zł.
 3. rodziny zastępcze (rozdział 85204) - w kwocie 1.836.404 zł
 4. na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano wydatki w kwocie 466.878 zł. W kwocie tej wynagrodzenia stanowią 307.009 zł,
 5. na działalność specjalistycznej jednostki poradnictwa i interwencji kryzysowej (rozdział 85220) zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 1.547.162 zł.
W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne), jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

 1. Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.430.045 zł, i są przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w którym wynagrodzenia stanowią 1.034.820 zł.
 2. Na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.000 zł są przeznaczone na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie wynagrodzenia 61.603 zł.
 3. Na zadanie pod nazwą Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych (85395) zaplanowano kwotę w wysokości 44.117 zł (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)

Budżet opieki społecznej w roku 2007 podlega największym transformacjom w sposobie finansowania, stąd niezbędnym było przygotowanie budżetu zadaniowego.
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia się następująco:

 1. W roku budżetowym 2007 zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dział 852, rozdział 85218 jest zadaniem własnym powiatu. Wysokość budżetu planuje się na poziomie wykonania roku 2006, .
 2. Zabezpieczenie funkcjonowania pracy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dział 853, rozdział 85321 jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiat. Dotacja od Wojewody przyznana na to zadanie na 2007 rok wynosi 73.000 zł.
 3. Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze dział 852, rozdział 85201 przeznaczono kwotę 261.145 zł.
 4. Zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w 2007 roku dział 852, rozdział 85204 jest zadaniem własnym powiatu i w 2007 roku finansowanym ze środków własnych powiatu.

Budżety Domów Pomocy Społecznej, poprzez które następuje zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - Obecnie zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu, docelowo zadanie będzie realizowała gmina. W okresie przejściowym tj. w latach 2004-2007 to zadanie powiatu jest finansowane z dwóch źródeł- dochodów własnych i dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2007 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 4.390.226 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:

 • wydatki na wynagrodzenia - 2.529.591 zł, pochodne 492.867 zł,
 • dotacja - 50.000 zł.
 • Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.791.158 zł, z tego na utrzymanie:
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - plan 1.596.925 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 903.137 zł
  • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 194.233 zł, z tego przypada na:
   • wynagrodzenia - 89.832 zł
 • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 1.183.616 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - plan 685.649 zł, z tego zaplanowano na:
   • wynagrodzenia - 495.206 zł
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - plan 497.967 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 341.511 zł
 • Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - zaplanowano wydatki na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).
 • Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 881.685 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 533.049 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 232.381 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 175.465 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 72.767 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 173.171 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 66.502 zł
 • Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan wydatków 10.000 zł. Środki zostały zaplanowane na stypendia dla młodzieży za wyniki w nauce oraz nagrody Starosty Gryfińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia.
 • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419), funkcjonujący przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. Plan wydatków wynosi 456.719 , w tym:
  • Wynagrodzenia - 327.255 zł,
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - plan 17.048 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki wynoszą 20.000 zł, i przeznaczone są na dofinansowanie działalności dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizację zawartych porozumień, i 10.000 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.


Przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załączniki do uchwały budżetowej

 • Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu , realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
 • W planie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmuje zadania związane z utrzymaniem i aktualizacją powiatowego zasobu geodezyjno- kartograficznego,

Prognoza długu publicznego została zawarta w załączniku do uchwały budżetowej
Dług publiczny według wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz wysokość deficytu prognozowany na rok 2007 wynosi:

 • maksymalny poziom zadłużenia (60%) na rok 2007 - 30.736.143 zł
 • ˘ maksymalny poziom obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia (15%) na rok 2007 - 7.684.036 zł
  • prognozowany wskaźnik długu do dochodu na rok 2007 - 32,2 %
  • wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu na rok 2007 - 5,0 %

W przychodach i rozchodach budżetu ( załącznik do uchwały budżetowej) ujęto:

 • po stronie przychodów ujęto - pożyczkę na likwidację SPZZOZ w Gryfinie - 2.000.000 zł,
 • spłatę kredytu w wysokości 1.540.000 zł ujęto po stronie rozchodów

Załącznikiem do niniejszych objaśnień są materiały poglądowe w ujęciu tabelarycznym dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1A
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12

Informacja o stanie mienia komunalnego:

dostępne w wersji PDF Część opisowa
dostępne w wersji PDF Stan mienia do 30.09.2006 r.

data opublikowania: 2006-12-07 10:37:04
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-07 10:37:04

Strona odwiedzona 14980 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.