Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007r.

Założenia uchwały budżetowej:

 1. Dochody w wysokości 51 226 905,00 zł,
 2. Wydatki w wysokości 52 686 905,00 zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 460 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 1 540 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

W toku realizacji budżetu, w ramach kompetencji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie, dokonywano zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet przedstawia Tabela Nr 1, znajdująca się w części tabelarycznej sprawozdania.

W konsekwencji dokonanych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2007 r. zamknął się kwotą 53 344 324,28 zł, co stanowi 104,13% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej, natomiast plan wydatków został zwiększony o 3 705 012,23 zł i zamknął się kwotą 56 391 917,23 zł co stanowi 107% w stosunku do planu przyjętego uchwałą.

1. DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), dochodami powiatu są:

 1. dochody własne,
 2. subwencja ogólna,
 3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Zrealizowane w I półroczu 2007 r. dochody Powiatu Gryfińskiego przedstawia Tabela Nr 2 znajdująca się w części tabelarycznej sprawozdania.

W toku realizacji ustawowych zadań Powiat Gryfiński do 30 czerwca wykonał 53,39% planowanych dochodów w kwocie 28 479 325,95 zł. Analizując strukturę dochodów należy stwierdzić, iż:

 1. dochody własne stanowią 27,10 % dochodów wykonanych,
 2. subwencje stanowią 50,69 % zrealizowanych dochodów,
 3. dotacje to 22,21 % wykonanych dochodów.

Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłat dokonywanych przez powiatowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek budżetowych,
 3. spadków, darowizn oraz zapisów na rzecz powiatu,
 4. dochodów z kar, grzywien określonych odrębnymi przepisami,
 5. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 6. odsetek od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, udzielonych pożyczek, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 7. udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotacji,
 8. dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 9. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 10. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W toku realizacji planu finansowego Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2007 r. dochody własne wykonane zostały na kwotę 7 718 517,44 zł. Wielkość tą tworzą grupy dochodów przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1 Struktura dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego

Dział Wyszczególnienie Ogółem wykonanie Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości uzyskanych dochodów
600 Transport i łączność 127 627,20 1,65
700 Gospodarka mieszkaniowa 755 022,57 9,78
710 Działalność usługowa 1 790,41 0,02
750 Administracja publiczna 1 636 574,76 21,20
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 614,48 0,02
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 575 153,17 46,32
758 Różne rozliczenia 44 764,93 0,58
801 Oświata i wychowanie 30 732,96 0,40
852 Pomoc społeczna 1 120 285,86 14,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 201 039,18 2,60
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 911,92 2,90
  OGÓŁEM 7 718 517,44 100,00

Największą wartość wśród wykonanych w 2007 r. dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych uwzględnione w dziale 756 - ponad 46% z kwotą 3 575 153,17 zł. Na pozycję tą składa się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący 97,24% osiągniętych dochodów oraz 2,76% udział podatku dochodowego od osób prawnych z kwotą w wysokości 98 509,17 zł.

Znaczący udział w generowaniu dochodów wykazuje dział 750 - Administracja publiczna, z przeważającymi wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej. Na ogólną wielkość dochodów własnych złożyły się wpływy zrealizowane w dziale 852 - Pomoc społeczna, z przeważającym udziałem wpływów z rożnych usług. Związane są one ze specyfiką działalności jednostek i przyjmują najczęściej formę wpłat za wyżywienie wychowanków lub opłat za pobyt wychowanków i pensjonariuszy w placówkach.

Dochody własne generowane są również w ramach:

 • działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa i pochodzą w przeważającym zakresie z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych,
 • działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - głównie z wpłat za korzystanie z internatów oraz z wpłat za wyżywienie wychowanków,
 • działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2,60% i pochodzą z:
  • wpływów ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
  • środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • działu 600 Transport i łączność -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z zarządzaniem drogami.

Subwencje

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

 • wyrównawczej - stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
 • równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań,
 • oświatowej - w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową.

Wielkość otrzymanej w I połowie 2007 r. subwencji ogólnej i kształtuje się następująca:

 • wyrównawczej - 2 462 490,00 zł,
 • równoważącej - 1 142 478,00 zł,
 • oświatowej - 10 832 296,00 zł.

Łącznie do końca czerwca 2007 r. Powiat Gryfiński w ramach subwencji ogólnej otrzymał środki w wysokości 14 437 264,00 zł.

Dotacje

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Otrzymane w I półroczu 2007 r. dotacje zamknęły się w kwocie 6 323 544,51 zł.

Analizując wypracowane w trakcie realizacji planu budżetowego roku 2007 dochody Powiatu Gryfińskiego należy wskazać, iż Powiat pozyskuje dotacje w trakcie realizacji dochodów własnych, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w związku z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień oraz z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozbicie dochodów według różnych kategorii przedstawiają Tabele Nr 3-11 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.

2. WYDATKI

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2007 r. determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Zgodnie z art. 4. ust 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), powiat zobligowany został do realizacji określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych,
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 7. kultury i ochrony dóbr kultury,
 8. 8) kultury fizycznej i turystyki,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. gospodarki nieruchomościami,
 11. administracji architektoniczno-budowlanej,
 12. gospodarki wodnej,
 13. ochrony środowiska i przyrody,
 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 18. ochrony praw konsumenta,
 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 20. obronności,
 21. promocji powiatu,
 22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zadania powiatu nie mogą naruszać właściwości funkcjonowania gmin.

Wytyczne art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) określają, iż przepisy ustaw mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. W celu ich realizacji powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (art.5 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Ponadto, zgodnie z art. 5 ust 2 powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Ustawy mogą nakładać na powiat również obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy, zgodnie z art. 4 ust 5 o samorządzie powiatowym, może przekazać do realizacji jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2007 roku skalkulowane zostały w łącznej wysokości 26 702 359,37 zł, co stanowi 47,35% wielkości planowanej po uwzględnieniu zmian. Strukturę ich przedstawia tablica 2.

Tablica 2 Struktura wydatków budżetowych

Dział Wyszczególnienie Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Ogółem
wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(wykonanie
do planu)
Udział
poszcze-
gólnych
rodzajów
wydatków
w całości
010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00 65 000,00 - - -
020 Leśnictwo 8 215,00 8 215,00 - - -
600 Transport i łączność 2 840 000,00 2 865 700,00 1 325 734,90 46,26 4,97
630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 - - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 436 000,00 831 500,00 229 868,70 27,65 0,86
710 Działalność usługowa 853 500,00 856 300,00 381 740,77 44,58 1,43
750 Administracja publiczna 6 561 798,00 6 720 362,60 3 663 482,64 54,51 13,72
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 651 500,00 2 863 060,00 1 412 338,38 49,33 5,29
757 Obsługa długu publicznego 1 005 500,00 1 005 500,00 380 115,06 37,80 1,42
758 Różne rozliczenia 187 451,00 319 128,35 - - -
801 Oświata i wychowanie 13 571 197,00 13 839 952,68 7 534 577,32 54,44 28,22
803 Szkolnictwo wyższe - 78 420,00 63 990,00 81,60 0,24
851 Ochrona zdrowia 5 386 000,00 5 386 000,00 1 064 891,60 19,77 3,99
852 Pomoc społeczna 13 158 356,00 13 238 850,00 7 051 144,67 53,26 26,41
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 547 162,00 1 577 080,00 841 679,77 53,37 3,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 390 226,00 6 193 568,60 2 538 684,15 40,99 9,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 518 280,00 209 111,41 40,35 0,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 5 000,00 25,00 0,02
  OGÓŁEM 52 686 905,00 56 391 917,23 26 702 359,37 47,42 100,00

Największymi pozycjami w budżecie po stronie planu wydatków są zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Z kolei półroczny okres realizacji ukazał, iż ogół wydatków wykonany został w ponad 47%, przy czym realizacja poszczególnych grup kształtuje się różnie. Analizując stosunek wykonania do planu uznać należy, iż zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wykonane zostały w ponad 80%. Stan taki należy jednakże uznać za prawidłowy, gdyż związany jest z realizowanym przez Powiat Gryfiński programem stypendialnym angażującym środki unijne. Następnymi, pod względem wykonania są wydatki z zakresu:

 • administracji publicznej - 54,51%,
 • oświaty i wychowania - 54,44%,
 • pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 53,37%,
 • pomocy społecznej - 53,26%,

Grupy te wykazują największy udział w generowaniu wydatków Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2007r. Realizacja pozostałych kategorii wydatków za półrocze nie przekroczyła 50%.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów przedstawia Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Wydatki Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań własnych w 2007 r.

Wydatki na zadania własne powiatu do czerwca 2007 r. zostały zrealizowane w ponad 48% na kwotę 24 176 457,31 zł.

Na wykonanie to składają się grupy (działy) wydatków przedstawione w tablicy 3.

Tablica 3 Wydatki na zadania własne powiatu w I półroczu 2007 r.

Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem wykonanie Udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
020 Leśnictwo 8 215,00 - -
600 Transport i łączność 2 715 700,00 1 283 243,90 5,31
630 Turystyka 5 000,00 - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 768 500,00 218 224,90 0,90
710 Działalność usługowa 475 000,00 275 194,65 1,14
750 Administracja publiczna 6 482 362,60 3 532 522,64 14,61
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 500,00 3 403,39 0,01
757 Obsługa długu publicznego 1 005 500,00 380 115,06 1,57
758 Różne rozliczenia 319 128,35 - -
801 Oświata i wychowanie 13 839 952,68 7 534 577,32 31,16
803 Szkolnictwo wyższe 78 420,00 63 990,00 0,26
851 Ochrona zdrowia 3 100 000,00 633 659,82 2,62
852 Pomoc społeczna 12 747 107,00 6 718 548,77 27,79
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 504 080,00 805 181,77 3,33
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 143 568,60 2 513 684,15 10,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 518 280,00 209 111,41 0,86
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 5 000,00 0,02
  OGÓŁEM 49 738 314,23 24 176 457,78 100,00

Największą pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowi oświata i wychowanie - ponad 31% ogółu wydatków, która prawie w całości finansowana jest z części oświatowej subwencji ogólnej . W ramach subwencji oświatowej finansowane są następujące jednostki oświatowe:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na prowadzenie działalności oświatowej następującym podmiotom:

 • Szczecińskie Centrum Edukacyjne,
 • Ośrodek Kształcenia "Edukator",
 • Szczecińskie Collegium Informatyczne,
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna Anna Nienadowska.

Następną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych powiatu Gryfińskiego odgrywają wygenerowane w dziale 852 Pomoc społeczna z 27,79% udziałem w całości wydatków z przeznaczeniem na:

 1. utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Świetlic Środowiskowych, które są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dotację dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie oraz dotacje przekazywane innym powiatom w ramach porozumień - głównym źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją zadania są dochody własne,
 2. utrzymanie i działalność trzech domów pomocy społecznej oraz dotację dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża - źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją zadania są środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dochody własne,
 3. wypłacenie świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w tych rodzinach oraz innych związanych z tym świadczeń,
 4. realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz funkcjonowanie i obsługę Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 5. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu

Grupą wydatków z 14,61% udziałem w całości wydatków jest dział 750 Administracja publiczna. Wydatki te znajdują przeznaczenie na:

 • realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe - środki przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami,
 • działalność i obsługę Rady Powiatu - uwzględniono wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
 • funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie finansowaniem zadań w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza mającym 10,40% udział w całości kosztów. Środki w ramach działu 854 przeznaczane są finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

Uwzględnione w dziale 600 Transport i łączność, mające 5,31% udział w sumie wydatków, przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do miesiąca kwietnia oraz powołanego Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Udział pozostałych grup wydatków w wykonanych kwotach związanych z realizacją zadań własnych wykazuje niewielki udział. Związane są one m.in z ochroną zdrowia, działalnością usługową. Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na własne zadania powiatu ilustruje Tabela Nr 13, stanowiąca załącznik do opracowania.

W toku realizacji budżetu Powiat Gryfiński udzielił dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne wykonywane przez podmioty z sektora finansów publicznych i spoza niego. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawiają tabele Nr 18 i 19, będące załącznikami do opracowania.

Powiat Gryfiński zobligowany został do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. Związane są one m.in. z rolnictwem i łowiectwem, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, w ramach którego zadania realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Gryfinie. Znaczącą grupę stanowią także kwoty przeznaczone na ochronę zdrowia, a związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie (za bezrobotnych) oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Binowie, Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz w NRDD "AGATOS" w Gardnie.

Szczegółową realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi przedstawia Tabela Nr 14, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Powiat Gryfiński poniósł także wydatki na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 425 368,28 zł. Szczegółowo obrazuje to Tabele Nr 16 i 17, będące załącznikami do sprawozdania z realizacji budżetu.

W toku wykonywania zadań Powiat realizował wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Szczegółowe ich wykonanie przedstawia Tabela Nr 15, będące załącznikiem do sprawozdania.

Realizując ustawowo nałożone zadania, Powiat Gryfiński posiada należności oraz zaciągnął zobowiązania. Szczegółowy wykaz w podziale na należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne w rozbiciu na jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, straże i inspekcje przedstawia Tabela Nr 20, stanowiąca załącznik do opracowania.

Realizacja zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.

Zasady działania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami). Ustawa określa przychody powiatowego funduszu, definiując je jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska). Przychodami powiatowego funduszu mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Zdania realizowane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z planem przychodów i wydatków na dany rok, przedstawionym w tabeli Nr 21 i 22 w części tabelarycznej opracowania.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - funkcjonuje w oparciu o roczny plan, zawierający stan na początek roku, przychody związane głównie ze sprzedażą map, wydatki oraz stan na koniec roku. Realizację planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawia Tabela Nr 23, znajdująca się w części tabelarycznej.

Szczegółowy plan i realizację przychodów i rozchodów Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2007r. przedstawia Tabela Nr 24 w części tabelarycznej opracowania.

Uchwała budżetowa na 2007 r. zakładała limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2007 -2009. Przedstawia je Tabela Nr 25, stanowiąca załącznik do wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Realizując zadania Powiat Gryfiński korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Stan zadłużenia, koszty obsługi długu oraz poziom długu w relacji do dochodów przedstawia Tabela Nr 26.

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedkłada się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wraz ze stanami należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007 r.

Zarząd Powiatu w Gryfinie 2007 r. dołożył i nadal dokładał będzie starań, aby budżet uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr III/33/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. realizowany był zgodnie z przyjętymi zadaniami, o czym świadczy osiągnięta na dzień 30 czerwca 2007 r. nadwyżka budżetowa w wysokości 1 776 966,58 zł.


data opublikowania: 2007-09-25 14:11:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-25 14:11:08

Strona odwiedzona 9469 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.