Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2009

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/250/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166 a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 61 798 106 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 59 528 046 zł,
 2. dochody majątkowe - 2 270 060 zł.
§ 2

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 64 298 106 zł.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 200 000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 700 000 zł (Załącznik Nr 3).

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 172 800 zł,
 2. celową w wysokości - 1 177 304 zł,
 3. z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 15 000 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty - 530 292 zł,
  3. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 315 000 zł,
  4. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 80 000 zł,
  5. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 237 012 zł.
§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 17 865 000,00 zł.

§ 7
 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:
  1. przychody - 2 497 000 zł,
  2. wydatki - 2 433 500 zł.
§ 8
 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 6) w wysokości:
  1. przychody - 1 400 000 zł,
  2. wydatki - 1 350 000 zł.
§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2 500 000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 700 000 zł.
§ 10

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 2 759 186 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1 353 694 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 3 219 172 zł.
§ 12
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 11,
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
§ 13

Upoważnia się Zarząd do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 250 000 zł,
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 250 000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 14
 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-19 14:34:31
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 14:34:31

Strona odwiedzona 1372 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.