Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 roku.

Polityka finansowa Powiatu Gryfińskiego opiera się na założeniach Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/250/2008 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. Zakładała ona:

 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 61 798 106,00 zł,
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 298 106,00 zł,
 3. Planowany deficyt w wysokości 2 500 000,00 zł,
 4. Planowane przychody w kwocie 4 200 000,00 zł,
 5. Planowane rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku podejmowanych uchwał zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu, wielkości planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie. Na koniec I półrocza plan dochodów wyniósł 65 155 024,17 zł, natomiast plan wydatków zamknął się kwotą 67 655 024,17 zł.

 1. Dochody budżetowe
 2. Na koniec I półrocza 2009 r. planowane dochody zrealizowane zostały w 54,02%, co stanowi 35 196 784,08 zł. Na wykonaną kwotę składają się dochody:
  • bieżące w wysokości 34 967 514,19 zł,
  • majątkowe w wysokości 229 269,89 zł.

  Za dochody bieżące uznaje się generowane przez jednostkę dochody za wyjątkiem: dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki pozyskane z wymienionych tytułów stanowią dochody majątkowe.

  Źródła finansowania zadań Powiatu dzieli się na:

  • dochody własne,
  • subwencję ogólną,
  • dotacje z budżetu państwa.

  Strukturę zrealizowanych w I półroczu dochodów przedstawia wykres 1.

  Wykres 1 Struktura dochodów Powiatu Gryfińskiego
  Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2009 r.

  Dochody własne Powiatu pobierane są na podstawie ustaw. Pochodzą one z:

  1. 1) wykorzystania majątku powiatu,
  2. 2) dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. 3) spadków, darowizn oraz zapisów na rzecz powiatu,
  4. 4) kar, grzywien, których nakładanie i pobór regulują przepisy szczegółowe,
  5. 5) procentowego udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
  6. 6) odsetek od pożyczek,
  7. 7) odsetek od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  8. 8) dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego,
  9. 9) dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  10. 10) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu,
  11. 11) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

  Wykonanie dochodów własnych, stanowiących 36% ogółu zrealizowanych w I półroczu przedstawia tablica 1.

  Tablica 1 Dochody własne

  DziałWyszczególnienieOgółem wykonanieUdział
  poszczególnych
  rodzajów
  dochodów
  w całości
  uzyskanych
  dochodów
  010Rolnictwo i łowiectwo136,550,00
  020Leśnictwo458,000,00
  600Transport i łączność94 171,350,74
  700Gospodarka mieszkaniowa1 046 623,418,27
  710Działalność usługowa270 270,212,14
  750Administracja publiczna2 191 109,4717,31
  754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 625,090,01
  756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem4 782 590,7937,79
  758Różne rozliczenia82 842,360,65
  801Oświata i wychowanie78 260,280,62
  851Ochrona zdrowia1 949,000,02
  852Pomoc społeczna458 999,453,63
  853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej2 868 302,6622,66
  854Edukacyjna opieka wychowawcza779 312,466,16
   OGÓŁEM12 656 651,08100

  Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2009 r.

  Największy, bo ponad 37% udział wśród dochodów własnych wykazują wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, uwzględnione w dziale 756. Źródłem ich jest opłata komunikacyjna, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawane koncesje i licencje oraz udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

  Znaczące są dochody wykazane w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z ponad 22% udziałem w całości dochodów własnych. Związane są w większości z realizowanymi projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu wykonanie dochodów związanych z projektami zewnętrznymi wyniosło 2 447 108,14 zł, a realizowane one były przez:

  1. PUP w Gryfinie
   1. Kobieta potrafi - szansa na samorealizację,
   2. Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach europejskich,
  2. PCPR w Gryfinie - Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim,
  3. ZSP Nr 2 w Gryfinie - Kompetentna, świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy (projekt zakończony).

  W dziale 853 znajdują się również dochody uzyskiwane z innych źródeł m.in. środki z Funduszu Pracy.

  W dziale 750 - Administracja publiczna z ponad 17% udziałem w całości dochodów własnych, oprócz środków z zawartego z ZEDO SA porozumienia, znajdują się wpłaty za wydawane dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty za media.

  W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa uwzględnione zostały wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody uzyskiwane z najmu, dzierżawy nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności. W wykonanych dochodach własnych przekroczyły one 8%.

  Dochody zrealizowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą zrealizowanego przez Powiat Gryfiński projektu pn. "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS". Uwzględnione zostały również dochody wypracowane przez SOSW w Chojnie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków i pracowników oraz wpłaty za internaty szkolne. Kwoty te w dochodach własnych stanowią ponad 6% ogółu.

  Wykonanie dochodów własnych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, w strukturze dochodów własnych, na koniec czerwca 2009 r., nie przekroczyło 5%.

  Dotacje, stanowiące 19% dochodów Powiatu, związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych do realizacji na podstawie odrębnych uregulowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje także na dofinansowanie zadań własnych powiatu. Tablica 2 przedstawia wysokość otrzymanych w I półroczu dotacji oraz ich przeznaczenie

  Tablica 2 Dotacje z budżetu państwa

  KlasyfikacjaŹródłoKwotaCel
  010  Rolnictwo i łowiectwo 40 164,00 
   01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa40 164,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat40 164,00Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, m.in. scalanie gruntów, ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów.
  700  Gospodarka mieszkaniowa242 716,00 
   70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami242 716,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat242 716,00Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa.
  710  Działalność usługowa224 202,00 
   71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)63 558,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat63 558,00Bieżące utrzymanie i aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
   71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne16 296,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat16 296,00Realizacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
   71015 Nadzór budowlany144 348,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat144 348,00Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego.
  750  Administracja publiczna103 740,00 
   75011 Urzędy wojewódzkie79 410,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat79 410,00Dofinansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.
   75045 Komisje poborowe24 330,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat22 000,00Organizacja i funkcjonowanie komisji poborowych.
    2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2 330,00Organizacja komisji poborowych.
  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2 383 176,00 
   75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2 383 176,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2 383 176,00Funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
  851  Ochrona zdrowia1 007 992,00 
   85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego1 007 992,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 007 992,00Środki finansowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - pensjonariusze DPS, wychowankowie Placówki Wielofunkcyjnej oraz osoby bezrobotne.
  852  Pomoc społeczna2 721 442,00 
   85202 Domy pomocy społecznej2 700 587,00 
    2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2 700 587,00Koszt utrzymania pensjonariuszy DPS umieszczonych w jednostkach przed 01.01.2004 r.
   85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie3 400,00 
    2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu3 400,00Środki finansowe przeznaczone na dodatek dla pracowników socjalnych.
   85231 Pomoc dla cudzoziemców4 455,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat4 455,00Pomoc dla cudzoziemców.
   85295 Pozostała działalność13 000,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat13 000,00Realizacja programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
  853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej42 997,00 
   85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności42 997,00 
    2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat42 997,00Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  RAZEM6 766 429,00 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2009 r.

  Subwencja ogólna

  Kwota subwencji ogólnej ustalona jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Składa się ona z części:

  1. wyrównawczej - złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
  2. równoważącej,
  3. oświatowej.

  Przekazywana w transzach miesięcznych subwencja ogólna stanowi 45% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 15 773 704,00 zł.

 3. Wydatki budżetowe
 4. Wydatki Powiatu Gryfińskiego na koniec I półrocza 2009 r. zrealizowane zostały w 47,41%, co stanowi 32 075 171,81 zł. Na wielkość tą składają się wydatki:

  • bieżące w wysokości 29 321 365,62 zł - 91,41%,
  • majątkowe w wysokości 2 753 806,19 zł - 8,59%.

  Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu. W kategorii tej mieszczą się m.in. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich, obowiązkowy odpis na ZFŚS, diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty obiektów powiatowych (w tym dróg, ulic, chodników), obowiązkowe płatności (składki, podatki, opłaty obligatoryjne), usługi podmiotów zewnętrznych - opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

  Wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W I półroczu realizowane były lub zostały rozpoczęte:

  1. dokumentacja techniczna związana ze złożeniem wniosków aplikacyjnych w ramach RPO,
  2. dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Szczecin - Binowo,
  3. dokumentacja techniczna na budowę parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie oraz rozpoczęcie prac,
  4. standaryzacja DPS w Nowym Czarnowie,
  5. adaptacja pomieszczeń internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby PPP w Gryfinie,
  6. projekt sieci komputerowej oraz zakup sprzętu komputerowego.

  Strukturę wydatkowanych w I półroczu 2009 r. środków przedstawia tablica 3.

  Tablica 3 Struktura zrealizowanych wydatków

  DziałWyszczególnieniePlan wg
  uchwały
  budżetowej
  Plan po
  zmianach
  Ogółem wykonanieWskaźnik wykonania
  (wykonanie do planu)
  Udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
  010Rolnictwo i łowiectwo85 000,0085 000,000,000,000,00
  020Leśnictwo21 000,0023 615,0011 450,0048,490,04
  600Transport i łączność4 580 404,006 731 784,601 671 798,0424,835,21
  630Turystyka56 000,0052 200,000,000,000,00
  700Gospodarka mieszkaniowa3 226 500,003 410 218,002 103 462,5061,686,56
  710Działalność usługowa1 012 853,001 012 853,00325 473,9532,131,01
  750Administracja publiczna9 325 271,009 635 557,004 475 000,2746,4413,95
  754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 685 100,003 936 295,001 997 504,4350,75 6,23
  757Obsługa długu publicznego1 217 400,001 217 400,00569 137,0746,751,77
  758Różne rozliczenia172 800,00118 369,56-  
  801Oświata i wychowanie14 688 418,0014 355 177,357 171 268,8649,9622,36
  851Ochrona zdrowia4 693 000,004 693 000,001 876 961,1039,995,85
  852Pomoc społeczna11 543 672,0011 656 527,006 373 955,8854,6819,87
  853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej3 649 317,004 731 360,002 655 282,6956,12 8,28
  854Edukacyjna opieka wychowawcza6 250 371,005 904 667,662 820 727,0247,778,79
  900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska6 000,006 000,000,000,000,00
  921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego65 000,0065 000,0012 700,0019,540,04
  926Kultura fizyczna i sport20 000,0020 000,0010 450,0052,250,03
   OGÓŁEM64 298 106,0067 655 024,1732 075 171,8147,41100,00

  Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2009 r.

  Najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Gryfińskiego są wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. Łączna kwota poniesiona na ten cel w I półroczu to 9 991 995,88 zł, co stanowi 31,15% ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki i placówki oświatowe - ZSP Nr 2 w Gryfinie, ZSP Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, SOSW w Chojnie, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Gryfinie oraz w Chojnie. Dotyczą one również funkcjonowania internatów szkolnych, a także udzielania pomocy materialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

  Duży udział w wydatkowanych środkach wykazuje również Pomoc społeczna - blisko 20% całości wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Placówkę Wielofunkcyjną w Chojnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Dotyczy również działalności trzech Domów Pomocy Społecznej, z których dwa prowadzone są przez Stowarzyszenia (Trzcińsko - Zdrój, Dębce) oraz jeden przez Zgromadzenie (Moryń). Z uwagi na charakter zadań, pomoc społeczna obejmuje swym zakresem funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Związana jest też z obowiązkiem przekazywania środków na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Gryfińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Odpłatność za pobyt ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie ponad 13% całości. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu urzędu wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe). Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej, Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz promocji Powiatu Gryfińskiego.

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, stanowiące 8,28% sumy poniesionych wydatków dotyczą działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, działań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mieści się tu również przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy (zadania PUP w Gryfinie) oraz programy realizowane w tych obszarach współfinansowane ze środków zewnętrznych.

  Gospodarka mieszkaniowa z ponad 6% udziałem w wydatkach, oprócz bieżącej działalności polegającej na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami, dotyczy inwestycji realizowanych w nieruchomościach powiatowych.

  Wydatki realizowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia dotyczą procesu likwidacji zakładów opieki zdrowotnej i związaną z tym koniecznością spłaty powstałych w przeszłości zobowiązań. Obejmują również składki ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków WPOW w Chojnie, pensjonariuszy DPS oraz osoby bezrobotne. W całości wydatkowanych w I półroczu środków stanowią one 5,85%.

  W budżecie Powiatu Gryfińskiego ponad 5% wydatkowanych kwot wiąże się z zadaniami z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół: remontów nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania oraz utrzymania czystości na drogach, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Oprócz działań bieżących, realizowano lub rozpoczęto zadania inwestycyjne, które kontynuowane będą w II półroczu.

 5. Wynik I półrocza
 6. I półrocze bieżącego roku zakończyło się nadwyżką budżetową na poziomie 3 121 612,27 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 5 646 148,57 zł. Oznacza to, iż wydatki Powiatu, w tym również majątkowe finansowane są z uzyskanych środków własnych. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż pomimo zaplanowanej transzy kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4,2 mln zł, do końca czerwca 2009 r. środki finansowe nie zostały uruchomione.

 7. Przychody budżetowe
 8. Przychody budżetowe w I półroczu 2009 r., pomimo zaplanowanej transzy kredytu konsolidacyjnego (4,2 mln zł), nie zostały zrealizowane.

 9. Rozchody budżetowe
 10. Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec I półrocza wyniosło 980 193,14 zł. Z kwoty tej 100 000,00 zł stanowiła transza udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. pożyczki, natomiast pozostała kwota dotyczyła spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych.

 11. Powiatowe fundusze celowe
 12. Realizacja zadań powiatowych funduszy celowych odbywa się na podstawie zatwierdzonych Uchwałą Rady Powiatu planów przychodów i rozchodów.

  1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie
  2. Zasady działania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami). Zgodnie z nią przychodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez zarząd województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów. Mogą być nimi również dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

   W I półroczu 2009 r. ze środków PFOŚiGW zrealizowano lub rozpoczęto:

   1. Termomodernizację jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z wykonaniem elewacji internatu,
   2. Termomodernizację jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wraz z wymianą stolarki oraz wymianą instalacji c.o.,
   3. Modernizację systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,
   4. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
   5. Termomodernizację budynku stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego - Domu Pomocy Społecznej Trzcińsko Zdrój w zakresie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Stowarzyszenie "Dom z Sercem",
   6. Badanie stanu środowiska, ekspertyzy, opinie, programy, analizy,
  3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  4. Przychodami funduszu powiatowego, zgodnie z art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2005, Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Fundusz powiatowy może być uzupełniany dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

   Środki Funduszu są przeznaczone natomiast na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

   W I półroczu środki PFGZGiK przeznaczono na:

   1. Założenie map zasadniczych na trasie dróg powiatowych nr 1350Z, 1352Z,1384Z,
   2. Usługi gwarancyjne i serwisowe sprzętu informatycznego,
   3. Przelewy redystrybucyjne (odpisy na CFGZGiK i WFGZGiK ),
   4. Szkolenia pracowników,
   5. Dotacje do budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Przedkładając Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż osiągnięte na koniec I półrocza wyniki, stanowiące efekt podejmowanych planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej realizacji w okresie II półrocza roku budżetowego.


data opublikowania: 2009-08-26 12:06:19
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 12:06:19

Strona odwiedzona 11020 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.