Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budbudżetuetu na rok 2009

Słowo wstępne

Na podstawie art. 179 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2009 r. zawierający planowaną kwotę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, objaśnienia i niezbędne informacje wraz z prognozą łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2008 - 2039 oraz wykazem mienia Powiatu, sporządzonym na dzień 30 września 2008 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2009 r. zakłada:

 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 61 234 385,00 zł,
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63 734 385,00 zł,
 3. Planowany deficyt w wysokości 2 500 000,00 zł,
 4. Planowane przychody w kwocie 4 200 000,00 zł,
 5. Planowane rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego oszacowane zostały w łącznej kwocie 61 234 385,00zł, z której:

 • 58 546 825,00 zł stanowią dochody bieżące - 95,61% dochodów ogółem,
 • 2 687 560,00 zł stanowią dochody majątkowe - 4,39% dochodów ogółem.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 165a wprowadziła podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

  Struktura planowanych na 2009 r. dochodów przedstawia się następująco:
 • dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 20 229 290,00 zł co stanowi 33,04%,
 • subwencja ogólna w kwocie 28 687 895,00 zł co stanowi 46,85%,
 • dotacje (z budżetu państwa) w kwocie 12 317 200,00 zł co stanowi 20,11%.

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), wymienia dochody powiatu, uznane za własne z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 20 229 290,00 zł składają się:

 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 170 560 zł, na którą składa się:
  • III rata opłaty administracyjnej należna Powiatowi Gryfińskiemu, wnoszona przez Gminę Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,
  • wpływy z dzierżawy miejsc postojowych,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 3 394 199,00 zł, z poszczególnych tytułów:
  • opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
  • udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • wpływy ze sprzedaży składników majątku,
  • wpływy z tytułu odpłatności za internat,
  • pozostałe dochody,
 4. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w kwocie 700,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 2 013 900,00 zł z tytułu:
  • wpływu środków pieniężnych w ramach zawartego z ZEDO S.A. porozumienia,
  • różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usługi ksero,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 13 000,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10 931 010,00 zł,
  • rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 036 763,00 zł z:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • zajęcia pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 894 247 zł, z czego:
   • 8 694 247,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 200 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 122 255,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 600,00 zł na co składają się wpływy uwzględnione w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 500,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 600,00 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 500,00 zł,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 696 220,00 zł,
  • rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 800,00 zł, na co składają się:
   • wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz pozostałe dochody generowane przez jednostki,
  • rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 690 420,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy oraz wpływy z pozostałych dochodów,
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 1 887 617,00 zł, z czego:
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 631 800,00 zł pochodzące z:
   • Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85395 Pozostała działalność z kwotą 1 219 817,00 zł pochodzącą z:
   • realizowanego przez PUP projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" - 86 786,83 zł oraz "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację" - 1 021 360,00 zł
   • realizowanego przez ZSP Nr 2 w Gryfinie projektu współfinansowanego ze środków EFS "Kompetentna dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" - 111 670,17 zł,
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 283 433,00 zł, z czego
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 64 135,00 zł z tytułu wyżywienia oraz odpłatność za pobyt w internacie uczniów, oraz różnych wpływów,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 230,00 zł,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 219 068,00 zł pochodzącą z wpłaty za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Kwotę 707 596,00 zł stanowią dotacje otrzymane od jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Planowane dotacje w łącznej wysokości 13 024 796,00 zł (otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 12 317 200,00 zł oraz otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych) stanowią dochody Powiatu Gryfińskiego przyznane w określonych wysokościach i na następujące cele. Przedstawia je tablica 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 - Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2009 kwota subwencji ogólnej w wysokości 28 687 895,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji ogólnej składa się z:

 • części wyrównawczej w wysokości 7 067 008,00 zł,
 • części równoważącej w wysokości 3 108 211,00zł,
 • części oświatowej na poziomie 18 512 676,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej złożona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest dla powiatów, w których m.in.:

 • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 • planowana kwota dochodów na 2008 rok jest niższa od planowanej wysokości dochodów powiatu na 2007 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki oszacowane zostały na poziomie 63 734 385,00 zł, z czego:

 • 55 373 181,00 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
  • wynagrodzenia - 23 774 774,20 zł,
  • pochodne od wynagrodzeń - 5 621 521,00 zł
  • dotacje w wysokości - 7 332 052,00 zł,
  • wydatki na obsługę długu - 1 217 400,00 zł
  • pozostałe wydatki bieżące - 17 427 433,80zł
 • 8 361 204,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Na planowane do realizacji wydatki majątkowe składają się:

 • planowane inwestycje z zakresu drogownictwa obejmujące realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - 1 280 404,00 zł,
 • wydatki w wysokości 200 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
 • kwota 2 200 000,00 zł związana z inwestycją w DPS w Nowym Czarnowie - osiąganie wymaganych standardów oraz inwestycją w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
 • 180 800, 00 zł przeznaczone na modernizację sieci informatycznych oraz zakup sprzętu komputerowego,
 • zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie, dostosowanie do potrzeb Starostwa Powiatowego oraz kontynuacja inwestycji w internacie przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - 1 400 000,00 zł,
 • budowa hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie - etap I - 1 100 000,00 zł
 • kontynuacja inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie - 2 000 000,00zł.

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając jednak ich wysokość. Zgodnie z zapisami ustawowymi suma rezerw ogólnych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których szczegółowy podział na szczegółowe podziałki klasyfikacyjne nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

  W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. tworzy się rezerwy:
  • ogólną w wysokości 236 000,00 zł,
  • celowe w wysokości 1 177 304,00 zł:
  • 15 000,00 zł - przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • 530 292,00 zł - przeznaczona na wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 80195),
  • 80 000,00 zł - przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej,
  • 237 024,00 zł - przeznaczona na wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 85495),
  • 315 000,00 zł - zabezpieczenie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji.

Wydatki Powiatu Gryfińskiego przeznaczane są na realizację zadań własnych oraz zleconych na podstawie odrębnych uregulowań. Strukturę planowanych na 2009 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 - Struktura wydatków

Największy udział w całości wydatków wykazują zadania z zakresu oświaty (dział 801 i 854) w łącznej kwocie 20 692 868,00 zł. Związane są one z funkcjonującymi na terenie Powiatu Gryfińskiego szkołami ponadgimnazjalnymi - ZSP Nr 2 w Gryfinie, ZSP Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Specjalnych, SOSW, internatami, działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz Chojnie a także pomocą materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

Znaczny udział wykazuje również Pomoc społeczna - ponad 18% całości wydatków. Związana jest ona z działalnością: czterech Domów Pomocy Społecznej (w tym trzech prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie, rodzin zastępczych (w tym koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych poza Powiatem), koniecznością ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem oraz funkcjonowaniem PCPR w Gryfinie.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie ponad 14% ogółu wydatków. W dziale tym uwzględniono wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, działalność Rady Powiatu w Gryfinie, działalność Starostwa Powiatowego, przy czym kwota ponad 1,5 mln związana jest z planowanym wykupem nieruchomości od Banku PKO BP oraz dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb Starostwa a także modernizację sieci informatycznej i sprzętu komputerowego. Planowana jest również organizacja i funkcjonowanie komisji poborowych oraz promocja Powiatu.

Wydatki zaplanowane w Ochronie zdrowia (z ponad 7% udziałem w całości) związane są z likwidacją SPZOZ w Likwidacji oraz kontynuacją likwidacji SPZZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.

Wydatki zaplanowane w dziale Transport i łączność stanowią kontynuację sukcesywnej poprawy jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe) oraz planowane inwestycje.

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 obejmuje planowane kwoty przeznaczone na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 - Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

W budżecie Powiatu Gryfińskiego zaplanowana została kwota w wysokości 7 332 052,00zł przeznaczona na dotacje (podmiotowe i celowe). Związane są one z dofinansowaniem poszczególnych rodzajów działalności, a zasady ich udzielania i rozliczania regulują akty prawne. Szczegółowy ich wykaz zawierają załączniki nr 7 - 9 do uchwały.

III. Deficyt budżetowy

Planowany w roku 2009 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, ustalany jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 2 500 000,00 zł. Wysokość kwoty stanowi konsekwencję podjętych i realizowanych działań, mających na celu zakończenie procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z Gryfinie w Likwidacji, a także zakup nieruchomości, która pomimo iż była zaplanowana w budżecie roku 2007 i 2008, nie została zrealizowana.

Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie transza kredytu konsolidacyjnego. Należy zaznaczyć, iż pomimo planowanej do uruchomienia w 2008 r. transzy w wysokości 8 mln zł, do listopada 2008 r. kredyt nie został uruchomiony.

IV. Przychody budżetowe

Planowane na 2009 r. przychody oszacowane zostały na poziomie 4 200 000,00 zł i stanowią transzę kredytu konsolidacyjnego.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych lub wykupem wyemitowanych obligacji. W 2009 r. planowana spłata rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie 1 700 000,00 zł.

VI. Powiatowe fundusze celowe

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 r. uwzględnia plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.

Zasady funkcjonowania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). Definiuje ona przychody powiatowego funduszu jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska), dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Planowane na 2009 r. przychody w łącznej kwocie 2 497 000,00 zł oraz podział środków w kwocie 2 433 500,00 zł na zadania, zgodne z wytycznymi ustawy Prawo ochrony środowiska, określa załącznik nr 5.

Projekt uchwały budżetowej zawiera też plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego. Planowane na 2009 r. przychody oszacowane zostały w kwocie 1 400 000,00 zł, natomiast planowane wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł. Szczegółowy podział na źródła przychodów oraz planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 6.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2009 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia zapoczątkowane w 2008 r. - racjonalizacja jednostek i placówek oświatowych Powiatu Gryfińskiego z uwzględnieniem poprawy estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek, poprawa stanu dróg i ulic powiatowych poprzez remonty i inwestycje planowane na kwotę ponad 1,2 mln zł, zakończenie procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz intensyfikacja inwestycji w pozostałych dziedzinach.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2009.

Na podstawie art.12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166 a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 61 234 385 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 58 546 825 zł,
 2. dochody majątkowe - 2 687 560 zł.
§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 63 734 385 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 500 000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 200 000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 700 000 zł (Załącznik Nr 3).

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 236 000 zł,
 2. celową w wysokości - 1 177 304 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 15 000 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty - 530 292 zł,
  3. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 315 000 zł,
  4. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 80 000 zł,
  5. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 237 012 zł.
§ 6.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 10 935 000,00 zł.

§ 7.
 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:
  1. przychody - 2 497 000 zł,
  2. wydatki - 2 433 500 zł.
§ 8.
 1. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 6) w wysokości:
  1. przychody - 1 400 000 zł,
  2. wydatki - 1 350 000 zł.
§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2 500 000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 700 000 zł.
§ 10.

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11.

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 2 759 186 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1 353 694 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne
  (Załącznik Nr 9) w wysokości - 3 219 172 zł.
§. 12.
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13.

Upoważnia się Zarząd do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 250 000 zł,
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 250 000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 14.
 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.
§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Michalski


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12

dostępne w wersji PDF Prognoza długu publicznego na lata 2008-2039
dostępne w wersji PDF Stan mienia powiatowego

dostępne w wersji PDF Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

data opublikowania: 2008-08-05 15:24:34
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-18 08:44:30

Strona odwiedzona 13930 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.