Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie podjętej w dniu 28 stycznia 2010 r. Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/340/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. Zakładała ona:

 1. Dochody w wysokości 61 427 036,65 zł,
 2. Wydatki w wysokości 64 427 036,65 zł,
 3. Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 5 700 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

W wyniku dokonywanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Gryfińskiego na koniec czerwca 2010 r. zawiera planowane:

 1. Dochody w wysokości 63 185 522,61 zł,
 2. Wydatki w wysokości 66 185 522,61 zł,
 3. Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 5 525 136,49 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 525 136,49zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego zrealizowane zostały w 51,05%, co stanowi kwotę 32 255 225,77 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica 1.

Tablica 1 Dochody Powiatu Gryfińskiego

 WyszczególnieniePlan wg uchwały budżetowej Plan po zmianachOgółem wykonanieWskaźnik wykonania (wykonanie do planu) Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości
010Rolnictwo i łowiectwo67 200,0067 200,005 120,567,620,02
600Transport i łączność337 000,002 070 259,17178 212,148,610,55
700Gospodarka mieszkaniowa3 634 784,163 644 784,16884 113,4324,262,74
710Działalność usługowa993 600,00993 754,00404 850,7340,741,26
750Administracja publiczna204 925,00238 925,00171 136,4371,630,53
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 913 500,003 916 112,002 420 458,9861,817,50
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej10 103 288,0010 103 288,004 606 457,5345,5914,28
758Różne rozliczenia28 453 170,0027 743 063,0015 748 165,3356,7648,82
801Oświata i wychowanie78 256,46373 334,25340 324,0691,161,06
851Ochrona zdrowia3 115 000,003 115 000,001 871 235,2060,075,80
852Pomoc społeczna6 327 085,706 614 935,703 113 223,9747,069,65
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej2 623 521,832 726 411,831 036 558,1838,023,21
854Edukacyjna opieka wychowawcza388 215,50390 965,50235 334,3460,190,73
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 187 490,001 187 490,001 240 034,89104,423,84
 OGÓŁEM61 427 036,6563 185 522,6132 255 225,7751,05100,00

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 7,6% w dziale 010 do ponad 104% w dziale 900 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminów wpłat.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Wśród zrealizowanych dochodów:

 1. 98,98% stanowią dochody bieżące z kwotą 31 936 395,51 zł,
 2. 1,02 % stanowią dochody majątkowe z kwotą 328 830,26 zł.

Klasyfikacji dochodów jednostki można dokonać uwzględniając źródła ich pochodzenia. W tym przypadku dochody dzielą się na :

 • własne zrealizowane w kwocie 9 247 066,48 zł,
 • subwencję ogólną zrealizowaną w kwocie 15 679 022,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 7 329 137,29 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Dochody zrealizowane w I półroczu 2010 r.

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

Dochody własne

Zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nim, za własne dochody powiatu uznane zostały następujące dochody:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2010 r. przedstawia tablica 2.

Tablica 2 Realizacja dochodów własnych

DziałWyszczególnienieOgółem wykonanieUdział poszczególnych rodzajów dochodów w całości uzyskanych dochodów
010Rolnictwo i łowiectwo120,560,00
600Transport i łączność178 212,141,93
700Gospodarka mieszkaniowa838 113,439,06
710Działalność usługowa250 298,732,71
750Administracja publiczna48 505,430,52
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa14 724,980,16
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem4 606 457,5349,82
758Różne rozliczenia69 143,330,75
801Oświata i wychowanie334 324,063,62
851Ochrona zdrowia152,910,00
852Pomoc społeczna447 081,974,83
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej984 562,1810,65
854Edukacyjna opieka wychowawcza235 334,342,54
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 240 034,8913,41
 OGÓŁEM9 247 066,48100

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

Wśród zrealizowanych dochodów własnych największe znaczenie wykazuje dział 756. Zawiera on wpływy z udziału Powiatu w podatkach centralnych – PIT oraz CIT, które w I półroczu wyniosły łącznie 3 557 153,00 zł. Oprócz podatków, do działu 756 uwzględnione zostały wpływy z opłaty komunikacyjnej z kwotą 831 024,48 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 208 621,96 zł oraz inne wpłaty (licencje, odsetki) w łącznej kwocie 9 658,09 zł.

Ponad 13% wypracowanych dochodów dotyczy działu 900. Ujęte tu zostały wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 738 803,79 zł oraz środki pozostałe po zlikwidowanym PFOŚiGW w wysokości 501 231,10 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki te muszą być rozdysponowane na zadania służące ochronie środowiska naturalnego.

Ponad 10% zrealizowanych dochodów wypracowanych zostało w dziale 853. Zakwalifikowane środki pochodzą z realizowanych programów i projektów z udziałem środków unijnych: Minimalizacja wykluczenia społecznego – PCPR, Doradca i pośrednik pracy w standardach unijnych – PUP, w łącznej kwocie 569 281,00 zł, środków należnych Powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 742,00 zł, a także dochodów z Funduszu Pracy w kwocie 343 000,00 zł.

Wypracowane w dziale 700 dochody, stanowiące 9% całości dochodów własnych, pochodzą głównie z wpłat za media oraz olej opałowy w wysokości 233 679,74 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 192 512,58 zł, opłat za zarząd i użytkowanie w kwocie 4 580,29 zł. Uwzględnione zostały tu również dochody należne Powiatowi z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 401 760,86 zł oraz pozostałe dochody w łącznej wysokości 5 579,96 zł (m.in. odsetki od nieterminowych płatności należności powiatowych, sprzedaż składników majątkowych). W II półroczu 2010 r. należy zintensyfikować promocję sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2010 r. nie przekraczają 5% całości zrealizowanych dochodach własnych.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2010 kwota subwencji ogólnej w wysokości 27 610 867,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu kształtuje się następująco:

 • część wyrównawcza – 4 096 284,00 zł, co stanowi 50%,
 • część równoważąca - 1 590 282,00 zł, co stanowi 50%,
 • część oświatowa – 9 992 456,00 zł, co stanowi 61,54%; dzielona jest na 13 części, z których 4 przekazywane są w I kwartale i przeznaczone są, oprócz działalności bieżącej jednostek i placówek oświatowych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Dotacje z budżetu państwa

Stanowią środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz finansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych.

Dotacje z budżetu państwa planowane w łącznej wysokości 13 738 466,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w 53,35%. Obrazuje to tablica 3.

Tablica 3 Dotacje z budżetu państwa

DziałRozdział§Źródła dochodówPlan na 2010 r.Wykonanie na 30.06.2010 r.
010  Rolnictwo i łowiectwo 67 000,005 000,00
 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa67 000,005 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat67 000,005 000,00
700  Gospodarka mieszkaniowa82 000,0046 000,00
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami82 000,0046 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat82 000,0046 000,00
710  Działalność usługowa493 154,00154 522,00
 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)159 000,000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat159 000,000,00
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne39 000,000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat39 000,000,00
 71015 Nadzór budowlany295 154,00154 522,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat295 154,00154 522,00
750  Administracja publiczna224 200,00122 631,00
 75011 Urzędy wojewódzkie194 200,0095 064,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat194 200,0095 064,00
 75045 Kwalifikacja wojskowa30 000,0027 567,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat27 000,0027 000,00
  2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej3 000,00567,00
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 896 112,002 405 734,00
 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3 896 112,002 405 734,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat3 896 112,002 405 734,00
801  Oświata i wychowanie6 000,006 000,00
 80102 Szkoły podstawowe specjalne6 000,006 000,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu6 000,006 000,00
851  Ochrona zdrowia3 115 000,001 871 082,29
 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego2 408 000,001 614 731,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2 408 000,001 614 731,00
 85195 Pozostała działalność707 000,00256 351,29
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu707 000,00256 351,29
852  Pomoc społeczna5 751 000,002 666 142,00
 85201  Placówki opiekuńczo - wychowawcze3 000,003 000,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu3 000,003 000,00
 85202 Domy pomocy społecznej5 444 000,002 640 237,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu5 444 000,002 640 237,00
 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie18 000,0018 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat18 000,0018 000,00
 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie4 500,004 500,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu4 500,004 500,00
 85231 Pomoc dla cudzoziemców5 000,00405,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat5 000,00405,00
 85295 Pozostała działalność276 500,000,00
  2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej276 500,000,00
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej104 000,0051 996,00
 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności104 000,0051 996,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat104 000,0051 996,00
Ogółem:13 738 466,007 329 107,29

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2010 r. wydatki w kwocie 66 185 522,61 zł w I półroczu 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie 30 414 252,55 zł, co stanowi 45,95%. Strukturę realizowanych wydatków obrazuje wykres 2.

Wykres 2 Struktura wydatków w I półroczu 2010 r.

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tablica 4.

Tablica 4 Wydatki Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2010 r.

DziałWyszczególnieniePlan na 30.06.2010Wydatki ogółemWskaźnik wykonania (wykonanie do planu) Udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010Rolnictwo i łowiectwo67 000,000,000,000,00
020Leśnictwo30 000,000,000,000,00
600Transport i łączność8 507 884,173 213 596,2437,7710,57
630Turystyka10 000,004 400,0044,000,01
700Gospodarka mieszkaniowa1 129 500,00317 093,3128,071,04
710Działalność usługowa1 007 730,00385 157,0238,221,27
750Administracja publiczna8 688 131,003 952 491,6445,4913,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 050 729,001 949 985,2348,146,41
757Obsługa długu publicznego903 000,00451 387,5349,991,48
758Różne rozliczenia176 413,31-  
801Oświata i wychowanie16 508 999,647 460 210,4245,1924,53
851Ochrona zdrowia3 692 000,002 298 877,9862,277,56
852Pomoc społeczna12 566 523,006 438 367,5451,2321,17
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej3 901 456,831 617 745,0641,475,32
854Edukacyjna opieka wychowawcza4 691 655,662 255 640,5848,087,42
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska97 000,0031 720,0032,700,10
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego92 000,0010 500,0011,410,03
926Kultura fizyczna i sport65 500,0027 080,0041,340,09
 OGÓŁEM66 185 522,6130 414 252,5545,95100,00

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.

Wśród zrealizowanych wydatków największy, blisko 32% udział wykazują zadania oświatowe, sklasyfikowane w dziale 801 oraz 854 z łączną kwotą wydatkowanych środków 9 715 851,00 zł. Dotyczą one działalności szkół ponadgimnazjalnych – ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie, szkolnictwa specjalnego – ZSS w Gryfinie oraz SOSW w Chojnie, internatów szkolnych, a także działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. W wydatkach oświatowych uwzględniona została pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, a także środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Powiat Gryfiński zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w I półroczu 2010r.otrzymały:

1) Licea ogólnokształcące:

 • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 28 416,48 zł,
 • Szczecińskie Collegium Informatyczne – 41 343,58 zł,
 • Ośrodek Kształcenia „Edukator” S.C. – 52 431,83 zł.

W niepublicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 220 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2009 r. – 210 słuchaczy, w 2008 r. – 284 słuchaczy.

2) Szkoły zawodowe:

 • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 4 904,82 zł,
 • Szczecińskie Collegium Informatyczne – 6 630,59 zł.

W niepublicznych szkołach zawodowych w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 21 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2009 r. – 43 słuchaczy, w 2008r. – 58 słuchaczy.

Ponad 21% zrealizowanych wydatków dotyczyło pomocy społecznej. Zadania w tym zakresie wykonują cztery Domy Pomocy Społecznej (w tym trzy prowadzone przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówka Wielofunkcyjna w Chojnie, PCPR w Gryfinie. Pomoc społeczna obejmuje również funkcjonowanie rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu) oraz obowiązek ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem.

W I półroczu 2010 r. 13% wydatków wygenerowała administracja publiczna. Dział 750 zawiera wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa). Dotyczy również funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz działalności promocyjnej. W jej ramach zakupiono materiały promocyjne w postaci koszulek, smyczy, notesów, długopisów, torb ekologicznych, pamięci USB na łączną kwotę 11 474,11 zł. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców ponadgminnych konkursów i zawodów w postaci pucharów oraz statuetek. Działalność promocyjna Powiatu realizowana była również w ramach organizowanej Lotnej Premii XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, przez wykonanie ulotki informacyjnej o Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach a także prezentacji Powiatu w specjalnym dodatku Głosu Szczecińskiego.

Ponad 10% zrealizowanych wydatków dotyczyło działu 600 i związane było z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków. Z uwagi na warunki pogodowe, duży udział w poniesionych wydatkach dotyczy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych. W I półroczu wykonano prace przygotowawcze lub rozpoczęto inwestycje m.in. budowa drogi Wełtyń Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki, których efekty zarówno rzeczowe jak i finansowe znajdą odzwierciedlenie w kolejnych okresach.

Dział 851, z ponad 7,5% udziałem w całości wydatków związany jest z obowiązkiem przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne, pensjonariusze DPS, wychowankowie WPOW w Chojnie). Dotyczy również spłaty zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz modernizacji SP ZOZ ZPOL w Nowym Czarnowie.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z prawie 6,5% udziałem w całości zrealizowanych wydatków dotyczy głównie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Wydatkowane środki związane były również z działalnością w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zakupem (wraz z gminami) sztandaru Komendzie Policji w Gryfinie.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.

III. Półroczny wynik budżetowy

Budżetowy wynik działalności Powiatu, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1 840 973,22 zł.

Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w wysokości 3 026 229,69 zł. Oznacza to, że nie tylko bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami bieżącymi wypracowanymi w toku normalnej działalności, ale również realizowane zadania inwestycyjne. Pomimo tego należy zauważyć, że dochody majątkowe znacznie odbiegają od wcześniej planowanych i w związku z tym w II półroczu należałoby zastanowić się nad wydłużeniem terminów realizacji zadań inwestycyjnych np. przenosząc część płatności na kolejny rok. Powodem powyższego są również koszty tegorocznej zimy, które były wyższe o ok. 1,1 mln zł od poprzednich okresów. W tym roku może wystąpić prawdopodobieństwo zapłaty wcześniej nieplanowanych roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku działalności szpitala – sprawa dotyczy roku 2004.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia wyznaczające możliwości zadłużania Powiatu do:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

Wynoszą odpowiednio na koniec:
I półrocza 2010 r. 2009 r.

 • 29,02% oraz - 30,26%
 • 2,3% - 4,33%

IV. Przychody budżetowe

Zrealizowane w I półroczu 2010 r. przychody budżetowe pochodzą: ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w kwocie 250 000,00 zł, nadwyżki budżetowej za 2009 r. oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, których raty kapitałowe spłacane są w okresach kwartalnych. Do końca I półrocza spłacono 999 845,96 zł kapitału pożyczonego.

VI. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane na 2010 r. przychody na koniec I półrocza zrealizowane zostały w 67,72%, w wysokości 626 435,33 zł Wydatki dotyczą przekazywanej Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań oraz obowiązku przekazywania po 10% wpływów funduszowi centralnemu oraz funduszowi wojewódzkiemu (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2005, Nr 240, poz. 2027 ze zmianami).


data opublikowania: 2010-09-02 13:54:19
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 09:25:27

Strona odwiedzona 11703 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.