Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2010

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/340/2010 z dnia 2010-01-28

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 61 427 036,65 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 58 791 936,65 zł,
 2. dochody majątkowe - 2 635 100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 64 427 036,65 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 56 476 246,65 zł,
 2. wydatki majątkowe - 7 950 790,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

 1. przychody - 5 700 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 700 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 246 576,88 zł,
 2. celowe w wysokości - 1 250 757,00 zł, z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 126 217,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 747 563,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 100 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100 000,00 zł,
  5. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 176 977,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 22 810 000,00 zł,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 1 864 370,91 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 9) w wysokości:

 1. przychody - 870 000,00 zł,
 2. wydatki - 1 220 000,00 zł,
 3. stan środków obrotowych na początek roku - 400 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 20 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 2 855 521,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w wysokości - 3 556 293,00 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 446 132,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na wynagrodzenia,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 350 000,00 zł;
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 250 000,00 zł;
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-01 10:52:34
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-01 10:52:34

Strona odwiedzona 9523 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.