Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2010

Słowo wstępne

Na podstawie art. 179 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględniając wytyczne ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2010 r. Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełnione o niezbędne objaśnienia i informacje. Do projektu budżetu dołączona jest prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2039 oraz sporządzony na dzień 30 września 2009 r. wykaz mienia.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 r. określa:

 1. Dochody w wysokości 58 243 855,19 zł,
 2. Wydatki w wysokości 61 243 855,19 zł,
 3. Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 5 700 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią łącznie kwotę 58 243 855,19 zł, z której:

 • 55 780 755,19 zł dotyczy dochodów bieżących - 95,77% dochodów ogółem,
 • 2 463 100,00 zł dotyczy dochodów majątkowych - 4,23% dochodów ogółem.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 165a nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Strukturę planowanych na 2010 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 1 Struktura planowanych na 2010 r. dochodów

W całości planowanych na 2010 r. dochodów:

 • dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 16 621 681,19 zł,
 • subwencja ogólna stanowi 28 924 974,00 zł,
 • dotacje (z budżetu państwa) stanowią 12 697 200,00 zł.

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 16 621 681,19 zł składają się dochody:

 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 165 000,00 zł z tytułu:
  • IV raty kary administracyjnej wnoszonej przez Gminę Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,
  • wpływów z dzierżawy miejsc postojowych,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 3 562 784,16 zł z tytułu:
  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
  • udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • ze sprzedaży składników majątku,
  • odpłatności za internat,
 4. w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 500 600,00 zł:
  • rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 500 000,00 zł,
  • rozdział 71015 Nadzór budowlany w kwocie 600,00 zł z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 14 725,00 zł z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usługi ksero,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 4 000,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10 103 288,00 zł,
  • rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 909 955,00 zł z:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • zajęcia pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 193 333,00 zł z czego:
   • 7 993 333,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 200 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 132 196,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 75 100,00 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 500,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 43 300,00 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 24 300,00 zł,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 860 085,70 zł,
  • rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 27 106,08 zł, z tytułu:
   • wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostki,
  • rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 695 500,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy oraz wpływy z pozostałych dochodów,
  • rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 137 479,62 zł
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 815 486,83 zł, z czego:
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 692 700,00 zł pochodzące z:
   • Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85395 Pozostała działalność z kwotą 86 786,83 zł pochodzącą z:
   • realizowanego przez PUP projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych",
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 388 215,50 zł, z czego
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 119 264,00 zł z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika składek,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 250,00 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 268 214,50 zł pochodzącą z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 12 697 200,00 zł, przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 Przyznane dotacje z budżetu państwa

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2010 kwota subwencji ogólnej w wysokości 28 924 974,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Kwota subwencji ogólnej składa się z:

Części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - 8 192 563,00 zł,

Części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:

 • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

Przyznana na 2010 r. kwota wynosi 3 180 569,00zł,

Części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego - 17 551 842,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki na 2010 r. wynoszą 61 243 855,19 zł, z czego:

 • 54 903 555,19 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
  • wynagrodzenia i pochodne - 31 094 851,60 zł,
  • dotacje w wysokości - 5 785 241,00 zł,
  • wydatki na obsługę długu - 1 003 000,00 zł
  • pozostałe wydatki bieżące - 17 020 462,59 zł
 • 6 340 300,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 10,52% całości wydatków dotyczą:

 • inwestycji z zakresu drogownictwa obejmujących realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • opracowania dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
 • adaptacji pomieszczeń na potrzeby edukacyjne wychowanków DPS w Nowym Czarnowie oraz ZSS w Gryfinie,
 • zakupu udziału w nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb Starostwa Powiatowego,
 • modernizacji sieci komputerowej w budynkach Starostwa Powiatowego oraz zakupu urządzeń,
 • budowy sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z zagospodarowaniem terenu (przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych) - kontynuacja inwestycji,
 • budowy boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
 • zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby PPP w Gryfinie,
 • kontynuacji inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie.

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając ich wysokość do:

 • 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
 • 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których szczegółowy podział na szczegółowe podziałki klasyfikacyjne nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 273 576,88 zł,
 • celowe w wysokości 1 250 757,00 zł:
 • 126 217,00 zł - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • 747 563,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 80195),
 • 100 000,00 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • 176 977,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 85495),
 • 100 000,00 zł - zabezpieczenie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2010 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 Struktura wydatków

Największa kwota wydatków - 20 750 946,46 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854). Związane są one z działalnością szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwa specjalnego oraz funkcjonującymi internatami szkolnymi. Dotyczy również działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie a także pomocą materialną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Środki finansowe przeznaczone są także na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Środki Powiatu, w blisko 19,5% przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są one z działalnością: czterech Domów Pomocy Społecznej (w tym trzech prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie PCPR w Gryfinie, jako jednostki koordynującej i kontrolującej działalność jednostek pomocy społecznej.

Blisko 14% wydatków generuje administracja publiczna. W związku z kadencyjnością władz lokalnych i przypadających w 2010 r. wyborów samorządowych, uwzględniono, oprócz wynagrodzeń pracowników, w tym realizujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, ewentualne odprawy przysługujące osobom sprawującym funkcje z wyboru. W zakresie administracji publicznej mieści się także działalność Rady Powiatu w Gryfinie, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz działania promujące Powiat. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych - kwalifikacji wojskowej również związana jest z administracją publiczną.

Zaplanowane na poziomie ponad 10% całości wydatki w dziale Transport i łączność stanowią kontynuację sukcesywnej poprawy jakości stanu dróg powiatowych. Realizacja tego celu następuje poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych. Duże znaczenie odgrywają planowane inwestycje m.in. przebudowa dróg powiatowych na odcinku Szczecin - Binowo czy też budowa drogi Wełtyń Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z ponad 6,5% udziałem w całości, dotyczy działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje również planowane kwoty dotacji (podmiotowych i celowych) przeznaczonych dla jednostek zarówno z sektora finansów publicznych jak i spoza niego. Zasady ich udzielania, wykorzystania oraz rozliczania regulują akty prawne. Szczegółowy wykaz dotacji zawierają załączniki nr 11 - 14 do uchwały budżetowej na 2010 r.

III. Deficyt budżetowy

Roczny wynik działalności Powiatu, stanowiący różnicę planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków ustalony został jako deficyt na poziomie 3 000 000,00 zł. Wysokość deficytu stanowi konsekwencję:

 • malejących dochodów, głównie z tytułu partycypacji w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • kontynuowanych i planowanych do realizacji inwestycji,
 • konieczności spłaty powstałych w przeszłości zobowiązań w wyniku zakończonych procesów likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.

Źródłem pokrycia deficytu będzie planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, iż pomimo rocznego wyniku działalności Powiatu w postaci deficytu, planowany wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę na poziomie 877 200,00 zł. Oznacza to, że bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia ograniczające możliwość zadłużania Powiatu do:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

w 2010 r. wynoszą odpowiednio:

 • 24,1% oraz
 • 6,4 %.

IV. Przychody budżetowe

Planowane w 2010 r. przychody budżetowe pochodzą: ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., wypracowanej za 2009 r. nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł oraz wykupem wyemitowanych obligacji w wysokości 300 000,00 zł.

VI. Powiatowe fundusze celowe

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2010 r. zawiera plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Zasady funkcjonowania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). Definiuje ona przychody powiatowego funduszu jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska), dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Planowane na 2010 r. przychody w łącznej kwocie 900 000,00 zł wraz z pozostałymi za 2009 r. środkami oraz ich podział na zadania, zgodne z wytycznymi ustawy Prawo ochrony środowiska, określa załącznik nr 9.

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Gryfinie

Planowane na 2010 r. przychody stanowiące 870 000,00 zł wraz z pozostałymi za 2009 r. środkami w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone zostały na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2010 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach - poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg i ulic powiatowych poprzez remonty i planowane inwestycje, spłata przejętych w wyniku zakończenia procesu likwidacji zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZOZ w Gryfinie, intensyfikacja inwestycji w pozostałych dziedzinach.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 58 243 855,19 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 55 780 755,19 zł,
 2. dochody majątkowe - 2 463 100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 61 243 855,19 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 54 903 555,19 zł,
 2. wydatki majątkowe - 6 340 300,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3 000 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

 1. przychody - 5 700 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 700 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 273 576,88 zł,
 2. celowe w wysokości - 1 250 757,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 126 217,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 747 563,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 100 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100 000,00 zł,
  5. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 176 977,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości -22 880 000,00 zł,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 157 335,91 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) w wysokości:

 1. przychody - 1 187 490,00 zł,
 2. wydatki -1 177 000,00 zł.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 10) w wysokości:

 1. przychody - 1 270 000,00 zł,
 2. wydatki - 1 220 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 20 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 1 762 816,00 zł - 1 762 816,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 3 475 668,00 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - 526 757,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na wynagrodzenia,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250 000,00 zł;
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 250 000,00 zł;
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 13
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 14

dostępne w wersji PDF Prognoza długu publicznego na lata 2010-2039
dostępne w wersji PDF Stan mienia powiatowego

dostępne w wersji PDF Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

data opublikowania: 2009-11-18 12:49:19
data ostatniej aktualizacji: 2010-01-05 12:41:15

Strona odwiedzona 11071 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.