Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2011

Słowo wstępne

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem. Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. określa:

 1. Dochody w wysokości 65 383 103,39 zł,
 2. Wydatki w wysokości 66 383 103,39 zł,
 3. Deficyt w wysokości 1 000 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 3 100 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią łącznie kwotę 65 383 103,39 zł, z której:

 • 59 764 703,39 zł dotyczy dochodów bieżących - 91,41% dochodów ogółem,
 • 5 618 400,00 zł dotyczy dochodów majątkowych - 8,59% dochodów ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Strukturę planowanych na 2011 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 1 Struktura planowanych na 2011 r. dochodów

W całości planowanych na 2011 r. dochodów:

 • dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 24 398 321,39zł,
 • subwencja ogólna stanowi 27 931 482,00 zł,
 • dotacje (z budżetu państwa) stanowią 13 053 300,00 zł.

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 24 398 321,39 zł składają się dochody:

 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 533 274,86 zł, z tytułu projektu realizowanego w latach 2010 - 2011 przez PUP w Gryfinie pn. "Przedsiębiorca to mój zawód",
 3. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 20 050,00 zł z tytułu:
  • wpływów z dzierżawy miejsc postojowych,
  • ze sprzedaży pozyskanego z wycinki (podcinki) drewna.
 4. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 5 707 222,00 zł z tytułu:
  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
  • udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • sprzedaży składników majątku Powiatu Gryfińskiego,
  • odpłatności za wynajem sal lekcyjnych oraz internatów przy jednostkach oświatowych,
 5. w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 1 025 200,00 zł:
  • rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 1 025 000,00 zł, stanowiących środki po zlikwidowanym FZGiK w Gryfinie oraz 25 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  • rozdział 71015 Nadzór budowlany w kwocie 200,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 6. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 16 825,00 zł z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, z tytułu wydawanych kart wędkarskich, usług ksero oraz dochodów z najmu składników majątkowych,
 7. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 3 800,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 8. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 11 087 269,00 zł,
  • rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 015 400,00 zł z:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • zajęcia pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 071 869,00 zł z czego:
   • 8 671 869,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 400 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
 9. w dziale 758 Różne rozliczenia, w kwocie 1 580 220,00 zł:
  • rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 132 020,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  • rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 w kwocie 1 448 200,00 zł z tytułu realizowanego projektu pn. "Budowa drogi powiatowej Bartkowo - Wełtyń, na odcinku Bartkowo - Gajki" oraz projektu realizowanego przez ZSP Nr 1 w Chojnie "Podnoszenie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni szkolnych",
 10. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 124 721,91 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 500,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 13 900,00 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 24 850,00 zł,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 78 471,91 zł,
 11. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł,
 12. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 151 629,62 zł,
  • rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 36 650,00 zł, z tytułu:
   • wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,
  • rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 977 500,00 zł, którą stanowią wpłaty z tytułu pobytu pensjonariuszy w placówce oraz wpływy z pozostałych dochodów,
  • rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 137 479,62 zł, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 727 200,00 zł, z czego:
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 691 200,00 zł pochodzącą z:
   • Funduszu Pracy i przeznaczoną na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 14. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 408 409,00 zł, z czego
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 175 007,00 zł z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za wydawane duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 1 184,00 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody pozyskane z tytułu najmu pomieszczeń,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 232 218,00 zł pochodzącą z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 412 000,00 zł, pochodzącej z wpłat wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego,
 16. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 600 000,00 zł, związanej z inwestycją dotyczącą budowy boisk sportowych przy jednostkach oświatowych Powiatu Gryfińskiego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 13 053 300,00 zł, przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 Przyznane dotacje z budżetu państwa

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2011 kwota subwencji ogólnej w wysokości 27 931 482,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Kwota subwencji ogólnej składa się z:

Części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - 6 916 364,00 zł,

Części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:

 • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, planowana na 2011 r. kwota wynosi 3 912 155,00zł,

Części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego - 17 102 963,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane na 2011 r. wydatki wynoszą 66 383 103,39 zł, z czego:

 • 56 969 642,39 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
  • wynagrodzenia i pochodne - 33 070 859,18 zł,
  • dotacje w wysokości - 5 552 533,60 zł,
  • wydatki na obsługę długu - 900 000,00 zł
  • pozostałe wydatki bieżące - 17 446 249,61 zł
 • 9 413 461,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 14,18% całości wydatków dotyczą:

 1. inwestycji z zakresu drogownictwa, związanych z:
  • budową i modernizacją dróg powiatowych współfinansowanych z FOGR,
  • budową ciągów pieszych,
  • budową kanalizacji burzowej - ul. Jagiellońska w Chojnie
 2. dostosowania nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
 3. kompleksowej modernizacji obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie,
 4. inwestycji związanych z zasobem geodezyjno - kartograficznym,
 5. działalności PINB w Gryfinie,
 6. dostosowaniem zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada na potrzeby Starostwa Powiatowego,
 7. raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada,
 8. zakupów sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego,
 9. projektów realizowanych w ramach RPO, dotyczących:
  • budowy drogi Bartkowo - Gajki,
  • wyposażenia pracowni szkolnych,
 10. zakupów inwestycyjnych w ZSP Nr 1 w Chojnie,
 11. opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu przy internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 12. modernizacji sieci ciepłowniczej w DPS Dębce,
 13. modernizacją II piętra internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 14. budową windy w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 15. kontynuacją inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie,
 16. budową boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
 17. budową boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając ich wysokość do:

 • 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
 • 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 • celowe w wysokości 977 802,00 zł:
 • 114 422,00 zł - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • 510 000,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 80195),
 • 100 000,00 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • 253 380,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych, wydatki na zakup oleju opałowego (rozdział 85495),

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2011 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 Struktura wydatków

Największa kwota wydatków - 20 848 540,75 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854. Związane są one z działalnością szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwem specjalnym na terenie Powiatu oraz funkcjonującymi internatami szkolnymi. Dotyczy również działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie a także pomocą materialną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Środki finansowe przeznaczone są także na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Blisko 19% środków Powiatu przeznaczonych jest na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są one z działalnością: czterech Domów Pomocy Społecznej (w tym trzech prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie PCPR w Gryfinie, pełniącego rolę jednostki koordynującej i kontrolującej działalność pozostałych jednostek pomocy społecznej.

15% wydatków generuje administracja publiczna. Uwzględnia ona funkcjonowanie Rady Powiatu w Gryfinie, Starostwa Powiatowego, a także działania promujące Powiat. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych - kwalifikacji wojskowej, działań z zakresu urzędów wojewódzkich również związana jest z administracją publiczną. W 2011 r. likwidacji ulega FZGiK w Gryfinie, natomiast środki finansowe, zobowiązania oraz należności podlegają włączeniu do budżetu Powiatu. Powoduje to, iż wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności geodezyjno - kartograficzne oraz wydatki związane z działalnością administracyjną (materiały biurowe, tonery) zaplanowane zostały w dziale 750.

Zaplanowane na poziomie ponad 8% całości wydatków środki w dziale Transport i łączność stanowią kontynuację sukcesywnej poprawy jakości stanu dróg powiatowych. Realizacja tego celu następuje poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych. Duże znaczenie odgrywają planowane i kontynuowane inwestycje m.in. przebudowa dróg powiatowych na odcinku Szczecin - Binowo czy też rozpoczęta w 2010 r. budowa drogi Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z ponad 6% udziałem w całości wydatków, dotyczy działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz działań w zakresie zarządzania kryzysowego, realizowanych przez Powiat Gryfiński.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania Powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje również planowane kwoty dotacji (podmiotowych i celowych) przeznaczonych dla jednostek zarówno należących do sektora finansów publicznych jak i spoza niego. Zasady ich udzielania, wykorzystania oraz rozliczania regulują akty prawne. Szczegółowy wykaz dotacji zawierają załączniki nr 8 - 11 do uchwały budżetowej na 2011 r.

III. Deficyt budżetowy

Roczny wynik działalności Powiatu, stanowiący różnicę planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków ustalony został jako deficyt na poziomie 1 000 000,00 zł. Wysokość deficytu stanowi konsekwencję:

 • malejących dochodów, głównie z tytułu partycypacji w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • kontynuowanych i planowanych do realizacji inwestycji,
 • konieczności spłaty powstałych w przeszłości zobowiązań w wyniku zakończonych procesów likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.

Źródłem pokrycia deficytu będzie planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, iż pomimo rocznego wyniku działalności Powiatu w postaci deficytu, planowany wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę na poziomie 2 795 061,00 zł. Oznacza to, że bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia ograniczające możliwość zadłużania Powiatu do:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów
  w 2011 r. wynoszą odpowiednio:
 • 22,73 % oraz
 • 4,59 %.

IV. Przychody budżetowe

Planowane w 2011 r. przychody budżetowe pochodzą: z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 400 000,00 zł oraz wykupem wyemitowanych w latach 2004 - 2005 obligacji w wysokości 700 000,00 zł.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2011 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach - poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg oraz ulic powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy, spłata przejętych w wyniku zakończenia procesu likwidacji zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZOZ w Gryfinie, intensyfikacja inwestycji w pozostałych dziedzinach.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 65 383 103,39 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 59 764 703,39 zł,
 2. dochody majątkowe - 5 618 400,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 66 383 103,39 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 56 969 642,39 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9 413 461,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

 1. przychody - 3 100 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 959 802,00 zł,

 3. z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 114 422,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 510 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 235 380,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub por ozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 20 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9)w kwocie - 1 409 389,60 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 3 722 368,00 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik 11) w kwocie - 400 776,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej - rok 2011

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039

Na podstawie art. 228, ust. 1 pkt 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczna nakłada obowiązek opracowania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Zgodnie z art. 230, ust 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową.


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3

dostępne w wersji PDF Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

data opublikowania: 2010-11-24 11:40:45
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 13:34:53

Strona odwiedzona 19317 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.