Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 roku

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. Podstawę gospodarki finansowej Powiatu w I półroczu stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 3 lutego 2011 r., Uchwale Rady Powiatu Nr IV/30/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody: 68 288 070,39 zł,
 2. Wydatki: 70 088 070,39 zł,
 3. Deficyt: 1 800 000,00 zł,
 4. Przychody: 3 700 000,00 zł,
 5. Rozchody: 1 900 000,00 zł.

Do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r., po raz pierwszy miał zastosowanie przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych, obligujący do zachowania równowagi bieżącej w wielkościach planistycznych. Niespełnienie ustawowego warunku powoduje nieuchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, uchwały budżetowej. Warunek równowagi zachowany musi być także w odniesieniu do faktycznie wykonanych, na koniec roku budżetowego, wielkości dochodów i wydatków bieżących.

Planowany do realizacji wynik bieżący (operacyjny), będący różnicą między dochodami oraz wydatkami o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 3 930 061,00 zł.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec I półrocza wielkości na poziomie:

 1. Dochody: 69 525 174,28 zł,
 2. Wydatki: 71 325 174,28 zł,
 3. Deficyt: 1 800 000,00 zł,
 4. Przychody: 3 700 000,00 zł,
 5. Rozchody: 1 900 000,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Realizacja dochodów Powiatu Gryfińskiego odbywa się systematycznie i planowo. Na koniec I półrocza wykonanie planu sięgnęło 52,06%, co stanowi kwotę 36 196 891,75 zł. Wykonanie wielkości zaplanowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 Dochody Powiatu Gryfińskiego

Poszczególne rodzaje dochodów charakteryzują się odmienną ich realizacją wraz z upływem czasu. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, kształtuje się w przedziale od 1,81% do ponad 98%. Dochody zaplanowane w dziale 926 Kultura fizyczna, związane są z planowanymi inwestycjami, dotyczącymi budowy 2 boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" i stanowią planowane do pozyskania środki zewnętrzne.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 klasyfikuje dochody budżetowe jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zakupy inwestycyjne), dochody ze sprzedaży majątku oraz uzyskiwane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieżących.

Wśród zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych:

 • 97,69% stanowią dochody bieżące z kwotą 35 361 086,78 zł,
 • 2,31 % stanowią dochody majątkowe z kwotą 835 894,97 zł.

Osiągnięte w I półroczu dochody majątkowe pochodzą głównie z:

 • przekazanych Powiatowi środków z RPO WZ, związanych z realizacją II etapu inwestycji na drodze powiatowej Bartkowo- Gajki,
 • wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 • otrzymanymi dotacjami o charakterze inwestycyjnym,
 • środkami otrzymanymi w ramach Planu B.

Klasyfikacji dochodów budżetowych można także dokonać uwzględniając źródła ich pochodzenia. W tym przypadku dochody dzielą się na:

 • własne zrealizowane w kwocie 12 413 070,34 zł,
 • subwencję ogólną zrealizowaną w kwocie 15 866 842,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 7 917 069,41 zł.

Wśród dochodów budżetowych można również wyszczególnić pozyskane przez Powiat środki z funduszy zewnętrznych (głównie unijnych). Pomimo, iż stanowią dochody własne, świadczą o aktywności jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego (bezzwrotnego). Wymagają od ich beneficjenta zabezpieczenia określonych środków, stanowiących wkład własny w realizowane przedsięwzięcie lub zabezpieczenia całości planowanych do realizacji środków, które wpływają jako dochody stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Na koniec I półrocza zrealizowana została kwota 2 555 692,86 zł, pochodząca z bezzwrotnych środków zewnętrznych, stanowiąca 7,06% całości planu dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 1 Dochody zrealizowane w I półroczu 2011 r.

Dochody własne

Charakter własnych dochodów budżetowych posiadają te z nich, na których pobór przez jednostki samorządu terytorialnego pozwalają rozwiązania prawne.

Definicję dochodów własnych zawiera art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Za własne źródła finansowania działalności Powiatu uznane zostały następujące dochody:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Obowiązujący system prawny pozbawił powiaty faktycznego władztwa podatkowego - nie mają one rzeczywistego wpływu na wysokość dochodów własnych. Natomiast wysoki udział w źródłach finansowania dochodów własnych świadczy o faktycznej samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2011 r. przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 Realizacja dochodów własnych

Największe znaczenie wśród dochodów własnych mają udziały Powiatu w podatkach centralnych - dochodowym od osób fizycznych oraz dochodowym od osób prawnych. Dochody te, stanowiące łącznie kwotę 3 955 115,56 zł i ponad 40% całości własnych źródeł finansowania, ujęte są w dziale 756. Oprócz udziałów w podatkach, zaklasyfikowane tu zostały także wpływy: z opłaty komunikacyjnej z kwotą 845 619,57 zł, za zajęcie pasa drogowego z kwotą 369 946,07 zł, z tytułu licencji z kwotą 6 787,00 zł oraz pozostałe w łącznej kwocie 1 238,30 zł.

Ujęte w dziale 853 dochody własne z ponad 15% udziałem w całości, w głównej mierze pochodzą z pozyskanych w ramach POKL środków w kwocie 1 324 659,63 zł, w ramach projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego", realizowanego przez PCPR w Gryfinie. Zostały ujęte tu również środki należne Powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 522,00 zł, dochody z Funduszu Pracy w kwocie 527 000,00 zł oraz dochody z pozostałych tytułów (odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Ujęte w dziale 900 dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska W I półroczu pozyskano z tego tytułu środki w kwocie 1 412 000,00 zł, co stanowi ponad 9% wypracowanych dochodów własnych.

Ponad 6% dochodów własnych, stanowią źródła finansowania zakwalifikowane w dziale 700. W łącznej kwocie 846 771,94 zł znajdują się dochody pochodzące z:

 • najmu i dzierżawy składników majątku - 169 574,96 zł,
 • wpłat z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania nieruchomości oraz nabycia prawa własności - 6 259,94 zł,
 • wpływów z usług, odsetek z tytułu nieterminowej regulacji należności powiatowych oraz różnych dochodów - 261 128,83 zł,
 • realizacji zadań zleconych - 409 808,21 zł.

Blisko 6% całości dochodów własnych, z kwotą 705 712,69 zł, stanowią środki wypracowane w ramach pomocy społecznej (dział 852). Zaklasyfikowane tu środki pochodzą głównie z:

 • wpłat wnoszonych z tytułu pobytu w DPS w Nowym Czarnowie oraz opłat rodziców dzieci przebywających w WPOW w Chojnie,
 • opłat za wychowanków z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Gryfińskiego,
 • różnych dochodów generowanych przez DPS w Nowym Czarnowie, WPOW w Chojnie oraz PCPR w Gryfinie.

Realizacja dochodów własnych, ujętych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2011 r. nie przekroczyła 5% całości zrealizowanych dochodów własnych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi bezzwrotny, bezwarunkowy transfer środków finansowych z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 ze zmianami), jednakowo dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, składa się z trzech części.

Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej na koniec I półrocza przedstawia się następująco:

 • część wyrównawcza - 3 458 184,00 zł, co stanowi 50%,
 • część równoważąca - 1 956 066,00 zł, co stanowi 50%,
 • część oświatowa - 10 452 592,00 zł, co stanowi 61,54%; dzielona jest na 13 części, z których 4 przekazywane są w I kwartale i przeznaczone są, oprócz działalności bieżącej jednostek i placówek oświatowych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

Dotacje z budżetu państwa

Stanowią formę finansowania z budżetu państwa zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Mogą również być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, zarówno bieżących jak i o charakterze inwestycyjnym. Przekazywane są na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania.

W budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zaplanowane zostały dotacje w łącznej kwocie 13 631 710,00 zł. Na koniec I półrocza ich realizacja przekroczyła 58%. Przeznaczenie środków obrazuje tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 Dotacje z budżetu państwa

II. Realizacja wydatków budżetowych

Podobnie jak dochody budżetowe, również ponoszone przez jednostki samorządy terytorialnego wydatki, mogą mieć charakter bieżących (związanych z normalnym, powtarzalnym w kolejnych okresach cyklem działalności) i majątkowych (związanych ze sferą inwestycyjną). W I półroczu 2011 r. Powiat Gryfiński wydatkował na realizowane zadania łącznie 32 950 687,16 zł, co stanowi 46,20% planowanych do poniesienia wydatków.

Wśród poniesionych wydatków, kwota 2 288 309,02 zł, czyli blisko 7% całości, stanowią wydatki o charakterze majątkowym. Związane są one m.in. z:

 • inwestycją polegającą na budowie drogi powiatowej Bartkowo - Gajki,
 • modernizacją drogi powiatowej Widuchowa - Lubanowo na odcinku Babinek - Lubanowo,
 • budową chodnika w miejscowości Piasek,
 • rozpoczęciem inwestycji dotyczącej dostosowania nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
 • dostosowaniem nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16 d na potrzeby Starostwa Powiatowego,
 • zakupem agregatu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., rozpoczęciem inwestycji dotyczącej przebudowy i adaptacji nieruchomości przy ul. Armii Krajowej na potrzeby związane z ochroną zdrowia,
 • kontynuacją inwestycji związanej z modernizacją sieci ciepłowniczej w DPS w Dębcach,
 • opracowaniem dokumentacji technicznych związanych z planowanymi i przygotowywanymi do realizacji inwestycjami,
 • podwyższeniem kapitału zakładowego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych obrazuje wykres 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Wykres 2 Struktura wydatków w I półroczu 2011 r.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica 4.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 4 Wydatki Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2011 r.

Struktura poniesionych w I półroczu 2011 r. wydatków nie odbiega od struktury wydatków zrealizowanych w poprzednich okresach. Największy udział wykazują zadania oświatowe - ponad 31% całości wydatków budżetowych, z łączną kwotą 10 300 887,31 zł. Wydatki zakwalifikowane w działach 801 oraz 854, związane są z działalnością:

 • szkół ponadgimnazjalnych - ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 • szkół specjalnych - ZSS w Gryfinie oraz SOSW w Chojnie,
 • internatów szkolnych,
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.

Uwzględniono tu również środki finansowe przeznaczone na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego oraz środki przeznaczone na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy także działalności na rzecz młodzieży, prowadzonej przez placówki wychowania pozaszkolnego i zawiera środki finansowe na ten cel przeznaczone.

Ustawowe zadania Powiatu obejmują także obowiązek finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia, w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących ustalonych w budżecie powiatu, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania dotacji przez szkołę niepubliczną jest przedstawienie organowi właściwemu do udzielania dotacji, planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawę ustalenia wysokości dotacji stanowią wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w I półroczu 2011 r. otrzymały:

 1. Licea ogólnokształcące:
  • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - 33 880,68 zł,
  • Szczecińskie Collegium Informatyczne - 36 776,21 zł,
  • Ośrodek Kształcenia "Edukator" S.C. - 38 133,74 zł.
  W niepublicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 197 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2010 r. - 220 słuchaczy, w 2009 r. - 210 słuchaczy.
 2. Szkoła zawodowa:
  • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - 2 349,30 zł,
  W niepublicznej szkole zawodowej w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 5 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2010 r. - 21 słuchaczy, w 2009 r. - 43 słuchaczy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, zobrazowane wydatkami ujętymi w dziale 852, zaangażowały ponad 19% całości zrealizowanych wydatków. Placówkami wykonującymi zadania w tym zakresie są:

 • domy pomocy społecznej - na terenie Powiatu funkcjonują cztery placówki, z których dwie prowadzone są przez Stowarzyszenia - DPS w Dębcach i Trzcińsku - Zdroju, jedna przez Zgromadzenie - DPS w Moryniu oraz jedna stanowi jednostkę organizacyjną Powiatu - DPS w Nowym Czarnowie,
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chojnie,
 • PCPR w Gryfinie.

W zakresie pomocy społecznej mieści się również funkcjonowanie rodzin zastępczych, w tym spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu - obecnie w 11 takich rodzinach przebywa 18 dzieci z terenu Powiatu. Ustawowym obowiązkiem jest ponadto ponoszeniu kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach. Obecnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pięciu powiatów (myśliborskiego, goleniowskiego, białogardzkiego, łobeskiego oraz stargardzkiego) przebywa łącznie 9 wychowanków z terenu Powiatu Gryfińskiego.

Blisko 13% wydatków I półrocza wygenerowały zadania z zakresu administracji publicznej, uwzględnione w dziale 750. Zakwalifikowane tu wydatki odzwierciedlają różnorodne funkcje, składające się na pojęcie administracji publicznej. Dotyczą one:

 • realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej (z zakresu urzędów wojewódzkich, obowiązku przeprowadzania kwalifikacji wojskowej),
 • funkcjonowania Rady Powiatu,
 • zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym mających charakter zadań inwestycyjnych,
 • podejmowanych działań promocyjnych.

Zadania z zakresu drogownictwa, ujęte w dziale 600, stanowią blisko 12% zrealizowanych w I półroczu wydatków. Łączna ich kwota 3 905 670,71 zł dotyczy:

 • poprawy jakości stanu dróg powiatowych w efekcie przeprowadzonych remontów (cząstkowych, kompleksowych),
 • poprawy oznakowania poziomego i pionowego,
 • bieżącego utrzymania czystości (w tym utrzymania zieleni),
 • zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych,
 • budowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych (zadania inwestycyjne).

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia, ujęte w dziale 851 stanowią blisko 7,0% całości poniesionych wydatków. Wysokość ich jest pochodną obowiązku przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne, pensjonariusze DPS, wychowankowie WPOW w Chojnie). Ponadto, dotyczą spłaty zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, wypłaty comiesięcznej renty dla poszkodowanego pacjenta (na mocy wyroku sądu). Zaklasyfikowane tu zostały także wydatki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz wydatki majątkowe, związane z zakupem sprzętu medycznego.

Wydatki dotyczące realizacji pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wykonane zostały na poziomie 2 190 201,71 zł, stanowiąc blisko 7% całości wydatków. Związane są one z funkcjonowaniem PUP w Gryfinie, realizacją zadań obejmujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Obejmują także funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W katalogu wydatków mieści się także projekt realizowany przez PCPR w Gryfinie: Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim. W projekcie, mającym charakter cyklicznego, w 2011 roku uczestniczy 6 gmin: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice, które na zasadzie partnerstwa, realizują z PCPR projekt.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z prawie 6,5% udziałem w zrealizowanych wydatkach, dotyczy głównie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczone były na zakup materiałów pędnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz bieżącą działalność, związaną z zarządzaniem kryzysowym na terenie Powiatu.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania Powiatu, w całości zrealizowanych w I półroczu wydatków nie przekroczył 5%.

III. Półroczny wynik budżetowy

Budżetowy wynik działalności Powiatu, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3 246 294,59 zł.

Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w wysokości 4 698 708,64 zł. Oznacza to, iż całokształt realizowanych przez Powiat funkcji finansowana jest dochodami bieżącymi, wypracowanymi w toku normalnej działalności.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia, wyznaczające możliwości zadłużania i stanowiące:

 • 60% relację ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relację wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

na koniec I półrocza wynoszą:

 • 25,88%
 • 3,02%

IV. Przychody budżetowe

Zrealizowane w I półroczu 2011 r. przychody budżetowe w całości pochodzą z nadwyżki budżetowej wypracowanej w poprzednich okresach oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w postaci kredytów bankowych oraz wykupem wyemitowanych obligacji.

W I półroczu spłata w okresach kwartalnych rat kapitałowych obcych zwrotnych źródeł finansowania wyniosła 634 062,00 zł.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2039

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Gryfinie przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2039.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęte zostały w drodze podjęcia Uchwały Rady Powiatu Nr IV/31/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039. Definiuje ona podstawowe wielkości ekonomiczne, charakteryzujące założenia gospodarki finansowej Powiatu w kolejnych okresach budżetowych. Jednocześnie identyfikuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego zawiera również informacje dotyczące prognozy spłaty istniejącego zadłużenia w okresie od 2011 r. do 2039 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu, spłaty zaciągniętego w 2007 r., kredytu konsolidacyjnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia przewidywane kształtowanie się dochodów w kolejnych okresach. Szacunki oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach oraz wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno dochodów, jak i planowanych wydatków budżetowych. Realizacja dochodów, obrazowana osiągniętymi w I półroczu wielkościami, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych do osiągnięcia w 2011 r. odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Realizacja wydatków, podobnie jak dochodów, nie odbiega od wielkości zakładanych w prognozach rocznych. Wydatkowane środki znajdują swe odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2011 r.

Ukształtowane, zgodnie z półrocznymi efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo limity zadłużenia. Jednocześnie bieżąca sfera działalności jest zrównoważona - wynik operacyjny osiągnięty na I półrocze stanowi nadwyżkę na poziomie 4 698 708,64 zł.

W sposób planowy przebiegała realizacja przedsięwzięć, zawartych w załączniku nr 3 do uchwały.

Program "Przedsiębiorca to mój zawód", realizowany w latach 2010 - 2011 przez PUP w Gryfinie. Program przeznaczony dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Pomoc skierowana została do 21 osób i polegała głównie na:

 1. Przeprowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 21 uczestników,
 2. Wyposażeniu 18 osób w nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności handlowo-biznesowe,
 3. Wyposażeniu 20 przedsiębiorczych osób w wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności,
 4. Sfinansowaniu uruchomienia 14 działalności gospodarczych,
 5. Objęciu pośrednictwem pracy 3 osób.

Projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji - okres zakończenia 31.12.2011 r.

Program "Młodzież w działaniu - Lokalne okno na Europę", realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie, skierowany jest do uczniów tej szkoły. Uczestniczyły w nim 24 osoby, które brały udział m.in. w spotkaniach młodzieży z ciekawymi ludźmi. Efektem projektu jest także powstanie sali kinowej. Projekt jest na etapie rozliczania. Łączna wartość pozyskanych środków - 3 850 EURO.

Projekt partnerski "Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie. Różnice motorem zmian" realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Chojnie we współpracy z 6 podmiotami. Wykorzystuje on doświadczenia dwóch instytucji edukacyjnych z każdego z regionów partnerskich. Celem jest poznanie specyficznych aspektów pracy każdej z instytucji edukacyjnych w zakresie nauczania, programu kształcenia i problemów z którymi się spotykają. Działania takie mają również na celu przeniesienie dobrych praktyk. Projekt znajduje się w fazie realizacji, łączna kwota pozyskanych środków 24 900 EURO.

Program "Uczenie się przez całe życie - Staże hotelarzy" zakłada odbycie 4-tygodniowych staży przez 24 uczniów Technikum Zawodowego ZSP Nr 1 w Chojnie w zawodzie technik hotelarstwa. Staże będą odbywały się w hotelach w Anglii i w Niemczech. Projekt znajduje się w trakcie realizacji - 12 uczniów odbyło staże w ramach praktyk. Łączna kwota pozyskanych środków 68 204 EURO.

Projekt "WAVE - Water, Aqua, Viz, Everywehre" ma na celu wymianę nauczycieli i młodzieży. Uczestniczy w nim 50 osób. Program jest na etapie realizacji, łączna wartość pozyskanych środków finansowych 20 000 EURO.

Projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego". Projekt ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSP Nr 1 w Chojnie, w efekcie utworzenia i wyposażenia pracowni: gastronomicznej, hotelarskiej, obsługi konsumenta, komputerowej, budowlanej, diagnostycznej, stolarskiej. Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu wyposażono już pracownie: hotelarską, diagnostyczną, obsługi konsumenta oraz gastronomiczną.

Łączna wartość projektu 893 960 zł.

Projekt "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki" wykonywany w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego", realizowany w latach 2010 - 2011, ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu. Polega na budowie drogi powiatowej o długości 2,077 km. Łączna wartość projektu 2,6 mln zł.

Termin zakończenia realizacji - sierpień 2011 r.

Program "Minimalizacja wykluczenia społecznego" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w partnerstwie z:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widuchowej,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baniach,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moryniu,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
 • Powiatowym Urzędem Pracy.

Wartość projektu w 2011 r. 1 783 630,00 zł.

Program ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom wykluczenia ze względu m.in. na bezrobocie i objęcie formami wsparcia osób zagrożonych tym zjawiskiem. W ramach programu zdiagnozowane zostają dysfunkcje polegające m.in. na agresji, przemocy domowej, uzależnieniach, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przestępczości.

Uczestnikami są łącznie 74 osoby - mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego: posiadający dzieci, korzystających z pomocy społecznej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracujących i nie pracujących będących w wieku aktywności zawodowej, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt realizowany jest systematyczne, w ciągu całego okresu budżetowego.

Realizację pozostałych przedsięwzięć przedstawia tabela.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela realizacji przedsięwzięć

data opublikowania: 2011-09-19 12:27:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-20 12:02:06

Strona odwiedzona 15786 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.