Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2012

Zgodnie z wytycznymi art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2012 r. wraz z uzasadnieniem. Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uzupełnienie stanowią informacje i objaśnienia dotyczące polityki finansowej Powiatu w 2012 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 r. określa:

 1. Dochody w wysokości 64 853 086,39 zł,
 2. Wydatki w wysokości 66 353 086,39 zł,
 3. Deficyt w wysokości 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Budżet Powiatu Gryfińskiego zawiera planowane do realizacji w 2012 r. dochody budżetowe, w łącznej kwocie 64 853 086,39 zł. Na planowane dochody składają się:

 • dochody bieżące w łącznej kwocie 61 187 362,24, stanowiące 94,35% dochodów ogółem,
 • dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 665 724,15 zł, stanowiące 5,65% dochodów ogółem.

Klasyfikacja dochodów budżetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia w art. 235 ust. 1 dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z ustawowym warunkiem równowagi, zawartym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie mogą one stanowić źródła finansowania wydatków bieżących. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieżących.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup obejmujących:

 • dochody własne, do których zaliczane są także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane na poziomie 24 324 724,39 zł,
 • subwencję ogólną, zaplanowaną na poziomie 27 539 062,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa, zaplanowane na poziomie 12 989 300,00 zł.

Strukturę planowanych na 2012 r. dochodów przedstawia wykres 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

Dochody własne

Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 24 324 724,39 zł składają się dochody:

 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 405 000,00 zł z tytułu:
  • wpływów z dzierżawy miejsc postojowych,
  • sprzedaży pozyskanego z wycinki (podcinki) drewna,
  • dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 3 689 200,00 zł z tytułu:
  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek oświatowych.
 4. w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 1 001 360,00 zł:
  • rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 1 001 010,00 zł, stanowiące wpływy z czynności geodezyjno -kartograficznych, 1 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych oraz 10 zł z różnych tytułów,
  • rozdziale 71015 Nadzór budowlany w kwocie 350,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 24 070,00 zł z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenia płatnika składek, za dzienniki budowy, z tytułu wydawanych kart wędkarskich, usług ksero oraz dochodów z najmu składników majątkowych,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 4 200,00 zł, stanowiące odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 13 052 973,00 zł,
  • rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 613 500,00 zł pochodzące z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • zajęcia pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 10 439 473,00 zł z czego:
   • 9 939 473,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 500 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, w kwocie 152 400,00 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu dochodóq związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 328 378,89 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 40 700,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 90 720,91 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 44 107,00 zł,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 152 850,98 zł,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 411 800,00 zł,
  • rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 64 800,00 zł, z tytułu:
   • wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,
  • rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 1 205 000,00 zł, którą stanowią wpłaty z tytułu pobytu pensjonariuszy w placówce oraz wpływy z pozostałych dochodów,
  • rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 137 000,00 zł, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu,
  • rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 5 000,00 zł,
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 814 838,00 zł, z czego:
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 691 400,00 zł pochodzące z:
   • Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • w rozdziale 85395 Pozostała działalność w wysokości 87 438,00 zł,
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 537 304,50 zł, z czego
  • z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za wydawane duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek,
  • stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody pozyskane z tytułu najmu pomieszczeń,
  • pochodzącą z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 903 000,00 zł, pochodzące z wpłat wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 12 989 300,00 zł, przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 1

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2012 kwota subwencji ogólnej w wysokości 27 539 062,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Część wyrównawczą otrzymują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2012 r. wynosi 6 993 543,00 zł,
 2. równoważąca, należna tym powiatom, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2012 r. wynosi 3 599 890,00zł,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego; kwota planowana na 2012 r. wynosi 16 945 620,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane na 2012 r. wydatki wynoszą 66 353 086,39 zł, z czego:

 • 58 743 907,35 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
 • wynagrodzenia i pochodne - 34 595 909,09 zł,
 • dotacje w wysokości - 4 515 721,20 zł,
 • wydatki na obsługę długu - 1 200 000,00 zł
 • pozostałe wydatki bieżące - 18 432 277,06 zł
 • 7 606 179,04 zł stanowią wydatki majątkowe.

Planowane do realizacji w 2012 r. wydatki majątkowe stanowią 11% całości wydatków. W ich ramach planowane są do wykonania:

 1. inwestycje z zakresu drogownictwa, związane z:
  • przebudową drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie,
  • przebudową ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice,
  • poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie, w rejonie szkoły oraz dworca autobusowego,
  • przebudową drogi powiatowej Kłodowo - Trzcińsko - Zdrój - Warnice, na odcinku Pąkowo - Grzybno,
 2. kontynuacja dostosowania nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
 3. budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Chojnie,
 4. kontynuacja inwestycji związanej z adaptacją nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby świadczenia usług medycznych,
 5. zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych - ZSP 1 w Chojnie, PINB, Starostwo Powiatowe,
 6. zapłata raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada,
 7. kontynuacja projektu realizowanego przez ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach RPO, dotyczącego podniesienia jakości kształcenia zawodowego w efekcie wyposażenia pracowni szkolnych,
 8. modernizacja II piętra internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 9. kontynuacja inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej musi oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa ogólna na 2012 r. wynosi 121 955,20 zł.

Dopuszczalne jest także tworzenie rezerw celowych na wydatki, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna ich wysokość nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków. Na 2012 r. zostały utworzone rezerwy celowe:

 • na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000 zł,
 • na regulacje wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (801, 80195) - 400 000 zł,
 • na regulacje wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (854, 85495) - 152 000 zł.

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2012 r. wydatków przedstawia tablica 2.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 2

III. Deficyt budżetowy

Roczny wynik działalności Powiatu, stanowiący różnicę planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków ustalony został jako deficyt na poziomie 1 500 000,00 zł. Wysokość deficytu stanowi konsekwencję:

 • malejących dochodów, głównie z tytułu partycypacji w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • kontynuowanych i planowanych do realizacji inwestycji,
 • konieczności spłaty zobowiązań pozostałych po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki medycznej.

Źródło pokrycia deficytu stanowił będzie zaciągnięty kredyt bankowy długoterminowy oraz planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Planowany wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę na poziomie 2 443 454,89 zł. Oznacza to, że bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów w 2012 r. wynoszą odpowiednio:
  • 27,67 % oraz
  • 5,09 %.

IV. Przychody budżetowe

Planowane w 2012 r. przychody budżetowe pochodzą: z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowana jest również do uruchomienia transza kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Planowana do spłaty kwota stanowi 1 100 000,00 zł. Jednocześnie, 2012 r. jest trzecim z kolei, w którym następuje wykup wyemitowanych w latach 2004 - 2005 obligacji. Kwota wykupu w 2012 r. stanowi 1 000 000,00 zł.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 64 853 086,39 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 61 187 362,24 zł,
 2. dochody majątkowe - 3 665 724,15 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 66 353 086,39 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 58 743 907,35 zł,
 2. wydatki majątkowe - 7 609 179,04 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 3 600 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 121 955,20 zł,
 2. celowe w kwocie -667 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 400 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej -152 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu te-rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 5 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 905 572,80 zł,
  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250 000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3 284 372,40 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik 12) w kwocie - 320 776,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100 000,00 zł.

§ 12.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady


Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12

data opublikowania: 2011-11-28 13:36:42
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 08:21:05

Strona odwiedzona 14560 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.