Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2012

Uchwała Nr XI/83/2011
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 22.12.2011

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 64 853 086,39 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 61 187 362,24 zł,
 2. dochody majątkowe - 3 665 724,15 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 66 353 086,39 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 58 743 907,35 zł,
 2. wydatki majątkowe - 7 609 179,04 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 3 600 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 121 955,20 zł,
 2. celowe w kwocie -667 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 400 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 152 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu te-rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 5 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 905 572,80 zł,
  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250 000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3 284 372,40 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik 12) w kwocie - 320 776,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100 000,00 zł.

§ 12.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


Załączniki do uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12

data opublikowania: 2012-01-09 08:59:02
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 13:04:12

Strona odwiedzona 5458 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.