Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r.
Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr XI/83/2012 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012.

Uchwała budżetowa na 2012 r. określa wielkości planowane:

 1. Dochodów w wysokości 64 853 086,39 zł,
 2. Wydatków w wysokości 66 353 086,39 zł,
 3. Deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł,
 4. Przychodów w wysokości 3 600 000,00 zł,
 5. Rozchodów w wysokości 2 100 000,00 zł.

W efekcie dokonywanych zmian, wielkości planistyczne na 30 czerwca 2012 r. wyniosły:

 1. Dochody 68 916 478,86 zł,
 2. Wydatki 70 416 478,86 zł,
 3. Deficyt budżetowy 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody 3 600 000,00 zł,
 5. Rozchody 2 100 000,00 zł.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane do osiągnięcia w 2012 r. dochody budżetowe na koniec czerwca zrealizowane zostały w kwocie 35 528 229,66 zł, co stanowi 51,55% planowanych kwot. Wśród zrealizowanych dochodów budżetowych:

 • 98,39% z kwotą 34 956 277,46 zł stanowią dochody bieżące,
 • 1,61% z kwotą 571 952,20 zł stanowią dochody majątkowe.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego przedstawia się następująco:

 • dochody własne stanowią 12 446 062,66 zł,
 • subwencja ogólna stanowi15 920 676,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa stanowią 7 161 491,00 zł.

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2012 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Struktura zrealizowanych dochodów

Źródło: sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Dochody własne

Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 Realizacja dochodów własnych

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wypracowanych dochodach własnych kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 44%. Niski udział w dochodach własnych wykazują zadania, których źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa.

Wykres 2 Zrealizowane w I półroczu dochody

Źródło: sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Wśród zrealizowanych dochodów własnych w łącznej kwocie 12 446 062,66 zł największy udział mają dochody ujęte w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z kwotą 5 596 782,82 zł. osiągnięte kwoty związane są z:

 • ujętymi w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochodami z tytułu:
  • opłaty komunikacyjnej - 798 242,09 zł,
  • zajęcia pasa drogowego - 453 224,05 zł,
  • wpłat za koncesje i licencje - 6 133,62 zł,
  • różnych dochodów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat - 1 200,73 zł,
 • ujętymi w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodami z tytułu:
  • udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 035 649,00 zł,
  • udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 302 333,33 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody zrealizowane zostały w wysokości 1 489 535,02 zł. Na ujęte w dziale 853 kwoty składają się:

 • dotacja otrzymana w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł,
 • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 571,00 zł,
 • dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w łącznej kwocie 223 066,02 zł, pochodzące z:
  • wpływów z Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
  • pozostałych wpływów, stanowiących m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 853 uwzględnione zostały także projekty realizowane przez jednostki organizacyjne. Dotyczą one Minimalizacji wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim (wykonawca PCPR), realizowany w partnerstwie z gminami: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice. Projekt ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi we własnych rodzinach biologicznych, a które są zagrożenie zabraniem z takiej rodziny z uwagi na występujące dysfunkcje. Podejmowane działania wspierające rodziny ukierunkowane są na wzmacnianie i odzyskiwanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania rodziny. Osiągane jest to poprzez: pracę socjalną z rodziną, pracę asystenta rodziny, pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych. Działaniami podejmowanymi w ramach projektu objęte są również osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym. Pomoc kierowana do nich koncentruje się na wspieraniu tych osób w integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych, m.in. poprzez: pracę socjalną, pracę asystentów osoby niepełnosprawnej, integracyjne wyjazdy kulturalno-rekreacyjne oraz warsztaty umiejętności.

W I półroczu 2012 r. w ramach projektu dokonano:

 1. Aktywnej integracji:
  1. Zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu,
  2. Zatrudniono Asystenta Rodziny,
  3. Zatrudniono asystenta osoby niepełnosprawnej,
  4. Przeprowadzono warsztaty praktycznych umiejętności - komputerowe, fotograficzne,
  5. Udzielono wsparcia w postaci vouchera na zakup usług społecznych,
  6. Zatrudniono psychologa,
  7. Zatrudniono korepetytora dla dzieci mających problemy w nauce,
  8. Zatrudniono Prawnika do poradnictwa prawnego,
  9. Zorganizowano kilkudniowy wyjazd szkoleniowy nad morze dla osób niepełnosprawnych z opiekunami oraz zapewniono zabiegi rehabilitacyjne,
  10. Zakupiono komputery i aparaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Działań o charakterze środowiskowym:
  1. Zorganizowano wycieczki rekreacyjne m.in. do Karpacza,
  2. Zorganizowano spotkanie integracyjne z beneficjentami,
  3. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka.

Drugi z projektów - Piramida kompetencji (wykonawca PUP) dotyczy:

 1. Finansowania szkoleń skierowanych do pracowników zajmujących się obsługą klienta.
 2. Finansowania studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących się obsługą klienta.
 3. Finansowania wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.

W efekcie jego realizacji podniesione zostały kwalifikacje pracowników PUP zajmujących się obsługą klienta.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały dochody pochodzące z wpłat wnoszonych przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu na 30.06.2012 r. wynosi 1 282 950,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, dotyczy dochodów pozyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi oraz udziałem w dochodach związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Łączna kwota wypracowanych na koniec I półrocza dochodów własnych wynosi 1 115 750,23 zł. Na wielkość tę składają się dochody z tytułu:

 • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • wpłat za media wnoszonych przez jednostki organizacyjne powiat oraz podmioty zewnętrzne,
 • kar umownych naliczonych wykonawcom,
 • zwrotu kosztów sądowych,
 • odszkodowań za przejęte mienie,
 • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
 • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek oświatowych.

Ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna własne dochody budżetowe w kwocie 1 093 914,31 zł pochodzą:

 • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 64 800,00 zł, z tytułu:
  • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonej przez rodziców, jak również środków przekazywanych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przez inne powiaty,
  • otrzymanych darowizn,
  • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej,
  • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,
 • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 674 805,53 zł, z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz wpływów generowanych przez jednostkę z pozostałych tytułów (np. wynagrodzenie płatnika składek),
 • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 50 866,52 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci (spoza Powiatu Gryfińskiego) w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia, zawiera własne dochody budżetowe w wysokości 563 700,00 zł, pochodzące:

 • z wpłat odszkodowań przez osoby zobowiązane - 11 200,00 zł,
 • ze sprzedaży udziałów z spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. - 552 500,00 zł.

Udział pozostałych tytułów dochodów własnych w całości zrealizowanych nie przekroczył 5%. Dochody te związane są z:

 1. realizowanym przez PUP od 2010 r. projektem Przedsiębiorca to mój zawód, w ramach którego prowadzone były działania wspierające i pomagające prowadzić działalność gospodarczą beneficjentom projektu; kwota pozyskanych w 2012 r. dochodów wykazanych w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, wynosi 1 206,25 zł,
 2. zadaniami z zakresu drogownictwa ujętymi w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 240 747,46 zł z tytułu:
  • sprzedaży pozyskanego z wycinki (podcinki) drewna,
  • dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.
 3. kwotami wygenerowanymi w dziale 710 Działalność usługowa, dotyczącymi środków ujętych w:
  • rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 620 113,07 zł, stanowiących odpłatność za czynności geodezyjno -kartograficzne oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych,
  • rozdziale 71015 Nadzór budowlany w kwocie 304,99 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 4. środkami ujętymi w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 24 211,57 zł, pochodzącymi z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenia płatnika składek, za dzienniki budowy, z tytułu wydawanych kart wędkarskich, usług ksero oraz dochodów z najmu składników majątkowych,
 5. wielkościami ujętymi w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 2 061,43 zł, stanowiącymi odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Gryfinie,
 6. Różnymi rozliczeniami - Dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w kwocie 70 691,02 zł, które stanowią odsetki z tytułu oprocentowania środków finansowych ulokowanych na terminowych lokatach bankowych,
 7. wypracowanymi kwotami w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 219 665,06 zł, będącymi dochodami budżetowymi osiągniętymi głównie przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów:
  • w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 17 540,32 zł, pochodzące z odpłatności za wyżywienie uczniów, wpływów z wynajmów pomieszczeń w ZSS w Gryfinie oraz pozostałych wpływów m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 51 507,96 zł, stanowiące wpływy na przeprowadzone kursy, duplikaty dokumentów, wpłaty za media, wynagrodzenie płatnika składek,
  • w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 20 541,13 zł, pochodzące z wpłat za kursy zawodowe, wydawane duplikaty dokumentów, media,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 130 075,65 zł, pochodzące z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
 8. ujętymi w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane środkami w kwocie 290 287,15 zł. Na wielkość tę składają się dochody:
  • zrealizowane przez SOSW w Chojnie z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za wydawane duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek, w łącznej kwocie 123 727,61 zł,
  • zrealizowane przez PPP w Gryfinie z tytułu: wynajmu pomieszczeń oraz różnych tytułów, w łącznej kwocie 742,60 zł,
  • związane z funkcjonującymi przy szkołach internatach, pochodzące z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach, w łącznej kwocie 165 816,94 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 13 897 922,00 zł przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 Dotacje z budżetu państwa

Subwencja ogólna

Realizacja w I półroczu 2012 r. subwencji ogólnej w kwocie 27 539 062,00 zł przedstawia się następująco:

 1. część wyrównawcza stanowiąca kwotę 6 993 543,00 zł zrealizowana na poziomie 3 496 707,00 zł, co stanowi 50%,
 2. część równoważąca stanowiąca kwotę 3 599 650,00 zł zrealizowana na poziomie 1 799 826,00 zł, co stanowi 50%,
 3. część oświatowa stanowiąca kwotę 17 264 136,00 zł zrealizowana na poziomie 10 624 080,00 zł, co stanowi 61,54%.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Zrealizowane w I półroczu wydatki budżetowe stanowią kwotę 31 303 707,74 zł, co stanowi 44,46% całości zaplanowanych środków. Wśród zrealizowanych kwot:

 • 30 102 754,40 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
  • wynagrodzenia i pochodne - 18 381 136,66 zł,
  • dotacje w wysokości - 2 046 929,86 zł,
  • wydatki na obsługę długu - 539 779,22 zł
  • pozostałe wydatki bieżące - 9 135 908,66 zł
 • 1 200 953,34 zł stanowią wydatki majątkowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 3,84% wykonanych w I półroczu 2012 r. wydatków. W ich ramach:

 1. wykonano dokumentację techniczną związaną z przebudową parkingu przy ul. 11 Listopada,
 2. kontynuowano inwestycję polegającą na dostosowaniu nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
 3. wykonano termomodernizację budynku przy Niepodległości 39,
 4. kontynuowano inwestycję związaną z adaptacją nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby świadczenia usług medycznych,
 5. dokonano zakupów - samochód osobowy (zapłata końcowa), sprzęt biurowy,
 6. kontynuowano projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach RPO, mający na celu doposażenie pracowni szkolnych.

Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym, skutkujących wydatkami majątkowymi, z uwagi na zakres, charakter oraz sposób rozliczania wykonanych prac, znajdzie odzwierciedlenie w realizacji budżetu za okresy późniejsze.
Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2012 r. wydatków przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 Struktura wydatków

Wykonane w I półroczu 2012 r. wydatki budżetowe związane były z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Wydatki poniesione na oświatę wyniosły 10 976 073,27, co stanowi 35,06% zrealizowanych wydatków. W ich ramach finansowana jest działalność:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 3. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
 4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie,
 5. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.

Dotyczą one również obowiązku finansowania działalności szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie powiatu.

W I półroczu dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego otrzymały:

 • Licea ogólnokształcące:
Lp. Nazwa szkoły niepublicznej Kwota dotacji
1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 23 200,71
2 Prywatne Uzupełniające Liceum "SCI" w Gryfinie 12 901,47
3 Liceum Ogólnokształcące nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie 21 607,34
4 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Gryfinie 28 177,77
5 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Gryfinie 6 922,74
6 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cedyni 6 608,07
RAZEM 99 418,10
 • Szkoły zawodowe:
Lp. Nazwa szkoły niepublicznej Kwota dotacji
1 Prywatna Studium Zawodowe nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie 7 326,54

Zrealizowane wydatki budżetowe związane były także z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (dział 852). Na ten cel poniesione środki w I półroczu wyniosły 6 258 194,99 zł, stanowiąc blisko 20% całości wykonanych wydatków. Realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczą:

 • funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie, w której przebywa średniomiesięcznie 64 wychowanków,
 • funkcjonowania grupy usamodzielnień, w której przebywa 14 wychowanków,
 • działalności powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, które realizuje m.in. program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, wykonuje porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
 • działalności czterech domów pomocy społecznej,
 • działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • funkcjonowania na terenie Powiatu Gryfińskiego rodzin zastępczych.

Administracja publiczna (dział 750) stanowiła w I półroczu 14,02% wykonanych wydatków. Wydatkowane środki związane są z:

 • realizacją zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich,
 • funkcjonowaniem Rady Powiatu,
 • działalnością Starostwa Powiatowego,
 • przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 • działalnością promocyjną.

Podejmowane w ramach ochrony zdrowia (dział 851) czynności, stanowiące 7,56% zrealizowanych wydatków z kwotą 3 939 720,00 zł, związane są z obowiązkiem przekazywania przez powiat składek na ubezpieczenie zdrowotne m.in. osób bezrobotnych. Dotyczą również realizowanej od 2011 r. inwestycji, mającej na celu adaptację obiektu powiatowego przy ul. Armii Krajowej na potrzeby świadczenia usług medycznych.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754), stanowiące ponad 7% wykonanych wydatków związane jest z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Obejmuje także zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (dział 853) z kwotą 2 199 176,07 zł dotyczy:

 • działalności Powiatowego Urzędu pracy w Gryfinie,
 • realizacji projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego,
 • działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • funkcjonowania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.

Pozostałe funkcje publiczne, realizowane przez Powiat Gryfiński nie przekroczyły 5% udziału w półrocznym wykonaniu wydatków. Szczegółowe określenie kierunków wydatkowania zawarte jest w informacjach złożonych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII/361/2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego, przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.

III. Wynik I półrocza

Osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego jest nadwyżką budżetową na poziomie 4 224 521,92 zł.
Zrealizowany wynik operacyjny stanowi nadwyżkę na poziomie 4 853 523,06 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

Ustalone na 30.06.2012 r. wynoszą odpowiednio:

 • 27,99 % oraz
 • 4,79 %.

IV. Zrealizowane przychody budżetowe

Zrealizowane do 30.06.2012 r. przychody w wysokości 2 600 000,00 zł w całości stanowią wolne środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Do dnia 30.06.2012 r. nie została uruchomiona transza kredytu w kwocie 1 000 000 zł, zaciągniętego w 2011 r.

V. Zrealizowane rozchody budżetowe

Zrealizowane w I półroczu 2012 r. rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem wyemitowanych wcześniej obligacji. Spłacono raty kapitałowe kredytów bankowych w łącznej kwocie 538 660,84 zł oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 300 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze zawiera również informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego.
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu nr XI/82/2012 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039.
Wieloletnia Prognoza Finansowa definiuje podstawowe wielkości ekonomiczne, charakteryzujące założenia gospodarki finansowej Powiatu w kolejnych okresach budżetowych. Jednocześnie identyfikuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w kolejnych latach. Zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2012 - 2039 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu, spłaty zaciągniętego w 2007 r., kredytu konsolidacyjnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje również prawdopodobne kształtowanie się dochodów w kolejnych latach budżetowych. Szacunki oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych. Analiza wykonania dochodów budżetowych, zawarta w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych do osiągnięcia w 2012 r. odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).
Od zakładanych wielkości nie odbiega również realizacja planowanych w 2012 r. wydatków. Zakres wydatkowanych środków znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.
Ukształtowane, zgodnie z półrocznymi efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo limity zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny osiągnięty na I półrocze, stanowiące nadwyżkę na poziomie 4 853 523,06 zł, wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w informacjach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Natomiast stopień realizacji pozostałych przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela 24 w części tabelarycznej opracowania.


data opublikowania: 2012-09-04 10:18:19
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 10:06:51

Strona odwiedzona 5825 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.