Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2016

  Zarząd Powiatu w Gryfinie:
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, listopad 2015

Na podstawie przepisu art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. zawiera wielkości planowanych dochodów, w podziale na ich źródła oraz wydatków budżetowych, prezentujących kierunki rozdysponowania środków publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zawarto także planowane wielkości przychodów, ze wskazaniem ich źródeł oraz planowaną wielkość rozchodów budżetowych. Projekt uchwały budżetowej zawiera także uzasadnienie oraz inne materiały, niezbędne do określenia wielkości planowanych do realizacji w 2016 r.
Podstawą opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. były informacje planistyczne na 2016 r. otrzymane od Ministerstwa Finansów a dotyczące: wysokości subwencji ogólnej, udziału Powiatu Gryfińskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz stanowiących źródło dofinansowania zadań własnych. W procesie planistycznym uwzględniono także zakładane wskaźniki makroekonomiczne, a także przyjęte, na mocy uchwały Rady Powiatu, uznane za priorytetowe w 2016 r., założenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych.
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych, a także roczne wielkości przychodów i rozchodów budżetowych.
Planowane do realizacji w 2016 r. dochody budżetowe prezentowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, obejmującej: działy, rozdziały i paragrafy oraz z wyszczególnieniem dochodów o charakterze bieżącym oraz majątkowym.
Planowane do realizacji wydatki budżetowe prezentowane są według klasyfikacji budżetowej, w układzie działów i rozdziałów. Agregowane są one również w obrębie poszczególnych grup wydatków, zgodnych z wytycznymi ustawy o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem ich charakteru (bieżące, majątkowe).

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 r. definiuje planowane:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 70 576 188,67 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 73 206 188,67 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 630 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w wysokości 3 400 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w wysokości 770 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Planowane do realizacji w 2016 r. dochody budżetowe stanowią kwotę 70 576 188,67 zł.
Ustawa o finansach publicznych dokonuje podziału dochodów budżetowych, wyszczególniając:

 • dochody o charakterze majątkowym, do których zalicza się: dotacje i inne otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki, stanowiące źródło finansowania (lub współfinansowania) zadań inwestycyjnych, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; dochody majątkowe, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących,
 • dochody bieżące, które stanowią środki pozyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego z ustawowo określonych tytułów; stanowią one źródło finansowania zadań bieżących, ale mogą również zostać przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych.

Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją dochodów budżetowych, planowane do realizacji w 2016 r. środki stanowią dochody:

 • bieżące - w kwocie 64 703 659,17 zł, czyli 91,68% planowanych wielkości,
 • majątkowe - w kwocie 5 872 529,50 zł, czyli 8,32% planowanych wielkości.

Wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązek klasyfikowania dochodów budżetowych ze względu na ich charakter, nie jest jedyną charakterystyką dochodów budżetowych.
Podział środków finansowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonany również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, 513 j.t. ze zmianami). Zgodnie z nimi, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się trzy grupy dochodów:

 • własne, do których zalicza się również dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • subwencję ogólną,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym także na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W planowanych do pozyskania w 2016 r. kwotach dochodów, poszczególne ich grupy kształtują się następująco:

 • dochody własne stanowią 38,46% całości zaplanowanych dochodów,
 • subwencja ogólna stanowi 37,87% całości zaplanowanych dochodów,
 • dotacje z budżetu państwa stanowią 23,67% całości zaplanowanych dochodów.

Strukturę planowanych do realizacji w 2016 r. dochodów budżetowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Struktura planowanych dochodów budżetowych

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

Dochody własne

Katalog przysługujących powiatowi dochodów własnych zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem tego artykułu, do własnych źródeł finansowania działalności powiatu zaliczane są:

 1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. dochody własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Dochody własne w 2016 r

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 1

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. obrazuje również planowane dotacje z budżetu państwa, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymane środki stanowią źródło finansowania zadań zleconych (obcych), ale są również źródłem dofinansowania zadań własnych.
Planowane do realizacji w 2016 r. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowią kwotę 16 705 000,0 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Dotacje z budżetu państwa

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 2

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. uwzględniono również dochody w postaci subwencji ogólnej.
Planowana subwencja ogólna stanowi kwotę 26 727 862,00 zł. Ujęta w projekcie budżetu na 2016 r. wielkość subwencji podlegała będzie weryfikacji (podobnie, jak dotacje z budżetu państwa jest wielkością wstępną). Informacja o ostatecznej kwocie należnej Powiatowi Gryfińskiemu subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów na przełomie lutego i marca kolejnego roku budżetowego.
Stanowiąca formę bezzwrotnego transferu środków z budżetu centralnego, subwencja ogólna przekazywana jest w trzech częściach:

 1. wyrównawczej, składającej się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; należna jest ona tym powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2016 r. wynosi 7 445 064,00 zł,
 2. równoważącej, którą otrzymują powiaty, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a zadania z tym związane realizuje inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2016 r. wynosi 3 201 494,00zł,
 3. oświatowej, stanowiącej źródło finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe (jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego); kwota planowana na 2016 r. wynosi 16 081 304,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2016 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 73 206 188,67zł.
Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, także w odniesieniu do wydatków budżetowych wyszczególniane są różne ich kategorie. Klasyfikując planowane wydatki budżetowe według ich charakteru należy stwierdzić, iż:

 • 80,88% stanowią wydatki o charakterze bieżącym z kwotą 59 212 688,67 zł,
 • 19,12% stanowią wydatki o charakterze majątkowych z kwotą 13 993 500,00 zł.

Planowane do realizacji w 2016 r. wydatki majątkowe związane są głównie z:

 1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, na których łączną kwotę 10 900 000,00 zł składają się m.in.:
  • przebudowa trasy tranzytowej w Gryfinie,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice,
  • przebudowa drogi Golice - Stara Rudnica,
  • przebudowa mostu w Szczawnie,
  • przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach,
  • budowa ciągu pieszo - jezdnego w Starym Czarnowie,
  • przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie,
  • przebudowy chodników, opracowania dokumentacji technicznych,
 2. wykonaniem instalacji c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie,
 3. opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie,
 4. modernizacją sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 5. przebudową ogrodzenia przy ZSP w Chojnie (I etap),
 6. adaptacją nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz współudziałem w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie,
 7. przebudową budynku przy ul. Łużyckiej na potrzeby PUP w Gryfinie,
 8. modernizacją parkingu przy SOSW w Chojnie,
 9. modernizacją budynku internatu przy SOSW w Chojnie,
 10. zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi przez jednostki organizacyjne (głównie sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie, samochód osobowy).

Na zaplanowane do realizacji w 2016 r. wydatki bieżące w łącznej kwocie 59 212 688,67 zł składają się:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 651 817,57 zł,
 • wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 12 534 070,76 zł,
 • dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 714 336,00 zł,
 • wydatki na obsługę długu w wysokości 400 000,00 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 629 707,40 zł,
 • wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 282 756,94 zł.

Szczegółową strukturę planowanych do realizacji wydatków budżetowych przedstawia tabela 3

Tabela 3 Planowane do realizacji w 2016 r. wydatki budżetowe

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 3

Przepis art. 222 ustawy o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej winna oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych.
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 350 000,00 zł, która stanowi 0,48% planowanych do realizacji wydatków budżetowych. W utworzonej rezerwie celowej 150 000,00 zł przeznaczone jest na zadania inwestycyjne.
Na podstawie tego samego artykułu ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie w budżecie rezerw celowych, mających charakter rezerw fakultatywnych (za wyjątkiem rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym). Przeznaczone są one na realizację wydatków, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna wysokość ujętych w budżecie rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. utworzone zostały rezerwy celowe związane z:

 • realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania - 220 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 81 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 94 000,00 zł.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. rezerwy celowe stanowią łącznie kwotę 510 000,00 zł, co odpowiada 0,70% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

III. Wynik roczny

Oczekiwany wynik rocznej działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. stanowi deficyt w wysokości 2 630 000,00 zł.
Ustalany jako różnica planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego dochodów budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, deficyt budżetowy jest konsekwencją głównie:

 1. planowanej adaptacji nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,
 2. współudziału w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.,
 3. przebudowy budynku przy ul. Łużyckiej na potrzeby PUP w Gryfinie,
 4. realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, z udziałem środków zewnętrznych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki oraz planowany do pozyskania kredyt bankowy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Stanowiący zobowiązanie długoterminowe, planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy wpłynie na wysokość długu publicznego Powiatu Gryfińskiego, który rok 2016 rozpoczyna długiem publicznym na poziomie 9 980 000,00 zł. Po uwzględnieniu uruchomienia planowanego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł, na koniec roku budżetowego dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wyniesie 11 210 000,00 zł.

Oczekiwany roczny wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 5 490 970,50 zł. Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej oznacza, iż dochody bieżące są źródłem finansowania całokształtu wydatków bieżących, a ponadto część wypracowanych dochodów bieżących stanowiła będzie źródło finansowania planowanych do realizacji w 2016 r. zadań o charakterze inwestycyjnym.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego jest zindywidualizowany wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację:

dostępne w wersji PDF Pobierz

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R -     planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O -     planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D -     dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db -    dochody bieżące,
Sm -    dochody ze sprzedaży majątku,
Wb -    wydatki bieżące,
n -     rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 -   rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 -   rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 -   rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Obliczając wskazaną relację na 2016 r. ustalono, iż:

 • lewa strona wynosi 1,66%,
 • prawa strona wynosi 11,89%.

Przy tak ukształtowanych wielkościach planistycznych, Powiat Gryfiński spełnia ustawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

IV. Przychody budżetowe

Przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. oszacowane zostały w wysokości 3 400 000,00 zł. Na kwotę przychodów budżetowych składają się:

 • wolne środki w wysokości 1 400 000,00 zł,
 • planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy przeznaczony zostanie na adaptację i modernizację nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. oraz na współfinansowanie rozbudowy Szpitala, a także na adaptację nieruchomości powiatowej na potrzeby PUP oraz realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe, zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
W 2016 r. Powiat Gryfiński jest zobowiązany, na mocy wcześniej zawartych umów, do:

 • spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska SA, płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 67 500,00 zł; łączna spłata w 2016 r. 270 000,00 zł,
 • spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego, przeznaczonego na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, zaciągniętego w BGK w 2011 r., płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2016 r. 500 000,00 zł.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2016 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w GryfiniePROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała nr .../.../...
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 70 576 188,67 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 64 703 659,17 zł,
 2. dochody majątkowe - 5 872 529,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 73 206 188,67 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 59 212 688,67 zł,
 2. wydatki majątkowe - 13 993 500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 630 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 2 000 000,00 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 630 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 3 400 000,00 zł,
 2. rozchody - 770 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 350 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne - 150 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 510 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 220 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 81 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 94 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

  1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
   1. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie - 605 800,00 zł,
   2. celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 8) w kwocie - 14 000,00 zł
  2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
   1. celowe (załącznik nr 9) w kwocie - 4 786 760,00 zł,
   2. podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie - 553 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. 

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków,
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiZałączniki do uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10


data opublikowania: 2015-11-16 14:06:56
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 13:58:18

Strona odwiedzona 4663 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.