Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć. Informacja o efektach realizowanej polityki finansowej sporządzona została zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prowadzona w I półroczu 2016 r. gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego oparta jest na założeniach uchwały nr XIV/96/2016 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 71 421 588,67 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 74 051 588,67 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 630 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 3 400 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2016 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom.

Zmian wielkości ekonomicznych dokonywała Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń, środków z dotacji oraz wydatków majątkowych), dokonywali także kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Przyczyny dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2016 r. kwot były zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do najistotniejszych należały m.in.:

 • dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
 • zmiany wysokości środków przyznanych z budżetu centralnego na realizację zadań zleconych (dotacji) lub stanowiących współfinansowanie zadań własnych Powiatu,
 • uzgodnienie zasad realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. zadań z zakresu drogownictwa,
 • pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie lub współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne,
 • dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 73 594 463,08 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 76 555 030,15 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 960 567,07 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 3 731 048,06 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 770 480,99 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Na koniec I półrocza 2016 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 49,9%. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu do pobrania w PDF (235 kB)

Dochody budżetowe gromadzone są przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Na koniec I półrocza plan dochodów zrealizowany został w 49,9%. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 100,63% przyjętego planu. Taka realizacja poszczególnych rodzajów dochodów wynika z ich charakteru. Niewykonanie planu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ma związek z zadaniami zleconymi, natomiast ponad 100% wykonanie planu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wynika z terminu wpływów dochodów budżetowych od podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia. Ponadto, dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Najczęściej bowiem związane są one z zawartymi umowami (np. wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe). Natomiast, dla dochodów o charakterze majątkowym charakterystyczne jest ich powiązanie ze ściśle określonym zdarzeniem (w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych) lub brak możliwości bezpośredniego wpływu na ich wykonanie (sprzedaż mienia). Charakter dochodów majątkowych, stanowiących także dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych powoduje, iż realizowane są one w większym zakresie dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

 • dochody bieżące: 96,95% ogółu wykonanych dochodów,
 • dochody majątkowe: 3,05% ogółu wykonanych dochodów.

Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 198). Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2016 r. wykonane zostały dochody budżetowe:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 13 781 553,03 stanowi 37,53% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • subwencja ogólna na poziomie 15 604 150,00 zł, co stanowi 42,49% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne) na poziomie 7 335 283,00 zł, co stanowi 19,98% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. do pobrania w PDF (218 kB)

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Źródłami osiągniętych na koniec I półrocza dochodów własnych, których łączna kwota to 13 781 553,03 zł są:

 1. w dziale 600 Transport i łączność:
  • w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy środki pozyskane z Gminy Widuchowa na organizację publicznego transportu lokalnego,
  • w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe środki pozyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych (piasku i soli drogowej, drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek), kary umownej.
  Łączna kwota pozyskanych w dziale 600 Transport i łączność środków to 58 660,75 zł,
 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w kwocie 772 001,26 zł pochodzące z:
  • wpłat wnoszonych z tytułu trwałego zarząd oraz wieczystego użytkowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,
  • opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
 3. środki ujęte w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 415 474,27 zł pochodzące z tytułu:
  • w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - odpłatności za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 4. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, środki z tytułu: nałożonych grzywien, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz odpłatności za wydawane karty wędkarskie.
  Łączna kwota zrealizowanych dochodów własnych - 18 739,29 zł,
 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz udział w dochodach budżetu państwa; łączna kwota dochodów własnych - 1 725,14 zł,
 6. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 1 616 377,37 zł), z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy,
   • wpłat za zajęcie pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • opłat za zezwolenia i zaświadczenia w transporcie drogowym,
   • odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat i kosztów upomnienia,
  • w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (kwota 5 655 248,31 zł) z tytułu:
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 494 434,00 zł (realizacja planu - 46,12%),
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 160 814,31 zł (realizacja planu - 40,20%).
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 856 dochodów własnych - 7 271 625,68 zł,
 7. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe od środków znajdujących się na lokatach terminowych oraz zgromadzonych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w łącznej kwocie 18 646,91 zł,
 8. w dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy generowane przez jednostki i placówki oświatowe z tytułu:
  • wpłat na korzystanie z mediów
  • wydawanych duplikatów dokumentów,
  • odpłatności za świadczone usługi (m.in. opłaty na wyżywienie w ZSS w Nowym Czarnowie, realizowane kursy zawodowe),
  • należnego wynagrodzenia płatnika składek,
  • bezzwrotnych środków zewnętrznych, stanowiących płatności końcowe zrealizowanych projektów.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 801 dochodów własnych - 83 698,12 zł,
 9. w dziale 851 Ochrona zdrowia wpływy z zawartej ugody w pracownikami zlikwidowanego SP ZZOZ w Gryfinie, wpłaty Szpitala Powiatowego w Gryfinie w związku z przeprowadzoną przez Powiat Gryfiński inwestycją w budynku przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie; łączna kwota uzyskanych dochodów własnych - 52 290,37 zł,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (kwota 621 228,02 zł) z:
   • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz za przebywanie w mieszkaniach chronionych,
   • pozostałych dochodów generowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (kwota 2 686 084,32 zł) środki stanowiące odpłatność mieszkańców DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, płatności środków zewnętrznych zrealizowanego projektu, wynagrodzenie płatnika składek,
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze (kwota 214 715,11 zł) środki z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego wnoszonej przez zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego,
  • w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (kwota 1 084,96 zł) środki zrealizowane przez PCPR w Gryfinie.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 852 dochodów własnych - 3 523 112,41 zł,
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w łącznej kwocie 442 895,67 zł, na którą składają się:
  • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie,
  • środki przekazane przez PFRON (z tytułu obsługi zadań funduszu, na realizację programu pilotażowego),
  • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie,
  • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy,
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (kwota 131 349,75 zł) odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków, wynagrodzenia płatnika składek, wydawanych duplikatów dokumentów, sprzedaży składników majątkowych,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (kwota 2 229,30 zł) przysługującego płatnikowi składek ZUS oraz zaliczki za podatek dochodowy wynagrodzenia za terminowe uiszczanie opłat,
  • w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (kwota 2 835,11) to zwrot dotacji wraz z odsetkami,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne (151 039,41 zł) odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach przy ZSP w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 854 dochodów własnych - 287 453,57 zł.
 13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty (821 547,70 zł) oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych z odsetkami (13 654,89 zł). Łączna kwota otrzymanych z tego tytułu dochodów własnych - 835 202,59 zł.
 14. w dziale 926 Kultura fizyczna odsetki od niewykorzystanej dotacji - 27,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

Realizacja środków z dotacji na koniec I półrocza zamknęła się kwotą 7 335 283,00 zł, co stanowi 42,37% zatwierdzonego planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2016 r. do pobrania w PDF (128 kB)

Wykonanie planów poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa, w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Dotacje z budżetu państwa do pobrania w PDF (214 kB)

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna

Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna przyznana Powiatowi Gryfińskiemu na 2016 r. ustalona została na poziomie 27 047 646,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;
  kwota planowana na 2016 r. wynosi 7 445 064,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 3 722 532,00 zł, co stanowi 50% planu,
 2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
  • - nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
  kwota planowana na 2016 r. wynosi 3 200 703,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 600 350,00 zł, co stanowi 50% planu,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
  kwota planowana na 2016 r. wynosi 15 913 587,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 9 792 976,00 zł, co stanowi 61,54% planu.
 4. uzupełniająca, ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych (przebudowa mostu w m. Szczawno wraz z dojazdami);
  kwota planowana na 2016 r. wynosi 488 292,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w 100 %.
  Realizacja subwencji ogólnej (łącznie) na koniec I półrocza 2016 r. stanowi 57,69% zaplanowanej kwoty.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane do realizacji w 2016 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 76 555 030,15 zł. Na koniec I półrocza wykonane zostały one w kwocie 30 294 987,91 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego.

Na zrealizowane wydatki składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 29 973 957,43 zł, w ramach których:
 • wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 19 221 862,03 zł,
 • dotacje wykonane zostały w kwocie 2 758 605,32 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 557 948,65 zł,
 • wydatki na obsługę długu wykonane zostały w kwocie 138 049,66 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 6 297 491,77 zł,
 • 321 030,48 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

Wykres 2 Wydatki budżetowe w I półroczu 2016 r. do pobrania w PDF (253 kB)

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zamknęła się kwotą 321 030,48 zł, czyli realizacją planu wydatków majątkowych na poziomie 2,07%. Z uwagi na charakter zadań, realizacja wydatków o charakterze majątkowym zazwyczaj następuje, w większym zakresie, już w II półroczu, czyli wraz z sukcesywnym postępem realizowanych inwestycji.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych (zrealizowano lub rozpoczęto):

 • przebudowę trasy tranzytowej w Gryfinie oraz przebudowę mostu w m. Szczawno,
 • wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi Szczecin - Binowo,
 • przebudowę nawierzchnię drogi na przepuście w m. Rurka,
 • dokonano wymiany kotła c.o. na gazowo - olejowy w SOSW w Chojnie,
 • zakupiono sprzęt sieciowy oraz komputerowy,
 • wykonano dokumentację techniczną na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku nr 3 Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Trzcińsku-Zdroju oraz budynku i internatu ZSP nr 2 w Gryfinie,
 • pełniono nadzór inwestorski w okresie gwarancyjnym na inwestycji -Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w DPS Trzcińsku-Zdroju, etap II - wiosenny przegląd terenów zielonych.

Nie wszystkie realizowane w I półroczu 2016 r. inwestycje odzwierciedlone zostały w wydatkowanych w tym okresie środkach budżetowych. Nie zostały uwidocznione m.in. nakłady związane z inwestycją dotyczącą obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - budowa windy wraz z przedsionkiem, czy związane z zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na drogach powiatowych (m.in. na terenie Gminy Mieszkowice, czy na trasach dojazdowych do szkół).

Całokształt zrealizowanych w I półroczu 2016 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych do pobrania w PDF (238 kB)

Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości 274 492,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Utworzone w budżecie na 2016 r. rezerwy celowe w wysokości 510 000,00 zł, zostały w I półroczu rozdysponowane w wysokości 49 452,59 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna w wysokości 255 748,00 zł, co stanowi 0,33% planowanych wydatków budżetowych, w tym rezerwa inwestycyjna 89 000,00 zł. Natomiast, rezerwy celowe stanowią 0,60% planowanych wydatków budżetu.

Kształtowanie się poziomu rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tabela 5.

Tabela 5 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe do pobrania w PDF (214 kB)

Sposób wydatkowania środków budżetowych w I półroczu szczegółowo obrazują tabele 5 - 11 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania. Informacje na ten temat znajdują się również w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, opracowanych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu.

III. Wynik budżetowy oraz operacyjny (bieżący)

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 6 425 998,12 zł.

Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości 5 628 443,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

na koniec I półrocza 2016 r. wynoszą odpowiednio:

 • 13,04 % oraz
 • 0,71 %.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR ≤ PSTR. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

 • lewa strona nierówności: 1,43%,
 • prawa strona nierówności: 11,95%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec I półrocza 2016 r. istniejące zadłużenie Powiatu Gryfińskiego, stanowiące dług publiczny, wynosi 9 595 000,00 zł i stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2011 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 1 760 939,30 zł. Dotyczą one głównie podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec. Związane są również z terminami płatności dostaw i usług oraz opłat publicznoprawnych.

IV. Przychody budżetowe

Planowane do realizacji w 2016 r. przychody w łącznej kwocie 3 731 048,06 zł na koniec I półrocza wykonane zostały w wysokości 2 852 294,99 zł. Do końca I półrocza nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego, planowanego w kwocie 2 mln zł.

Zrealizowane na koniec I półrocza przychody budżetowe dotyczą efektów realizowanej w 2015 r. polityki finansowej i nie generują dodatkowych obciążeń finansowych budżetu Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Wykonane na koniec I półrocza rozchody stanowią kwotę 385 480,99 zł. Na kwotę tą składają się raty kapitałowe kredytów długoterminowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. zawiera również informacje o kształtowaniu się pozostałych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących realizowaną politykę finansową.

W tabelach 13 - 16 przestawiony został zakres oraz wysokość wydatków budżetowych, zrealizowanych w formie dotacji (o różnym ich charakterze). Oprócz wysokości pozostałych zobowiązań (bieżących, zgodnych ze sprawozdaniem Rb-28S), tabela 17 prezentuje także należności budżetowe jednostek organizacyjnych. Uzupełnieniem informacji są dane zawarte w tabeli 19.

Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera także opracowania analityczne sporządzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Opracowania dokonane zostały zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015 - 2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w okresie sprawozdawczym.

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego za I półrocze. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla okresu sprawozdawczego.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF oraz zawartych w niej przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.


Do pobrania:

data opublikowania: 2016-10-05 08:48:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 15:19:12

Strona odwiedzona 3284 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wiesława Lidwin
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.