Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć. Informacja o efektach realizowanej polityki finansowej sporządzona została zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prowadzona w I półroczu 2017 r. gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego oparta jest na założeniach uchwały nr XXIV/160/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 74 201 498,65 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 77 431 498,65 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 230 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 4 000 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2017 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom.

Zmian wielkości ekonomicznych dokonywała Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń, środków z dotacji oraz wydatków majątkowych), dokonywali także kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Przyczyny dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2017 r. kwot były zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do najistotniejszych należały m.in.:

 • dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
 • zmiany wysokości środków przyznanych z budżetu centralnego na realizację zadań zleconych (dotacji) lub stanowiących współfinansowanie zadań własnych Powiatu,
 • uzgodnienie zasad realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. zadań z zakresu drogownictwa,
 • pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie lub współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne,
 • dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 75 841 510,21 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 80 107 757,13 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 266 246,92 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 5 036 246,92 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 770 000,00 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Na koniec I półrocza 2017 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 36 744 030,56 zł. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r. do pobrania w PDF (229 kB)

Dochody budżetowe gromadzone są przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami.

Na koniec I półrocza plan dochodów zrealizowany został w 48,45%. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 103,95% przyjętego planu. Taka realizacja poszczególnych rodzajów dochodów wynika z ich charakteru. Niewykonanie planu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ma związek z zadaniami zleconymi, natomiast ponad 100% wykonanie planu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wynika z terminu wpływów dochodów budżetowych od podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia. Ponadto, dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Najczęściej bowiem związane są one z zawartymi umowami (np. wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe). Natomiast, dla dochodów o charakterze majątkowym charakterystyczne jest ich powiązanie ze ściśle określonym zdarzeniem (w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych) lub brak możliwości bezpośredniego wpływu na ich wykonanie (sprzedaż mienia). Charakter dochodów majątkowych, stanowiących także dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych powoduje, iż realizowane są one w większym zakresie dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

 • dochody bieżące: 98,68% ogółu wykonanych dochodów,
 • dochody majątkowe: 1,32% ogółu wykonanych dochodów.

Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1453). Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2017 r. wykonane zostały dochody budżetowe:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 14 075 893,96 zł stanowi 38,31% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • subwencja ogólna na poziomie 15 195 434,00 zł, co stanowi 41,35% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne) na poziomie 7 472 702,60 zł, co stanowi 20,34% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. do pobrania w PDF (226 kB)

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Źródłami osiągniętych na koniec I półrocza dochodów własnych, których łączna kwota to 14 075 893,96 zł są:

 1. w dziale 600 Transport i łączność:
  • w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy środki pozyskane z Gminy Widuchowa i Cedynia na organizację publicznego transportu lokalnego,
  • w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe środki pozyskane z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek, kary umownej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
  • w rozdziale 60095 Pozostała działalność wpływy z tytułu 5% udziału w dochodach związanych z realizacja zadań zleconych.
  Łączna kwota pozyskanych w dziale 600 Transport i łączność środków to 41 965,55 zł,
 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w kwocie 840 811,18 zł pochodzące z:
  • wpłat wnoszonych z tytułu trwałego zarząd i użytkowania oraz wieczystego użytkowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,
  • opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych i korzystanie z mediów,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
  • odszkodowań ubezpieczeniowych i odsetek za opóźnienie w regulowaniu należności,
 3. środki ujęte w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 394 314,40 zł pochodzące z tytułu:
  • w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - odpłatności za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - 5% udziału w dochodach związanych realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 4. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, środki z tytułu: opłat i kosztów sądowych, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek, odszkodowań oraz odpłatności za wydawane karty wędkarskie.
  Łączna kwota zrealizowanych dochodów własnych - 24 656,59 zł,
 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki stanowiące udział w dochodach budżetu państwa; łączna kwota dochodów własnych - 56,64 zł,
 6. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 1 550 023,97 zł), z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy,
   • wpłat za zajęcie pasa drogowego,
   • opłaty eksploatacyjnej,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • opłat za zezwolenia i zaświadczenia w transporcie drogowym,
   • odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat i kosztów upomnienia,
  • w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (kwota 6 223 601,94 zł) z tytułu:
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 965 740,00 zł (realizacja planu - 45,64%),
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 257 861,94 zł (realizacja planu - 73,67%).
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 856 dochodów własnych - 7 773 625,91 zł,
 7. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe od środków znajdujących się na lokatach terminowych oraz zgromadzonych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w łącznej kwocie 21 668,52 zł,
 8. w dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy generowane przez jednostki i placówki oświatowe z tytułu:
  • wpłat na korzystanie z mediów,
  • wydawanych duplikatów dokumentów,
  • odpłatności za świadczone usługi (m.in. opłaty na wyżywienie w ZSS w Nowym Czarnowie, realizowane kursy zawodowe),
  • należnego wynagrodzenia płatnika składek.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 801 dochodów własnych - 50 330,71 zł,
 9. w dziale 851 Ochrona zdrowia wpływy z zawartej ugody sądowej za błąd lekarski i wpłaty Szpitala Powiatowego w Gryfinie w związku z przeprowadzoną przez Powiat Gryfiński inwestycją w budynku przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie; łączna kwota uzyskanych dochodów własnych - 23 268,40 zł,
 10. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej środki stanowiące odpłatność mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie i w Moryniu oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika składek.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 852 dochodów własnych - 2 316 727,88 zł,
 11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w łącznej kwocie 549 277,59 zł, na którą składają się:
  • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie,
  • środki przekazane przez PFRON (z tytułu obsługi zadań funduszu, na realizację programu pilotażowego),
  • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie,
  • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy,
 12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (kwota 124 053,08 zł) odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków, wynagrodzenia płatnika składek, wydawanych duplikatów dokumentów,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (kwota 161,68 zł) przysługującego płatnikowi składek ZUS oraz zaliczki za podatek dochodowy wynagrodzenia za terminowe uiszczanie opłat,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne (131 174,44 zł) odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach przy ZSP w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 854 dochodów własnych - 255 389,20 zł.
 13. w dziale 855 Rodzina środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (kwota 276 290,32 zł) środki z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego wnoszonej przez zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego,
  • w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 612 835,21 zł) z:
   • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz za przebywanie w mieszkaniach chronionych,
   • pozostałych dochodów generowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 855 dochodów własnych - 889 125,53 zł,
 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty, które wyniosły 862 745,72 zł,
 15. środki ujęte w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 200,18 zł pochodzące z tytułu zwrotu dotacji, odsetek i, kary umownej,
 16. w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody środki w wysokości 31 729,96 zł z tytułu kary za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

Realizacja środków z dotacji na koniec I półrocza zamknęła się kwotą 7 472 702,60 zł, co stanowi 42,37% zatwierdzonego planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2017 r. do pobrania w PDF (138 kB)

Wykonanie planów poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa, w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Dotacje z budżetu państwa do pobrania w PDF (211 kB)

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna

Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna przyznana Powiatowi Gryfińskiemu na 2017 r. ustalona została na poziomie 26 519 595,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;
  kwota planowana na 2017 r. wynosi 7 797 803,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 3 898 902,00 zł, co stanowi 50% planu,
 2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
  • uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 mln. zł,
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
  kwota planowana na 2017 r. wynosi 3 337 248,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 668 624,00 zł, co stanowi 50% planu,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki placówki oświatowe;
  kwota planowana na 2017 r. wynosi 14 967 244,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 9 210 608,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
 4. uzupełniająca, ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych (przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami);
  kwota planowana na 2017 r. wynosi 417 300,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w 100 %.
  Realizacja subwencji ogólnej (łącznie) na koniec I półrocza 2017 r. stanowi 57,30% zaplanowanej kwoty.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane do realizacji w 2017 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 80 107 757,13 zł. Na koniec I półrocza wykonane zostały one w kwocie 33 595 940,96 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego.

Na zrealizowane wydatki składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 32 303 789,17 zł, w ramach których:
 • wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 20 243 258,82 zł,
 • dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 3 267 707,69 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 682 111,50 zł,
 • wydatki na obsługę długu wykonane zostały w kwocie 127 839,54 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 6 982 871,62 zł,
 • 1 292 151,79 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

Wykres 2 Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. do pobrania w PDF (263 kB)

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zamknęła się kwotą 1 292 151,79 zł, czyli realizacją planu wydatków majątkowych na poziomie 8,22%. Z uwagi na charakter zadań, realizacja wydatków o charakterze majątkowym zazwyczaj następuje, w większym zakresie, już w II półroczu, czyli wraz z sukcesywnym postępem realizowanych inwestycji.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych (zrealizowano lub rozpoczęto):

 • przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie oraz przebudowę mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami,
 • wykonano adaptację dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gryfino - Linie w zakresie ścieżki rowerowej, dokumentację techniczną drogi 1361Z - Żabnica oraz inną dokumentację na
 • przebudowę i modernizację dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół,
 • przebudowę budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz wybudowano windę dla niepełnosprawnych,
 • przebudowę budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie,
 • budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu,
 • urządzono drogę dojazdową na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (partycypacja w kosztach),
 • dokonano wymiany kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie,
 • zakupiono sprzęt komputerowy (serwer sieciowy) wraz z oprogramowaniem,
 • wyposażono nową siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie,
 • montaż instalacji klimatyzacyjnej w ZSP w Chojnie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r. dofinansowano przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych (Gmina Moryń) oraz zwrócono niewykorzystane środki inwestycyjne z programu "Aktywny samorząd" realizowanego w roku ubiegłym (środki PFRON).

Całokształt zrealizowanych w I półroczu 2017 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych do pobrania w PDF (263 kB)

Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Ustalona w uchwale budżetowej na 2017 r. rezerwa ogólna w wysokości 671 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 271 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Utworzone w budżecie na 2017 r. rezerwy celowe w wysokości 1 009 000,00 zł, zostały w I półroczu rozdysponowane w wysokości 317 638,17 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna w wysokości 340 482,05 zł, co stanowi 0,43% planowanych wydatków budżetowych, w tym rezerwa inwestycyjna 183 000,00 zł.

Natomiast, suma rezerw celowych nie przekroczyła 5 % planowanych wydatków budżetu.

Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tabela 5.

Tabela 5 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe do pobrania w PDF (209 kB)

Sposób wydatkowania środków budżetowych w I półroczu szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania. Informacje na ten temat znajdują się również w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, opracowanych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu.

III. Wynik budżetowy oraz operacyjny (bieżący)

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3 148 089,60 zł.

Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości 3 954 132,65 zł.

Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów na koniec I półrocza 2017 r. wynoszą odpowiednio:
 • 11,64 % oraz
 • 0,68 %.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR - PSTR. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

 • lewa strona nierówności (LSTR): 1,40%,
 • prawa strona nierówności (PSTR): 11,22%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec I półrocza 2017 r. istniejące zadłużenie Powiatu Gryfińskiego, stanowiące dług publiczny, wynosi 8 826 664,00 zł i stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2017 długoterminowych kredytów bankowych i zobowiązań.

Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 1 740 735,52 zł. Dotyczą one głównie podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec. Związane są również z terminami płatności dostaw i usług oraz opłat publicznoprawnych.

IV. Przychody budżetowe

Planowane do realizacji w 2017 r. przychody w łącznej kwocie 5 036 246,92 zł na koniec I półrocza wykonane zostały w wysokości 3 484 152,06 zł. Do końca I półrocza nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego, planowanego w kwocie 2 mln zł.

Zrealizowane na koniec I półrocza przychody budżetowe dotyczą efektów realizowanej w 2016 r. polityki finansowej i nie generują dodatkowych obciążeń finansowych budżetu Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Wykonane na koniec I półrocza rozchody stanowią kwotę 385 000,00 zł. Na kwotę tą składają się raty kapitałowe kredytów długoterminowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. zawiera również informacje o kształtowaniu się pozostałych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących realizowaną politykę finansową.

W tabelach 14 - 17 przestawiony został zakres oraz wysokość wydatków budżetowych, zrealizowanych w formie dotacji (o różnym ich charakterze). Oprócz wysokości pozostałych zobowiązań (bieżących, zgodnych ze sprawozdaniem Rb-28S), tabela 18 prezentuje także należności budżetowe jednostek organizacyjnych. Uzupełnieniem informacji są dane zawarte w tabeli 19 i 20.

Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera także opracowania analityczne sporządzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Opracowania dokonane zostały zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015 - 2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w okresie sprawozdawczym.

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego za I półrocze. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla okresu sprawozdawczego.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF oraz zawartych w niej przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.


Do pobrania:

data opublikowania: 2017-09-04 11:55:50
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 08:12:23

Strona odwiedzona 3607 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wiesława Lidwin
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.