Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/160/2016
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 74 201 498,65 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 66 215 464,37 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 986 034,28 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 77 431 498,65 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 61 529 639,06 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 15 901 859,59 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 230 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 4 000 000,00 zł,
 2. rozchody w kwocie 770 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 671 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 271 000,00 zł;
 2. celowe w kwocie 1 009 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  1. zarządzania kryzysowego w kwocie 117 000,00 zł,
  2. oświaty i wychowania w kwocie 372 000,00 zł,
  3. pomocy społecznej w kwocie 150 000,00 zł,
  4. edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 170 000,00 zł,
  5. związanego z rodziną w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 3. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala sie dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 1 016 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 5 196 495,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 498 417,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków;
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:


Do pobrania:

data opublikowania: 2016-12-30 13:30:14
data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 13:03:14

Strona odwiedzona 4371 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.