Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2017

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, listopad 2016

Na podstawie przepisu art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. zawiera wielkości planowanych dochodów, w podziale na ich źródła oraz wydatków budżetowych, prezentujących kierunki rozdysponowania środków publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zawarto także planowane wielkości przychodów, ze wskazaniem ich źródeł oraz planowaną wielkość rozchodów budżetowych. Projekt uchwały budżetowej zawiera także uzasadnienie oraz inne materiały, niezbędne do określenia wielkości planowanych do realizacji w 2017 r.

Podstawą opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 r. były informacje planistyczne na 2017 r. otrzymane od Ministerstwa Finansów a dotyczące: wysokości subwencji ogólnej, udziału Powiatu Gryfińskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz stanowiących źródło dofinansowania zadań własnych. W procesie planistycznym uwzględniono także zakładane wskaźniki makroekonomiczne, a także przyjęte, na mocy uchwały Rady Powiatu, uznane za priorytetowe w 2017 r., założenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych, a także roczne wielkości przychodów i rozchodów budżetowych.

Planowane do realizacji w 2017 r. dochody budżetowe prezentowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, obejmującej: działy, rozdziały i paragrafy oraz z wyszczególnieniem dochodów o charakterze bieżącym oraz majątkowym.

Planowane do realizacji wydatki budżetowe prezentowane są według klasyfikacji budżetowej, w układzie działów i rozdziałów. Agregowane są one również w obrębie poszczególnych grup wydatków, zgodnych z wytycznymi ustawy o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem ich charakteru (bieżące, majątkowe).

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2017 r. definiuje planowane:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 74 201 498,65 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 77 431 498,65 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 230 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w wysokości 4 000 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w wysokości 770 000,00 zł.
 1. Dochody budżetowe

  Planowane do realizacji w 2017 r. dochody budżetowe stanowią kwotę 74 201 498,65 zł.

  Ustawa o finansach publicznych dokonuje podziału dochodów budżetowych, wyszczególniając:
  • dochody o charakterze majątkowym, do których zalicza się: dotacje i inne otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki, stanowiące źródło finansowania (lub współfinansowania) zadań inwestycyjnych, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; dochody majątkowe, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących,
  • dochody bieżące, które stanowią środki pozyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego z ustawowo określonych tytułów; stanowią one źródło finansowania zadań bieżących, ale mogą również zostać przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych.

  Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją dochodów budżetowych, planowane do realizacji w 2017 r. środki stanowią dochody:
  • bieżące - w kwocie 66 215 464,37 zł, czyli 89,24% planowanych wielkości,
  • majątkowe - w kwocie 7 986 034,28 zł, czyli 10,76% planowanych wielkości.

  Wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązek klasyfikowania dochodów budżetowych ze względu na ich charakter, nie jest jedyną charakterystyką dochodów budżetowych.

  Podział środków finansowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonany również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (T. j. Dz. U. z 2016, poz. 198 ze zmianami). Zgodnie z nimi, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się trzy grupy dochodów:
  • własne, do których zalicza się również dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego,
  • subwencję ogólną,
  • dotacje z budżetu państwa (w tym także na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

  W planowanych do pozyskania w 2017 r. kwotach dochodów, poszczególne ich grupy kształtują się następująco:
  • dochody własne stanowią 43,10% całości zaplanowanych dochodów,
  • subwencja ogólna stanowi 35,35% całości zaplanowanych dochodów,
  • dotacje z budżetu państwa stanowią 21,55% całości zaplanowanych dochodów.

  Strukturę planowanych do realizacji w 2017 r. dochodów budżetowych przedstawia wykres 1.
  Wykres 1 Struktura planowanych dochodów budżetowych
  dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

  Dochody własne

  Katalog przysługujących powiatowi dochodów własnych zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem tego artykułu, do własnych źródeł finansowania działalności powiatu zaliczane są:
  1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na mocy odrębnych przepisów,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
  7. odsetki od udzielonych pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

  Ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. dochody własne przedstawia tabela 1.
  Tabela 1 Dochody własne w 2017 r.
  dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 1

  Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. obrazuje również planowane dotacje z budżetu państwa, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymane środki stanowią źródło finansowania zadań zleconych (obcych), ale są również źródłem dofinansowania zadań własnych.

  Planowane do realizacji w 2017 r. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowią kwotę 15 991 612,0 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tabela 2.
  Tabela 2 Dotacje z budżetu państwa
  dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 2

  W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. uwzględniono również dochody w postaci subwencji ogólnej.

  Planowana subwencja ogólna stanowi kwotę 26 231 038,00 zł. Ujęta w projekcie budżetu na 2017 r. wielkość subwencji podlegała będzie weryfikacji (podobnie, jak dotacje z budżetu państwa jest wielkością wstępną). Informacja o ostatecznej kwocie należnej Powiatowi Gryfińskiemu subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów na przełomie lutego i marca kolejnego roku budżetowego.

  Stanowiąca formę bezzwrotnego transferu środków z budżetu centralnego, subwencja ogólna przekazywana jest w trzech częściach:
  1. wyrównawczej, składającej się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; należna jest ona tym powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2017 r. wynosi 7 797 803,00 zł,
  2. równoważącej, którą otrzymują powiaty, w których m.in.:
   • nie funkcjonuje urząd pracy, a zadania z tym związane realizuje inny powiat,
   • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
  3. kwota planowana na 2017 r. wynosi 3 337 248,00 zł,
  4. oświatowej, stanowiącej źródło finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe (jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego); kwota planowana na 2017 r. wynosi 15 095 987,00 zł.

 2. Wydatki budżetowe

  Planowane do realizacji w 2017 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 77 431 498,65 zł.

  Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, także w odniesieniu do wydatków budżetowych wyszczególniane są różne ich kategorie. Klasyfikując planowane wydatki budżetowe według ich charakteru należy stwierdzić, iż:
  • 79,46% stanowią wydatki o charakterze bieżącym z kwotą 61 529 639,06 zł,
  • 20,54% stanowią wydatki o charakterze majątkowych z kwotą 15 901 859,59 zł.

  Planowane do realizacji w 2017 r. wydatki majątkowe związane są głównie z:
  1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, na których łączną kwotę 8 770 000,00 zł składają się m.in.:
   • przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie,
   • przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi,
   • przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice,
   • przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami,
   • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół),
   • przebudowa ulicy Limanowskiego, Staszica, Mazurskiej w Gryfinie,
   • przebudowy chodników, opracowania dokumentacji technicznych,
  2. modernizacją instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 Gryfinie oraz w DPS w Nowym Czarnowie,
  3. adaptacją nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz współudziałem w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie,
  4. przebudową i rozbudową budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie,
  5. utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej,
  6. przebudową sali gimnastycznej SOSW w Chojnie,
  7. termomodernizacją budynku w postaci ociepleń ścian i dachu, wymiany stolarki okiennej i instalacji c.o. w SOSW,
  8. zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi przez jednostki organizacyjne (głównie sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie, samochód osobowy).

  Na zaplanowane do realizacji w 2017 r. wydatki bieżące w łącznej kwocie 61 529 639,06 zł składają się:
  • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 774 675,99 zł,
  • wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 13 350 257,25 zł,
  • dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 113 412,95 zł,
  • wydatki na obsługę długu w wysokości 400 000,00 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 708 896,37 zł,
  • wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 182 396,50 zł.

  Szczegółową strukturę planowanych do realizacji wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.
  Tabela 3 Planowane do realizacji w 2017 r. wydatki budżetowe
  dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 3

  Przepis art. 222 ustawy o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej winna oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych.

  W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 671 000,00 zł, która stanowi 0,87% planowanych do realizacji wydatków budżetowych. W utworzonej rezerwie ogólnej 271 000,00 zł przeznaczone jest na zadania inwestycyjne.

  Na podstawie tego samego artykułu ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie w budżecie rezerw celowych, mających charakter rezerw fakultatywnych (za wyjątkiem rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym). Przeznaczone są one na realizację wydatków, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna wysokość ujętych w budżecie rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.

  W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. utworzone zostały rezerwy celowe związane z:
  • realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 117 000,00 zł,
  • realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania - 372 000,00 zł,
  • realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 150 000,00 zł,
  • realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 170 000,00 zł,
  • realizacją zadań z zakresu rodziny - 200 000,00 zł.

  Utworzone w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. rezerwy celowe stanowią łącznie kwotę 1 009 000,00 zł, co odpowiada 1,30% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

 3. Wynik roczny

  Oczekiwany wynik rocznej działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. stanowi deficyt w wysokości 3 230 000,00 zł.

  Ustalany jako różnica planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego dochodów budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, deficyt budżetowy jest konsekwencją głównie:
  • planowanej adaptacji nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,
  • współudziału w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.,
  • realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

  Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki oraz planowany do pozyskania kredyt bankowy w kwocie 2 000 000,00 zł.

  Stanowiący zobowiązanie długoterminowe, planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy wpłynie na wysokość długu publicznego Powiatu Gryfińskiego, który rok 2017 rozpoczyna długiem publicznym na poziomie 9 210 000,00 zł. Po uwzględnieniu uruchomienia planowanego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł, na koniec roku budżetowego dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wyniesie 10 440 000,00 zł.

  Oczekiwany roczny wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 4 685 825,31 zł. Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej oznacza, iż dochody bieżące są źródłem finansowania całokształtu wydatków bieżących, a ponadto część wypracowanych dochodów bieżących stanowiła będzie źródło finansowania planowanych do realizacji w 2017 r. zadań o charakterze inwestycyjnym.

  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego jest zindywidualizowany wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację:
  dostępne w wersji PDF Pobierz - Wzór 1

  Obliczając wskazaną relację na 2017 r. ustalono, iż:
  • lewa strona wynosi 1,58%,
  • prawa strona wynosi 11,22%.

  Przy tak ukształtowanych wielkościach planistycznych, Powiat Gryfiński spełnia ustawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

 4. Przychody budżetowe

  Przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. oszacowane zostały w wysokości 4 000 000,00 zł. Na kwotę przychodów budżetowych składają się:
  • wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł,
  • planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł.

  Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy przeznaczony zostanie na adaptację i modernizację nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. oraz na współfinansowanie rozbudowy Szpitala, a także na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

 5. Rozchody budżetowe

  Rozchody budżetowe, zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

  W 2017 r. Powiat Gryfiński jest zobowiązany, na mocy wcześniej zawartych umów, do:
  • spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska SA, płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 67 500,00 zł; łączna spłata w 2017 r. 270 000,00 zł,
  • spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego, przeznaczonego na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, zaciągniętego w BGK w 2011 r., płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2017 r. 500 000,00 zł.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2017 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.


PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia ... 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 74 201 498,65 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 66 215 464,37 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 986 034,28 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 77 431 498,65 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 61 529 639,06 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 15 901 859,59 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 230 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 4 000 000,00 zł,
 2. rozchody w kwocie 770 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 671 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 271 000,00 zł;
 2. celowe w kwocie 1 009 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  1. zarządzania kryzysowego w kwocie 117 000,00 zł,
  2. oświaty i wychowania w kwocie 372 000,00 zł,
  3. pomocy społecznej w kwocie 150 000,00 zł,
  4. edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 170 000,00 zł,
  5. związanego z rodziną w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 3. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala sie dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 1 016 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 5 196 495,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 498 417,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków;
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12
dostępne w wersji PDF Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (z dnia 8 grudnia 2016r.)
dostępne w wersji PDF Uchylenie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok
dostępne w wersji PDF Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (z dnia 14 grudnia 2016r.)
dostępne w wersji PDF Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Gryfińskiego

data opublikowania: 2016-11-17 11:50:40
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 14:47:12

Strona odwiedzona 3471 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.