Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2018

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, listopad 2017

Na podstawie przepisu art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. zawiera wielkości planowanych dochodów, w podziale na ich źródła oraz wydatków budżetowych, prezentujących kierunki rozdysponowania środków publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zawarto także planowane wielkości przychodów, ze wskazaniem ich źródeł oraz planowaną wielkość rozchodów budżetowych. Projekt uchwały budżetowej zawiera także uzasadnienie oraz inne materiały, niezbędne do określenia wielkości planowanych do realizacji w 2018 r.

Podstawą opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r. były informacje planistyczne na 2018 r. otrzymane od Ministerstwa Finansów a dotyczące: wysokości subwencji ogólnej, udziału Powiatu Gryfińskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz stanowiących źródło dofinansowania zadań własnych. W procesie planistycznym uwzględniono także zakładane wskaźniki makroekonomiczne, a także przyjęte, na mocy uchwały Rady Powiatu, uznane za priorytetowe w 2018 r., założenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych, a także roczne wielkości przychodów i rozchodów budżetowych.

Planowane do realizacji w 2018 r. dochody budżetowe prezentowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, obejmującej: działy, rozdziały i paragrafy oraz z wyszczególnieniem dochodów o charakterze bieżącym oraz majątkowym.

Planowane do realizacji wydatki budżetowe prezentowane są według klasyfikacji budżetowej, w układzie działów i rozdziałów. Agregowane są one również w obrębie poszczególnych grup wydatków, zgodnych z wytycznymi ustawy o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem ich charakteru (bieżące, majątkowe).

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 r. definiuje planowane:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 84 476 953,74 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 92 206 953,74 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 730 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w wysokości 8 500 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w wysokości 770 000,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane do realizacji w 2018 r. dochody budżetowe stanowią kwotę 84 476 953,74 zł.

Ustawa o finansach publicznych dokonuje podziału dochodów budżetowych, wyszczególniając:

 • dochody o charakterze majątkowym, do których zalicza się: dotacje i inne otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki, stanowiące źródło finansowania (lub współfinansowania) zadań inwestycyjnych, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; dochody majątkowe, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących,
 • dochody bieżące, które stanowią środki pozyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego z ustawowo określonych tytułów; stanowią one źródło finansowania zadań bieżących, ale mogą również zostać przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych.

Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją dochodów budżetowych, planowane do realizacji w 2018 r. środki stanowią dochody:

 • bieżące - w kwocie 77 207 023,35 zł, czyli 91,40% planowanych wielkości,
 • majątkowe - w kwocie 7 269 930,39 zł, czyli 8,60% planowanych wielkości.

Wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązek klasyfikowania dochodów budżetowych ze względu na ich charakter, nie jest jedyną charakterystyką dochodów budżetowych.

Podział środków finansowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonany również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (T. j. Dz. U. z 2017, poz. 1453). Zgodnie z nimi, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się trzy grupy dochodów:

 • własne, do których zalicza się również dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • subwencję ogólną,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym także na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W planowanych do pozyskania w 2018 r. kwotach dochodów, poszczególne ich grupy kształtują się następująco:

 • dochody własne stanowią 48,16% całości zaplanowanych dochodów,
 • subwencja ogólna stanowi 34,17% całości zaplanowanych dochodów,
 • dotacje z budżetu państwa stanowią 17,67% całości zaplanowanych dochodów.

Strukturę planowanych do realizacji w 2018 r. dochodów budżetowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Struktura planowanych dochodów budżetowych


dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

Dochody własne

Katalog przysługujących powiatowi dochodów własnych zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem tego artykułu, do własnych źródeł finansowania działalności powiatu zaliczane są:

 1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Ujęte w projekcie budżetu na 2018 r. dochody własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Dochody własne w 2018 r.


dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 1

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. obrazuje również planowane dotacje z budżetu państwa, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymane środki stanowią źródło finansowania zadań zleconych (obcych), ale są również źródłem dofinansowania zadań własnych.
Planowane do realizacji w 2018 r. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowią kwotę 14 929 762,00 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Dotacje z budżetu państwa


dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 2

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. uwzględniono również dochody w postaci subwencji ogólnej.

Planowana subwencja ogólna stanowi kwotę 28 860 589,00 zł. Ujęta w projekcie budżetu na 2018 r. wielkość subwencji podlegała będzie weryfikacji (podobnie, jak dotacje z budżetu państwa jest wielkością wstępną). Informacja o ostatecznej kwocie należnej Powiatowi Gryfińskiemu subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów na przełomie lutego i marca kolejnego roku budżetowego.

Stanowiąca formę bezzwrotnego transferu środków z budżetu centralnego, subwencja ogólna przekazywana jest w trzech częściach:

 1. wyrównawczej, składającej się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; należna jest ona tym powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2018 r. wynosi 9 966 475,00 zł,
 2. równoważącej, którą otrzymują powiaty, w których m.in.:
  • uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze, które w roku poprzedzającym rok bazowy (2016) nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a zadania z tym związane realizuje inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
  • kwota planowana na 2018 r. wynosi 3 550 009,00 zł,
 3. oświatowej, stanowiącej źródło finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe (jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego); kwota planowana na 2018 r. wynosi 15 344 105,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2018 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 92 206 953,74 zł. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, także w odniesieniu do wydatków budżetowych wyszczególniane są różne ich kategorie. Klasyfikując planowane wydatki budżetowe według ich charakteru należy stwierdzić, iż:

 • 80,19% stanowią wydatki o charakterze bieżącym z kwotą 73 944 371,84 zł,
 • 19,81% stanowią wydatki o charakterze majątkowych z kwotą 18 262 581,90 zł.

Planowane do realizacji w 2018 r. wydatki majątkowe związane są głównie z:

 1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, na których łączną kwotę 6 404 324,16 zł składają się m.in.:
  • przebudowa drogi powiatowej w Golicach i w Gogolicach,
  • przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w miejscowości Rurka,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice,
  • roboty drogowe (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)
  • w gminach: Mieszkowice, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół),
  • przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie,
 2. modernizacją instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 11 Listopada 16D,
 3. rozbudową i termomodernizacją Szpitala Powiatowego w Gryfinie,
 4. dostosowaniem infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy,
 5. utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej,
 6. budową ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna,
 7. termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
 8. modernizacją auli i przebudową boiska sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie,
 9. zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi przez jednostki organizacyjne (głównie sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie),
 10. dofinansowaniem przebudowy chodników w ciągach dróg powiatowych, budową tras rowerowych, odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój i budową hali sportowej przy ulicy Niepodległości w Gryfinie.

Na zaplanowane do realizacji w 2018 r. wydatki bieżące w łącznej kwocie 73 944 371,84 zł składają się:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 655 332,21 zł,
 • wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 18 305 338,63 zł,
 • dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 176 778,76 zł,
 • wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 905 486,36 zł,
 • wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1 601 435,88 zł.

Szczegółową strukturę planowanych do realizacji wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Planowane do realizacji w 2018 r. wydatki budżetowe


dostępne w wersji PDF Pobierz - Tabela 3

Przepis art. 222 ustawy o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej winna oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł, która stanowi 0,54% planowanych do realizacji wydatków budżetowych. W utworzonej rezerwie ogólnej 200 000,00 zł przeznaczone jest na zadania inwestycyjne.

Na podstawie tego samego artykułu ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie w budżecie rezerw celowych, mających charakter rezerw fakultatywnych (za wyjątkiem rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym). Przeznaczone są one na realizację wydatków, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna wysokość ujętych w budżecie rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. utworzone zostały rezerwy celowe związane z:

 • realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 180 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania - 274 016,79 zł,
 • realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 221 857,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 279 956,38 zł,
 • realizacją zadań z zakresu rodziny - 55 630,00 zł,
 • realizacją remontów obiektów użyteczności publicznej, w szczególności

z udziałem środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - 100 000,00 zł.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. rezerwy celowe stanowią łącznie kwotę 1 111 460,17 zł, co odpowiada 1,21% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

III. Wynik roczny

Oczekiwany wynik rocznej działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. stanowi deficyt w wysokości 7 730 000,00 zł.
Ustalany jako różnica planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego dochodów budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, deficyt budżetowy jest konsekwencją głównie:

 • planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie,
 • realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki oraz planowany do pozyskania kredyt bankowy w kwocie 5 000 000,00 zł.

Stanowiący zobowiązanie długoterminowe, planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy wpłynie na wysokość długu publicznego Powiatu Gryfińskiego, który rok 2018 rozpoczyna długiem publicznym na poziomie 8 440 000,00 zł. Po uwzględnieniu uruchomienia planowanego kredytu bankowego w kwocie 5 000 000,00 zł i spłacie rat kapitałowych kredytów już zaciągniętych (770 000,00 zł), na koniec roku budżetowego dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wyniesie 12 670 000,00 zł.

Oczekiwany roczny wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 3 262 651,51 zł. Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej oznacza, iż dochody bieżące są źródłem finansowania całokształtu wydatków bieżących, a ponadto część wypracowanych dochodów bieżących stanowiła będzie źródło finansowania planowanych do realizacji w 2018 r. zadań o charakterze inwestycyjnym.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego jest zindywidualizowany wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację:

wzór

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Obliczając wskazaną relację na 2018 r. ustalono, iż:

 • lewa strona wynosi 1,27%,
 • prawa strona wynosi 9,70%.

Przy tak ukształtowanych wielkościach planistycznych, Powiat Gryfiński spełnia ustawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

IV. Przychody budżetowe

Przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. oszacowane zostały w wysokości 8 500 000,00 zł. Na kwotę przychodów budżetowych składają się:

 • wolne środki w wysokości 3 500 000,00 zł,
 • planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5 000 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy przeznaczony zostanie na rozbudowę nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe, zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

W 2018 r. Powiat Gryfiński jest zobowiązany, na mocy wcześniej zawartych umów, do:

 • spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska SA, płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 67 500,00 zł; łączna spłata w 2018 r. 270 000,00 zł,
 • spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego, przeznaczonego na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, zaciągniętego w BGK w 2011 r., płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2018 r. 500 000,00 zł.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2018 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.


PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia ... 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 84 476 953,74 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 77 207 023,35 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 269 930,39 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 92 206 953,74 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 73 944 371,84 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 18 262 581,90 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 7 730 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 730 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 8 500 000,00 zł,
 2. rozchody w kwocie 770 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 500 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie 1 111 460,17 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  1. zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,
  2. oświaty i wychowania w kwocie 274 016,79 zł,
  3. pomocy społecznej w kwocie 221 857,00 zł,
  4. edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 279 956,38 zł,
  5. związanego z rodziną w kwocie 55 630,00 zł,
  6. remontów obiektów użyteczności publicznej, w szczególności z udziałem środków PFRON w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami" w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 3. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala sie dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 916 291,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 11 288 451,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 608 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków;
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12
dostępne w wersji PDF Uchwała nr CCCLXXXII.714.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r.
dostępne w wersji PDF Uchwała nr CCCLXXXII.715.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok

data opublikowania: 2017-11-20 10:22:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-27 14:16:48

Strona odwiedzona 3666 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Barbara Truszkiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.