Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć. Informacja o efektach realizowanej polityki finansowej sporządzona została zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prowadzona w I półroczu 2018 r. gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego oparta jest na założeniach uchwały nr XXXV/238/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 84 476 953,74 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 92 206 953,74 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 730 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 8 500 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2018 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom.
Zmian wielkości ekonomicznych dokonywała Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych), dokonywali także kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
Przyczyny dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2018 r. kwot były zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do najistotniejszych należały m.in.:

 • dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
 • zmiany wysokości środków przyznanych z budżetu centralnego na realizację zadań zleconych (dotacji) lub stanowiących współfinansowanie zadań własnych Powiatu,
 • uzgodnienie zasad realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. zadań z zakresu drogownictwa,
 • pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie lub współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne,
 • dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 85 203 615,99 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 93 705 911,95 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 502 295,96 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 9 272 295,96 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 770 000,00 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Na koniec I półrocza 2018 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 45 141 422,53 zł. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. do pobrania w PDF

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018- 30.06.2018

Dochody budżetowe gromadzone są przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Na koniec I półrocza plan dochodów zrealizowany został w 52,98%. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 100,00% przyjętego planu. Taka realizacja poszczególnych rodzajów dochodów wynika z ich charakteru. Niewykonanie planu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo jak i 100% wykonanie w dziale 752 - Obrona narodowa ma związek z zadaniami zleconymi. Ponadto, dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Najczęściej bowiem związane są one z zawartymi umowami (np. wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe). Natomiast, dla dochodów o charakterze majątkowym charakterystyczne jest ich powiązanie ze ściśle określonym zdarzeniem (w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych) lub brak możliwości bezpośredniego wpływu na ich wykonanie (sprzedaż mienia). Charakter dochodów majątkowych, stanowiących także dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych powoduje, iż realizowane są one w większym zakresie dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

 • dochody bieżące: 95,64% ogółu wykonanych dochodów,
 • dochody majątkowe: 4,36% ogółu wykonanych dochodów.

Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 150). Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2018 r. wykonane zostały dochody budżetowe:

 1. własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 20 744 481,33 zł stanowi 45,95% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 2. subwencja ogólna na poziomie 16 963 292,00 zł, co stanowi 37,58% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 3. dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne) na poziomie 7 433 649,20 zł, co stanowi 16,47% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2018 r. do pobrania w PDF

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Źródłami osiągniętych na koniec I półrocza dochodów własnych, których łączna kwota to 20 744 481,33 zł są:

1. w dziale 600 Transport i łączność:

 • w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (kwota 37 70,00 zł) środki pozyskane z Gminy Widuchowa, Cedynia i Moryń na organizację publicznego transportu lokalnego,
 • w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe (kwota 615 312,30 zł) wpływy z rozliczenia końcowego zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki pozyskane z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek.

Łączna kwota pozyskanych w dziale 600 Transport i łączność środków to 653 012,30 zł,

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w kwocie 837 054,08 zł pochodzące z:

 • wpłat wnoszonych z tytułu trwałego zarząd i użytkowania oraz wieczystego użytkowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,
 • opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych i korzystanie z mediów,
 • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
 • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych,
 • odsetek za opóźnienie w regulowaniu należności,

3. środki ujęte w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 371 621,08 zł pochodzące z tytułu:

 • w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - odpłatności za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne,
 • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - 5% udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

4. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, środki z tytułu: opłat i kosztów sądowych, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek, odszkodowań oraz odpłatności za wydawane karty wędkarskie.
Łączna kwota zrealizowanych dochodów własnych - 39 514,06 zł,

5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki stanowiące udział w dochodach budżetu państwa; łączna kwota dochodów własnych - 167,19 zł,

6. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

 • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 1 653 043,33 zł), z tytułu:
  • opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy,
  • wpłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłaty eksploatacyjnej,
  • wpłat za koncesje i licencje,
  • opłat za zezwolenia i zaświadczenia w transporcie drogowym,
  • odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat i kosztów upomnienia,
 • w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (kwota 7 162 515,23 zł) z tytułu:
  • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 846 680,00 zł (realizacja planu - 48,23%),
  • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 315 835,23 zł (realizacja planu - 63,17%).

Łączna kwota wypracowanych w dziale 756 dochodów własnych - 8 815 558,56 zł,

7. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego środki z tytułu zwrotu odsetek od kredytów z roku ubiegłego w wysokości 11,80 zł,

8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe środki w kwocie 661 204,84 zł pochodzące z:

 • odsetek bankowych od środków znajdujących się na lokatach terminowych oraz zgromadzonych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - 20 190,60 zł,
 • zwrotu podatku VAT naliczonego - 641 014,24 zł,

9. w dziale 801 Oświata i wychowanie środki dochodów własnych w łącznej kwocie 150 163,17 zł, na którą składają się:

 • wpływy generowane przez jednostki i placówki oświatowe - 64 416,88 zł, z tytułu:
  • wpłat za korzystanie z mediów,
  • wydawanych duplikatów dokumentów,
  • odpłatności za świadczone usługi (m.in. opłaty na wyżywienie w ZSS w Nowym Czarnowie, realizowane kursy zawodowe),
  • należnego wynagrodzenia płatnika składek,
 • dofinansowanie realizowanych projektów z programu Erasmus+ i z Narodowego Banku Polskiego - 85 746,29 zł,

10. w dziale 851 Ochrona zdrowia wpływy z zawartej ugody sądowej za błąd lekarski oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie należności; łączna kwota uzyskanych dochodów własnych - 7 090,47 zł,

11. w dziale 852 Pomoc społeczna, środki pochodzące z:

 • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (kwota 5 108 807,48 zł), z tytułu:
  • odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców z czterech domów pomocy społecznej - 5 087 790,17 zł, zrealizowane w 47,4 % planu,
  • wpływów za media w DPS w Nowym Czarnowie - 15 493,10 zł,
  • należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek oraz zwrotu wynagrodzenia z PUP z roku ubiegłego - 4 190,62 zł,
  • odsetek za czas opóźnienia w zapłacie płatności za pobyt mieszkańców oraz otrzymania darowizny - 1 333,59 zł,
 • w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (kwota 410,88 zł) środki zrealizowane przez PCPR w Gryfinie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie płatnika.

Łączna kwota wypracowanych w dziale 852 dochodów własnych - 5 109 218,36 zł,

12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w łącznej kwocie 2 227 661,54 zł, na którą składają się:

 • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie (kwota 4 000,00 zł) i Gminę Gryfino na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (kwota 10 000,00 zł),
 • środki przekazane przez PFRON, (z tytułu obsługi zadań funduszu 18 733,51 zł i na realizację programu pilotażowego 120 314,79 zł),
 • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie (kwota 12 535,48 zł), pochodzące z opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemca, kary umownej i wynagrodzenia płatnika podatku i składek,
 • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy (kwota 168 000,00 zł),
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu w ZSP nr 2 w Gryfinie, kara umowna i udział 5 % w dochodach budżetu państwa (kwota 27 287,11 zł),
 • dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (kwota 1 866 790,65 zł) projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, PCPR i ZSP nr 2 w Gryfinie,

13. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki pochodzące z:

 • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (kwota 165 170,42 zł) odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków, kar umownych, wpłat Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wynagrodzenia płatnika składek, wydawanych duplikatów dokumentów,
 • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (kwota 179,39 zł) przysługującego płatnikowi składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy wynagrodzenia za terminowe uiszczanie opłat,
 • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne (165 308,79 zł) odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach przy ZSP w Chojnie i ZSP nr 2 w Gryfinie oraz odsetek od nieterminowych wpłat i odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych (kwota 2 946,25 zł) zwrotu dotacji udzielonej z lat ubiegłych.

Łączna kwota wypracowanych w dziale 854 dochodów własnych - 333 604,85 zł.

14. w dziale 855 Rodzina środki pochodzące z:

 • w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (kwota 312 865,52 zł), odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego wnoszonej przez zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego, odsetek i kosztów upomnień od nieterminowo wnoszonych należności,
 • w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 572 526,33 zł ) :
  • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
  • odpłatności za przebywanie w mieszkaniach chronionych,
  • dochodów generowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, m.in. z tytułu nawiązki sądowej, wynagrodzenia płatnika składek, refundacji wynagrodzeń z PUP z lat ubiegłych.

Łączna kwota wypracowanych w dziale 855 dochodów własnych - 885 391,85 zł,

15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone za korzystania ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty, które wyniosły 653 207,18 zł.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

Realizacja środków z dotacji na koniec I półrocza zamknęła się kwotą 7 433 649,20 zł, co stanowi 47,54% zatwierdzonego planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2018 r. do pobrania w PDF

* w tym, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej (zadania powierzone) - 94 600,00 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

Wykonanie planów poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa, w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Dotacje z budżetu państwa do pobrania w PDF

* w tym dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej (zadania powierzone), planowane i wykonane 94 600,00 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018- 30.06.2018

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna

Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Subwencja ogólna przyznana Powiatowi Gryfińskiemu na 2018 r. ustalona została na poziomie 30 099 692,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy (2016 r.);
  kwota planowana na 2018 r. wynosi 9 966 475,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 4 983 240,00 zł, co stanowi 50% planu,
 2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
  • uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 ) nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 mln. zł,
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2018 r. wynosi 3 550 009,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 775 004,00 zł, co stanowi 50% planu,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
  kwota planowana na 2018 r. wynosi 16 583 208,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 10 205 048,00 zł, co stanowi 61,54% planu,

Realizacja subwencji ogólnej (łącznie) na koniec I półrocza 2018 r. stanowi 56,36% zaplanowanej kwoty.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane do realizacji w 2018 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 93 705 911,95 zł. Na koniec I półrocza wykonane zostały one w kwocie 40 424 068,95 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego. Na zrealizowane wydatki składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 37 148 882,49 zł, w ramach których:
 • wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 20 002 704,67 zł,
 • dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 6 110 022,10 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 596 048,28 zł,
 • wydatki na obsługę długu wykonane zostały w kwocie 115 156,10 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 9 324 951,34 zł,
 • 3 275 186,46 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

Wykres 2 Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 r. do pobrania w PDF

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018- 30.06.2018

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zamknęła się kwotą 3 275 186,46 zł, czyli realizacją planu wydatków majątkowych na poziomie 20,03%. Z uwagi na charakter zadań, realizacja wydatków o charakterze majątkowym zazwyczaj następuje, w większym zakresie, już w II półroczu, czyli wraz z sukcesywnym postępem realizowanych inwestycji. W ramach wykonanych wydatków majątkowych (zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto):

 • adaptację dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi i ulicy Krasińskiego w Gryfinie,
 • projekt techniczny kanalizacji ulicy Jaśminowej w Żórawkach oraz inną dokumentację na przebudowę i modernizację dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół,
 • system odwodnienia drogi powiatowej nr 1462Z na ulicy Mickiewicza w Chojnie,
 • roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na zakład aktywności zawodowej,
 • przebudowę budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie,
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szpitala powiatowego oraz w ramach przygotowania inwestycji sfinansowano przyłącza energetyczne i przyłącza sieci ciepłowniczej do planowanego nowego budynku szpitala,
 • zakupy inwestycyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd",
 • zakup sprzęt komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu bieżącego roku dofinansowano zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie) oraz zwrócono niewykorzystane środki inwestycyjne z programu "Aktywny Samorząd" realizowanego w roku ubiegłym (środki PFRON).

Całokształt zrealizowanych w I półroczu 2018 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych do pobrania w PDF

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Ustalona w uchwale budżetowej na 2018 r. rezerwa ogólna w wysokości 500 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu. Utworzone w budżecie na 2018 r. rezerwy celowe w wysokości 1 111 460,17 zł, zostały w I półroczu rozdysponowane w wysokości 240 817,82 zł na zadania określone w uchwale budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna w wysokości 291 148,23 zł, co stanowi 0,31% planowanych wydatków budżetowych, w tym rezerwa inwestycyjna 162 650,00 zł. Natomiast, suma rezerw celowych nie przekroczyła 5% planowanych wydatków budżetu.

Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tabela 5.

Tabela 5 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe do pobrania w PDF

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

Sposób wydatkowania środków budżetowych w I półroczu szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania. Informacje na ten temat znajdują się również w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, opracowanych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu.

III. Wynik budżetowy oraz operacyjny (bieżący)

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 4 717 353,58 zł.
Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości 6 023 561,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego spełniony został warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR ? PSTR. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

 • lewa strona nierówności (LSTR): 1,11%,
 • prawa strona nierówności (PSTR): 10,97%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec I półrocza 2018 r. istniejące zadłużenie Powiatu Gryfińskiego, stanowiące dług publiczny, wynosi 8 055 000,00 zł i stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2011 długoterminowych kredytów bankowych. Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 3 445 067,33 zł. Dotyczą one głównie podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec oraz zobowiązań inwestycyjnych. Związane są również z terminami płatności dostaw i usług oraz opłat publicznoprawnych.

IV. Przychody budżetowe

Planowane do realizacji w 2018 r. przychody w łącznej kwocie 9 272 295,96 zł na koniec I półrocza wykonane zostały w wysokości 4 288 036,64 zł. Do końca I półrocza nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego, planowanego w kwocie 5 mln zł. Zrealizowane na koniec I półrocza przychody budżetowe dotyczą efektów realizowanej w 2017 r. polityki finansowej i nie generują dodatkowych obciążeń finansowych budżetu Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Wykonane na koniec I półrocza rozchody stanowią kwotę 385 000,00 zł. Na kwotę tą składają się raty kapitałowe kredytów długoterminowych.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. zawiera również informacje o kształtowaniu się pozostałych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących realizowaną politykę finansową.

W tabelach 14-17 przestawiony został zakres oraz wysokość wydatków budżetowych, zrealizowanych w formie dotacji (o różnym ich charakterze). Oprócz wysokości pozostałych zobowiązań (bieżących, zgodnych ze sprawozdaniem Rb-28S), tabela 18 prezentuje także należności budżetowe jednostek organizacyjnych. Uzupełnieniem informacji są dane zawarte w tabeli 19 i 20.

Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera także opracowania analityczne sporządzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Opracowania dokonane zostały zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 - 2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w tym okresie. Dodatkowo, oprócz wysokości dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), planowanego do osiągnięcia w kolejnych okresach wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetowych, WPF obrazuje kształtowanie się wysokości długu publicznego w kolejnych okresach programowania oraz zawiera informacje dotyczące obciążenia budżetu spłatą długu publicznego (prognozowana spłata istniejącego zadłużenia).

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego za I półrocze. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla okresu sprawozdawczego.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prezentowana w niej informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.

Do pobrania:


Do pobrania:

data opublikowania: 2018-09-04 10:18:40
data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 12:33:20

Strona odwiedzona 2708 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Barbara Truszkiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.