Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2008

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/194/2008 z dnia 2008-03-06

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 54 640 290,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 51 290 622,00 zł,
 2. dochody majątkowe - 3 349 668,00 zł.
§ 2

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 62 205 841,06 zł.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7 565 551,06 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 4 265 551,06 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 3 300 000,00 zł.
§ 4

Ustala się przychody w wysokości 11 300 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 712 675,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 232 089,15zł,
 2. celową w wysokości - 15 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 12 362 950,00 zł,

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

 1. przychody - 1 991 453,00 zł,
 2. wydatki - 1 988 300,00 zł.
§ 8

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 680 000,00 zł,
 2. wydatki - 680 000,00 zł.
§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 6 000 000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 000 000,00 zł.
§ 10

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 9 541 607,85 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1 365 290,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 69 000,00 zł.
§ 12
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13

Upoważnia się Zarząd do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 50.000 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 14
 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaZałączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-03-10 10:09:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 10:09:32

Strona odwiedzona 1604 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.