Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 roku

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. opiera się na założeniach Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008. Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:

 1. Dochody - 54 640 290,00 zł,
 2. Wydatki - 62 205 841,06 zł,
 3. Deficyt budżetu - 7 565 551,06 zł,
 4. Przychody - 11 300 000,00 zł,
 5. Rozchody - 3 712 675,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.

Planowe wykonanie budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2008 r. skutkowało zmianami, dokonanymi zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarządu Powiatu w Gryfinie, w wyniku których plan dochodów na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 55 982 853 zł przy planie wydatków na poziomie 63 548 404,06 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw.

DOCHODY POWIATU

 • WŁASNE*
  • Plan - 17 924 537,00 zł
  • Wykonanie - 8 096 507,63 zł
 • SUBWENCJA OGÓLNA
  • Plan - 25 879 713,00 zł
  • Wykonanie - 15 397 910,00 zł
 • DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
  • Plan - 12 178 603,00 zł
  • Wykonanie - 6 253 937,00 zł
  * z uwzględnieniem środków z funduszy celowych

Realizacja dochodów w I półroczu przekroczyła 53% w stosunku do wielkości planowanych. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawione w Tabeli Nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania, oscyluje w przedziale między 12,5% w dziale 750 - Administracja publiczna do ponad 118% w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła podział dochodów na:

 • majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W I półroczu realizacja ich zamknęła się kwotą 371 570,10 zł, co stanowi 1,25% dochodów wykonanych.
 • bieżące - pozostałe, niebędące dochodami majątkowymi. Wykonanie ich przekroczyło 29,3 mln zł, co stanowi 98,75% wykonanych wpływów.

Struktura dochodów

Dochody własne

W toku realizacji planu finansowego Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2008 r. dochody własne wykonane zostały na kwotę 7 729 107,51 zł (bez środków z funduszy celowych). Wielkość tą tworzą grupy dochodów przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1 Struktura dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego

DziałWyszczególnienieOgółem wykonanieUdział
poszczególnych
rodzajów
dochodów
w całości
uzyskanych
dochodów
600Transport i łączność70 951,310,92
700Gospodarka mieszkaniowa738 928,259,56
710Działalność usługowa394,010,01
750Administracja publiczna7 298,670,09
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 653,510,06
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem4 838 502,2062,60
758Różne rozliczenia120 850,081,56
801Oświata i wychowanie14 504,120,19
851Ochrona zdrowia1 373,670,02
852Pomoc społeczna503 839,116,52
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1 096 572,5114,19
854Edukacyjna opieka wychowawcza331 240,074,29
 OGÓŁEM7 729 107,51100,00

Udział dochodów własnych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,1% do ponad 62%, przy czym niski udział dochodów dotyczy rodzajów działalności finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, w których własnymi dochodami Powiatu są jedynie odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wśród zrealizowanych w I półroczu 2008 r. dochodów ponad 60% stanowią wpływy od osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za licencje i koncesje oraz z tytułu partycypacji w podatkach - dochodowym od osób prawnych i dochodowym od osób fizycznych. 14% wykonanych dochodów związanych jest z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej. Znaczna ich część dotyczy realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki zewnętrzne na projekty otrzymał Powiatowy Urząd Pracy i obecnie realizuje projekty:

 • "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych." oraz
 • "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki na realizację projektu pod nazwą "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim.", w którym uczestniczą cztery gminy - Gryfino, Widuchowa, Trzcińsko - Zdrój i Banie.

Ponad 9% wykonanych wpływów związanych jest z opłatami z tytułu gospodarowania mieniem powiatowym oraz udziałem w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Pochodzą one z najmu, dzierżaw, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, odpłatnego nabycia prawa własności.

Wypracowane w dziale 852 - Pomoc społeczna środki, stanowiące ponad 6% całości dochodów, pochodzą z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy DPS, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domach dziecka oraz otrzymywanych z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Udział pozostałych grup dochodów w sumie wykonanych w I półroczu nie przekroczył 5%.

Subwencja ogólna

Powiatowi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), przysługuje subwencja ogólna, składająca się z części:

 • wyrównawczej - stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
 • równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań,
 • oświatowej - w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową.

W I półroczu 2008 r. Powiat Gryfiński otrzymał subwencje ogólną w wysokości 15 397 910,00 zł, w podziale na część:

 • wyrównawczą - 2 610 684,00 zł,
 • równoważącą - 1 244 706,00 zł,
 • oświatową - 11 542 520,00 zł.

Dotacje

Zasady, tryb otrzymywania dotacji oraz ich przeznaczenie reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Powiat Gryfiński pozyskuje dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji, jak również w związku z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień oraz z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty zrealizowanych w I półroczu 2008 roku dotacji i ich przeznaczenie prezentuje Tabela Nr 2 w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu.

WYDATKI

Wydatki Powiatu Gryfińskiego stanowią wypadkową możliwości finansowych, potrzeb społecznych oraz wskaźników makroekonomicznych, wpływających na wysokość należnych Powiatowi Gryfińskiemu kwot.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku wyniosło 29 800 079,58 zł., a ich strukturę przedstawia tablica 2.

Tablica 2 Struktura wydatków budżetowych

DziałWyszczególnieniePlan wg
uchwały budżetowej
Plan po
zmianach
Ogółem wykonanieWskaźnik wykonania
(wykonanie do planu)
Udział
poszcze-
gólnych
rodzajów
wydatków
w całości
10Rolnictwo i łowiectwo88 000,0088 000,00122,300,140,00
20Leśnictwo20 000,0020 000,000,00--
600Transport i łączność3 046 162,003 046 162,001 409 905,7146,284,73
630Turystyka13 000,0013000-  
700Gospodarka mieszkaniowa718 730,00718 730,00228 457,2231,790,77
710Działalność usługowa1 005 165,001 020 285,00350 669,0134,371,18
750Administracja publiczna9 208 650,009 260 640,003 362 326,3836,3111,28
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 183 600,00 3 681 301,001 744 476,8947,395,55
757Obsługa długu publicznego1 015 000,001 015 000,00577 620,7156,911,94
758Różne rozliczenia232 089,15162 699,15- -
801Oświata i wychowanie14 914 454,0614 924 454,067 796 197,0152,2426,16
851Ochrona zdrowia7 239 000,007 239 000,003 431 161,8547,4011,51
852Pomoc społeczna11 946 835,8511 946 835,856 173 051,3051,6720,71
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1 796 969,00 2 591 761,001 428 739,9255,134,79
854Edukacyjna opieka wychowawcza7 622 887,007 660 237,00 3 166 466,1441,3410,63
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska120299120 299,00115 635,1496,120,39
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego30 000,0030 000,007 500,0025,000,03
926Kultura fizyczna i sport500010 000,007 750,0077,500,03
 OGÓŁEM62 205 841,0663 548 404,0629 800 079,5846,89100,00

Wykonanie wydatków Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2008 roku stanowi blisko 47% planowanej kwoty rocznej. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtuje się w granicach od 0% do 77,5% i związana jest z harmonogramem realizacji zadań.

Wśród całości, ponad 36% wydatkowanych środków finansowych (dział 801 - Oświata i wychowanie - 26,16% oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10,63%) związanych jest z funkcjonowaniem jednostek i placówek oświatowych na terenie Powiatu.

Znaczący udział w budżecie ma Pomoc społeczna - w I półroczu wydatki przekroczyły 20% zrealizowanych. Związane są one z działalnością domów pomocy społecznej, domów dziecka, rodzin zastępczych oraz koniecznością ponoszenia wydatków z tytułu kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Koordynację działań prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, wykonuje funkcje z zakresu udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, propaguje tworzenie rodzin zastępczych oraz organizuje i prowadzi programy skierowane do różnych grup odbiorców - osób niepełnosprawnych, sprawców przemocy w rodzinie.

Wydatki poniesione w dziale 750 - Administracja publiczna dotyczą szerokiego spektrum zadań - z zakresu urzędów wojewódzkich, organizacji i działalności komisji poborowych, działalności Starostwa Powiatowego, funkcjonowania Rady Powiatu oraz promocji Powiatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, stanowiące ponad 5% wykonanych wydatków związane jest głównie z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zakresem obejmują także funkcje dotyczące zarządzania kryzysowego oraz uwzględniają dotację udzieloną Policji na zakup map sztabowych.

Pozostałe grupy wydatków (poza Edukacyjną opieką wychowawczą), obrazujące wykonanie nałożonych ustawowo na Powiat zadań, nie przekroczyły w I półroczu 2008 roku 5% udziału w zrealizowanych wydatkach.

Ustawa o finansach publicznych wyszczególniła wydatki:

 • majątkowe, związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie w I półroczu sięgnęło 779 173,93 zł i stanowiło 2,61% całości.
 • bieżące - pozostałe niebędące wydatkami majątkowymi, których wykonanie przekroczyło 29 mln zł, co stanowi 97,39% wydatkowanych środków.

Struktura wydatków

Dysponowanie zewnętrznymi środkami finansowymi (przychody/rozchody) obrazuje Tabela Nr 17 w części tabelarycznej sprawozdania.

W wyniku prowadzonej polityki finansowej, I półrocze 2008 roku skutkowało:

 • należnościami w łącznej wysokości 359 683,74 zł, w tym 321 958,58 zł o charakterze wymagalnym,
 • zobowiązaniami o charakterze niewymagalnym w wysokości 1 635 161,30 zł.

Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działalność funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami). Ustawa, w art. 401 oraz art. 402 wymienia źródła przychodów powiatowego funduszu, definiując je jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10%. Przychodami powiatowego funduszu mogą być również dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kierunki wydatkowania środków powiatowego funduszu określa art. 405 w związku z art. 407 ustawy. Zgodnie z wytycznymi, środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Działalność funduszu powiatowego prowadzona jest w oparciu o przedłożony organowi stanowiącemu do 15 stycznia plan przychodów i wydatków na dany rok.

W I półroczu 2008 roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonał przychody na poziomie 795 081,35 zł, co przy uwzględnieniu stanu początkowego środków w wysokości 1 375 311,53 zł oraz wydatkowaniu na poziomie 112 127,62 zł powoduje, iż na koniec czerwca stan środków finansowych sięga 2 058 265,26 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - funkcjonuje w oparciu o wytyczne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). Ustawa, w art. 41 ust 3a wymienia źródła przychodów - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Ponadto, fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

Podstawą gospodarki finansowej funduszy jest roczny plan, zawierający planowane na dany rok przychody oraz wydatki. Środki funduszu, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, niewykorzystane w danym roku przechodzą na kolejne lata.

Realizację planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Tabela Nr 19 w części tabelarycznej sprawozdania.

Zgodnie z wytycznymi art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Gryfinie przedstawia informacje o przebiegu wykonania planów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem stanów należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2008 roku.

Przedkładając Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż osiągnięte na koniec I półrocza wyniki, stanowiące efekt podejmowanych, planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej realizacji w okresie II półrocza roku budżetowego.


data opublikowania: 2008-09-15 10:13:38
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-15 10:13:38

Strona odwiedzona 10388 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.