Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2008

Słowo wstępne

Na podstawie art. 179 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2008 r. zawierający planowaną kwotę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, objaśnienia i niezbędne informacje wraz z prognozą łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2008 - 2039.
Przedkładany projekt zawiera następujące zmiany:

 1. Zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale - 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 131 171,00 zł z czego:
  • Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju - zwiększenie planu budżetowego o kwotę 79 611,00 zł z przeznaczeniem na:
   • odnowienie pomieszczeń jednostki - 20 000,00 zł,
   • zatrudnienie wychowawców zgodnie z wymaganiami standaryzacji - 30 000,00 zł,
   • regulacja wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński - 29 611,00 zł,
  • Dom Dziecka w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 560,00 zł, w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 2. Zwiększenie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 1 300 000,00 zł, w związku z planowanym kupnem nieruchomości od Banku PKO BP, położonej przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Wydatek uwzględniony był w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2007 r., z uwagi na procedury wewnętrzne Banku nie został zrealizowany.
 3. Zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie budżetowym środków finansowych na regulację wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
 4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 115 000,00 zł w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 5. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 100 000,00 zł stanowiącą rezerwę celową przeznaczoną na realizację zobowiązań DPS, które z dniem 01.01.2008 r. przekazane zostały do prowadzenia przez Stowarzyszenia. Konieczność zmian spowodował fakt regulacji zobowiązań przez Stowarzyszenia.
 6. Zwiększenie wydatków (dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 63 572,85 zł, przeznaczoną na:
  • bieżącą działalność DPS Dębce - 47 458,93 zł,
  • bieżącą działalność DPS Trzcińsko - Zdrój - 3 316,10 zł,
  • realizację zadań DPS w Moryniu - 12 797,82 zł (7 899,00 zł - bieżąca działalność jednostki; 4 989,82 zł współfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie kaplicy w budynku DPS w Moryniu).
 7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 46 000,00 zł, w związku z zawartą z PFRON umową, dotyczącą wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (środki wpłynęły w 2007 r.).
 8. Zwiększenie rezerwy ogólnej uwzględnionej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 47 256,15 zł z następujących tytułów:
  • 3 829,00 zł stanowi różnica między kwotą zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 200 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 a kwotami zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 (81 171,00 zł) oraz rozdziale 85201 (115 000,00 zł),
  • 36 427,15 zł stanowi różnica między rezygnacją z planowanej rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85202 a planowanymi zwiększeniami dotacji dla DPS w łącznej wysokości 63 572,85 zł,
  • 7 000,00 zł z wprowadzanych przychodów,
 9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 117 226,06 zł, w związku z realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie projektem Leonardo da Vinci 2008 r. pod nazwą "Staże w europejskich hotelach". Środki wpłynęły w 2007 r. (31.12.2007 r.).
 10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 3 258,00 zł, w związku z realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w ramach umowy nr 07/PV01/07-0266 projektem pod nazwą "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych".
 11. Zwiększenie dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3 258,00 zł, w związku z realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w ramach umowy nr 07/PV01/07-0266 projektem pod nazwą "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych".
 12. Zwiększenie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 50 000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Naczelnika GN) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału,
 13. Zwiększenie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Naczelnika GN) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału, polegających na wykonaniu wypisów i wyrysów dla nieruchomości Powiatu, w celu założenia ksiąg wieczystych.
 14. W planowanej kwocie 80 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację sprzętu komputerowego uwzględnione zostały wydatki związane z modernizacją systemu POJAZD (16 000,00 zł),
 15. Zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 20 000,00 zł w tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych do poziomu 60 000,00 zł (w Starostwie Powiatowym). Proponowana wielkość 40 000,00 zł oszacowana została zgodnie z planem roku 2007, którego wykonanie na koniec 2007 roku przekroczyło kwotę 134 000,00 zł,
 16. Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (wydatki majątkowe),
 17. Zwiększenie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale - 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowanków domów dziecka,
 18. Zwiększenie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 193 000,00 zł w związku z wymaganiami standaryzacji jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie usług pośrednictwa pracy.
 19. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich o kwotę 1 800 000,00zł (z tego 1 778 226,06 na realizację wydatków, 21 773,94 zł na zmniejszenie deficytu budżetowego).
 20. Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Paragraf oraz kwota pozostają bez zmian.
 21. W związku ze zmianami po stronie planowanych dochodów oraz planowanych wydatków, zmianie uległa Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2008 - 2039.
 22. Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku zmian planowane przychody wyniosą 1 991 453,00 zł, planowane wydatki 1 988 300,00 zł natomiast stan na koniec roku 3 153,00 zł.
 23. Wprowadzenie, zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) możliwości udzielania zaliczek przy realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości do 2 000,00 zł z terminem rozliczenia 14 dni.

Projekt uchwały budżetowej na 2008 r. zakłada:

 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 54 640 290,00 zł,
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 205 841,06 zł,
 3. Planowany deficyt w wysokości 7 565 551,06 zł,
 4. Planowane przychody w kwocie 11 300 000,00 zł,
 5. Planowane rozchody w wysokości 3 712 675,00 zł.
 1. Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 r.
  Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego oszacowane zostały w łącznej kwocie 54 640 290,00 zł.
  Na wielkość tą składają się:
  • dochody własne 16 383 598,00 zł, w tym planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 897 959,00 zł,
  • subwencja ogólna 25 879 713,00 zł,
  • dotacje 12 376 979,00 zł.
  Udział poszczególnych rodzajów dochodów w planowanej kwocie przedstawia się następująco:
  • dochody własne 29,98 %,
  • subwencja ogólna 47,36 %,
  • dotacje 22,66%.

Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłat dokonywanych przez powiatowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek budżetowych,
 3. dochodów z majątku powiatu,
 4. spadków, darowizn oraz zapisów na rzecz powiatu,
 5. dochodów z kar, grzywien określonych odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetek od pożyczek,
 8. odsetek od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotacji,
 10. dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 16 383 598,00 zł składają się;

 1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 147 000 zł, na którą składa się:
  • II rata opłaty administracyjnej należna Powiatowi Gryfińskiemu, wnoszona przez Gminę Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 000,00 zł,
 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 3 804 718,00 zł, z poszczególnych tytułów:
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 488 008,00 zł, (m.in. wynajmy pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
  • udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 421 850,00 zł,
  • wpływy ze sprzedaży składników majątku 2 859 660,00 (planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Moryniu, Baniach oraz Daleszewie),
  • wpływy z tytułu odpłatności za internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 32 200,00 zł,
  • pozostałe dochody 3 000,00 zł,
 3. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w kwocie 250,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
 4. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 732 250,60 zł z tytułu:
  • różnych dochodów w kwocie 728 700,00 z tego wpłata środków przez ZEDO S.A. w wysokości 725 000,00 zł oraz 3 700,00 z różnych tytułów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, wędkarskich,
  • wpływy pozostałe m.in z tytułu kart wędkarskich, usług ksero w kwocie 3 550,60 zł.
 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 3 500,00 zł - odsetki od środków na rachunku.
 6. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 9 974 824,00 zł,
  • rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 876 865,00 zł z czego:
   • 1 732 321,00 zł stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej,
   • 130 000, 00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
   • wpłaty za koncesje i licencje stanowią kwotę 14 544,00 zł.
  • rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 097 959 zł, z czego:
   • 7 897 959,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 200 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
 7. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 66 983,40 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych.
 8. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 286,00 zł na co składają się wpływy uwzględnione w:
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 880,00 zł oraz
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 1 148,00 zł,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 3 258,00 zł.
 9. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 670 033,00 zł,
  • rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 7 450,00 zł, na co składają się:
   • wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 1 700,00 zł,
   • pozostałe dochody generowane przez jednostki 5 750,00 zł,
  • rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 660 583,00 zł, którą stanowią wpływy za pobyt pensjonariuszy w wysokości 660 223,00 zł oraz wpływy z pozostałych dochodów na kwotę 360,00 zł,
  • rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 2 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.
 10. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 605 000,00 zł, z czego:
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z kwotą 28 000,00 zł, stanowiącą wielkość środków przyznanych powiatowi w oparciu o ustalony algorytm podziału,
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 577 000,00 zł, z czego:
   • 574 700,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz przeznaczone na zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • 2 330,00 zł pozostałe wpływy, m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 11. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 366 753,00 zł, z czego
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 104 981,00 zł - 103 383,00 zł stanowią wpływy za wyżywienie oraz odpłatność za pobyt w internacie, pozostałą kwotę 1 598,00 zł tworzą dochody różne,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 180,00 zł,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 261 592,00 zł pochodzącą z wpłaty za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Planowane dotacje w łącznej wysokości 12 376 979,00 zł, stanowiące dochody Powiatu Gryfińskiego przyznane zostały w określonych wysokościach i na następujące cele:

1. dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 6 228 800,00 zł. Przedstawia je tablica 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 1 - Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 1. dotacja na zadania powierzone oszacowana została na kwotę 2 000,00 zł, a przeznaczona jest na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem komisji poborowych.
 2. dotacja przeznaczona realizację zadań własnych w wysokości 5 392 000,00 zł, przeznaczona jest na funkcjonowanie DPS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej przez stowarzyszenia, wyłonione w drodze otwartego konkursu.
 3. dotacja z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 503 530,00 zł.
 4. dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 250 649,00 zł, z czego:
  • kwotę 186 112,00 zł stanowią wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego,
  • kwotę 64 537,00 zł stanowią wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2008 kwota subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji ogólnej składa się z:

 • części wyrównawczej w wysokości 5 221 371,00 zł,
 • części równoważącej w wysokości 2 482 362,00zł,
 • części oświatowej na poziomie 18 175 980,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest dla powiatów, w których m.in.:

 • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 • planowana kwota dochodów na 2008 rok jest niższa od planowanej wysokości dochodów powiatu na 2007 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 165a wprowadziła podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Projekt uchwały budżetowej na 2008 r. zakłada dochody bieżące na poziomie 51 290 622,00 zł oraz dochody majątkowe na poziomie 3 349 668,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Planowane w 2008 roku wydatki oszacowane zostały na poziomie 62 205 841,06 zł, z czego:

 • 55 522 891,06 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
  • wynagrodzenia stanowią kwotę 24 017 457,00 zł,
  • pochodne od wynagrodzeń 6 178 786,40 zł
  • dotacje w wysokości 10 825 897,85 zł,
  • wydatki na obsługę długu 1 015 000,00 zł
  • pozostałe wydatki bieżące 13 478 749,8112 zł
 • 6 682 950,00 zł stanowią wydatki majątkowe, w tym dotacja na zadania inwestycyjne 150 000,00 zł.

Na planowane do realizacji wydatki majątkowe składają się:

 • planowane inwestycje z zakresu drogownictwa obejmujące realizację projektów współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 500 000,00 zł,
 • wkład Powiatu Gryfińskiego w wysokości 150 000,00 zł na realizację przez gminę Mieszkowice inwestycji, polegającej na przebudowie ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach,
 • wydatki w wysokości 100 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
 • kwota 250 000,00 zł związana z planowaną inwestycją w DPS w Nowym Czarnowie - osiąganie wymaganych standardów,
 • 80 000, 00 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego,
 • inwestycja pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - zmiana sposobu użytkowania" - 1 282 950,00 zł,
 • 3 000 000,00 zł przeznaczone na kontynuację inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie,
 • zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie, - 1 300 000,00 zł,
 • opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, na które zaplanowana została kwota 10 000,00 zł,
 • kwota 10 000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowanków domów dziecka.

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając jednak ich wysokość. Zgodnie z zapisami ustawowymi suma rezerw ogólnych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których szczegółowy podział na szczegółowe podziałki klasyfikacyjne nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 232 089,15 zł,
 • celową w wysokości 15 000,00 przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki Powiatu Gryfińskiego przeznaczane są na realizację zadań własnych oraz zleconych na podstawie odrębnych uregulowań. Strukturę planowanych na 2008 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 2 - Struktura wydatków

Największymi pozycjami w planie wydatków są Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Administracja publiczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Ochrona zdrowia, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Transport i łączność.

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 obejmuje planowane kwoty przeznaczone na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawia tablica 3.

W budżetu Powiatu Gryfińskiego zaplanowana została kwota w wysokości 9 541 607,85zł przeznaczona na dotacje podmiotowe. Związane są one z dofinansowaniem poszczególnych rodzajów działalności. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 7 do uchwały. Z kolei dotacje celowe przeznaczone są na dofinansowanie określonych zadań - w projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowana jest kwota w wysokości 1 434 290,00 zł. Szczegółowy podział dotacji celowych przedstawia załącznik nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tablica 3 - Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

3. Deficyt budżetowy

Planowany w roku 2008 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, ustalany jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 7 565 551,06 zł. Wysokość kwoty stanowi konsekwencję podjętych działań, mających na celu zakończenie procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z Gryfinie w Likwidacji, a także zakup nieruchomości, która ze względów organizacyjnych Banku PKO BP pomimo, iż była zaplanowana w budżecie roku 2007 nie została zrealizowana.

Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie planowana nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Gryfińskiego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 3 300 000 zł oraz kredyt konsolidacyjny w wysokości 8 000 000,00 zł.


4. Przychody budżetowe

Planowane na 2008 r. przychody oszacowane zostały na poziomie 11 300 000,00 zł:

 • 3 300 000,00 zł stanowi nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Gryfińskiego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 • 8 000 000,00 zł transza kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z Gryfinie w Likwidacji.

6. Rozchody budżetowe na poziomie 3 712 675,00

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych lub wykupem wyemitowanych obligacji. W 2008 r. planowany jest wykup wyemitowanych przez Powiat Gryfiński obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie 1 712 675,00 zł.


W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 r. uwzględniony został plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 5.

Zasady działania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami). Ustawa określa przychody powiatowego funduszu, definiując je jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska). Przychodami powiatowego funduszu mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Zdania realizowane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z planem przychodów i wydatków na dany rok. Szczegółowy wykaz poszczególnych pozycji po stronie przychodów, jak również planowane do realizacji wydatki określa załącznik nr 5.

Projekt uchwały budżetowej zawiera też plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego. Szczegółowy podział na źródła przychodów oraz planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 6.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, że zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W roku 2008 priorytetem, oprócz oświaty i wychowania, pomocy społecznej, sprawnego realizowania zadań z zakresu administracji publicznej, ochrony zdrowia są drogi powiatowe.

W zakresie realizacji zadań oświatowych istotne będzie minimalizowanie negatywnego wpływu zachodzących zmian demograficznych, skutkujących obniżającym się naborem młodzieży do szkół, wzrost jakości kształcenia oraz zatrzymanie odpływu młodzieży z terenu Powiatu Gryfińskiego do szkół szczecińskich.

Pomoc społeczna podlega przekształceniom, mającym na celu poprawę jakości świadczonych przez placówki usług. Rok 2008 będzie pierwszym, w którym dwa kolejne domy pomocy społecznej rozpoczną funkcjonowanie na zasadzie realizacji zadań przez stowarzyszenia. Rola Powiatu polegała będzie na wspieraniu działań nowopowstałych podmiotów.

Zapewnienie należytej opieki medycznej mieszkańcom Powiatu wymaga podjęcia trudu uporania się z powstałymi zobowiązaniami. Dostrzegając dyskomfort podejmowania decyzji w obliczu narastającego zadłużenia, Zarząd Powiatu założył ostateczne zakończenie procesu likwidacyjnego w 2008 r., w celu usprawnienia funkcjonowania opieki medycznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Zauważając również ogromne potrzeby w zakresie drogownictwa, Zarząd Powiatu w Gryfinie postawił sobie za cel sukcesywną poprawę jakości stanu dróg powiatowych.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż planowane kierunki wydatkowania znajdą uznanie Rady Powiatu w Gryfinie.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 54 640 290,00 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 51 290 622,00 zł,
 2. dochody majątkowe - 3 349 668,00 zł.
§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 62 205 841,06 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7 565 551,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 4 265 551,06 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 3 300 000,00 zł.
§ 4.

Ustala się przychody w wysokości 11 300 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 712 675,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 232 089,15zł,
 2. celową w wysokości - 15 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 12 362 950,00 zł,

§ 7.

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

 1. przychody - 1 991 453,00 zł,
 2. wydatki - 1 988 300,00zł.
§ 8.

Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 680 000,00 zł,
 2. wydatki - 680 000,00 zł.
§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 6 000 000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 000 000,00 zł.
§ 10.

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11.

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 9 541 607,85 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1 365 290,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 69 000,00 zł.
§ 12.
 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13.

Upoważnia się Zarząd do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 50.000 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 14.
 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.
§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Roman MichalskiZałączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 10
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 11
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 12

dostępne w wersji PDF Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego
dostępne w wersji PDF Stan mienia powiatowego
dostępne w wersji PDF Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu
dostępne w wersji PDF Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach "prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego" oraz " możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu w Gryfinie w 2008 r."

data opublikowania: 2007-11-26 12:01:31
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-03 14:19:13

Strona odwiedzona 16527 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.