Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2014

Uchwała nr XXXII/237/2014
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30.01.2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 68 111 061,24 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 66 159 912,05 zł,
 2. dochody majątkowe - 1 951 149,19 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 68 611 061,24 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 59 242 228,24 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9 368 833,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 500 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 3 170 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 670 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 250 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 395 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 113 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 125 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 70 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 87 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu te-rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie - 1 318 557,18 zł,
  2. celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 8) w kwocie - 56 000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (załącznik nr 9) w kwocie - 3 514 419,00 zł,
  2. podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie - 318 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100 000,00 zł;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków,
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


data opublikowania: 2014-02-05 10:59:42
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-19 14:34:53

Strona odwiedzona 4669 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.