Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2014

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, listopad 2013

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 r. oprócz wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zawiera również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały, niezbędne do określenia wielkości planowanych do realizacji w 2014 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 r. opracowany został na podstawie otrzymanych informacji planistycznych na 2014 r., dotyczących wysokości planowanych dochodów budżetowych (subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa), z uwzględnieniem zakładanych wskaźników makroekonomicznych oraz przyjętych uchwałą przez Radę Powiatu kierunków uznanych za priorytetowe w 2014 r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych.

Planowane dochody budżetowe prezentowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, obejmującej działy, rozdziały i paragrafy oraz z wyszczególnieniem dochodów o charakterze bieżących oraz majątkowych. Planowane do realizacji wydatki budżetowe prezentowane są według klasyfikacji budżetowej, w układzie działów i rozdziałów. Klasyfikowane są także w obrębie poszczególnych grup wydatków, a także według ich charakteru (bieżące, majątkowe).

Projekt uchwały określa również wysokość planowanych na 2014 r. przychodów oraz rozchodów budżetu.

Całokształt wielkości planistycznych, tworzących projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. uzupełniony został informacjami, stanowiącymi uszczegółowienie i uzupełnienie przyjętych założeń polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 r. określa:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 67 060 819,64 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 67 560 819,64 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w wysokości 3 170 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w wysokości 2 670 000,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane do osiągnięcia w 2014 r. dochody budżetowe ustalone zostały na poziomie 67 060 819,64 zł. Wśród planowanych do realizacji dochodów:

 • 97,46% stanowią dochody o charakterze bieżącym w wysokości 65 360 319,64 zł,
 • 2,54% stanowią dochody o charakterze majątkowym w wysokości 1 700 500,00 zł.

Obowiązek klasyfikowania dochodów budżetowych ze względu na ich charakter wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych, która dodatkowo definiuje poszczególne kategorie dochodów.

Dochodami o charakterze majątkowym są: dotacje i inne otrzymane przez jednostkę środki, stanowiące źródło finansowania (lub współfinansowania) zadań inwestycyjnych, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki pozyskane ze wskazanych źródeł nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (warunek równowagi wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Dochody budżetowe generowane przez jednostkę samorządu terytorialnego z innych, ustawowo określonych źródeł mają charakter dochodów bieżących.

Podział dochodów budżetowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonany również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 j.t. ze zmianami). Zgodnie z nimi, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się trzy grupy dochodów:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • subwencję ogólną,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W uchwale budżetowej na 2014 r. poszczególne grupy dochodów budżetowych kształtują się następująco:

 • dochody własne stanowią kwotę 25 908 543,64 zł,
 • subwencja ogólna stanowi kwotę 27 538 976,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 13 613 300,00 zł.

Strukturę dochodów budżetowych, planowanych do realizacji w 2014 r. prezentuje wykres 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1 Struktura planowanych dochodów budżetowych

Dochody własne

Dochody własne, przysługujące powiatowi zostały wskazane w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Zaplanowane do osiągnięcia w 2014 r. dochody własne, w łącznej kwocie 25 908 543,64 zł, stanowią:

 1. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości środki w kwocie 16 079,14 zł, pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na realizację projektu pn. Młody przedsiębiorca (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki),
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe środki w kwocie 32 100,00 zł z tytułu:
  • dzierżawy miejsc postojowych,
  • sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek (podcinek),
  • pozostałych dochodów generowanych w związku z realizacją zadań drogowych,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody w kwocie 3 480 721,00 zł z tytułu:
  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
 4. w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 1 064 100,00 zł z tytułu:
  • w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 1 063 500,00 zł wpływów za wykonywane czynności geodezyjno - kartograficzne, odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych oraz z różnych tytułów,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - 600,00 zł odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, dochody w kwocie 76 680,00 zł z tytułu m.in.:
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • odpłatności za dzienniki budowy,
  • wynagrodzenia płatnika składek,
  • wydawanych kart wędkarskich,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w wysokości 4 500,00 zł,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 13 743 088,00 zł dochody z tytułu,
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • opłat za zajęcie pasa drogowego,
   • wpłat wnoszonych przez podmioty za koncesje i licencje,
   • różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat, łączna kwota 2 477 395,00 zł,
  • w rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
   • 10 665 693,00 zł stanowi partycypacja powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • 600 000,00 zł stanowi partycypacja powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, łączna kwota 11 265 693,00 zł
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, odsetki z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 255 984,00 zł,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy uwzględnione w
  • rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 30 652,00 zł,
  • rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 88 472,00 zł,
  • rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 33 419,00 zł,
  • rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 565 088,40 zł, stanowiących środki przeznaczone na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 98 856,47 zł, stanowiących środki pozyskane przez ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie, łączna kwota 816 487,87 zł
 10. w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wpłaty wnoszone w ramach zawartych ugód w kwocie 46 000,00 zł,
 11. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 425 298,22 zł wpływy pochodzące z:
  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
   • wpływów stanowiących odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców oraz zobowiązanych do tego innych jednostek samorządu terytorialnego,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę m.in. odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
   łącznie stanowią kwotę 765 200,00 zł,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej pochodzące z:
   • wpłat za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej,
   • odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
   • wynagrodzenia płatnika składek,
   łącznie stanowią kwotę 1 481 207,00 zł
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze pochodzące z:
   • odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu,
   • odpłatności za umieszczenie dzieci spoza powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu, ponoszonej przez zobowiązane do tego jednostki samorządu terytorialnego,
   • wpłaty gmin stanowiące partycypację w kosztach działalności rodzin zastępczych, łącznie stanowią kwotę 178 891,22 zł
 12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpływy w łącznej kwocie 2 361 525,41 zł, z czego:
  • w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
  • w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 437 600,00 zł stanowiące:
   • środki Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • pozostałych wpływów m.in. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • w rozdziale 85395 Pozostała działalność w wysokości 1 887 925,41 zł, stanowiące środki pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu, przeznaczone na realizację projektów. Projekty dotyczą działalności ZSP nr 2 w Gryfinie, PUP w Gryfinie oraz PCPR w Gryfinie,
 13. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 585 980,00 zł:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze pochodzące z odpłatności za wyżywienie wychowanków oraz m.in. z wynagrodzenia płatnika składek,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu administrowania internatami znajdującymi się przy ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,
 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego w kwocie 1 000 000,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. obrazuje również dotacje z budżetu państwa, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymane środki stanowią źródło finansowania zadań zleconych (obcych), ale są również źródłem dofinansowania zadań własnych.

Planowane do realizacji w 2014 r. dochody w postaci dotacji z budżetu państwa wynoszą 13 613 300,00 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tablica 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 1 Dotacje z budżetu państwa

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. uwzględniono również dochody budżetowe w postaci subwencji ogólnej, w łącznej wysokości 27 538 976,00 zł. Stanowiąca formę bezzwrotnego transferu środków z budżetu centralnego, subwencja ogólna przekazywana jest w trzech częściach:

 1. wyrównawczej, składającej się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; należna jest ona tym powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2014 r. wynosi 6 923 091,00 zł,
 2. równoważącej, którą otrzymują powiaty, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a zadania z tym związane realizuje inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju; kwota planowana na 2014 r. wynosi 3 662 544,00zł,
 3. oświatowej, stanowiącej źródło finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe (jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego); kwota planowana na 2014 r. wynosi 16 953 341,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Zaplanowane do realizacji w 2014 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 67 560 819,64 zł, z czego:

 • 86,75% stanowią wydatki o charakterze bieżących w kwocie 58 611 986,64 zł,
 • 13,25% stanowią wydatki o charakterze majątkowych w kwocie 8 948 833,00 zł.

Planowane do realizacji w 2014 r. wydatki majątkowe związane są z:

 1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, na których łączną kwotę 6 052 500,00 zł składają się:
  • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie,
  • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Szczecin - Binowo,
  • przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Kłodowo - Żelechowo,
  • opracowanie dokumentacji technicznych (m.in. przebudowa ulic Kolejowej oraz 9 Maja w Gryfinie),
 2. budową boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 3. zapłatą kolejnej raty rocznej z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d,
 4. modernizacją III piętra internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 5. modernizacją murów obronnych (przy SOSW w Chojnie),
 6. kontynuacją zadania związanego z modernizacją kotłowni w obiekcie DPS w Moryniu wraz z montażem kolektorów słonecznych,
 7. dotacjami o charakterze inwestycyjnych, dotyczących m.in. z zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Moryniu, termomodernizacji budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych, budowy windy w DPS w Dębcach,
 8. zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi przez jednostki organizacyjne (sprzęt komputerowy).

Natomiast na zaplanowane do realizacji w 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 58 611 986,64 zł składają się:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 727 205,95 zł,
 • wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 12 629 611,66 zł,
 • dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 805 695,00 zł,
 • wydatki na obsługę długu w wysokości 767 000,00 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 026 225,00 zł,
 • wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 2 656 249,03 zł.

Szczegółową strukturę planowanych do realizacji wydatków budżetowych przedstawia tablica 2.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 2 Struktura planowanych na 2014 r. wydatków budżetowych

Przepis art. 222 ustawy o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej winna oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł, która stanowi 0,44% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

Na podstawie tego samego przepisu ustawy o finansach możliwe jest utworzenie w budżecie rezerw celowych, mających charakter fakultatywnych. Przeznaczone są one na realizację wydatków, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna wysokość ujętych w budżecie rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. utworzone zostały rezerwy celowe związane z:

 • realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 112 000 zł,
 • realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania - 125 000 zł,
 • realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 70 000 zł,
 • realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 87 000 zł.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. rezerwy celowe wynoszą łącznie 394 000,00 zł, co stanowi 0,58% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

III. Wynik roczny

Planowany do osiągnięcia wynik rocznej działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego, na 2014 r. stanowi deficyt w wysokości 500 000,00 zł.

Stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi do osiągnięcia w trakcie roku budżetowego dochodami budżetowymi oraz planowanymi do realizacji wydatkami budżetowymi, deficyt budżetowy jest głównie konsekwencją planowanych do realizacji w 2014 r. zadań o charakterze majątkowym (wkład własny do zadań związanych z budowa windy w DPS w Dębcach oraz projektem PCPR - Umożliwienie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczania sprzętów służących opiece nad osobami chorymi), na które złożone zostały aplikacje o środki zewnętrzne. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowią wolne środki.

Planowany do osiągnięcia roczny wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 6 748 333,00 zł. Uwzględniając wolne środki, planowana nadwyżka operacyjna w 2014 r. wynosi 9 918 833,00 zł.

Planowana do osiągnięcia nadwyżka operacyjna oznacza, iż bieżąca działalność Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. finansowana będzie dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności jednostki. Dodatkowo, wysokość planowanej nadwyżki operacyjnej umożliwia również na sfinansowanie, w części, planowanych do realizacji wydatków o charakterze majątkowym.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki zadłużenia*, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

* Wskaźniki nie są obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.

planowane do osiągnięcia w 2014 r. wynoszą odpowiednio:

 • 19,16 % oraz
 • 5,13 %.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym jest zindywidualizowany wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację:

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wzór

Obliczając wskazaną relację na 2014 r. ustalono, iż:

 • lewa strona wynosi 5,13%,
 • prawa strona wynosi 9,07%

w związku z tym Powiat Gryfiński spełnia również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

IV. Przychody budżetowe

Planowane do osiągnięcia w 2014 r. przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości 3 170 000,00 zł, w całości stanowią wolne środki.

Wielkość ta definiowana jest jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe, do których realizacji zobowiązany jest Powiat Gryfiński stanowią kwotę 2 670 000,00 zł i związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Na kwotę rozchodów budżetowych składa się:

 • wykup obligacji wyemitowanych w latach 2004 - 2005, łączna kwota emisji: 6 000 000 zł; w 2014 r. wykupowi podlega seria E na kwotę 600 000,00 zł oraz seria H na kwotę 800 00,00 zł; do wykupu w 2015 r. pozostanie seria I na kwotę 1 600 000,00 zł,
 • spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2006 r. w BOŚ płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2014 r. 500 000,00 zł,
 • spłata rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska SA, płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 67 500,00 zł; łączna spłata w 2014 r. 270 000,00 zł,
 • spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego, przeznaczonego na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, zaciągniętego w BGK w 2011 r., płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2014 r. 500 000,00 zł.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2014 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w GryfinieProjekt uchwały budżetowej na 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 67 060 819,64 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 65 360 319,64 zł,
 2. dochody majątkowe - 1 700 500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 67 560 819,64 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 58 611 986,64 zł,
 2. wydatki majątkowe - 8 948 833,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 3 170 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 670 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 300 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 394 000,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 112 000,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 125 000,00 zł,
  3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 70 000,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 87 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie - 1 238 557,18 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (załącznik nr 8) w kwocie - 3 154 419,00 zł,
  2. podmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie - 318 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100 000,00 zł;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków,
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

Załączniki do projektu uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8
dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9


data opublikowania: 2013-11-20 15:07:42
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-09 13:07:27

Strona odwiedzona 6029 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.