Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2014 roku

  Zarząd Powiatu w Gryfinie:
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, sierpień 2014

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r. Sprawozdanie zawiera informację o efektach realizowanej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć. Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., uzupełnionej danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego prowadzona jest zgodnie z założeniami uchwały nr XXXII/237/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 68 111 061,24 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 68 611 061,24 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 3 170 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 2 670 000,00 zł.

Zaplanowane wielkości ekonomiczne w okresie do czerwca 2014 r. ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń oraz środków z dotacji), dokonywali również kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
Powodem dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2014 r. kwot były m.in.:

 • przyjęcie sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego przez organ stanowiący, co spowodowało konieczność dostosowania ujętych w budżecie 2014 r. wielkości do kwot faktycznie zrealizowanych w 2013 r.,
 • zmiany wysokości środków z budżetu centralnego przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji),
 • uzgodnienia dotyczące realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. zadań z zakresu drogownictwa,
 • dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec I półrocza planowanych wielkości na poziomie:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 72 415 256,35 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 72 730 718,76 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 315 462,41 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 985 462,41 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 670 000,00 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych
Na koniec I półrocza 2014 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 50,03%. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu

Realizacja dochodów budżetowych odbywa się przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednakże, jedynie dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Najczęściej bowiem związane są one z zawartymi umowami (np. wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe). Natomiast, dla dochodów o charakterze majątkowym charakterystyczne jest ich powiązanie ze ściśle określonym zdarzeniem (w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych) lub brak możliwości bezpośredniego wpływu na ich wykonanie (sprzedaż mienia). Charakter dochodów majątkowych, stanowiących także dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych powoduje, iż realizowane są one w większym zakresie dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

 • dochody bieżące: 98,38% ogółu wykonanych dochodów,
 • dochody majątkowe: 1,62% ogółu wykonanych dochodów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 j.t. ze zmianami). Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2014 r. wykonane zostały dochody budżetowe:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 13 187 785,47 zł, co stanowi 36,40% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • subwencja ogólna na poziomie 15 562 792,00 zł, co stanowi 42,95% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 7 480 275,40 zł, co stanowi 20,65% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2014 r.

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Źródłami osiągniętych na koniec I półrocza dochodów własnych, których łączna kwota to 13 187 785,47 zł są:

 1. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, środki pozyskane w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie projektu pn. Młody przedsiębiorca, w kwocie 4 928,56 zł,
 2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe środki pozyskane z tytułu sprzedaży wyrobów (drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek); w rozdziale 60095 Pozostała działalność ujęte środki stanowią udział powiatu w dochodach budżetu centralnego.
  Łączna kwota pozyskanych środków w dziale 600 to 7 309,87 zł,
 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w kwocie 1 563 046,75 zł pochodzące z:
  • wpłat wnoszonych z tytułu trwałego zarząd oraz wieczystego użytkowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,
  • opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych,
  • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,
 4. środki ujęte w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 394 113,08 zł pochodzące z tytułu:
  • w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - odpłatności za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych,
  • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 5. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, środki z tytułu: nałożonych grzywien, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek, odpłatności za dzienniki budowy oraz za wydawane karty wędkarskie; w dziale 750 uwzględniono również dochody pozyskane w ramach realizowanego projektu pn. "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej".
  Łączna kwota zrealizowanych dochodów własnych - 33 089,70 zł,
 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 441,87 zł,
 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 1 402 639,75 zł), z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej,
   • wpłat za zajęcie pasa drogowego,
   • wpłat za koncesje i licencje,
   • nałożonych kar,
   • odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
  • w rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 4 894 172,38 zł) z tytułu:
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 724 389,00 zł (realizacja planu - 44,30%),
   • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 169 783,38 zł (realizacja planu - 28,30%),
    Łączna kwota wypracowanych w dziale 856 dochodów własnych - 6 296 812,13 zł.
 8. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe od środków znajdujących się na lokatach terminowych oraz zgromadzonych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w łącznej kwocie 42 491,09 zł,
 9. w dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy generowane przez jednostki i placówki oświatowe z tytułu:
  • wydawanych duplikatów dokumentów,
  • odpłatności za świadczone usługi (m.in. opłaty na wyżywienie w ZSS w Nowym Czarnowie, realizowane kursy zawodowe),
  • należnego wynagrodzenia płatnika składek,
  • bezzwrotnych środków zewnętrznych, stanowiącymi źródło finansowania lub dofinansowania realizowanych przez jednostki organizacyjne projektów.
   Łączna kwota wypracowanych w dziale 801 dochodów własnych - 440 367,67 zł.
 10. w dziale 851 Ochrona zdrowia wpływy z zawartej ugody w pracownikami zlikwidowanego SP ZZOZ w Gryfinie, w kwocie 3 622,70 zł,
 11. w dziale 852 Pomoc społeczna środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (kwota 516 691,14 zł) z:
   • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej,
   • pozostałych dochodów generowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (kwota 815 712,72 zł) środki stanowiące odpłatność pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek,
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze (kwota 114 128,72 zł) środki z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego wnoszonej przez zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego,
  • w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (kwota 334,80 zł) środki zrealizowane przez PCPR w Gryfinie.
   Łączna kwota wypracowanych w dziale 852 dochodów własnych - 1 446 867,38 zł,
 12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w łącznej kwocie 1 684 996,09 zł, na którą składają się:
  • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie,
  • środki przekazane przez PFRON,
  • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie,
  • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy,
  • środki unijne pozyskane na realizację przez jednostki organizacyjne projektów m. in. "Minimalizacja wykluczenia społecznego" (PCPR), "Nasze kompetencje - nasza przyszłość", "Kreatywni i kompetentni" (ZSP nr 2 w Gryfinie), "Piramida kompetencji - II edycja", "Kobieta - atrakcyjny pracownik" (PUP Gryfino),
 13. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki pochodzące z:
  • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (kwota 148 599,03 zł) odpłatności za wyżywienie wychowanków, wynagrodzenia płatnika składek, wydawanych duplikatów dokumentów, sprzedaży składników majątkowych,
  • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (194,39 zł) przysługującego płatnikowi składek ZUS oraz zaliczki za podatek dochodowy wynagrodzenia za terminowe uiszczanie opłat,
  • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne (128 391,37 zł) odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach przy ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,
   Łączna kwota wypracowanych w dziale 854 dochodów własnych - 277 184,79 zł.
 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty. Łączna kwota otrzymanych z tego tytułu dochodów własnych - 960 715,51 zł.
 15. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki stanowiące dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wydania albumowego Powiatu Gryfińskiego pn. "Pomniki w Powiecie Gryfińskim" oraz pozostałe wpływy.
  Łączna kwota wypracowanych w dziale 921 dochodów własnych - 30 798,28 zł.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

Realizacja środków z dotacji na koniec I półrocza zamknęła się kwotą 7 480 275,40 zł, co stanowi 54,49% zatwierdzonego planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2014 r.

Wykonanie planów poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa, w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tabela 3 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna

Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Subwencja ogólna przyznana Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. ustalona została na poziomie 27 274 346,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

 1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2014 r. wynosi 6 923 091,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 3 461 544,00 zł, co stanowi 50% planu,
 2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2014 r. wynosi 3 662 544,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 831 272,00 zł, co stanowi 50% planu,
 3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
  kwota planowana na 2014 r. wynosi 16 688 711,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 10 269 976,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Realizacja subwencji ogólnej (łącznie) na koniec I półrocza 2014 r. stanowi 57,06% zaplanowanej kwoty.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe, zaplanowane do realizacji w 2014 r. stanowią kwotę 72 730 718,76 zł. Na koniec I półrocza wykonane zostały one w kwocie 30 035 999,35 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego.

Na zrealizowane wydatki składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 29 558 016,27 zł, w ramach których:
 • wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 18 890 945,19 zł,
 • dotacje wykonane zostały w kwocie 1 785 756,69 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 238 830,14 zł,
 • wydatki na obsługę długu wykonane zostały w kwocie 290 197,42 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 7 352 286,83 zł,
 • 477 983,08 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Wykres 2 Wydatki budżetowe w I półroczu

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zamknęła się kwotą 477 983,08 zł, czyli realizacją planu wydatków majątkowych na poziomie 3,94%. Niewielkie zaangażowanie środków o charakterze majątkowym wynika ze specyfiki realizowanych zadań inwestycyjnych, które rozpoczęte w I półroczu powodują wydatkowanie środków budżetowych już w II półroczu.
W ramach wykonanych wydatków majątkowych (zrealizowano lub rozpoczęto):

 • opracowano dokumentacje techniczne, związane z zadaniami z zakresu drogownictwa, m.in. dokumentację dotyczącą przebudowy przepustu w miejscowości Rurka,
 • opracowano projekt zabezpieczenia i odbudowy odcinka zachodniego murów obronnych w Chojnie,
 • wykonano monitoring w budynkach administracyjnych,
 • zakupiono sprzęt sieciowy oraz komputerowy, w tym serwer komunikacyjny,
 • zakończono inwestycję dotyczącą dostosowania budynku w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych wraz z modernizacją przyłącza c.o. i c.w. oraz kanalizacji sanitarnej,
 • kontynuowano inwestycję dotyczącą modernizacji kotłowni wraz z montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu.

Wskazane działania nie odzwierciedlają wszystkich zadań majątkowych realizowanych w 2014 r. przez Powiat Gryfiński. Nie jest uwidoczniona m.in. inwestycja prowadzona przy ZSP 2 w Gryfinie, dotycząca budowy boiska sportowego, czy modernizacja III piętra internatu przy ZSP 2 w Gryfinie. Realizacja zadań inwestycyjnych odzwierciedlona zostanie w wysokości wydatków majątkowych poniesionych w II półroczu 2014 r.
Całokształt zrealizowanych w I półroczu 2014 r. wydatków budżetowych przedstawia tablica 4.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych

Sposób wydatkowania środków budżetowych w I półroczu szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania. Informacje na ten temat znajdują się również w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, opracowanych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu.

III. Wynik budżetowy oraz operacyjny (bieżący)

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 6 194 853,52 zł.
Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości 6 084 872,10 zł.

Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą odpowiednio:
 • 19,94 % oraz
 • 4,72 %.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR ≤ PSTR. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

 • lewa strona nierówności: 4,76%,
 • prawa strona nierówności: 9,85%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec I półrocza istniejące zadłużenie Powiatu Gryfińskiego, stanowiące dług publiczny, wynosi 14 438 977,60 zł. Z kwoty tej:

 • 11 885 000,00 zł stanowią kredyty zaciągnięte w latach 2006 - 2011,
 • 2 200 000,00 zł stanowią wyemitowane w latach 2004 - 2005 obligacje,
 • 353 333,00 zł stanowi ostatnią ratę podpisanej w 2010 r. umowy dotyczącej wykupu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie,
 • 644,60 zł stanowi zobowiązanie wymagalne jednostki organizacyjnej Powiatu Gryfińskiego (PINB w Gryfinie).

Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 1 935 972,71 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, ale związane są również z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi.

IV. Przychody budżetowe

Na koniec I półrocza 2014 r. zrealizowane zostały przychody budżetowe w łącznej wysokości 2 985 462,41 zł. Na kwotę tą składają się:

 • nadwyżka z lat ubiegłych - 1 979 723,88 zł,
 • wolne środki - 1 005 738,53 zł.

Obie ze wskazanych kategorii przychodów budżetowych dotyczą efektów realizowanej w 2013 r. polityki finansowej. Wykorzystanie ich jako źródeł pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowania planowanych rozchodów nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi budżetu Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Wykonane na koniec I półrocza rozchody w łącznej kwocie 1 435 000,00 zł dotyczą:

 • spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych: 635 000,00 zł,
 • wykupu obligacji: 800 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2014 r. zawiera również informacje o kształtowaniu się pozostałych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących realizowaną politykę finansową.
W tabelach 14 - 17 przestawiony został zakres oraz wysokość wydatków budżetowych, zrealizowanych w formie dotacji (o różnym ich charakterze). Oprócz wysokości pozostałych zobowiązań (bieżących, zgodnych ze sprawozdaniem Rb-28S), tabela 18 prezentuje także należności budżetowe jednostek organizacyjnych. Uzupełnieniem informacji są dane zawarte w tabeli 20.
Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera także opracowania analityczne sporządzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Opracowania dokonane zostały zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 - 2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w tym okresie. Dodatkowo, oprócz wysokości dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), planowanego do osiągnięcia w kolejnych okresach wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetowych, WPF obrazuje kształtowanie się wysokości długu publicznego w kolejnych okresach programowania oraz zawiera informacje dotyczące obciążenia budżetu spłatą długu publicznego (prognozowana spłata istniejącego zadłużenia).
Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego w każdym z okresów budżetowych objętych prognozą. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla każdego z okresów budżetowych objętych prognozą.
Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF oraz zawartych w niej przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.


data opublikowania: 2014-09-03 15:27:17
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-30 14:26:27

Strona odwiedzona 5351 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.