Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2015

  Zarząd Powiatu w Gryfinie:
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, listopad 2014

Zgodnie z wytycznymi art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 r. zawiera wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w podziale na ich źródła (dochody budżetowe), kierunki rozdysponowania (wydatki budżetowe) oraz ich charakter (bieżące oraz majątkowe).
W projekcie uchwały budżetowej zawarto również planowane wielkości przychodów, ze wskazaniem ich źródeł oraz planowaną wielkość rozchodów budżetowych. Projekt uchwały budżetowej zawiera także uzasadnienie oraz inne materiały, niezbędne do określenia wielkości planowanych do realizacji w 2015 r.
Podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. stanowiły otrzymane informacje planistycznych na 2015 r., dotyczące: wysokości subwencji ogólnej, udziału Powiatu Gryfińskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości i zakresu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych oraz stanowiących źródło dofinansowania zadań własnych. W procesie planistycznym uwzględniono także zakładane wskaźniki makroekonomiczne, a także przyjęte uchwałą przez Radę Powiatu założenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych, uznane za priorytetowe w 2015 r.
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków budżetowych, a także roczne wielkości przychodów i rozchodów budżetowych.
Planowane do osiągnięcia w 2015 r. dochody budżetowe prezentowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, obejmującej: działy, rozdziały i paragrafy oraz z wyszczególnieniem dochodów o charakterze bieżącym oraz majątkowym. Natomiast planowane do realizacji wydatki budżetowe prezentowane są według klasyfikacji budżetowej, w układzie działów i rozdziałów. Agregowane są one również w obrębie poszczególnych grup wydatków, zgodnych z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, a także z uwzględnieniem ich charakteru (bieżące, majątkowe).
Uzupełnieniem planowanych do realizacji w 2015 r. wielkości ekonomicznych, tworzących projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego, są informacje szczegółowe, dotyczące przyjętych założeń polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 r. określa planowane:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 68 940 457,91 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 70 440 457,91 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w wysokości 4 370 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w wysokości 2 870 000,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane do realizacji w 2015 r. dochody budżetowe stanowią kwotę 68 940 457,91 zł.

Ustawa o finansach publicznych dokonuje podziału dochodów budżetowych zgodnie z ich charakterem, wyróżniając:

 • dochody o charakterze majątkowym, do których zalicza się: dotacje i inne otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego środki, stanowiące źródło finansowania (lub współfinansowania) zadań inwestycyjnych, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, a także dochody pochodzące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; dochody majątkowe, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących,
 • dochody bieżące, które stanowią środki pozyskiwane przez jednostkę samorządu terytorialnego z ustawowo określonych tytułów; stanowią one źródło finansowania zadań bieżących, ale mogą też zostać przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych.

Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją dochodów budżetowych, planowane do realizacji w 2015 r. środki stanowią dochody:

 • bieżące - w kwocie 64 468 457,91 zł, czyli 93,51% planowanych wielkości,
 • majątkowe - w kwocie 4 472 000,00 zł, czyli 6,49% planowanych wielkości.

Wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązek klasyfikowania dochodów budżetowych ze względu na ich charakter, nie jest jedyną charakterystyką dochodów budżetowych.

Podział środków finansowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonany również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, 1115 j.t.). Zgodnie z nimi, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się trzy grupy dochodów:

 • własne, do których zalicza się również dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • subwencję ogólną,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W planowanych do pozyskania w 2015 r. kwotach, poszczególne grupy dochodów budżetowych kształtują się następująco:

 • dochody własne stanowią 26 405 554,91 zł,
 • subwencja ogólna stanowi 26 917 603,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa stanowią 15 617 300,00 zł.

Strukturę planowanych do realizacji w 2015 r. dochodów budżetowych przedstawia wykres 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Wykres 1

Dochody własne

Katalog przysługujących powiatowi dochodów własnych zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem tego artykułu, do własnych źródeł finansowania działalności powiatu zaliczane są:

 1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Ujęte w projekcie budżetu na 2015 r. dochody własne przedstawia tablica 1.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 1

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. obrazuje również planowane dotacje z budżetu państwa, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymane środki stanowią źródło finansowania zadań zleconych (obcych), ale są również źródłem dofinansowania zadań własnych. W ramach planowanych kwot uwzględniono również dotację z budżetu państwa, stanowiącą dofinansowanie inwestycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie.

Planowane do realizacji w 2015 r. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowią 15 617 300,0 zł. Przeznaczenie poszczególnych kwot przedstawia tablica 2.

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 2

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. uwzględniono także dochody budżetowe, stanowiące subwencję ogólną.

Planowana subwencja ogólna stanowi kwotę 26 405 554,91 zł. Ujęta w projekcie budżetu na 2015 r. wielkość subwencji podlega weryfikacji. Informacja o ostatecznej kwocie należnej Powiatowi Gryfińskiemu subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów na przełomie lutego i marca roku kolejnego.

Stanowiąca formę bezzwrotnego transferu środków z budżetu centralnego, subwencja ogólna przekazywana jest w trzech częściach:

 1. wyrównawczej, składającej się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; należna jest ona tym powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; kwota planowana na 2015 r. wynosi 7 182 866,00 zł,
 2. równoważącej, którą otrzymują powiaty, w których m.in.:
  • nie funkcjonuje urząd pracy, a zadania z tym związane realizuje inny powiat,
  • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota planowana na 2015 r. wynosi 3 394 289,00zł,
 3. oświatowej, stanowiącej źródło finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe (jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego); kwota planowana na 2015 r. wynosi 16 340 448,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2015 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 70 440 457,91zł.

Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, także w wydatkach budżetowych wyszczególniane są różne ich kategorie. Klasyfikując planowane wydatki budżetu według ich charakteru należy stwierdzić, iż:

 • 80,28% stanowią wydatki o charakterze bieżącym z kwotą 56 549 143,35 zł,
 • 19,72% stanowią wydatki o charakterze majątkowych z kwotą 13 891 314,56 zł.

Planowane do realizacji w 2015 r. wydatki majątkowe związane są z:

 1. inwestycjami z zakresu drogownictwa, na których łączną kwotę 8 650 000,00 zł składają się m.in.:
  • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie,
  • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Szczecin - Binowo,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice,
  • przebudowa ulic: 9 Maja i Kolejowej w Gryfinie,
  • roboty drogowe polegające na przebudowie chodników, modernizacji nawierzchni dróg powiatowych, realizowane również we współpracy z gminami,
  • opracowanie dokumentacji technicznych,
 2. modernizacją źródła ciepła w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego: przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
 3. budową windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 4. modernizacją sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 5. wykonaniem boiska przy Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 6. termomodernizacją stropodachu na budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 7. adaptacją nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz współudziałem w jego rozbudowie,
 8. modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej w DPS w Nowym Czarnowie,
 9. restauracją obiektu zabytkowego w Trzcińsku - Zdroju (budynek DPS),
 10. przebudową budynku przy ul. Łużyckiej na potrzeby PUP w Gryfinie,
 11. modernizacją oraz termomodernizacją budynku internatu przy SOSW w Chojnie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej,
 12. dotacjami o charakterze inwestycyjnym, dotyczących m.in. zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Banie, budową windy w Gimnazjum w Chojnie, termomodernizacji budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 13. dotacjami przeznaczonymi na: usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest oraz modernizację źródeł ciepła,
 14. zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi przez jednostki organizacyjne (głównie sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie).

Na zaplanowane do realizacji w 2015 r. wydatki bieżące w łącznej kwocie 56 549 143,35 zł składają się:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 221 141,87 zł,
 • wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 12 577 065,23 zł,
 • dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 617 599,20 zł,
 • wydatki na obsługę długu w wysokości 550 000,00 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 459 393,00 zł,
 • wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1 123 944,05 zł.

Szczegółową strukturę planowanych do realizacji wydatków budżetowych przedstawia tablica 3

dostępne w wersji PDF Pobierz - Tablica 3

Przepis art. 222 ustawy o finansach publicznych nakazuje utworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej. Wysokość jej winna oscylować w granicach od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych.
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 261 000,00 zł, która stanowi 0,37% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.
Na podstawie tego samego artykułu ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie w budżecie rezerw celowych, mających charakter rezerw fakultatywnych. Przeznaczone są one na realizację wydatków, których szczegółowy podział nie jest możliwy na etapie konstrukcji projektu budżetu. Łączna wysokość ujętych w budżecie rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. utworzone zostały rezerwy celowe związane z:

 • realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 99 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania - 160 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - 48 000,00 zł,
 • realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 162 000,00 zł,
 • z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej - 30 000,00 zł.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. rezerwy celowe stanowią łącznie kwotę 499 000,00 zł, co odpowiada 0,71% planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

III. Wynik roczny

Oczekiwany wynik rocznej działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. stanowi deficyt w wysokości 1 500 000,00 zł.
Ustalany jako różnica planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego dochodów budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, deficyt budżetowy jest konsekwencją głównie:

 • planowanych do realizacji działań w ramach złożonego w 2014 r. wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, mających na celu utworzenie wypożyczalni sprzętów służących opiece nad osobami chorymi i starszymi (wniosek znajduje się na liście rezerwowej),
 • planowanej adaptacji nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,
 • współudziału w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki oraz planowany do pozyskania kredyt bankowy w kwocie 1 000 000,00 zł.

Stanowiący zobowiązanie długoterminowe, kredyt bankowy wpłynie na wysokość długu publicznego Powiatu Gryfińskiego. Na koniec 2015 r. dług publiczny (z uwzględnieniem kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł) stanowił będzie 10 980 000,00 zł.

Oczekiwany roczny wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w kwocie 7 919 314,56 zł. Nadwyżka operacyjna oznacza, iż całokształt bieżącej działalności Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. znajduje pokrycie w dochodach wypracowanych w toku normalnej, bieżącej działalności jednostki. Ponadto, część z tych środków (dochodów bieżących) będzie zaangażowana w realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów planowane do osiągnięcia w 2015 r. wynoszą odpowiednio:
 • 15,93 % oraz
 • 4,96 %.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym jest zindywidualizowany wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Obliczając wskazaną relację na 2015 r. ustalono, iż:
- lewa strona wynosi 4,96%,
- prawa strona wynosi 10,72%.

Przy tak ukształtowanych wielkościach planistycznych, Powiat Gryfiński spełnia ustawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

IV. Przychody budżetowe

Przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. oszacowane zostały w wysokości 4 370 000,00 zł. Na kwotę przychodów budżetowych składają się:

 • wolne środki w wysokości 3 370 000,00 zł,
 • planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy przeznaczony zostanie na adaptację i modernizację nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. oraz na współfinansowanie rozbudowy Szpitala.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe, zaplanowane w kwocie 2 870 000,00 zł, związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

W 2015 r. Powiat Gryfiński jest zobowiązany, na mocy wcześniej zawartych umów, do:

 • wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2004 - 2005, łączna kwota emisji: 6 000 000 zł; w 2015 r. wykupowi podlega seria I na kwotę 1 600 000,00 zł,
 • spłaty rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2006 r. w BOŚ płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2015 r. 500 000,00 zł,
 • spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska SA, płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 67 500,00 zł; łączna spłata w 2015 r. 270 000,00 zł,
 • spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego, przeznaczonego na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, zaciągniętego w BGK w 2011 r., płatnych w okresach kwartalnych w kwocie 125 000,00 zł; łączna spłata w 2015 r. 500 000,00 zł.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2015 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w GryfiniePROJEKT
uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała nr .../.../...
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 68 940 457,91 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 64 468 457,91 zł,
 2. dochody majątkowe - 4 472 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 70 440 457,91 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 56 549 143,35 zł,
 2. wydatki majątkowe - 13 891 314,56 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 4 370 000,00 zł,
 2. rozchody - 2 870 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 261 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 499 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 99 000,00 zł,
 2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 160 000,00 zł,
 3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 48 000,00 zł,
 4. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 162 000,00 zł,
 5. realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 30 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu te-rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie - 793 500,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (załącznik nr 8) w kwocie - 3 207 323,20 zł,
  2. podmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie - 273 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
 2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw:

 1. zasady dotyczą gospodarowania środkami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które w roku budżetowym przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie wpływu tych środków,
 2. niewydatkowane w roku budżetowym środki wymienione w pkt 1 w następnym roku budżetowym mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfiński.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący RadyZałączniki do uchwały:

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 1

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 2

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 3

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 4

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 5

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 6

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 7

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 8

dostępne w wersji PDF Załącznik nr 9


data opublikowania: 2014-11-18 09:55:45
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 11:00:03

Strona odwiedzona 5488 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.