Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, marzec 2016

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada:

 • sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
 • informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. realizowana była zgodnie z wytycznymi uchwały nr III/27/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. Wielkości planistyczne przyjęte przez Radę Powiatu kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 68 940 457,91 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 70 440 457,91 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 4 370 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 2 870 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian uprawnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 18/2015 z dnia 29.01.2015 r., kierownicy jednostek uprawnieni są do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany nie mogą jednak powodować:

 • zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,
 • zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2015 r. kwot były m.in.:

 • zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
 • uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
 • konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 • konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2015/2016.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2015 r. planowanych wielkości na poziomie:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 69 724 778,57 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 69 822 312,16 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 97 533,59 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 967 533,59 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 870 000,00 zł.
 1. Wykonanie dochodów budżetowych
  Na koniec 2015 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 97,99 %. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje tablica 1 (PDF 102kB)

  Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa.

  Struktura zrealizowanych w 2015 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
  • dochody bieżące: 94,31 % ogółu wykonanych dochodów,
  • dochody majątkowe: 5,69 % ogółu wykonanych dochodów.

  Dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną ich realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają one najczęściej z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

  W ramach dochodów o charakterze majątkowym wyszczególnia się dwie ich kategorie:
  • dochody, które bez względu na ich źródło przeznaczone mają zostać na finansowanie zadań inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł),
  • dochody pochodzące z przeniesienia składników majątkowych na rzecz innych podmiotów (a więc środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości oraz aktywów trwałych), a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Klasyfikacja dochodów budżetowych może również zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 198).

  Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów, stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Gryfiński w 2015 r. zrealizował dochody:
  • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 25 922 337,59 zł, co stanowi 37,94% wykonanych dochodów budżetowych,
  • subwencję ogólną na poziomie 27 444 239,00 zł, co stanowi 40,17% wykonanych dochodów budżetowych,
  • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 14 959 479,54 zł, co stanowi 21,89% wykonanych dochodów budżetowych.

  Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tablica 2 (PDF 111kB).

  Dochody własne
  Katalog dochodów własnych powiatu wynika z przepisu art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:
  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

  Źródłami zrealizowanych w 2015 r. dochodów własnych, których łączna kwota to 25 922 337,59 zł są tytuły wskazane w tablicy 3 (PDF 119kB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

  W 2015 r. Powiat Gryfińskie otrzymał dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę 14 959 479,54 zł, co stanowi 21,89% zrealizowanych dochodów. Wysokość otrzymanych kwot na poszczególne rodzaje zadań publicznych przedstawia wykres 1 (PDF 84kB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora. Subwencja ogólna
  Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa Powiatowi Gryfińskiemu w 2015 r. stanowi kwotę 27 444 239,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:
  1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;
   kwota zrealizowana w 2015 r. wynosi 7 182 866 zł
  2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
   • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
   • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

   kwota zrealizowana w 2015 r. wynosi 3 394 334 zł
  3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;

  4. kwota zrealizowana w 2015 r. wynosi 16 753 195 zł
   w 2015 r. przyznana została Powiatowi Gryfińskiemu kwota, stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 113 844 zł.

 2. Wykonanie wydatków budżetowych

  Wydatki poniesione w 2015 r. stanowią kwotę 64 571 775,72 zł, co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 69 822 312,16 zł stanowi 92,48% planu rocznego.
  Na zrealizowane wydatki składają się:
  • wydatki bieżące w kwocie 56 099 975,98 zł, w ramach których:
  • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 37 278 184,54 zł,
  • dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 3 685 947,65 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 631 967,47 zł,
  • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 342 356,87 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 12 161 519,45 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 8 471 799,74 zł.

  W ramach wykonanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego:
  • wydatki bieżące stanowią 86,88% poniesionych wydatków,
  • wydatki majątkowe stanowią 13,12% poniesionych wydatków.

  Wykres 2 (PDF 103kB) prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

  Poniesione w 2015 r. wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 8 471 799,74 zł związane były:
  1. z zadaniami z zakresu drogownictwa, w ramach których wydatkowano 5 057 977,06 zł na:
   • przebudowę ulicy Jagiellońskiej w Chojnie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • przebudowę i modernizację dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym m.in. ulicy Kościuszki i Chrobrego w Cedyni, odcinka drogi Miszkowice - Macierz i Witnica - Witnica PKP, ulicy Asnyka w Gryfinie, odcinka ulicy Barnkowo w Chojnie, ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej, odcinka drogi Daleszewo - Chlebowo, w Steklnie,
   • kontynuację przebudowy drogi Szczecin - Binowo,
   • roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice, przebudowę chodników i modernizację nawierzchni, w tym m.in. na odcinku drogi Miszkowice - Gozdowice, przebudowa chodników w Kurzycku, przy ulicy Moryńskiej w Miszkowicach, w Troszynie,
   • przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin, w tym m.in. w Przyjezierzu, przy ulicy Chopina w Moryniu, Piasecznie, Starym Objezierzu,
   • opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących m.in. przebudowy ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie,
   • przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych i do wniosków o aplikowanie środków zewnętrznych na przebudowę drogi Gryfino - Linie oraz odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Antonowice,
  2. z modernizacją, adaptacją i rozbudową nieruchomości powiatowych, w ramach których wykonano m.in.:
   • restaurację historycznego obiektu zabytkowego w Trzcińsku-Zdroju,
   • modernizację źródła ciepła w budynkach przy ulicy Dworcowej 1 w Chojnie, w ZSP w Chojnie i SOSW w Chojnie,
   • windę osobową w budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie,
   • termomodernizację stropodachu na budynku internatu i stołówki w ZSP Nr 2 w Gryfinie,
   • roboty budowlane w ramach adaptacji budynku przy ulicy Szczecińskiej 33 w Gryfinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • boisko przy ZSS w Nowym Czarnowie,
   • opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ulicy Dworcowej 1 w Chojnie do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Filia w Chojnie i zespołu poradni przyszpitalnych Szpitala Powiatowego w Gryfinie wraz z budową windy,
   • modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach DPS w Nowym Czarnowie,
   • wymianę kotła olejowego w DPS w Moryniu,
   • dokumentację projektową przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków przy ulicy Łużyckiej 82 w Gryfinie,
   • montaż windy przyściennej w Gimnazjum w Chojnie,
  3. z zakupami o charakterze inwestycyjnym, w ramach których zakupiono:
   • macierz dyskową urządzenia wielofunkcyjnego A3 z oprogramowaniem dedykowanym do skanowania materiałów państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
   • kocioł wodny centralnego ogrzewania w SOSW w Chojnie,
   • sprzęt komputerowy, oprogramowanie i kserokopiarkę,
   • samochód osobowy marki Skoda, mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i mikrobus specjalny pożarniczy do działań operacyjnych,
  4. z usuwaniem z pokryć dachowych i wyrobów zawierających azbest, zakupem ekologicznych urządzeń grzewczych oraz wymianą pieca centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym własność powiatu w formie dofinansowania.

  Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 11 (w części tabelarycznej opracowania).

  Całość poniesionych w 2015 r. wydatków budżetowych, z podziałem na ich charakter przedstawia tablica 4 (PDF 112kB).

  Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

  Ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. rezerwa ogólna w wysokości 261 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

  Utworzone w budżecie na 2015 r. rezerwy celowe w wysokości 499 000,00 zł, zostały w ciągu roku rozdysponowane na kwotę 297 187,00 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

  Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w wysokości 169 493,14 zł, co stanowi 0,24% planowanych wydatków budżetowych. Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tablica 5 (PDF 102kB).

  Kierunki i zakres wydatkowania środków budżetowych w 2015 r. szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.

 3. Wynik roczny

  Założenia planistyczne ukształtowały roczny wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 97 533,59 zł. Jednocześnie, zakładany do realizacji wynik operacyjny (bieżący) stanowił nadwyżkę na poziomie 6 142 522,53 zł (według planu na 31.12.2015 r.).

  Efektem rocznej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 3 754 280,41 zł.

  Drugi z wyników - wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi również stanowi nadwyżkę w wysokości 8 337 360,04 zł.

  Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:
  • 60% relacji ogółu długu do wielkości dochodów oraz
  • 15% relacji wysokości zapłaconych w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych
  na koniec 2015 r. wynoszą odpowiednio:
  • 14,61 % oraz
  • 4,70 %.

  Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR - PSTR. Ustalone w oparciu o wykonane
  na koniec 2015 r. wielkości ekonomiczne, strony nierówności wynoszą:
  • lewa strona nierówności: 4,70%,
  • prawa strona nierówności: 10,90%.

  Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec 2015 r. dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wynosi 9 980 480,99 zł. Kwota stanowi zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2011.

  Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2015 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 3 614 206,89 zł. Dotyczą one głównie:
  • pochodnych od wynagrodzeń pracowników za grudzień,
  • naliczonego za 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
  • zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

  Szczegółowy wykaz kwot zobowiązań w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 18, która obrazuje również należne jednostkom organizacyjnym kwoty, ze wskazaniem należności wymagalnych.

 4. Przychody budżetowe

  Zrealizowane w 2015 r. przychody budżetowe stanowią wolne środki w wysokości 1 967 533,59 zł.

  Źródła przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią konsekwencję realizowanej w 2014 r. polityki finansowej. Nie wpływają, więc na obciążenie budżetu kolejnych okresów kosztami finansowymi.

 5. Rozchody budżetowe

  Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2015 r. rozchody budżetowe dotyczyły:
  • rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1 269 519,01 zł,
  • wykupu obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł.

  Pozostały do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 19.

Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.


Do pobrania:

data opublikowania: 2016-04-04 14:25:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-21 11:46:12

Strona odwiedzona 3168 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wiesława Lidwin
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.