Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć. Informacja o efektach realizowanej polityki finansowej sporządzona została zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prowadzona w I półroczu 2015 r. gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego oparta jest na założeniach uchwały nr III/27/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 68 940 457,91 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 70 440 457,91 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 4 370 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 2 870 000,00 zł.

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2015 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom.
Zmian wielkości ekonomicznych dokonywała Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń, środków z dotacji oraz wydatków majątkowych), dokonywali także kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
Przyczyny dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2015 r. kwot były zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do najistotniejszych należały m.in.:

 • przyjęcie sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego przez organ stanowiący, co spowodowało konieczność dostosowania ujętych w budżecie wielkości do kwot rzeczywiście osiągniętych w 2014 r.,
 • zmiany wysokości środków przyznanych z budżetu centralnego na realizację zadań zleconych (dotacji) lub stanowiących współfinansowanie zadań własnych Powiatu,
 • uzgodnienie zasad realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. zadań z zakresu drogownictwa,
 • pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie lub współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne,
 • dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 71 743 485,74 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 71 841 019,33 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 97 533,59 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 967 533,59 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 870 000,00 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych
Na koniec I półrocza 2015 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 50,11%. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu «pobierz»

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015- 30.06.2015

Dochody budżetowe gromadzone są przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Na koniec I półrocza plan dochodów zrealizowany został w 50,11%. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 98% przyjętego planu. Taka realizacja poszczególnych rodzajów dochodów wynika z ich charakteru. Niewykonanie planu w dziale 010 ma związek z zadaniami zleconymi, natomiast prawie 100% wykonanie planu w dziale 900 wynika z terminu wpływów dochodów budżetowych od podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia. Ponadto, dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Najczęściej bowiem związane są one z zawartymi umowami (np. wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe). Natomiast, dla dochodów o charakterze majątkowym charakterystyczne jest ich powiązanie ze ściśle określonym zdarzeniem (w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych) lub brak możliwości bezpośredniego wpływu na ich wykonanie (sprzedaż mienia). Charakter dochodów majątkowych, stanowiących także dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych powoduje, iż realizowane są one w większym zakresie dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

 • dochody bieżące: 97,67% ogółu wykonanych dochodów,
 • dochody majątkowe: 2,33% ogółu wykonanych dochodów.

Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 513 j.t. ze zmianami). Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2015 r. wykonane zostały dochody budżetowe:

 • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 13 246 380,54 stanowi 36,84% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • subwencja ogólna na poziomie 15 589 190,00 zł, co stanowi 43,36% zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 7 116 551,82 zł, co stanowi 19,80% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Tabela 2 Dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. «pobierz»

* w dochodach ze źródeł zewnętrznych ujęto dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015 - 30.06.2015

Dochody własne
Katalog dochodów własnych powiatu zawiera art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Źródłami osiągniętych na koniec I półrocza dochodów własnych, których łączna kwota to 13 246 380,54 zł są:

1. w dziale 600 Transport i łączność:

 • w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy środki pozyskane z Gminy Widuchowa na organizację publicznego transportu lokalnego,
 • w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe środki pozyskane z tytułu sprzedaży wyrobów (drewna pochodzącego z wycinek oraz podcinek) dotacje z gmin powiatu gryfińskiego przeznaczone na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych,

Łączna kwota pozyskanych w dziale 600 Transport i łączność środków to 940 167,41 zł,

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w kwocie 1 270 355,08 zł pochodzące z:

 • wpłat wnoszonych z tytułu trwałego zarząd oraz wieczystego użytkowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,
 • opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych,
 • sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
 • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
 • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek i placówek oświatowych,

3. środki ujęte w dziale 710 Działalność usługowa, w kwocie 402 992,74 zł pochodzące z tytułu:

 • w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - odpłatności za wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego czynności geodezyjno - kartograficzne oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności powiatowych,
 • w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

4. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, środki z tytułu: nałożonych grzywien, wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika składek, odpłatności za dzienniki budowy oraz za wydawane karty wędkarskie.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów własnych - 27 241,51 zł,

5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 280,84 zł,

6. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

 • w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 1 502 366,45 zł), z tytułu:
  • opłaty komunikacyjnej,
  • wpłat za zajęcie pasa drogowego,
  • wpłat za koncesje i licencje,
  • nałożonych kar,
  • odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,
 • w rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kwota 5 368 666,47 zł) z tytułu:
  • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 198 675,00 zł (realizacja planu - 44,86%),
  • udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 169 991,47 zł (realizacja planu - 41,66%),

Łączna kwota wypracowanych w dziale 856 dochodów własnych - 6 871 032,92 zł.

7. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe od środków znajdujących się na lokatach terminowych oraz zgromadzonych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w łącznej kwocie 22 444,14 zł,

8. w dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy generowane przez jednostki i placówki oświatowe z tytułu:

 • wydawanych duplikatów dokumentów,
 • odpłatności za świadczone usługi (m.in. opłaty na wyżywienie w ZSS w Nowym Czarnowie, realizowane kursy zawodowe),
 • należnego wynagrodzenia płatnika składek,
 • bezzwrotnych środków zewnętrznych, stanowiącymi źródło finansowania lub dofinansowania realizowanych przez jednostki organizacyjne projektów.

Łączna kwota wypracowanych w dziale 801 dochodów własnych - 500 372,96 zł.

9. w dziale 851 Ochrona zdrowia wpływy z zawartej ugody w pracownikami zlikwidowanego SP ZZOZ w Gryfinie, wpłaty Szpitala Powiatowego w Gryfinie w związku z przeprowadzoną przez Powiat Gryfiński inwestycją w budynku przy ul. A. Krajowej w Gryfinie; łączna kwota uzyskanych dochodów własnych - 56 028,38 zł.

10. w dziale 852 Pomoc społeczna środki pochodzące z:
 • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (kwota 660 179,50 zł) z:
  • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
  • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo- wychowawczej,
  • pozostałych dochodów generowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, odsetek związanych z nieterminową regulacją należnych jednostce kwot,
 • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (kwota 901 600,96 zł) środki stanowiące odpłatność mieszkańców DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek,
 • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze (kwota 177 236,15 zł) środki z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego wnoszonej przez zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego,
 • w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (kwota 62,98 zł) środki zrealizowane przez PCPR w Gryfinie.

Łączna kwota wypracowanych w dziale 852 dochodów własnych - 1 739 079,59 zł,

11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w łącznej kwocie 332 988,12 zł, na którą składają się:

 • dotacja celowa przekazana przez Gminę Moryń, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie,
 • środki przekazane przez PFRON,
 • dochody pozyskiwane przez PUP w Gryfinie,
 • należne Powiatowi Gryfińskiemu środki z Funduszu Pracy,

12 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza środki pochodzące z:

 • w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (kwota 121 719,22 zł) odpłatności za wyżywienie wychowanków, wynagrodzenia płatnika składek, wydawanych duplikatów dokumentów, sprzedaży składników majątkowych,
 • w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (196,78 zł) przysługującego płatnikowi składek ZUS oraz zaliczki za podatek dochodowy wynagrodzenia za terminowe uiszczanie opłat,
 • w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne (151 265,09 zł) odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach przy ZSP w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie,

Łączna kwota wypracowanych w dziale 854 dochodów własnych - 273 181,09 zł.

13 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wnoszone tytułu korzystania ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty. Łączna kwota otrzymanych z tego tytułu dochodów własnych - 809 215,76 zł.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

Realizacja środków z dotacji na koniec I półrocza zamknęła się kwotą 7 116 551,82 zł, co stanowi 54,49% zatwierdzonego planu. Realizację poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2015r. «pobierz»

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015- 30.06.2015

Wykonanie planów poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa, w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Dotacje z budżetu państwa «pobierz»

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015- 30.06.2015

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna
Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Subwencja ogólna przyznana Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. ustalona została na poziomie 27 315 665,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

1) wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;

kwota planowana na 2015 r. wynosi 7 182 866,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 3 591 432,00 zł, co stanowi 50% planu,

2) równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:

 • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

kwota planowana na 2015 r. wynosi 3 394 334,00zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 1 697 166,00 zł, co stanowi 50% planu,

3) oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;

kwota planowana na 2015 r. wynosi 16 738 465,00 zł, na koniec I półrocza zrealizowana została w kwocie 10 300 592,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Realizacja subwencji ogólnej (łącznie) na koniec I półrocza 2015 r. stanowi 57,07% zaplanowanej kwoty.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane do realizacji w 2015 r. wydatki budżetowe stanowią kwotę 71 841 019,33zł. Na koniec I półrocza wykonane zostały one w kwocie 30 510 019,17 zł, co stanowi 42,47% planu rocznego.

Na zrealizowane wydatki składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 29 499 909,26 zł, w ramach których:
  • wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 19 546 991,16 zł,
  • dotacje wykonane zostały w kwocie 1 773 948,27 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 273 538,00 zł,
  • wydatki na obsługę długu wykonane zostały w kwocie 194 461,82 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 6 710 970,01 zł,
 • 1 010 109,91 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

Wykres 2 Wydatki budżetowe w I półroczu «pobierz»

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015- 30.06.2015

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zamknęła się kwotą 1 010 109,91 zł, czyli realizacją planu wydatków majątkowych na poziomie 7,20%. Z uwagi na charakter zadań, realizacja wydatków o charakterze majątkowym zazwyczaj następuje, w większym zakresie, już w II półroczu, czyli wraz z sukcesywnym postępem realizowanych inwestycji.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych (zrealizowano lub rozpoczęto):

 • inwestycję w Chojnie związaną z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej,
 • zakończono modernizację źródła ciepła w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie, budynku SOSW w Chojnie oraz w ZSP w Chojnie,
 • zakupiono samochód służbowy,
 • zakupiono sprzęt sieciowy oraz komputerowy,
 • dokonano modernizacji pracowni elektrycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie,
 • rozpoczęto budowę windy osobowej w budynku ZSP nr 2 w Gryfinie.

Nie wszystkie realizowane w I półroczu 2015 r. inwestycje odzwierciedlone zostały w wydatkowanych w tym okresie środkach budżetowych. Nie zostały uwidocznione m.in. nakłady związane z inwestycją prowadzoną w DPS w Trzcińsku - Zdroju, czy związane z zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na drogach powiatowych (m.in. na terenie Gminy Mieszkowice, czy na trasach dojazdowych do szkół).

Całokształt zrealizowanych w I półroczu 2015 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych «pobierz»

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015 - 30.06.2015

Sposób wydatkowania środków budżetowych w I półroczu szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania. Informacje na ten temat znajdują się również w materiałach przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, opracowanych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu.

III. Wynik budżetowy oraz operacyjny (bieżący)

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 5 442 103,19 zł.
Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości 5 613 278,61 zł.

Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów
  na koniec I półrocza 2015r. wynoszą odpowiednio:
 • 14,80 % oraz
 • 3,39 %.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR ? PSTR. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

 • lewa strona nierówności: 4,66%,
 • prawa strona nierówności: 10,90%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec I półrocza 2015 r. istniejące zadłużenie Powiatu Gryfińskiego, stanowiące dług publiczny, wynosi 10 615 000,00 zł. i stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2006-2011 długoterminowych kredytów bankowych.
Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 2 714 390,36 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec. Związane są również z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi oraz roboty budowlane, dotyczące zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody budżetowe

Planowane do realizacji w 2015 r. przychody w łącznej kwocie 2 967 533,59 zł na koniec I półrocza wykonane zostały w wysokości 1 967 533,59 zł. Do końca I półrocza nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego, planowanego w kwocie 1 mln zł.
Zrealizowane na koniec I półrocza przychody budżetowe dotyczą efektów realizowanej w 2014 r. polityki finansowej i nie generują dodatkowych obciążeń finansowych budżetu Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Wykonane na koniec I półrocza rozchody stanowią kwotę 2 235 000,00 zł. na kwotę tą składają się:

 • raty kapitałowe kredytów długoterminowych: 635 000,00 zł,
 • wykup ostatniej transzy obligacji: 1 600 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2015 r. zawiera również informacje o kształtowaniu się pozostałych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących realizowaną politykę finansową.
W tabelach 14 - 17 przestawiony został zakres oraz wysokość wydatków budżetowych, zrealizowanych w formie dotacji (o różnym ich charakterze). Oprócz wysokości pozostałych zobowiązań (bieżących, zgodnych ze sprawozdaniem Rb-28S), tabela 18 prezentuje także należności budżetowe jednostek organizacyjnych. Uzupełnieniem informacji są dane zawarte w tabeli 20.

Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera także opracowania analityczne sporządzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. Opracowania dokonane zostały zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/180/213 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015 - 2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w tym okresie. Dodatkowo, oprócz wysokości dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), planowanego do osiągnięcia w kolejnych okresach wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetowych, WPF obrazuje kształtowanie się wysokości długu publicznego w kolejnych okresach programowania oraz zawiera informacje dotyczące obciążenia budżetu spłatą długu publicznego (prognozowana spłata istniejącego zadłużenia).

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego w każdym z okresów budżetowych objętych prognozą. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla każdego z okresów budżetowych objętych prognozą.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF oraz zawartych w niej przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.


Do pobrania:

data opublikowania: 2015-09-01 12:27:40
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-16 13:22:12

Strona odwiedzona 3662 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.